သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုုး – အနိုင္ အရွံဳးႏွင့္ ကစားကြက္မ်ားေမာင္ေမာင္စိုုး – အနိုင္ အရွံဳးႏွင့္ ကစားကြက္မ်ား

(မိုုးမခ) ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၅

၂၀၁၅ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္း ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရးႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး လုံေလာက္ေသာ ေထာက္ခံမဲမရသျဖင့္ ၄၃၆ ျပင္
ဆင္ေရးအဆိုရွံဳးနိမ့္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္း
ေျကျငာလိုက္ေသာအခါ စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္မ်ား၏ လက္ခုတ္
သံမ်ား ျဖင့္ဆူညံသြားသည္။ က်န္ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ားမွာ
ျငိမ္သက္ေနျကျပီး လက္ခုတ္သံမ်ား ရပ္သြားသည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
တခုလုံး တိတ္ဆိတ္သြားသည္ဟု သတင္းေထာက္တစ္ဦးက မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

ေရွးလူျကီးမ်ားေျပာျကသည့္ မရွိတာထက္ မသိတာက
ပိုခက္သည္ဟု ျမန္မာစကားကို ေျပးသတိရမိသည္။

အနိုင္ 

တကယ္ေတာ့ ၂၀၀၈ ေျခဥျပင္ေရးကို NLD ႏွင့္ ၈၈ ျငိမ္းပြင့္
တိ့ုပူးေပါင္းလွံဳ့ေဆာ္ခ့ဲျကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ ငါးသန္းေထာက္ခံ
လက္မွတ္ထိုးခ့ဲျကသည္။ ေဒၚစုက ေလးပြင့္ဆိုင္ကိုေတာင္းဆို
သည္။ ေတြ့ဆုံ၍ ညိွႏွဳိင္းမႈ ျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္ တုတ္တုတ္
မွမလွဳပ္။ ဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္မွ ၆ ပံြင့္ဆိုင္ျဖင့္ ေစ်းဆစ္သည္။
 ေဒၚစုကလက္ခံခ့ဲေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္မွ ေန့ေရႊ့ညေရႊ့လုပ္သည္။ မျဖစ္မေနေတြ့ျကေသာ္လည္း ဘာျဖစ္လိ့ု့ ေတြ့ျကမွန္း မသိသလို
ေယာင္ဝါးလုပ္လိုက္ေသးသည္။
ဤတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျခဥျပင္ေရး ျဖစ္လာသည္။ သိ့ုေသာ္
NLD ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္းေတာ့ျဖစ္မလာ။ လႊတ္ေတာ္တြင္
အမ်ားစုျဖစ္ေနသည့္ ျက့ံဖ့ြံ၏ ေျခဥျပင္ေရးျဖစ္လာသည္။

သိ့ုေသာ္
ျက့ံဖြံ့တိ့ုသည္ NLD ႏွင့္ျပည္သူမ်ားျပင္ခ်င္သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပုဒ္မ
၅၉ စ တိ့ုကိုေတာ့ ျပင္ဘိ့ုထဲထည့္သည္။ သိ့ုေသာ္သူတိ့ုျပင္တာ
အေပၚယံမ်ွသာျဖစ္သည္။ NLD လိုခ်င္သည့္အတိုင္းအတာႏွင့္
အလွမ္းေဝးသည့္ျပင္ မူလ ၂၀၀၈ ေျခဥႏွင့္ ဘာမွမထူးျခားေပ။
ထိ့ုအတြက္ NLD သေဘာထားကို သီးျခားမွတ္တမ္းတင္ျပီး
ျက့ံဖြံ့၏ ေျခဥျပင္ေရးကို မဲခြဲျကသည္။ ပုဒ္မ ၆ ခုျပင္ဆင္ရန္ မဲခြဲ
ျကရာ ပုဒ္မ တခုသာ လိုအပ္သည့္မဲရျပီး ျပင္ဆင္ခြင့္ရသည္။
 က်န္ပုဒ္မ ၅ ခုအဆိုရွံဳးနိမ့္သည္။ ေျပာရလ်င္ စစ္တပ္ထြက္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ၏ျက့ံဖ့ံြပါတီအေရးနိမ့္ျပီး လက္ရွိ စစ္ဗိုလ္
မ်ားအနိုင္ရသြားသည္ဟုဆိုရမည္။

