ေမာင္ေမာင္စုိး – ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ဒုတိယပိုင္း)

December 29, 2015

ေမာင္ေမာင္စုိး – ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (ဒုတိယပိုင္း)
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅

● ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ရမည့္ညီလာခံ
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပရန္အတြက္ သမတဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တရားဝင္ေရာ အလြတ္တမ္းေရာ အႀကိမ္္ ၅၀ ေက်ာ္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခ့ဲျပီး ညီလာခံတရပ္က်င္းပရန္ ေၾကျငာခ့ဲသည္။ ထိုညီလာခံတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံးမပါဝင္နိုင္ေသး ေသာ္လည္း က်န္အဖြဲ႕မ်ားအားလမ္းဖြင့္ေပးထားမည္ဟုဆိုကာ ညီလာခံေခၚဆိုခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔အေျခအေနေအာက္တြင္ ညီလာခံစတင္လိုက္ျခင္းသည္ လက္ရွိသမတသက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မည္ျဖစ္ရာ သက္ တမ္းမကုန္မီ အေျခခံတခုကို ခ်သြားခ်င္၍လည္းျဖစ္နိုင္သည္။ သူတုိ႔ၾကိဳးစားခ့ဲသည္ကို အေကာင္အထည္တခုျပခ်င္၍ လည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ မည္သည့္ရလဒ္ထြက္မည္ကို ၾကိဳတင္မသိနိုင္ေသးသည္ျဖစ္ေစအႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္စစ္ပြဲကို စားပြဲဝိုင္းေပၚတြင္ နိုင္ငံေရးနည္းႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးစားသည္ကိုေတာ့ ပါဝင္ သက္ဆိုင္သူအားလုံး အား ၾကိဳဆိုရေပမည္။

ညီလာခံစျပီးရက္ပိုင္းအတြင္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးျပီး ေနာက္ႏွစ္လေက်ာ္ခန္႔တြင္လည္း အစိုးရသက္တမ္း ကုန္ဆုံးေတာ့မည္ျဖစ္ရာအစိုးရသစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္သို႔ ၎လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးရေတာ့မည္။ ထိုသုိ႔ လက္ဆင့္ကမ္းရန္လည္း ၾကိဳးစားေနပုံရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ UPWC ဦးေအာင္ မင္းႏွင့္ MPC အဖြဲ႕သားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ NLD တုိ႔ႏွင့္ နီးနီးကပ္ ညိႇိႏႈိင္းလုပ္ကိုင္ေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ လာ မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေသးစိတ္ ထပ္မံညိႇႏႈိင္းသြားၾကဦးမည္ဟုဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အားလုံးပါဝင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။ လက္ရွိတြင္ NCA ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အားလုံးပါဝင္နိုင္ျခင္း မရွိခ့ဲေသးေသာ္ လည္း ယခင္လူမ်ား၏ ၾကိဳးစားမႈကိုအသိမွတ္ျပဳျပီး ေကာင္းတာေတြ ဆက္သယ္မည္ဟုဆိုသည္။

MPC အားလည္းဖ်က္သိမ္းမည္မဟုတ္ဟုဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံအရ လူတစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ရွိေသာ MPC အား လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမည္ဟုဆိုပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ၾကားသ္ိရေသာသတင္းမ်ားအရ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ ယခုပထမအႀကိမ္္သည္ ရက္ရွည္စြဲက်င္းပမည့္သေဘာမရွိပါ။ အေျခခံအခ်က္အခ်ဳိ႕သာ ခ်မွတ္နိုင္စြမ္းရွိေပလိမ့္မည္။ သမတ ဦးသိန္းစိန္သက္တမ္းတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚခ့ဲသည္ဆိုေသာအခ်က္ကို အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္မည္။ ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ နိုင္ငံတကာမွ ပ့ံပိုးထားသည့္ MPC အတြက္လည္း ရလဒ္တခု ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ေပမည္။

