News Features

Zeyar Hlaing – Media Law, Information Ministry and Burma

မီဒီယာဥပေဒအတြက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန တစ္ကယ္လိုအပ္ပါသလား

ေဇယ်ာလိႈင္၊ ေမာ္ကြန္းစာေစာင္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္၊ ၾသဂုုတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၃

ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ အျပန္အလွန္မ်ား

အခုတစ္ေလာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မီဒီယာေလာကမွာ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုုပ္ငန္း ဥေဒမူၾကမ္း၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒၾကမ္းေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အသံက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကားေနရပါတယ္။ သည္ႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြင္းမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း ဥပေဒၾကမ္းကို ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ မတ္ ၁၈မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးမယ္ဆုိတဲ့ အဲသည့္မူၾကမ္းကို သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေကာ္မတီကဦးစီးၿပီး ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဒီမူၾကမ္းကို စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းဆရာအသင္း၊ ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားသမဂၢ နဲ႔ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ရက္ေတြက သေဘာမတူေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလို ျပန္လည္ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးက စာနယ္ဇင္းေကာင္စီနဲ႔ေတြ႕ဆံုၿပီး ၎တုိ႔၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးဖို႔ကမ္းလွမ္းလာပါတယ္။  သေဘာမတူတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲဖုိ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခုတစ္ႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ကိုတင္တဲ့မူၾကမ္းမွာေတာ့ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ျပဳျပင္ေပးေစလိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳဘဲ မွတ္ခ်က္အေနနဲ႔သာ ေဖာ္ျပၿပီး တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။  လႊတ္ေတာ္ကလည္း ကန္႔ကြက္သူမရွိ ဇူလိုင္ ၄ ရက္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

သည္မူၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကေန အသံႏွစ္သံထြက္လာပါတယ္။ တစ္ခုက ဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူၿပီးျဖစ္တယ္ထင္လို႔ အတည္ျပဳလိုက္တယ္ ဆုိတာရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာလည္း မီဒီယာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး သိပ္မကၽြမ္းက်င္လို႔ တတ္သေလာက္နဲ႔ လုပ္ရတာပါဆုိတာပါပဲ။ ပထမအသံကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ေျပာတဲ့စကားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက သေဘာတူ႐ံုနဲ႔ လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္စရာမရွိေတာ့ဘူးလားဆုိတဲ့ေမးခြန္းပါပဲ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတာပါ။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးအလို႔ငွာ ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ ဘာေတြေတာ့ျဖင့္ ပါသင့္တယ္၊ ဘာကေတာ့ျဖင့္ မပါသင့္ဘူးဆိုတာကို ဖတ္မၾကည့္ဘူးဆုိတဲ့ အေျဖကိုရပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ ဒီမူၾကမ္းကိုတင္သြင္းမယ္လုပ္ခဲ့ကတည္းက သတင္းသမ်ားအမ်ားစု ၀ိုင္းကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့ဥပေဒပါ။ မီဒီယာေတြ၊ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြထဲမွာ ကန္႔ကြက္ေရးသားခဲ့တဲ့ဥပေဒ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္လာခဲ့ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္က ဂ႐ုတစိုက္မရွိခဲ့ပါဘူး။

သည္လုိဆုိရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန သေဘာတူညႇိႏိႈင္းၿပီးတင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေတြကိုေရာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ယူဆၿပီး ျပည္သူအက်ိဳးကိုထည့္မစဥ္းစားဘဲ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးမွာပါလား။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္စနစ္နဲ႔လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ မုိဘုိင္းလ္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ တင္ဒါေၾကျငာဖို႔ကိုလည္း  တုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ဖုိ႔ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္က ဆုိင္းငံ့ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာပဲ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဥပေဒေပါင္းေျမာက္ျမားစြာၾကားထဲမွာ အလုပ္႐ႈပ္ေနရတယ္ဆုိတာကို နားလည္သေဘာေပါက္မိပါတယ္။ ဥပေဒတုိင္းကို နားမလည္ႏိုင္ဘူးဆုိတာလည္း လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔မ်ား မတုိင္ပင္ခဲ့ၾကပါလိမ့္။

