သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံအားသုံးသပ္ခ်က္ – အပိုင္း ၂

ေမာင္ေမာင္စိုး – ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံအားသုံးသပ္ခ်က္ – အပိုင္း ၂
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၆

NCA ႏွင့္သူ၏ ေကာ္မတီမ်ားေျခလွမ္းမ်ား

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အဓိက ထင္ရွားသည့္မွာ NCA ျဖစ္သည္။ NCA ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသည့္ ထူးျခားခ်က္မွာ ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိျပီး ျမန္မာစစ္ဖက္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုင္စြဲ ထားသည့္ မူလည္းျဖစ္၍ ေနသည္။ NCA ၏ အေရးပါေနေသာအခ်က္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္စတီက် ဴ းရွင္းမ်ား ပါေနျခင္း ျဖစ္သည္။ NCA အရ သတ္မွတ္ဖြဲ့စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ ၂ ခု ညီလာခံ ၁ ခု အစည္းအေဝး ၁ ခုရွိသည္။

၁။ JMC ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ျကည့္ေရးေကာ္မတီ ( ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပါဝင္မွဳ  အခ် ဳိ းအစား တပ္မေတာ္ ၁ စု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁ စု အရပ္သားေဒသခံ ၁ စု )

၂။ UPDJC ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွဳ ပူးတြဲေကာ္မတီ (ပါဝင္မွဳ အခ် ဳိ းအစား  – အစိုးရ/ လႊတ္ေတာ္ / တပ္မေတာ္ ၁ စု၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁ စု၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၁ စု၊ အစိုးရ ၉ / လႊတ္ေတာ္ ၂ / တပ္မေတာ္ ၅ – စုစုေပါင္း ၁၆ ဦး။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား ၁၆ ဦး။ တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၁၆ ဦး။ စုစုေပါင္း ၄၈ ဦး ။  အစိုးရ/လႊတ္ေတာ္ /တပ္မေတာ္ ၁ ပြင့္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား ၁ ပြင့္၊ တရားဝင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၁ ပြင့္ ၊ ၃ ပြင့္ဆိုင္ ဖြဲ့စည္းထားျပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံက်င္းပေရးကို ပူးတြဲ ဦးစီးသည္ ေကာ္မတီဟုဆိုရပါမည္။ )

၃။ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ( ၂၁ ရာစုပင္လုံ ) ( UPDJC မွ ဦးစီးက်င္းပသည္)

၄။ JICM တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖၚမွဳ ဆိုင္ရာ ညိွႏွဳိ င္းအစည္းအေဝး ( လက္ရွိ ပါဝင္မွဳ – အစိုးရ/လႊတ္ေတာ္ / တပ္မေတာ္ ၈ ဦး။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား ၈ ဦး။ မွတ္ခ်က္ ။ ။ ၎အစည္းအေဝးမွာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။ လိုအပ္လ်င္ လိုအပ္သလို ေခၚယူမည့္အစည္းအေဝးျဖစ္သည္။ ၎ အစည္းအေဝးတြင္ တရားဝင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မပါဝင္ပါ။ ႏွစ္ပြင့္ ဆိုင္ဟုဆိုရမည္။ JMC/UPDJC ႏွင့္ ညီလာခံတိ့ုတြင္ ညိွႏွဳိင္း မရသည္မ်ားကို ေနာက္ဆံုး အျပီးသတ္ညိွႏွဳိ င္းသည့္အစည္းအေဝးဟု ဆိုရပါမည္။ )

အထက္ပါ NCA အရ ဖြဲ့စည္းထားေသာ အင္စတီက် ဴ းရွင္းမ်ားကား NLD အရပ္သားအစိုးသစ္ ဆက္လက္ လက္ခံသယ္ေဆာင္ရသည့္ အင္စတီက် ဴ းရွင္းမ်ားဟုဆိုရပါမည္။ NLD အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ ၎တိ့ု အစိုးရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ လူပါဝင္မွဳ အား ေျပာင္းလဲ၍ ရနိုင္ေသာ္လည္း ထိုအင္စတီက် ဴ းရွင္းမ်ားအတိုင္းသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနရပါသည္။

အားသာခ်က္တခုမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို UPDJC မွ ျကီးမွဴ းက်င္းပျခင္းျဖစ္၍ အားလုံး စုေပါင္းတာဝန္ယူရသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