အရွံဳး 

NLD အဖိ့ုေျပာရလ်င္ မဲမခြဲခင္ ကထဲက ရွံဳးျပီးသားျဖစ္သည္။
မဲခြဲဘိ့ု ျက့ံဖြံ့တိ့ုတင္လိုက္ေသာ အဆိုသည္ NLD တိ့ုအလိုက်
မျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္ရလဒ္ ထြက္ထြက္ NLD ၏ ေျခဥျပင္ေရး
မေအာင္ျမင္ေသးဟုသာ ျဖစ္သည္။
ျပည္သူေတြျပင္ခ်င္လ်င္ ျပင္ရမွာေပါ့ဆိုကာ အေပၚယံေျကာ
ျပင္ဘိ့ုလုပ္ေသာ ျက့ံဖြံ့တိ့ုေတာ့ မဲရလဒ္အရေတာ့ ရွံဳးသြားသည္
ဟုဆိုရမည္။

တကယ့္ရလဒ္ 

နိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအျမင္မေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
၏ အဓိကအတားအဆီး အျဖစ္၎ နဲနဲေလးမွေတာင္ ေျပာင္းလဲ
ခ်င္စိတ္မရွိသူမ်ားအျဖစ္၎ စစ္တပ္ကိုျမင္သြားေတာ့သည္။
စစ္တပ္ကိုျမင္သည္ထက္ စစ္တပ္ကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ သမတ
ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိွဳင္တိ့ုသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲလိုစိတ္မရွိသူမ်ားအျဖစ္ ျမင္ျကေတာ့သည္။

ဤေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ထဲရွိ စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္မ်ားသည္
ဒီမိုကေရစ္ီက် ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလည္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ကာခ်ဳပ္
ေစလႊတ္မွဳျဖင့္လာထိုင္ေနျခင္းျဖစ္သလို ကာခ်ဳပ္အမိန့္နာခံျပီး
မဲေပ့းေနသည္ကို လူတိုင္းသိျကသည္။ အမ်ား လိုလားမွဳမရွိျက။

ထို့ျပင္ ထိုပုဒ္မမ်ားျပင္ဆင္မရသည္ဆိုေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးေပါင္း၏ ၆၀% ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ခံ
ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးေပါင္း၏ ၆၉%မွ ၈၃% ထိရခ့ဲသည္။ မဲအရလည္း 50% အထက္မွာ အားလုံးရွိသညိ။ ေရြးေကာက္ခံ
မဟုတ္ေသာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္မ်ားအေနႏွင့္ ဤသိ့ုေသာ
အေျခအေနေအာက္ တြင္ ဘာမွဂုဏ္ယူစရာမရွိေပ။

၇၅ %အထက္မွ စစ္တပ္ကသေဘာတူမွ ဘာလုပ္လုပ္ လုပ္လိ့ု
ရမည္ဆိုတာ လက္ေတြ့ အေကာင္ထည္ေဖၚျပျခင္းမ်ွသာျဖစ္သည္။
၂၀၀၈ ေျခဥ ဒီမိုကေရစီ မက်သည္ကို ေဖၚျပျခင္းမ်ွသာျဖစ္သည္။

ထိုျပင္ နိုင္ငံတကာေရာ ျပည္တြင္းကပါအာရံုစိုက္ျကည့္ေနခ်ိန္တြင္
စစ္တပ္ကိုယ္စားလည္မ်ား၏ လက္ခုတ္သံသည္ မီးေလာင္ရာေလ
ပင့္သလိုျဖစ္သည္။ လူျကီးလူေကာင္းမဆန္ရာလည္းက်သည္။ 
သံခင္းတမန္ခင္း နားမလည္ရာလည္းက်သည္။ မယဥ္ေက်းရာ
လည္းေရာက္သည္။ ဗဟုေရာ သုတပါ မရွိရာေရာက္သည္။ 
တပည့္ေတြမေကာင္းေတာ့ ဆရာ့ေတြေခါင္းပိုေရာက္ေတာ့သည္။