                                                                        xxx

ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အန္အယ္လ္ဒီဥကၠဌ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္၊ဆက္သြယ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠဌတုု႔ိက လႊတ္ေတာ္မွာ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္နဲ႔ သတင္းသမားေတြကို ေတြ႕ဆံုရာမွာေတာ့ ျပန္လည္ျပင္ဆင္လို႔ရႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကို ထိခိုက္ေရးသားပါတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကိစၥမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ခ်က္ခ်င္းပဲ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖုိ႔ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ခံ အသည္းအသန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဒီဥေပဒၾကမ္း ကိစၥမွာေတာ့ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္တာ မေတြ႕ရပါဘူး။ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားဆုိသူကို  ေတြ႕ၿပီဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္မသင့္ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ အဖ်ား႐ႈးခဲ့ၾကပါတယ္။ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္း၊ ျပည္သူေတြလည္း စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိတ္ဖြားဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူေတြအတြက္ အေရးမႀကီးပါဘူး။ အခုပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း ဥပေဒၾကမ္း ကိစၥမွာလည္း အခ်ိန္မကုန္သင့္ဘဲ ကုန္ရမယ့္အေနအထားပါပဲ။ ဒီမုိကေရစီအေရးလို႔ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း၀င္သြားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ဒီမုိကေရစီအတြက္အေရးပါတဲ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒကိစၥမွာ အသံမထြက္ခဲ့တာလည္း စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ျပဳျပင္စရာ ဥပေဒေတြ အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနပါေသးတယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို အကန္႔အသတ္နဲ႔သာေပးလိုတဲ့ဆႏၵေပၚလြင္ေနၿပီး  ဥပေဒျပဳေရးဘက္ကလည္း သည္ေနရာမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က တင္လာတဲ့ဥပေဒၾကမ္းဘက္ကို ယိမ္းေနတယ္ဆုိတာေပၚလြင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

မျမင္ရေတာ့တဲ့ ေနာက္ကြယ္က ဆင္ဆာမ်ား

ယေန႔ျမန္မာမီဒီယာေလာကမွာ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္တဲ့ ဆင္ဆာအဖြဲ႕မရွိေတာ့လို႔ လြတ္လပ္တယ္လုိ႔ ေျပာလို႔ရေနေသးေပမယ့္ ကိုယ့္ဖာသာျပန္လည္စိစစ္ေဖာ္ျပေနၾကတယ္ဆုိတာေတြ႕ရမွာပါ။ လက္ရွိအစိုးရ အဖဲြ႕၀င္ေတြရဲ႕  မိသားစုုေတြ လုုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြ၊  လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြ၊ ပိုုင္ဆိုုင္မႈေတြ  စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုုင္က စီးပြားေရး လုုပ္ေဆာင္မႈေတြ ဥပေဒနဲ႔ညီမညီ စသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားသိခ်င္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားအျပားက်န္ေနပါေသးတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားလာခဲ့ရင္ဆုိတဲ့ စိုးရိမ္မႈမ်ိဳးနဲ႔ အစိုးရဘက္ကလည္း ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ထင္မွတ္ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈတင္ျပဖုိ႔ေတာင္းဆိုခဲ့တာလည္း ပယ္ခ်ခဲ့တာမွတ္မိၾကမွာပါ။ ျပည္တြင္းမီဒီယာသမားေတြက ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေရးေနလို႔ (လုပ္ဖို႔အခ်ိန္မရေသးတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ ထုတ္ေ၀သူေတြကခြင့္မျပဳေသးတာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္) တစ္ခါတစ္ရံ ျပည္ပမီဒီယာသမားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္သူေတြနဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါ ဘာလို႔မေရးလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကို မၾကာခဏအေမးခံရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ မျမင္ရတဲ့ လက္မည္းႀကီးေတြရွိေနပါေသးတယ္။