အားလုံးပါဝင္ေရး

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံက်င္းပေရး တိ့ုတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ အားနည္းခ်က္မွာ အားလုံးပါဝင္ေရးျပသနာဟု ဆိုရပါမည္။ ထိ့ုေျကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ၂၁ ရာစု ပင္လုံတြင္ ” ပါဝင္သင့္သူ ” အားလုံး ပါဝင္ေရးကို ျကိဳ းပမ္းသြားမည္ဟုဆိုခဲ့သည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံအျမန္ဆုံးက်င္းပသြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ကေျပာဆိုျပီးမျကာမီတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ် ဳပ္ဗိုလ္ခ် ဳပ္မွဴ းျကီး မင္းေအာင္လိွဳင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိျကီးမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ျပဳလုပ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတိ့ု၏သေဘာထား
ကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခ့ဲသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ညီလာခံလုပ္ငန္းစဥ္သည္ NCA ေပၚတြင္ အေျခခံေရးျဖစ္ျပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ MNDAA/ TNLA/ AA အဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့အေနႏွင့္ လက္နက္စြန့္လႊတ္မွသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရနိုင္သည္ဟူသည့္ အခ်က္ ၂ ခ်က္က အဓိကျဖစ္သည္။

သုိ့ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က လက္ေတြ့လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အဖြဲ့မ်ားေရာ NCA ထိုးျပီးေသာအဖြဲ့မ်ားပါ ပါဝင္ေအာင္ ျကိဳ းစားသြားမည္ဟု ဆိုခဲ့ျပီး တခ်ိန္တည္းတြင္ NCA မထိုးရ ေသးသည့္အဖြဲ့မ်ား  လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ သုိ့ႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ UNFC ၇ ဖြဲ့ UWSA ႏွင့္ NDAA တိ့ုအား ညီလာခံတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခ့ဲသည္။ ထိုအဖြဲ့မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမွဳ ရလဒ္မ်ားေျကာင့္ ညီလာခံတြင္ ထိုအဖြဲ့မ်ားပါဝင္ရန္ အခြင့္သာလာခ့ဲသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္၂၀၁၆ ျသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန့၌ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုျကည္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ် ဳပ္အပါ တပ္မေတာ္အရာရွိျကီးေတြ့ဆံု ညိွႏွဳိင္းမွဳ မ်ားကိုလည္း ေတြ့ခ့ဲရ သည္။ ၎ေတြ့ဆံုမွဳ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသး စိတ္ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညိွႏွဳိင္းမွဳမ်ားရွိသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။

သုိ့ေသာ္ ျမန္မာစစ္ဖက္က လက္နက္စြန့္ရမည္ဟု သေဘာထားေပးထားေသာ အဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့ႏွင့္ပတ္သက္၍ NRPC မွ မည္သည့္သီးျခားသေဘာထား မွ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေပ။ ျမန္မာစစ္ဖက္သေဘာထားကို လြန္ဆန္နိုင္ျခင္းမရွိ ဟု ယူဆရသည္။ သုိ့ေသာ္ ထို ၃ ဖြဲ့အားလက္နက္စြန့္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳ မည္ဆိုသည္မွာ ျဖစ္လာနိုင္ဘြယ္မရွိသျဖင့္ လမ္းပိတ္ေနသည္ဟု ယူဆခ့ဲရသည္။ သုိ့ေသာ္ ျသဂုတ္လဆန္းတြင္ ထို ၃ ဖြဲ့ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္နက္စြန့္စရာမလိုဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရမည္ဆိုသည့္  သတင္းထြက္လာ၍ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္သစ္တရပ္ ထြက္ေပၚလာသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ျသဂုတ္လ ၉ ရက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေကာ္မရွင္မွ ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးခင္ေဇာ္ဦး ႏွင့္ ဦးေအာင္ျကည္တိ့ုႏွင့္ MNDAA/ TNLA/ AA တိ့ုမွ ဥကၠဌမ်ား မိုင္းလားတြင္ ေတြ့ဆံုညိွႏွဳိင္းခ့ဲျကသည္။ အဆိုပါေတြ့ဆံုမွဳ တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ အဆိုပါ ၃ ဖြဲ့အား ေျကညာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္ေစလိုျပီး ေျကညာခ်က္တြင္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန့္လႊတ္ေျကာင္း ေဖၚျပရန္ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္။  ထို ၃ ဖြဲ့ကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ် ဳပ္ျငိမ္းေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဖၚျပလိုသည္။ အဆိုပါေဝါဟာရ သုံးစြဲမွဳ မ်ား ေနာက္ဆံုးခ်ိန္ထိ ႏွစ္ဖက္ညိွ ႏွဳိ င္း၍ မရခ့ဲေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ NRPC သည္လည္း ျမန္မာစစ္ဖက္၏ သေဘာထားကို ေက်ာ္လြန္၍ မရဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

