ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – မိႈင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၅)

March 10, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – မိႈင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၅)

ေမာင္ေမာင္စုိး – မိႈင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၅) (မုိးမခ) မတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၆ ● UWSA ၏...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – မိႈင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၄)

March 9, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – မိႈင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၄)

ေမာင္ေမာင္စုိး – မိႈင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၄) (မုိးမခ) မတ္ ၉၊ ၂၀၁၆ ● UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ား...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၃)

March 8, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၃)

ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၃) (မုိးမခ) မတ္ ၈၊ ၂၀၁၆ ● ဝ မ်ဳိးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၂)

March 7, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၂)

 ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၂) (မုိးမခ) မတ္ ၇၊ ၂၀၁၆   ● ဝ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၁)

March 6, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၁)

ေမာင္ေမာင္စုိး – မႈိင္းျပျပ ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ားဆီမွ ဝ တိုင္းရင္းသား စစ္သည္မ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ား – အပိုင္း (၁) (မုိးမခ) မတ္ ၆၊ ၂၀၁၆ ● ဝ နယ္ေတာင္တန္းမ်ား...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၁၁)

March 4, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၁၁)

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၁၁) (မုိးမခ) မတ္ ၄၊ ၂၀၁၆ ● ေနာက္ဆက္တြဲ ၂၀၁၆ ေဖဖဝါရီ ၁၈မွ ၂၁ ထိ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၁၀)

March 3, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၁၀)

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၁၀) (မုိးမခ) မတ္ ၃၊ ၂၀၁၆ ● တအန္း ပေလာင္တုိ႔၏အမ်ဳိးသားစိတ္ လူမ်ဳိးတိုင္းသည္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရင္း ရွင္သန္ၾကသည္။...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၉)

March 2, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၉)

 ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၉) (မုိးမခ) မတ္လ ၂၊ ၂၀၁၆ ● TNLA ႏွင့္ RCSS တုိ႔၏တိုက္ပြဲမ်ား ဤသုိ႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၈)

March 1, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၈)

 ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၈) (မုိးမခ) မတ္ ၁၊ ၂၀၁၆ ● TNLA ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ား NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲအၿပီးေနာက္ NCA...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၇)

February 29, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၇)

 ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၇) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၆ ● တအန္းျပည္နယ္ PSLF/TNLA နိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ တအန္း ပေလာင္ျပည္နယ္ရရွိေရးကိုေဖၚျပထားပါသည္။...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – (အပုိင္း ၆)

February 28, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – (အပုိင္း ၆)

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – (အပုိင္း ၆) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၆ (က) TNLA ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕မ်ား ပေလာင္အဖြဲ႕အေနႏွင့္ယခင္အဖြဲ႕ေဟာင္းကာလကေရာ ယခုအဖြဲ႕သစ္ကာလပါ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပုိင္း (၄)

February 26, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပုိင္း (၄)

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပုိင္း (၄) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၆ (က) PSLF ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLO/PSLA တုိ႔မွ ကရင္ျပည္နယ္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပ္ိုင္း (၃)

February 24, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပ္ိုင္း (၃)

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပ္ိုင္း (၃) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ (က) ဗကပ ျပိဳကြဲျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မ်ား ၁၉၈၉ မတ္လတြင္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၂)

February 23, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၂)

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၂) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၆ တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ ပေလာင္ေဒသအပါ ရွမ္းျပည္နယ္တခုလုံး မျငိမ္မသက္ျဖစ္ပြားျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ပေလာင္ေတာင္ပိုင္ ေစာ္ဘြားအပါ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၁)

February 22, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၁)

ေမာင္ေမာင္စုိး – တအန္း ပေလာင္ႏွင့္ TNLA – အပိုင္း (၁) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၆ “ညီညြတ္ေရးနဲ႔ အသက္ရွည္ရွည္ ခင္ခင္မင္မင္ လက္ေရတျပင္တည္း ေဒါင္းလန္းၾကီးရဲ့အလယ္” ဟူေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာဓေလ့...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၆)

February 19, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၆)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၆) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၆ ● ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ KIA ႏွင့္ ပေလာင္ ရခိုင္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေျကာင္း ( ၁၅ )

February 18, 2016
ေမာင္ေမာင္စိုး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေျကာင္း ( ၁၅ )

ေမာင္ေမာင္စိုး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေျကာင္း ( ၁၅ ) (မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၆ ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ KIA မွ ခြဲထြက္ေသာအဖြဲ့မ်ား ႏွစ္ ၅၀...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း အပိုင္း (၁၄)

February 15, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း အပိုင္း (၁၄)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း အပိုင္း (၁၄) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၆ ● KIA ( 2011- ယေန႔အထိ ) ယခုေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားကား သတင္း လြတ္လပ္ပြင့္လင္းမႈ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၃)

February 13, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၃)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၃) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၆ ● မရန္ဘရန္ဆိုင္း KIA အတြင္းေစာစြာကပင္ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကို တာဝန္ယူခ့ဲသူ မရန္ဘရန္ဆိုင္းသည္ ၁၉၇၆...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၂)

February 12, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၂)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၂) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၆ ● KIO/KIA ဗဟိုေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ၁၉၈၅ ေနာက္ပိုင္း CPB အတြင္းတိုက္စိတ္ခိုက္စိတ္ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းႏွင့္အတူ တပ္ဖြဲ႕စည္းပုံေလ်ာ့က်လာသည္။...

Read more »

Archives