သတင္းေဆာင္းပါး ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) – ကမၻာ ့ေစ်း အ ၾကီး ဆံုး အင္ တာ နက္ ျမန္ မာ ႏို္င္ ငံ မွာ ရွိ ေန သည္

သူတိုု႔အာေဘာ္ ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

ေဇာ္ေအာင္ (မံုုရြာ) – ယခုုၾကိဳတင္မဲေပးရန္ မွတ္ပုုံတင္ျပီးေနာက္ အခ်ိန္က်ရင္ သံရုုံးမွာ ကိုုယ္တိုုင္မဲေပးႏိုုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း