                                                            xxx

ဇူလိုင္  ၂၄  ရက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အားကစား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီတုိ႔ သံုးပြင့္ဆိုုင္ ေတြ႕ဆံုရာမွာလည္း စာနယ္ဇင္းသမားေတြေရးဆြဲထားတဲ့ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပင္ဆင္ေစလို႔တဲ့ အခ်က္ ၁၇ ခ်က္မျပင္ေပးရင္ လႊတ္ေတာ္မွာတင္ေပးမွာမဟုတ္ဘူးလုို႔ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခပ္တင္းတင္းပဲ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနကတင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္း အခန္း(၄) ပုဒ္မ (၈) မွာ “မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္ ပုဒ္မ(၇) ပါျပဌာန္းခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အက်ံဳး၀င္ေသာ ထုတ္ေ၀စာကို စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက တရားမ၀င္ထုတ္ေ၀စာအျဖစ္ ေၾကညာႏုိင္သည္” လို႔ေတြ႕ရပါတယ္။ ပုဒ္မ(၇) ႏွင့္ ၿငိစြန္းသည္ ဟုတ္/မဟုတ္ကို တရားစီရင္ေရးအာဏာရွိတဲ့ တရား႐ံုးကိုဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက အႀကံျပဳထားၿပီး “မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနခြဲ” အစား “မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေမာ္ကြန္းဌာန” လို႔ ျပင္ဆင္ဖို႔လည္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။ မွတ္ပံုတင္အရာရွိက တရားမ၀င္ထုတ္ေ၀စာအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္တဲ့ အာဏာရွိေနျခင္းဟာ လြတ္လပ္စြာေရးသားႏိုင္ခြင့္ကို တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့သေဘာရွိတာေၾကာင့္ သတင္းသမားေတြက ကန္႔ကြက္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၎ဥပေဒကို ျမန္မာႏုိင္ငံ စာေပထုတ္ေ၀သူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအသင္းကေတာ့ ေထာက္ခံထားပါတယ္။

အရင္ေခတ္ေတြတုန္းကလည္း တုိက္႐ုိက္တစ္မ်ိဳး၊ သြယ္၀ိုက္ကာတစ္ဖံုုနဲ႔ အစိုးရကမၾကည္တဲ့ သတင္းသမားေတြကို အေရးယူတာေတြ၊ အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ဖို႔ ဖိအားေပးတာမ်ိဳးေတြ၊ တစ္ပတ္တန္သည္၊ တစ္လတန္သည္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ပိတ္ပင္တာမ်ိဳးေတြ သတင္းသမားအမ်ားစုႀကံဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာ အရင္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းကို ေျဖရခက္ေစမယ့္ ေမးခြန္းမ်ိဳးေမးခဲ့မိလို႔ အလုပ္ကထြက္သြားရတဲ့ အယ္ဒီတာလည္းရွိခဲ့တာပါပဲ။ အခုလို မွတ္ပံုတင္အရာရွိက ထုတ္ေ၀ခြင့္နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး မွန္သည္၊ မွားသည္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိေနျခင္းဟာလည္း အရင္ေခတ္ကို ျပန္သြားေနတာပဲလုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

အာဏာရွင္ေတြဟာ သူတုိ႔အာဏာတည္ၿမဲဖို႔ စစ္တပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အရင္ဆံုးႀကိဳးစားတယ္။ ေနာက္ေတာ့မီဒီယာကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ႀကိဳးစားတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ပညာေရးစနစ္ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အစုိးရအဆက္ဆက္က သည္လုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လုိ႔ေျပာရမွာပါ။ အခုအစိုးရသစ္လက္ထပ္မွာလည္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္ဆုိတာဟာ အာဏာရွင္အေငြ႕အသက္မကင္းဘူးလုိ႔ပဲ ဆုိရမွာပါ။ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအရျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ေတြဟာ အရင္စစ္အစိုးရေခတ္ကအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့သူေတြပဲ အမ်ားစုပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းႀကီးအေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ အခက္အခဲရွိႏုိင္တယ္ဆုိတာသေဘာပိုက္မိပါတယ္။ သမၼတက ဘယ္လိုပင္ေျပာေနေသာျငား လြတ္လပ္ပြင့္လင္းၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ ဦးစားေပးစဥ္းစားတဲ့ စနစ္ကို မႏွစ္ၿခိဳက္ႏုိင္တဲ့ သူေတြပါေနဦးမယ္ဆိုတာလည္း မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းေရးမွာ ထင္ဟပ္လာပါတယ္။

                                                            xxx

တမိုုးလုုံး ေျဖာက္ဆိပ္ ျပန္ၾကားေရး ေခတ္ေနာက္ျပန္

မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က စာနယ္ဇင္းေကာင္စီရဲ႕ တင္ျပမႈေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိလို႔ လက္မခံႏုိင္ဘူးလို႔ဆုိပါတယ္။ ဒီလိုဆုိရင္ လြတ္လပ္ၿပီး ေခတ္မီေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ထုိးၾကည့္ရေအာင္ပါ။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဆုိတာရွိပါရဲ႕လား။ လူသားတုိင္းရဲ႕ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္တစ္ခုအျဖစ္နဲ႔လက္ခံထားၿပီး အမုန္းတရားေတြနဲ႔ေျပာတဲ့၊ တစ္ဖက္သားကိုထိခိုက္နစ္နာေစတဲ့ ေရးသားေဖာ္ထုတ္မႈမ်ိဳးျဖစ္ရင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔ အေျခဥပေဒထဲမွာ ေရးဆြဲထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ၾကပါတယ္။ လူသားအားလံုးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒလုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာေတာ့ အရင္စစ္အစိုးရေခတ္ေတြတုန္းက အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ပတ္သတ္သမွ် ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္းေတြကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းကပဲဒိုင္ခံၿပီး ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနဟာ အျခားဌာနေတြရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ကၽြမ္းက်င္မယ္လုိ႔ယူဆလုိ႔ မရႏုိင္တဲ့အတြက္ အခ်က္အလက္အမွားအယြင္းေတြပါရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အစိုးရကျပည္သူကို ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိလိုတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြပဲေျပာဆုိၿပီး ျပည္သူေတြတစ္ကယ္သိလိုတဲ့ေမးခြန္းေတြ၊ သတင္းစာဆရာေတြေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ေရွာင္ၿပီးေျဖဆုိခဲ့တာေတြကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ဥပမာအေနနဲ႔ အရင္စစ္အစိုးရေခတ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးက ေနျပည္ေတာ္ကို အစိုးရ႐ံုးေတြေရႊ႕ေျပာင္းမွာမဟုတ္ပါဘူးလို႔ ေျပာၿပီး သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာကို ေနျပည္ေတာ္ကိုေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကတာပါပဲ။

ယေန႔လို ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ဒီမိုကေရစီေခတ္ကို သြားေနတယ္ဆုိရင္ အရင္ကေခတ္ေဟာင္းကအယူအဆနဲ႔ အက်င့္ေတြကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာဌာနအသီးသီးက သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕ေတြကပဲ သတင္းထုတ္ျပန္ပါေစ။ သတင္းသမားေတြကလည္း လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို သိုင္း၀ိုင္းတူးဆြၿပီး သတင္းကိုေရးၾကပါလိမ့္မယ္။ အမွားေတြပါခဲ့ရင္၊ တစ္ဖက္သားကိုထိခိုက္တယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံအတြင္းေနထုိင္သူ မည္သူ႔ကိုမဆုိ အေျခခံဥပေဒအရျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒအတုိင္းသာ အေရးယူပါေစ။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ၾကား၀င္စြက္ဖက္ဖို႔မလိုအပ္ေတာ့ဘူးလို႔ယူဆပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုရဲ႕အသံုးစရိတ္ဟာ မေသးလွပါဘူး။ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကို အျမန္ဆံုးေခတ္မီလာေစဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ မသံုးသင့္တဲ့ေနရာေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ေငြေတြကို မလိုအပ္ဘဲ မျဖဳန္းတီးေစခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဘတ္ဂ်တ္ေငြေတြထဲက သံုးမကုန္လုိ႔ပိုေနတဲ့ ဘ႑ာေငြအသံုးစရိတ္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ခုနစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို အခ်ိန္မီျပန္လည္မေပးသြင္းခဲ့တဲ့ ဌာနေတြထဲမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနလည္းတစ္ခုအပါအ၀င္ပါ။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မွာမဟုတ္ဘဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါတယ္လို႔ေျပာေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကိုသြားမယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီရဲ႕အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ေတြရရွိဖုိ႔အေရးႀကီးပါတယ္။ သတင္းေတြကို ႀကိဳတင္ျဖတ္ေတာက္တဲ့ ဆင္ဆာအဖြဲ႕ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာကို အမ်ားႀကီးႀကိဳဆိုသလို အရင္တုန္းကအသံတုိးတိမ္ခဲ့တဲ့ ျပႆနာေတြ၊ ဥပမာ လယ္ယာေျမျပႆနာလိုကိစၥေတြ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးၾကတာကိုလည္း ၀မ္းသာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္ကို တစ္ဖက္လွည့္နဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္မယ့္ ဥပေဒမ်ိဳးကိုေတာ့ အလိုမရွိပါဘူး။ ဒီကိစၥဟာ သတင္းသမားေတြနဲ႔ပဲဆုိင္တဲ့ ဥပေဒမဟုတ္ဘဲ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးအရ လူသားတုိင္းဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လြတ္လပ္စြာသိပိုင္ခြင့္ဆုိတဲ့ အခ်က္နဲ႔လည္း သက္ဆုိင္ေနပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာမရွိဘဲနဲ႔ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကိုသြားဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သတင္းသမားေတြက ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ရဲ႕ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္သလား၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေနေစသလားဆိုတာကို ယခု ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းေရးေတြမွာ သက္ေသျပလိုက္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဆုိတာ တစ္ခုတည္းရပ္တည္ၿပီး မရွိသင့္ေတာ့ဘူးလုိ႔ယူဆပါတယ္။

                                                                        xxx

အရြယ္က စကားေျပာေနတယ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ႐ုပ္သံလုိင္းတစ္ခုမွာလာတဲ့ ဉာဏ္ရည္ျခင္းၿပိဳင္ဘယ္သူႏုိင္အစီအစဥ္မွာ ၀က္ႏုိ႔ဒိန္ခဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဉာဏ္စမ္းေမးခြန္းေလးလာပါတယ္။  ၀က္မႀကီးတစ္ေကာင္နားမွာ ၀က္ေပါက္စေလးငါးေျခာက္ေကာင္ ႏို႔၀ိုင္းစို႔ေနတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ့ေဘးကကုတင္ေပၚမွာ ကိုးလအရြယ္ သားငယ္ေလးက သူ႔အေမႏုိ႔ကို အငမ္းမရစို႔ေနတယ္။ အဲဒါနဲ႔ အနားမွာ အစီအစဥ္ကိုစိတ္၀င္တစားၾကည့္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္သမီးငယ္ကို မိဘေက်းဇူးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိဉာဏ္ပြင့္လာေအာင္ ေမးခြန္းေလးေတြေမးမယ္လို႔ အႀကံရလာတယ္။

၀က္ကေလးေတြဘာလုပ္ေနလဲဆုိေတာ့ သမီးငယ္က ႏုိ႔စို႔ေနတယ္ေလေဖေဖတဲ့။ ေမာင္ေလးေရာဘာလုပ္ေနလဲ ၾကည့္လုိက္ပါဦးကြယ္ ဆုိေတာ့ သူလည္း ႏို႔စို႔ေနတယ္ေဖေဖတဲ့။ ၀က္ကေလးေတြႏို႔မစုိ႔ရရင္ဘာျဖစ္သြားမလဲသမီးလို႔ ထပ္ေမးမိတယ္။ ႏို႔မစုိ႔ရရင္ အစာငတ္ၿပီး ေသသြားမွာေပါ့ေဖေဖ ဆုိတဲ့ အေျဖကို ကၽြန္ေတာ္က ေမွ်ာ္လင့္ထားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္သမီးေျဖလိုက္တဲ့အေျဖေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္သြားတယ္။ “ႏုိ႔မစို႔ရရင္ငိုမွာေပါ့ေဖေဖရယ္။ ဒါေလးေတာင္မသိဘူးလား” တဲ့။

ဟုတ္သားပဲ။ သူ႔အသက္အရြယ္နဲ႔ သူေတြ႕ဖူးႀကံဳဖူးတာကိုပဲ ေျဖမွာေပါ့။ သူငယ္တန္းကေလးအရြယ္ဆီကေန ကၽြန္ေတာ္ဘာေတြမ်ားႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါလိမ့္။ ကၽြန္ေတာ္ဆက္ေတြးမိတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္သားအရြယ္ အရပ္သားအစိုးရဆီကေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြမ်ား ႀကီးႀကီးမားမားေမွ်ာ္လင့္မိေနပါလိမ့္လို႔ပါ။      ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts