သတင္းေဆာင္းပါး သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – NLD အမတ္ေလာင္း လူထုျကားမွမွဂယက္ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုျပသနာ ( ဒုတိယပိုင္း )

သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီအေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး – အပုိင္း (၈)