ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၁)

February 11, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၁)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၁) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၆ ● လက္မေထာင္နိုင္သည့္ပြဲ ေယာယုံသည္ အရွံဳးဆုံးပြဲျဖစ္ခ့ဲသက့ဲ့သုိ႔ CPB ႏွင့္ KIA တုိ႔တြဲတိုက္သည့္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၀)

February 10, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၀)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁၀) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ● ေယာယုံျမင္တိုင္း မ်က္ရည္ဝိုင္းသည္ သုိ႔ႏွင့္ မတ္လ ၂၁ ရက္ညေမွာင္သည္ႏွင့္ ေယာယုံစခန္းကုန္းသုိ႔...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၉)

February 9, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၉)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၉) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၆ ● ေရႊရာေအာင္ရဲ႕ မိုင္ရာခ်ီခရီးရွည္ KIA/CPB ပူးတြဲတပ္၏ ေရႊရာေအာင္စစ္ဆင္ေရးကား အစမေကာင္းဟု ဆိုရမည္။...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၈)

February 7, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၈)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၈) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၆ ● ေနာင္ဖိုင္တိုက္ပြဲ တခ်ိန္တည္း ပူးတြဲတပ္ဖြဲ႕ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ေရွ႕တန္းတပ္မ ၉၉ လည္း...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၇)

February 6, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၇)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၇) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၆ ● KIA ႏွင့္ CPB ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးမ်ား ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ KIA...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေျကာင္း – အပိုင္း ( ၆ )

February 5, 2016
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေျကာင္း – အပိုင္း ( ၆ )

  ေမာင္ေမာင္စိုုး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေျကာင္း – အပိုင္း ( ၆ ) (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၆ ျဖည့္စြက္ခ်က္ –  လမုန္တူးဂ်ိဳင္ ( ေနာင္ KIO ဥကၠဌ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၅)

February 4, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၅)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၅) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄၊ ၂၀၁၆ ● CPB မွဖြင့္လွစ္ေသာ KIA သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၁၉၇၆ KIA ႏွင့္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၄)

February 3, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၄)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၄) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃၊ ၂၀၁၆ ● KIA ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ ဤက့ဲသုိ႔ KIA အေနႏွင့္အင္အားစုေဆာင္း၍...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပ္ိုင္း (၃)

February 2, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပ္ိုင္း (၃)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပ္ိုင္း (၃) (မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၁၆ ● KIA ႏွင့္ CPB တုိ႔၏ ပဋိပကၡ ၁၉၆၇ ႏွစ္အတြင္း...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၂)

January 31, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၂)

 ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၂) (မုိးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၆ ● တေက်ာ့ျပန္ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ ကခ်င္စစ္သည္မ်ား ၁၉၆၆ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးႏွင့္အတူ တ႐ုတ္တုိ႔သည္ ပစၥည္းမဲ့နိုင္ငံတကာဝါဒကိုေႂကြးေၾကာ္၍ နိုင္ငံတကာေတာ္ လွန္ေရးမ်ားကို...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း (၁)

January 30, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း  (၁)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္စစ္သည္မ်ား၏ ေကာက္ေၾကာင္း – အပိုင္း  (၁) (မုိးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၆ ● နိဒါန္း ဦးစြာေျပာၾကားလုိသည္မွာ မိမိ၏ဤစာစုသည္ သမိုင္းမဟုတ္ပါ။ သမိုင္းအေထာက္အထားအခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းသုံးသပ္တင္ျပျခင္းမ်ဳိးလည္းမဟုတ္ပါ။ မိမိႏွင့္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး – ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား – (ဒုတိယပိုင္း၊ ဇာတ္သိမ္း)

January 26, 2016
ေမာင္ေမာင္စိုး – ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား – (ဒုတိယပိုင္း၊ ဇာတ္သိမ္း)

ေမာင္ေမာင္စိုး – ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား – (ဒုတိယပိုင္း၊ ဇာတ္သိမ္း) (မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၆ AA ၏စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စတင္ဖြဲ့စည္းခ့ဲေသာ AA ၏ စစ္ေရး...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ( ပထမပိုင္း )

January 25, 2016
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ( ပထမပိုင္း )

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ရခိုင္ျပည္နယ္မွ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ( ပထမပိုင္း ) (မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၆ ရခိုင္ပေဒသရာဇ္နိုင္ငံေတာ္ ေဝသာလီ ေျမာက္ဦး ေခၚ ျမိဳ့ေဟာင္းရွိ ျမိဳ့ရိုးမ်ား နန္းေတာ္ရာ မ်ားက တခ်ိန္က...

Read more »

တူေမာင္ညိဳ – “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ၾကမလဲ”

January 20, 2016
တူေမာင္ညိဳ – “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ၾကမလဲ”

Photo – Irrawaddy News တူေမာင္ညိဳ – “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ၾကမလဲ” (မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၆ လက္ေတြ႔အခုိင္အမာ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မယ္ဆိုတာကို ယတိျပတ္ေျပာဖို႔ခက္ခဲေသာ္လည္း၊ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့ေရးႏွင့္ အစိုးရသစ္

January 20, 2016
ေမာင္ေမာင္စိုုး – အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့ေရးႏွင့္ အစိုးရသစ္

news.yahoo.com ေမာင္ေမာင္စိုုး – အမ်ိဳးသားရင္ျကားေစ့ေရးႏွင့္ အစိုးရသစ္  (မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၆ အစိုးရသစ္တြင္ မည္သူဦးစီး၍ မည္သူေတြပါဝင္မည္ဆိုသည္ ကို လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားျကသည္။ သုိ့ေသာ္ အခ်ိန္တန္မွ ထုတ္ ျပန္မည္ဆို၍ အားလုံးေစာင့္စားေနျကသည္။...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုုိး – သမတအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း

January 15, 2016
ေမာင္ေမာင္စုုိး – သမတအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း

ေမာင္ေမာင္စုုိး – သမတအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း  (မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ  ၂၀၁၆ ဇႏၷဝါရီ ၁၄ ရက္ေန့ mrtv 4 ၏သတင္းထုတ္ျပန္မွဳအရ သမၼတတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူ၏ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျကမ္း သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မျပီးျပတ္ေသးဟု...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္ရံုမ်ွႏွင့္ မျပီးေသး

January 12, 2016
ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္ရံုမ်ွႏွင့္ မျပီးေသး

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္ရံုမ်ွႏွင့္ မျပီးေသး (မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၆ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ အျပတ္အ သတ္ေအာင္ပြဲခံနိုင္ခ့ဲသည္။လူထုက စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အုပ္စိုးမွဳကို ဆက္ လက္မလိုလားေတာ့ေျကာင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး

January 6, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး

ေမာင္ေမာင္စုိး – NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရး (မုိးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ လူမၾကည့္ဘဲပါတီီၾကည့္၍ မဲေပးပါဟု ဆိုသည့္အတိုင္း လူထုကလည္းတခဲနက္ NLD ပါတီကိုမဲေပး ခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ဓႏုတုိ႔၏ ပင္းတယ

January 1, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး – ဓႏုတုိ႔၏ ပင္းတယ

ပင္းတယ ေစာ္ဘြားေဟာ္ ေမာင္ေမာင္စုိး – ဓႏုတုိ႔၏ ပင္းတယ (မုိးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ ပင္းတယသည္ ျမန္မာျပည္၌ လူသိမ်ားေသာေဒသတခု ျဖစ္သည္။ ပင္းတယၿမိဳ႕အေနာက္ဖက္ ေတာင္ေပၚရွိ ေရႊဥမင္ လိုဏ္ဂူေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး – ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ဒုတိယပိုင္း)

December 29, 2015
ေမာင္ေမာင္စုိး – ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ဒုတိယပိုင္း)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ဒုတိယပိုင္း) (မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅ ● ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ရမည့္ညီလာခံ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပရန္အတြက္ သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ေရာ အလြတ္တမ္းေရာ အႀကိမ္္ ၅၀ ေက်ာ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ အဖြဲ႕...

Read more »

Archives