လႊတ္ေတာ္အသစ္ေခၚယူျခင္း အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း အစိုးရသစ္သုိ႔အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း က်န္ေနေသးေသာ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား ညီလာခံသုိ႔ပါဝင္လာေစရန္ ညိႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ျပီးမွသာ ညီလာခံအား ျပန္လည္ စတင္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆရသည္။ လာမည့္ ၂၀၁၆ ဇြန္ ဇူလိုင္ခန္႔မွ ညီလာခံအား ဒုတိယအ ႀကိမ္္ျပန္စနိုင္မည္ဟု အကဲခတ္ မ်ားက ဆိုၾကသည္။

● ညီလာခံအတြက္အရင္းခံျပႆနာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ရန္ အရင္းခံ လိုအပ္သည့္ျပႆနာတခုရွိသည္။ ၎မွာညီလာခံ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္နိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံးပါဝင္နိုင္ေရးျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ညီလာခံ၏ရည္ မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ျပႆနာက္ို ဆဆြးေႏြးေျဖရွင္းနိုင္ ေပမည္။

သမတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ အတန္တန္ၾကိဳးစား ခ့ဲသည္ဟုဆိုနိုင္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈေတာ့ မရခ့ဲေပ။ အေၾကာင္းမွာျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ ယုံ ၾကည္မႈေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ နအဖ၏ေနာက္ဆုံးႏွစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၂၀၀၈/၂၀၀၉ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အပစ္ရပ္ ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကားမူလထားခ့ဲေသာကတိစကားအတိုင္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီသုိ႔ မသြားခ့ဲဘဲ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဟုေခၚသည့္ BGF ဖြဲ႕စည္းရန္ ဖိအားေပးခ့ဲရာ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားအား ေအာင္ျမင္မႈရခ့ဲသည့္ဆိုနိုင္ေသာ္ လည္း အင္အားၾကီးအဖြဲ႕မ်ားစုႏွင့္ ေျပလည္မႈမရခ့ဲဘဲ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားျဖစ္ပြား ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ အၾကားယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားခ့ဲသည္ဟုဆိုရေပမည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာရွည္စစ္ပြဲျဖစ္ပြားျဖစ္ခ့ဲေသာအဖြဲ႕မ်ားၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါလွေပ သည္။ မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးပါဝင္ေရးသည္အေရးပါသည္။ ျပီးခ့ဲေသာရက္ပိုင္းအတြင္း NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ လက္ရွိလက္မွတ္ထိုးထားေသာအဖြဲ႕မ်ားကို အသိမွတ္ျပဳသက့ဲ့သုိ႔ အားလုံးပါဝင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို လည္း ေျပာဆိုခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမအေနႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႕ျပီးေနာက္မွသာ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕နိုင္လိမ့္မည္ဟု သူမ၏ လက္ေတြ႕အေျခအေနကို ရွင္းျပခ့ဲသည္။

တဖက္တြင္လည္း UWSA ဝ အဖြဲ႕သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ NLD အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျပင္ ဆင္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚျပသခ့ဲသက့ဲသုိ႔ PSLF-TNLA/ MNDAA / AA အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ကလည္း NLD အစိုးရသစ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးနိုင္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံျပဳခ့ဲေသာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ သူတုိ႔အား ပိုမိုနားလည္နိုင္ျပီး ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ားကိုညိႇိႏႈိင္းနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပုံရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထိုအဖြဲ႕အားလုံးႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးတြင္ ျမန္မာ စစ္ဖက္လက္ခံသေဘာတူရရန္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ က်န္ေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ လြယ္ကူစြာ ျမန္မာစစ္ဖက္၏သေဘာတူမႈရနိုင္ ေသာ္လည္း MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕အား လုံးဝလက္နက္ခ်ရန္ ေတာင္း ဆိုထားေသာ ျမန္မာစစ္ဖက္၏တင္းမာေသာသေဘာထားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မည္သုိ႔ေက်ာ္လႊားမည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ခြင့္ရရန္ေတာင္းဆိုေနေသာ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေနသည္ ဆိုေသာ္ လည္း ျပီးျပတ္သြားျခင္းေတာ့မရွိေသးေပ။ ျပီးခ့ဲေသာရက္ပိုင္းမ်ားကေလာက္ကိုင္ရွိ ကိုးကန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ပယ္ေစာက္ခ်ိန္၏ သားမက္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေဟာ္တယ္အား ကိုးကန္႔အဖြဲ႕က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ဟု အစိုးရသတင္းဌာနမ်ားကေၾကျငာခ့ဲသည္။ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ကမူ သူတုိ႔လက္ခ်က္မဟုတ္ဟုဆိုခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ကိုးကန္႔ေျမာက္ပိုင္း ေမာ္ ထိုက္အနီးရွိ ကိုးကန္႔စခန္းတခုအား ျမန္မာစစ္ဖက္က တိုက္ခိုက္ခ့ဲရာ အထိခိုက္အက်ဆုံးမ်ားရွိသည္ဟု ေဒသ သတင္းမ်ား ကဆိုသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္လည္း ေလာက္ကိုင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္းတြင္ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးေပါက္ကြဲခ့ဲရာ အရပ္သား ၃ ဦးေသ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရကာ ကုန္တင္ကား ၆ စီးခန္႔ ပ်က္စီးခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ အေသးစိတ္သတင္းမ်ားမသ္ိရေသးေသာ္ လည္း ကိုးကန္႔စစ္မီးပြားသည္ အကင္းမေသေသးဘဲ အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ေတာက္ေလာင္နိုင္သည္ကိုေတာ့ သတိျပဳရန္လို ေပသည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ ကိုးကန္႔အဖြဲသည္ တရုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္ရွိ အျခားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားသက့ဲ့သုိ႔ ရွည္ၾကာရင္း ႏွီးေသာ ဆက္ဆံမႈရွိသည္။ ယခုႏွစ္ဦးပိုင္ တရုတ္နယ္တြင္းဗံုးက်ျပီးေနာက္ တရုတ္နယ္စပ္တြင္ က်ည္အစစ္ျဖင့္ အကန္႔သတ္ မရွိ စစ္ေလ့က်င့္ေရးရုပ္သိမ္းသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးျခင္းတုိ႔သည္ မလႊဲမေရွာင္သာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ မိမိအေစာပိုင္းက ေဖၚျပခ့ဲသည့္အခ်က္ကို ျပန္လည္ေဖၚျပရလွ်င္ ကိုးကန္႔ျပႆနာသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္ အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာျပႆနာကိုးကန္႔အဖြဲ႕အတြက္ ရပ္တည္မႈျပႆနာ တရုတ္အစိုးရအတြက္ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔၏ျပႆ နာျဖစ္ေပရာ အလြန္သိမ္ေမြ႕စြာကိုင္တြယ္ရမည့္ အကဲဆတ္သည့္ျပႆနာ ျဖစ္ေပသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ တနိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္တြင္ အားလုံး ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးနိုင္ ေရးျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလုံးပါဝင္နိုင္ေရးသည္ ခက္ခဲသိမ္ေမြ႕၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ရ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မျဖစ္မေနေက်ာ္လႊားရမည့္ ညီလာခံအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႔မွသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကို နိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းနိုင္ေပလိမ့္မည္။

NSCN (K) နာဂအဖြဲ႕မွာမူ ၎တုိ႔၏ ျမန္မာျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားက အဓိကမက်ဘဲ ၎တုိ႔ဦးတည္ခ်က္မွာ အိႏၵိယတြင္း၌ ျဖစ္ျပီး အိႏၵိယအစိုးရႏွင့္ အဓိကပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနရာနယ္စပ္ေဒသ ရွိထူးျခားသည့္ျပသနာအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရနိုင္သည္။ နာဂအဖြဲ႕မတက္ျခင္းမွာမူ ညီလာခံကို ထိခိုက္ျခင္း မရွိနိုင္ဟုယူဆရသည္။

● ညီလာခံအလားအလာ
ထြက္ေပၚေနေသာသတင္းမ်ားအရ ၂၀၁၆ ဇႏၷဝါရီ ၁၂ ရက္ေန ့တြင္ စတင္မည့္ ညီလာခံသည္ NCA သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ယင္းမွတဆင့္ရရွိလာသည့္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားကို ေယဘုယ်အတည္ျပဳမည္ဟုယူဆရသည္။ ထို႔ျပင္ NCA သေဘာတူညီ ခ်က္ႏွင့္အတူ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးပူးတြဲေကာ္မတီ Union Peace Dialouge Joint Committee UPDJC ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေကာ္မတီ Joint Monitoring Committee JMC တုိ႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ညီလာခံတြင္အတည္ျပဳေပးမည့္ အလားအလာရွိသည္။ ယခုညီလာခံႏွင့္ ေနာက္တႀကိမ္္ ညီလာခံၾကား ဆက္စပ္ညိႇႏႈိင္းအလုပ္လုပ္ၾကမည့္ေကာ္မတီမ်ား ျဖစ္ပုံရသည္။

အထူးသျဖင့္ UPDJC သည္ ေနာက္တႀကိမ္္ညီလာခံအတြက္ ၾကိဳတင္၍ နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို စုစည္းေပးရာ ညိႇႏႈိင္းေပးရာ သေဘာတူညီခ်က္ရယူေပးရာ အေရးပါသည့္အခန္းက ပါဝင္ဖြယ္ရွိသည္။ ညီလာခံၾကားကာလမ်ားတြင္ အေရးပါသည့္ အ ခန္းမွ ပါဝင္ဖြယ္ရွိျပီး ညီလာခံ၏ဦးတည္ခ်က္ကို ေရွ႕ေဆာင္ဖြယ္ရွိသည္။

● နိဂံုး
လက္ရွိညီလာခံသည္ အစျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို နိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရးအတြက္အစျဖစ္သည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ျပႆနာ ၂ ခုေျဖရွင္းရေပလိမ့္မည္။

ပထမျပႆနာမွာ နိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားတုိ႔၏ တန္းတူေရးျပႆနာ ျပည္နယ္မ်ားအခြင့္အေရးျပသနာ မ်ားျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မတူညီေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ မတူညီေသာနားလည္မႈမ်ားကို ညိႇႏႈိင္း သေဘာ တူညီခ်က္ရယူနိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ၎နိုင္ငံေရးျပႆနာသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးအထိေရာက္သြားနိုင္သည္။ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးစြာ ညိႇႏိႈင္းၾကရေပဦးမည္။

ဒုတိယျပသနာမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျပႆနာျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္မွတင္ျပထားသည့္ DDR Disarmament Demobilization Reintegration ဆိုသည့္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး စစ္မႈထမ္းအျဖစ္ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအျဖစ္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားတင္ျပသည့္ SSR Security Sector Reform လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းမႈတုိ႔အၾကား ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာၾကဖို႔လိုေပလိမ့္မည္။

အဓိကျပသနာကေတာ့ နိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္ေပရာ နိုင္ငံေရးျပသနာကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ပါက က်န္လက္နက္ကိုင္တပ္ျပႆ နာကို လိမၼာပါးနပ္စြာ အဆင္ေျပေျပညိႇႏႈိင္းကာ ေက်ာ္လႊားနိုင္မည္ဟု ယူဆရေပသည္။

ျမန္မာတုိ႔ဆိုေလ့ရွိသည့္အတိုင္း အစေကာင္းလွ်င္ေတာ့ အေႏွာင္းေသခ်ာႏိုင္ပါသည္။

ျပီးပါျပီ

ပထမပုိင္း

photo source : unartforpeace.org


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး, ေမာင္ေမာင္စိုုး

Comments are closed.

Archives