သိုေသာ္လည္း ဦးေရႊမန္းနွင့္ ျက့ံဖြံ့ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ့မွာေတာ့
ျပင္ဆင္ေရးအဆိုရွံဳးေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လိုလား
သူမ်ားအျဖစ္ ပုံရိပ္ထင္က်န္ခ့ဲသည္။ နဲနဲေလးျဖစ္ျဖစ္ အေပၚယံ
ေလးဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာင္းခ်င္စိတ္ ေတာ့ရွိျကသားဟု အသိမွတ္ျပဳ
ခံလိုက္ရသည္။ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ဦးသိန္းစိန္ ရလဒ္ေျပာင္းျပန္ထြက္
သြားသည္။
လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ျက့ံဖြံ့
ေနာက္ေန့တြင္ ျက့ံဖ့ံြ နာယက ဦးေအာင္ေသာင္းက ျပည္သူ
ေတြကေျခဥက္ိုျပင္ခ်င္ရင္ ျပင္လိ့ုရပါတယ္ဟုဆိုလိုက္ေသးသည္။ 
ျပင္ေရးကို သူတိ့ု ျက့ံဖ့ြံလူျကီးပိုင္းက ေဆြးေႏြးသေဘာတူျပီးသား
ပါဟုပင္ဆိုလိုက္ေသးသည္။ စစ္တပ္မပါသည္ကေတာ့ ထပ္ျကိဳး
စားရမည္ဟု ေျပာလိုက္ေသးသည္။

တကယ္ေတာ့ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္တြင္ သမတႏွင့္ကာခ်ဳပ္တိ့ု
ညိွႏွဳိင္းသေဘာတူမွဳ ပါမွသာ ေျခဥျပင္၍ရမွန္းသိေသာ ဦးေရႊမန္း
သည္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္တြင္ သမတမွ လိွဳက္လိွဳက္လွဲ မရွိေသာ
အခါ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ကိုမေစာင့္ဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျခဥျပင္ေရး
ကိုတြန္းလုပ္သည္။ မဲခြဲမည့္ေန့က ပန္ျကားလႊာပင္ထည့္လိုက္
ေသးသည္။ထိုျပင္ မဲခြဲသည့္ေန့ မတက္သူမ်ားကို ကန့္ကြက္မဲတြင္း
သိ့ုပင္ထည့္လိုက္ေသးသည္။ မဲခြဲသည့္ အနိုင္အရွံဳးႏွင့္ ထြက္ေပၚ
လာမည့္ ရလဒ္ကို ျကိဳသိေနသလိုပင္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္
ထိုေန့တြင္ ေဒၚစုက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ျပီး ျပည္သူ
လူထုကို စိတ္ဓါတ္မက်ဘိ့ု ေျပာဆိုျပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဘိ့ု နဲနဲေလး
ေတာင္ သေဘာထားမရွိတာကို ျပစ္တင္ရွံဳ့ခ်လိုက္သည္။ ေရြး
ေကာက္ပြဲဝင္ဘိ့ုကို ေျခဥျပင္ေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မထားဟုဆိုလိုက္
သည္။ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ကိုကိုသိပ္စိတ္ထဲမွာ မထားေတာ့ဟု ဆို
လိုက္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္မရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္
မညိွႏွဳိင္းေတာ့ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ရသည္။

အဆုံးသတ္

ေရြးေကာက္ပြဲကား သူအစီအစဥ္တိုင္းပုံမွန္ဆိုပါက ေလးလခန့္
သာလိုေတာ့သည္။ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး အေရြ့မ်ားကား စိတ္ဝင္းစား
ဘိ့ုေကာင္းလွသည္။

ဒါေတာင္ သခြတ္ပင္က မီးတက်ည္က်ည္
မ်ားမလာေသး။

ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အဟန့္အတား
အျဖစ္ ပုံရိပ္ထင္သြားေသာ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ကိုမင္းေအာင္လိွဳင္တိ့ု
မည္သုိ့တန္ျပန္မည္ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာပင္။

ေဒၚစု
ကစိတ္ထဲ သိပ္မထားေတာ့ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္
ကားျပီးျပတ္ေသးသည္မဟုတ္။ ေနာက္ဆုံးအေျဖထြက္နိုင္ေသာ
ေနရာလည္း ျဖစ္နိုင္ေသးသည္။ သိ့ုမဟုတ္ေရစုန္လည္းေျမာနိုင္
သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ကေတာ့ သူတိ့ုအေနႏွင့္ ဘာလုပ္ရမွန္း
ျပတ္ျပတ္သားသားျဖစ္သြားေစခ့ဲျပီဟုဆိုသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts