လူမ်ား၊ ရုုပ္ပုုံလႊာမ်ား ေမာင္တူး ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ အမွတ္တရမ်ား

ဒီမိုကေရစီ အတြက္ အသက္ စြန္ ့ခဲ့သူ ခရမ္း ဦးတင္ေမာင္၀င္း (Maung Too)