လက္ပေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း(လံုးဝ) အၿပီးအပိုင္ရပ္ဆုိင္းရမည္ – Tu Maung Nyo

November 30, 2012

လက္ပေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း(လံုးဝ) အၿပီးအပိုင္ရပ္ဆုိင္းရမည္

တူေမာင္ညိဳ၊ ႏိုု၀င္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂

သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက “လက္ပေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းဖ်က္သိမ္းေရး”အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားကို မီးေလာင္တုိက္သြင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ပါတယ္။

“တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ျခင္း”လုိ႔ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၁/၂၀၁၂) မွာေဖၚျပပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ တည္ၿမဲေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ယခုကဲ့သို႔ “တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အတြက္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရရဲ႕  အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား” ကုိ ျပည္သူအမ်ား ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 စစ္ဗိုလ္ေတြဟာ “ဗိုလ္” ကေန “ ဦး ” ေျပာင္းထားလဲ အၾကမ္းဖက္တာပါပဲ။

တည္ဆဲအေျခခံဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီးအၾကမ္းဖက္သလို အေျခခံဥပေဒ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အဓမၼအတည္ျပဳၿပီးလည္း အၾကမ္း ဖက္တာပါပဲ။

အေျခခံဥပေဒမရွိဘဲ အၾကမ္းဖက္သလုိ အေျခခံဥပေဒရွိျပန္ေတာ့လည္းအၾကမ္းဖက္တာပါပဲ။

ဒီလိုအၾကမ္းဖက္တဲ့ ဓေလ့စရုိက္ဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕မေျပာင္းလဲတဲ့ ပင္ကုိယ္ဗီဇသဘာဝျဖစ္တယ္။

ယခုအခါမွာ လက္ပေတာင္းအေရးဟာ ေနရာေဒသတစ္ခုမွာ ကြက္ၿပီးျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေဒသႏၱရအေရးအခင္း မဟုတ္ဘူး။ တျပည္လံုးနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အေရးအခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္ပေတာင္းမွာ မီးေလာင္တုိက္သြင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈကို သမၼတ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရရဲ႕ တုိက္ရုိက္ ၫြန္ၾကား အမိန္႔ေပးမႈနဲ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

(နအဖ) စစ္အစုိးရ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့  “၂၀၀၃ ဒီပဲရင္းအၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈ”၊ “၂၀၀၇ သံဃာအေရးအၾကမ္းဖက္မႈ” မ်ားနဲ႔ ယခု “လက္ပေတာင္းမီးေလာင္တုိက္သြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ” ျဖစ္ရပ္ဟာ အႏွစ္သာရနဲ႔အသြင္သဏၭာန္အရအတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက ျပည္သူလူထုကို အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္တယ္။

ဥပေဒတြင္း/ဥပေဒပ အတုိက္အခံဆိုသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ခံရသူ ျပည္သူလူထု စည္းကမ္းရွိဖို႔၊ စိတ္ရွည္သည္းခံဖို႔၊ နားခ် ေျဖာင့္ဖ် ကူညီႏွစ္သိမ့္တဲ့ အလုပ္ကုိပဲ လုပ္ေနၾကေတာ့မွာလား။

လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ လူထုဘက္မွ အၿမဲရပ္တည္ၿပီး လူထုကိုေခါင္းေဆာင္မႈေပးရမည္။ လူထုကို ျပစ္တင္မာန္မဲေနျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါတယ္။ မည္သည့္ႏုိင္ငံမည္သည့္သမုိင္းတြင္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် စတင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း မရွိပါ။ အၿမဲတန္းအၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားမွာ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈကို အုပ္စုိးသူမ်ားဘက္ကသာ စတင္ၾကစၿမဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

“ေစ့စပ္ၫွိႏိႈင္းသည့္ယဥ္ေက်းမႈ” မရွိတာထက္ “ေမြးရာပါ အၾကမ္းဖက္ဗီဇသဘာဝရွိသူမ်ား” က သာ၍ ဆုိးဝါးရုိင္းစုိင္းပါတယ္။

ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မီးေလာင္တုိက္သြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒတြင္း/ဥပေဒပ အတုိက္အခံမ်ား အေနျဖင့္  လက္ပေတာင္း ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ၾကဖို႔နဲ႔ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

မီးေလာင္တိုက္သြင္းၿပီးအၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈလုပ္ရပ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

မီးေလာင္တုိက္သြင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈလုပ္ရပ္ကို တုိက္ရုိက္ၫြန္ၾကားအမိန္႔ေပးခဲ့ၾကတဲ့ သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔ အစုိးရကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ရံႈခ်ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ မီးေလာင္တုိက္သြင္း အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကတဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈအပါအဝင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္။

 အဓိက အက်ဆံုးအခ်က္မွာ လက္ပေတာင္းျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပေတာင္းဆုိေနတဲ့ “ေၾကးနီစီမံကိန္း (လံုးဝ) အၿပီး အပိုင္ရပ္ဆုိင္း ေရး” ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ဥပေဒတြင္း/ဥပေဒပအတုိက္အခံမ်ား အေနျဖင့္ အံု႔ပုုန္း လုပ္မေနၾကဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေရးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

 “လက္ပေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း(လံုးဝ) အၿပီးအပိုင္ ရပ္ဆုိင္းေရး” သာျဖစ္ရပါမယ္။ “ဧရာဝတီျမစ္ဆံုအေရး” ကဲ့သုိ႔ သမၼတ သက္တမ္း (၅ ႏွစ္မွ်သာ) ေရႊ႕ဆိုင္းတာမ်ိဳး (လံုးဝ) မျဖစ္သင့္ပါ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

5 Responses to လက္ပေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္း(လံုးဝ) အၿပီးအပိုင္ရပ္ဆုိင္းရမည္ – Tu Maung Nyo

 1. U Aye on November 30, 2012 at 1:05 pm

  WE AGREE WITH YOU. THIS PROJECT IS NOT FOR THE PEOPLE AND COUNTRY, ONLY FOR TOP BRASSS. PEOPLE ARE SUFFERING.

 2. Luke on November 30, 2012 at 2:20 pm

  အယုတ္တမာစစ္အာဏာရွင္ေတြ

 3. sayasayar on November 30, 2012 at 5:10 pm

  ဦးသိန္းစိန္ကုိသက္သက္သိကၡာက်ေအာင္လုပ္လုိက္တဲ့ပုံဘဲ။

 4. ukyaw on November 30, 2012 at 9:26 pm

  လူနဲ႔သာပုံတူျပီး လူမဟုတ္တဲ့အစိုးရတဖဲြ႕လုံး အလိုမရွိပါ။

 5. AUNG HEIN on December 1, 2012 at 10:20 am

  ဟုတ္ပါတယ္ဒီလိုဘဲၿဖစ္သင့္ပါတယ္ ဒီကိစၥကိုၿပန္သံုးသပ္ၾကည္ ့ၿမည္ဆိုလ်ွင္လဲ ဒါစစ္အဆိုုးရအေနနဲ ့မလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္တဲ ့အရာပါလို ့က်ြန္ေတာ္ေၿပာခ်င္ပါတယ္။

Archives