သုိ့ႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံစတင္ခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ ၃ ဖြဲ့မပါဝင္နိုင္ခ့ဲေပ။ ထိ့ု ျပင္  ညီလာခံတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္မည့္ NSCN(K) လည္း ေရာက္မလာခ့ဲရာ ၂၁ ပင္လုံတြင္ အားလုံး ပါဝင္ေရးသည္ ျပီးေျမာက္ျခင္းေတာ့ မရွိခ့ဲေပ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ အမ်ားစုပါေအာင္ စည္းရံုး နိုင္ခ့ဲသည္ ညိွႏွဳိ င္းေဆြးေႏြးနိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။

NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသူမ်ားႏွင့္ ႏွင့္ညီလာခံ

UNFC တြင္ အဖြဲ့ဝင္ ၉ ဦး ရွိသည့္အနက္ အစိုးရဖက္က KIO-KIA/ SSPP-SSA/ NMSP/ KNPP/ ANC/ LDU/ WNO တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့ ၇ ဖြဲ့အား အသိအမွတ္ျပဳ  လက္ခံေဆြးေႏြးသည္။ TNLA ႏွင့္ MNDAA အဖြဲ့ ၂ ဖြဲ့အား အသိမွတ္မျပဳ ေသးေခ် ။ အဆိုပါ UNFC အေနႏွင့္ DPN ေခၚ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳ ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့အား ဥကၠဌ ခူဦးရယ္ ၊ဒုဥကၠဌ စဝ္စိုင္းထူး၊ ဒူကဘာဆြန္လြန္ဂြန္ေမာ္ တိ့ုႏွင့္ ဖြဲ့စည္းထားသည္။

NRPC ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တိ့ုႏွင့္ DPN တိ့ု၏ေဆြးေႏြးမွဳ ရလဒ္ အရ UNFC အဖြဲ့ဝင္တိ့ု ၂၁ ရာစုပင္လုံသုိ့ တက္ေရာက္ရန္ သေဘာတူခ့ဲေသာ္လည္း ေက်ာ္လႊားရန္ညွိႏွဳိ င္းရသည့္ ျပသနာမွာ NCA သေဘာတူညီခ်က္အရ ဖြဲ့စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ ေဆာင္ရြက္ပုံ အဆင့္ဆင့္ျပသနာျဖစ္သည္။ NCA အရ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေရးဆြဲေရး က်င္းပေရးတိ့ုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဦးစီးသည္မွာ UPDJC ျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ NCA အရ လက္ရွိ UPDJC တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးသူမ်ားသာ ပါဝင္ခြင့္ရေနရာ NCA  လက္မွတ္ မထိုးသူမ်ားအတြက္ ေနရာမရွိျဖစ္ေနသည္။

ထိ့ုျပင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသူမ်ား၏ အမ်ားနည္းတူ ေျပာေရးဆိုခြင့္ျပသနာ သေဘာထားတင္ျပမွဳ ျပသနာျဖစ္သည္။

၎ ျပသနာမ်ားကို ၂၀၁၆ ျသဂုတ္လ ၁၁/၁၂/၁၃ ရက္မ်ား၌ ရန္ကုန္ NRPC ၌ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ့မ်ား DPN ႏွင့္ NDAA မိုင္းလားကိုယ္စားလွယ္တိ့ု တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျကသည္။ ( UWSA ကိုယ္စားလွယ္ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါ ) ထိ့ုေနာက္ ၂၀၁၆ ျသဂုတ္ ၁၅/၁၆ တြင္ ေနျပည္္ေတာ္၌ UPDJC အစည္းအေဝးျပဳ လုပ္ျပီးေနာက္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အဖြဲ့မ်ားပါ ပါဝင္သည့္ UPDJC ပူးတြဲေကာ္မတီ ဖြဲ့စည္း၍ ညီလာခံအားဦးစီးရန္ အဖြဲ့အားလုံး စာတမ္းဖတ္ျကားခြင့္ စကားေျပာခြင့္ျပဳ ရန္ ဆံုးျဖတ္နိုင္ခ့ဲျပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသူမ်ားပါ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးနိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းပြင့္ခ့ဲသည္။

UNFC ၏ DPN ႏွင့္ PPST ၏ CT

UNFC ႏွင့္ DPN အားအထက္တြင္ ရွင္းလင္းေဖၚျပခ့ဲျပီးျဖစ္ပါသည္။

PPST ဆိုသည္မွာ Peace Process Steering Team ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ့ ဆိုသည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ့ ၈ ဖြဲ့ စုစည္းဖြဲ့စည္းထားျခင္းျဖစ္ျပီး အလုပ္အဖြဲ့အေနႏွင့္ CT Coordination Team ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ့တခုဖြဲ့စည္းထားသည္။ အထက္ပါ လက္မွတ္ မထိုးေသးသည့္ အဖြဲ့မ်ား၏ DPN ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးျပီးေသာအဖြဲ့မ်ား၏ CT တိ့ုသည္ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္တြင္ ေတြ့ဆံုေဆြးေႏြးျကျပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား အားလုံး မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးတရပ္ကို ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ မတိုင္မွီ ျပဳ လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲျကသည္။

သုိ့ႏွင့္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၂၆ မွ ၃၀ ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ KIO/ KIA ထိမ္းခ် ဳ ပ္ရာေဒသရွိ မိုင္ဂ်ာယာန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးျပဳ လုပ္ခ့ဲသည္။ UWSA/ TNLA/ MNDAA/ NSCN(K) ၄ ဖြဲ့မွအပ က်န္ ၁၇ ဖြဲ့တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္မွဳ အခ် ဳိ့ ေဖၚျပခ့ဲျကေသာ္လည္း NRPC အေနႏွင့္ သြားလာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီမ်ား ေပးခ့ဲသည္။ ထိ့ုျပင္ မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံသည္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံတြင္ တင္ျပျကမည့္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ ေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္း ျကသည္ျဖစ္ရာ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံဦးတည္ခ်က္ေအာက္တြင္ ရွိသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ခုူဦးရယ္ေျပာသည့္ အဆင္သင့္မျဖစ္မွဳ

၂၀၁၆ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ က်င္းပခ့ဲသည့္ မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံတြင္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးမွဳ မျပီးျပတ္၍ DPN ႏွင့္ CT မွ ခ်င္းမိုင္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးျကရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲ့ျကျပီး ထိုသုိ့ေဆြးေႏြးခ်ိန္ လုံေလာက္ရန္ ၂၁ ရာစုပင္လုံကို ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ လကုန္မွ က်င္းပေရး တင္ျပရန္ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည္။ သုိ့ေသာ္ ၂၀၁၆ ျသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန့တြင္ ညီလာခံက်င္းပရန္ ေျကညာသည့္အခါ DPN ေခါင္းေဆာင္ ခူဦးရယ္မွ တိုင္းရင္းသားေတြ ဘက္မွ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဟု ဆိုလိုက္ျခင္းသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ ေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္းျခင္းအတြက္ အခ်ိန္တစ္လခန့္ လိုေနေသးျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား အေနႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ ဖက္ဒရယ္မူအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စုစုစည္းစည္း တသေဘာတည္း ရပ္ခံႏိုင္ေရး ျကိဳ းစားေနျကသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။

အရင္လိုျခင္း၏အက် ဳိး အျပစ္

အမ်ားစုေဝဖန္သုံးသပ္သူမ်ားကေတာ့ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအား  ၂၀၁၆ ျသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပျခင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ အနည္းငယ္ေလာလြန္းသည္ဟု သုံးသပ္ျကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ကေတာ့ ႏွစ္ ၇၀ ျကာျမင့္ျပီျဖစ္ေသာ ထိုျပသနာအား အခ်ိန္မဆြဲသင့္ေတာ့ အျမန္ဆံုး က်င္းပရန္လိုအပ္သည္ဟူေသာ ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ျပဳ လုပ္ခ့ဲသည္။

ဤသုိ့ အျမန္ႏွဳံ းျဖင့္ ျပဳ လုပ္ရသျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မွဳ အခ် ဳိ့တြင္ အားနည္းမွဳ မ်ားရွိျခင္း ျပင္ဆင္ေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္းမွဳ အခ် ဳိ့တြင္ အခ်ိန္မလုံေလာက္ျခင္းရွိခ့ဲေသာ္လည္း ပြင့္လင္းသည့္ ညိႏွဳိင္းမွဳ မ်ားရရွိခ့ဲျခင္း ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ား မိမိတိ့ုအျမင္ကို ပြင့္လင္းစြာ
ေျပာဆိုခြင့္ရခ့ဲျခင္း ေရွ့တဆင့္တက္ရမည့္ လမ္းစကို ရွာေဖြနိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိျခင္း၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာေပါက္ နားလည္ခြင့္ရျခင္းတိ့ု ေျကာင့္ အက် ဳိးျဖစ္ထြန္းမ်ားလည္း ရွိခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။ အဓိကအက် ဳိး ေက်းဇူးမွာ ေရွ့ဘယ္လိုဆက္ျကမည္ဆိုသည္ကို အားလုံး စဥ္းစားနိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ရခ့ဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္

Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စိုး )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts