သူတိုု႔အာေဘာ္ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုုး – တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏လက္ေတြ႔အေျခအေန

ေမာင္ေမာင္စိုုး – တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏လက္ေတြ႔အေျခအေန
(မိုုးမခ) ဇြန္ ၈၊ ၂၀၁၆

ဘဝအစိတ္အပိုင္း
မိမိအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးထား၍ ေရးသားခ့ဲသည္မွာ တႏွစ္ခြဲရွိၿပီဟု ဆိုရပါမည္။ လက္ရွိတိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ၂၀၁၁ မွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစမ်ား ပြင့္လာသက့ဲသုိ႔ တိုက္ပြဲမ်ားကလည္း မျပတ္ျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္အခါတြင္ မိမိႏွင့္ မိမိမိတ္ေဆြ မ်ား ထိေတြ႔ ျဖတ္သန္းခ့ဲရသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသ ျပည္နယ္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ား တိုင္းရင္းသားတိ႔ု၏အေျခအေနႏွင့္စိတ္ခံစားမႈမ်ား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို လက္လွမ္းမွီသမွ် တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ ေခါင္လြန္းလွေသာ ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲလွေသာ ေတာႀကိဳ အုံၾကားဟု ဆိုႏိုင္ေသာေဒသမ်ားတြင္၎ ထိုေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ၾကားတြင္ မိမိအေနႏွင့္ ႏွစ္ ေပါင္း ၂၀ နီးပါးျဖတ္သန္းလာခ့ဲရသည္။ ထိုကာလမ်ားအတြင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူေန အတူစား၍ အတူတကြ ျဖတ္သန္းခ့ဲၾကသည္။ သူတို႔၏ခံစားခ်က္ သူတို႔၏ စဥ္စားခ်က္ သူတိ႔ု၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ထိေတြ႔ခံစားခ့ဲရသည္။ အဆိုး အေကာင္း အက်ဳိးအေၾကာင္းမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ခ့ဲရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဤအခ်ိန္ကာလတို႔သည္ မိမိ၏ဘဝအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ခ့ဲေတာ့သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိ၏အိမ္ေထာင္ဖက္မွာ တိုင္းရင္းသူတဦးျဖစ္ေပရာ ပို၍ နီးကပ္ခ့ဲ့သည္ဟုဆိုရပါမည္။

ဤသုိ႔ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ မိမိကိုယ္တိုင္ျဖတ္သန္းလာခ့ဲရသည့္ျပင္ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားမွ တဆင့္၎၊ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားမွ တဆင့္၎၊ တိုင္းရင္းသားတိ႔ု၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိသည္ မ်ားစြာမကင္းကြာဘဲ ၾကားသိေနရေပရာ ထိုအေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝရန္ အခြင့္လမ္းသင့္သည္ဟုဆုိရေပမည္။ သုိ႔ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား အကိုးအကား အေထာက္အပ့ံ ျဖစ္ေစရန္ မိမိ၏ဘဝအစိတ္ပိုင္းျဖစ္ေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္းျဖစ္သည္။

မတူေသာလူမ်ဳိးႏွင့္ မတူသည္မ်ား
လက္ေတြ႔အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္ရွိတိုင္းရင္းသားအားလုံးသည္ တေျမထဲေန တေရထဲ ေသာက္ ဆိုသည္ႏွင့္ ျပႆနာေျပလည္သြားသည္မဟုတ္ေပ။ မတူေသာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မတူေသာဘာစကား မတူေသာ ယဥ္ေက်းမႈမတူေသာ အစဥ္အလာယုံၾကည္မႈ မတူေသာ ကိုးကြယ္မႈမ်ား ရွိၾကသည္။ မတူေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမ်ား ရွိၾကသည္။ မတူေသာ အစဥ္အလာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားရွိၾကသည္။သမိုင္းအရ မတူေသာ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားရွိၾကသည္။ ဤသုိ႔မတူသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း စဥ္းစားေတြးေတာ ခံစားပုံလည္း ကြဲျပားၾကသည္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားျပႆနာကို မွန္ကန္စြာၾကည့္ျမင္ ေျဖရွင္းလိုလွ်င္ ဤအခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် သိျမင္ထားဖို႔လိုေပလိမ့္မည္။ လူတိုင္းလူတိုင္း၏ ေတြးေတာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားမ်ားသည္ သူ၏ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားထဲမွသာမက သူလက္ေတြ႔ျဖတ္သန္းလာေသာ ဘဝထဲမွ လက္ေတြ႔က်က် ေကာက္ႏႈတ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဗမာတေယာက္၏ အေတြးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတေယာက္၏ အေတြး မတူသည္မွာ အ့ံၾသစရာမရွိေပ။

ျမိဳ႕ျပတြင္ႀကီးျပင္းလာေသာ ၿမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အသားက်ႀကီးျပင္းလာသူ တေယာက္ႏွင့္ မိမိေဒသ မိမိလူမ်ဳိး၏ ရိုးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာလိုက္နာမႈမ်ားၾကားတြင္ ႀကီးျပင္းလာသည့္ တိုင္းရင္းသားတေယာက္၏အေတြးကားမတူႏိုင္ေပ။ ထို႔အတူ မိမိအိုးအိမ္တြင္ လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္၍ အခ်ိန္တန္ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ကေလးငယ္တေယာက္ႏွင့္စစ္ေဘးဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ အနာဂတ္မေရရာေသာ ကေလးငယ္တေယာက္၏စိတ္ခံစားခ်က္အေတြးသည္ လြန္စြာျခားနားကြဲျပားေပလိမ့္မည္။

ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏မတူကြဲျပားေသာ အျမင္မဆိုထားႏွင့္ ကြဲျပားေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ရွိေနသည္ကို မသိသည့္သူမ်ားပင္ ရွိေန ေသးသည္။ မေကြးေဆးတကၠသုိလ္တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနေသာ ဝ လူမ်ဳိးေက်ာင္းသား တဦး၏ေရးသားခ်က္ ဖတ္ရႈၾကည့္ေစလိုပါသည္။

“သုည”

ေနရာကား မေကြး ေဆးတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ စာသင္ေဆာင္…

အခ်ိန္ကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၏ ေန႔လယ္ခင္းတခု…

ပထမႏွစ္အတန္းမ်ား၏ စာေတြ႔သင္ခန္းစာအခ်ိန္ ၿပီးဆံုး၍ လက္ေတြ႔ခ်ိန္ ေရာက္လာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဂ်ဴတီကုတ္ ကိုယ္စီဝတ္ဆင္၍ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ လက္ေတြ႔ခန္းမ်ားသို႔ ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကသည္။

ရူပေဗဒ ဘာသာရပ္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း ဂ်ဴတီကုတ္ဖားဖားကို ဝတ္ဆင္လ်က္ ရူပေဗဒ လက္ေတြ႔ခန္းသို႔ ဒုန္းစိုင္း ခ်ီတက္ လာခဲ့ေလသည္။

လက္ေတြ႔ခန္းထဲသုိ႔ ေရာက္ေသာ္ ဆရာမက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းသားကဒ္ မ်ား ျဖည့္ခိုင္းေလသည္။ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ စသည္ျဖင့္…

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၊ ဆရာမဆီ အပ္ၿပီး လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာကို အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကေလသည္။ ထိုစဥ္…

“ေဟ့ ဘယ္သူလဲကြ လူမ်ဳိးဆိုတဲ့ေနရာမွာ လူမ်ဳိးနာမည္ ျဖည့္ခိုင္းတာကို သုည “ဝ” လို႔ လာျဖည့္ ထားတယ္။ အံမယ္ ရိုးရိုးသုညေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ အကြန္႔ေလးေတြေတာင္ ပါလိုက္ေသး။ ဘယ္သူလဲ” ဟု ဆရာမက ေျပာလိုက္သည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး၏ အၾကည့္က ဆရာမဆီ ေရာက္သြားသည္။ “ဘယ္သူလဲ မွန္းစမ္း ဆန္ခြင္းနတ္ဆိုပါလား။ အဲဒါ ဘယ္သူလဲ”။

ထိုစဥ္ ခပ္ခန္႔ခန္႔ ေက်ာင္းသားတေယာက္ လက္ေတြ႔လုပ္ေနရာမွ ထလာၿပီး သူသည္ ဆမ္ခြန္းနပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးနာမည္မွာ သုညမဟုတ္ေၾကာင္း၊ “ဝ” လူမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကြန္႔ထည့္ရျခင္းမွာ လူမ်ဳိးနာမည္မွာ အကၡရာ တလံုးတည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သိသာေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပေလ သည္။

” သားေရ “ဝ” ဆုိတာ တရုတ္ျပည္က လူမ်ဳိးစုမဟုတ္ဘူးလား” ဟု ဆရာမက ထပ္၍ ေမးေလရာ ထိုေက်ာင္းသားက “ဝ” လူမ်ဳိးမ်ားမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ျပန္႔ႏွ႔ံ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္မွ ဆရာမက “ေၾသာ္ ေအးေအး ဟုတ္ၿပီ ဟုတ္ၿပီ ဆက္လုပ္ ဆက္လုပ္” ဟု ေျပာေလ ရာ ထိုခပ္ခန္႔ခန္႔ေက်ာင္းသားေလးသည္လည္း သူ၏ လက္ေတြ႔သင္ခန္းစာကို ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ေန ေလေတာ့သည္။ ၿပီး၏ 🙂 🙂 🙂 ။

ဝန္ခံခ်က္။ ။ စာေရးသူကိုယ္တုိင္ အမွန္တကယ္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ”
ေရးသားသူ Sam Khun Kawn Vax ျဖစ္ပါသည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္ အဆိုပါ ဆရာမကိုလည္း အျပစ္မတင္လိုပါ။ မိမိႏွင့္အလွမ္းေဝး၍ မသိသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိ ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားသူ နီးစပ္သူ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကေတာ့ ေကာင္းစြာေလ့လာရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔တိုင္ လက္လွမ္းမမီၾက၍လားေတာ့ ယခုတိုင္လြဲေခ်ာ္မႈ ကေတာ့ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားအေရးမ်ားကို ေလ့လာေရးသားသူတဦးပင္ သူ၏ေဆာင္းပါး၌ UWSA ဝ ေခါင္း ေဆာင္ တဦး ျဖစ္သူ ေရွာက္ၿမီလ်ံအား ပီကင္း ( ေဘက်င္း ) ပညာတတ္ဟုဆိုထားသည္။ တကယ္ေတာ့ လက္ရွိ UWSA ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္တာဝန္ယူေနေသာ ေရွာက္ျမီလံ် ႏွင့္ေက်ာက္က်ဳံးတန္းတို႔မွာ ျမန္မာပိုင္ ဝ နယ္ ႏွင့္ကပ္ရက္ တရုတ္ပိုင္ “ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ျဖစ္ ေသာ ခၽြမ္းရယ္( ခ်န္ရင္) တြင္ ႀကီးျပင္းခ့ဲသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ထို ခၽြမ္းရယ္ ( ခ်န္ရင္) ေဒသတြင္ စာသင္ခ့ဲ ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ပီကင္း ပညာတတ္အျဖစ္ ကားခ်ဲ့ျခင္းက မလိုအပ္ေသာ ေကာက္ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေစ သည္။ နယ္စပ္ရွိ ဝ အပါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတိုင္းသည္ တိုင္းျပည္နယ္နိမိတ္မည္သုိ႔ပင္ ခြဲျခားထားသည္ျဖစ္ေစ လုမ်ဳိးတူ ဘာသာစကားတူ ယဥ္ေက်းမႈတူျဖစ္ရာ သြားလာကူးလူး ဆက္ဆံမႈကို သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

မေကြးေဆးတကၠသုိလ္က ဆရာမ မဆိုထားႏွင့္ အဆိုပါတိုင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာေရးသားသူ ေဆာင္းပါးရွင္ပင္ လက္ရွိ UWSA တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၎၊ က်ဳိင္းတုံ ေတာင္ ဖက္ ၁၇၁ စစ္ေဒသႏွင့္ပတ္သက္၍၎၊ နံမည္ထြက္သည့္ ေဝေရွာက္ကမ္း ေဝေရွာက္လုံ ေဝေရွာက္ရင္ ညီအကို ၃ ေယာက္အား တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ား ဆိုခ့ဲသည္။ တကယ္ေတာ့ ထိုညီအကို ၃ ေယာက္သည္ တရုတ္ႏြယ္ဖြားမ်ားလုံးဝမဟုတ္ေခ်။ ျမန္မာျပည္ေပါက္ “ဝ ” လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ “ဝ” ေဒသ ခြင္းမားၿမိဳ႕နယ္ မန္ဒရူးေက်းရြာမွ ျဖစ္သည္။ တရုတ္မ်ဳိးရိုးနံမည္မ်ားယူထား၍ တရုတ္ႏြယ္ဖြားဟုထင္ၾကပုံရသည္။

၎ညီအကိုမ်ားသည္ ကူမင္တန္ တရုတ္ျဖဴ မ်ား ျမန္မာျပည္သုိ႔ဝင္ေရာက္လာစဥ္က ကူမင္တန္က သိမ္းသြင္းျခင္းကိုခံခ့ဲရသည့္ ဝ လူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားမွျဖစ္ၿပီး ကူမင္တန္တုိ႔အေရးနိမ့္ေသာအခါ ကူမင္တန္တို႔ႏွင့္အတူ ထိုင္း နယ္စပ္သုိ႔ပါသြားၾကသည့္ ဝ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

၁၉၈၉ CPB ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ UWSA ႏွင့္ျပန္ေပါင္းလိုက္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ “ဝ” လူမ်ဳိးမ်ဳိး နြယ္စု အုပ္စု ၃၄ စုရွိျပီး ၂၇ စုမွာ CPB ၏သိမ္းသြင္းျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၄ အုပ္စုမွာ ပန္လုံ ဟိုပန္ တန္႔ယန္း စသည့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမထဲတြင္က်န္ခ့ဲၿပီး ၃ အုပ္စုကေတာ့ ကူမင္တန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားခ့ဲသည္ဟု ေလ့လာရရွိထားပါသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ သာမန္ျပည္သူမ်ား မသိသည္ကေတာ့ ျပႆနာႀကီးဟုဆိုႏိုင္ေသးေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားအေရး၌ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအဖို႔ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝကို မွန္မွန္ကန္ကန္သိျမင္မွသာ မွန္ကန္ေသာ ေကာက္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

စစ္ေဘးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား
ခ်င္းျပည္နယ္မွ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အားလုံးလိုလိုသည္ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ကို ႏွစ္ရွည္ျပင္းထန္စြာ ခံစားခ့ဲရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာမ်ားအရ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမွႈစစ္ပြဲအတြင္း အရပ္သားမ်ား ေသဆုံးမႈအဓမၼေပၚတာေခၚ အထမ္းသမားအဆြဲခံရမႈ စစ္ပြဲအတြင္း ေက်းရြာမ်ားမီးေလာင္ပ်က္စီး ဆံုးရွံဳးရမႈေက်းရြာမ်ားအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခံရမႈ စစ္ေဘးဒုကၡသည္သိန္းခ်ီ၍ ႏွစ္ရွည္္လမ်ား ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ ေရာက္ေနမႈ အားလုံးသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား လက္ေတြ႔ခံစားေနရသည့္ျပႆနာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္နယ္ ကယားျပည္နယ္မွသိန္းခ်ီေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ယေန႔တိုင္ နယ္စပ္ေဒသရွိဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ရွိေနေသးသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၌ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ေရာက္ရွိေနသည္မွာလည္း ၅ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ရွွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ေထာင္အခ်ဳိ႕ရွိေနၿပီး ယေန႔တိုင္မိမိရပ္ရြာအိုးအိမ္သုိ႔မျပန္ႏိုင္ၾကေသးေပ။

စစ္ေဘးဒုကၡသည္အျဖစ္က်ေရာက္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားခ်က္ဒဏ္ရာသည္ သာမန္ပုံမွန္အေနအထားတြင္ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ နားက်ည္းခ်က္ ေၾကကြဲမႈႏွင့္စိတ္အနာတရရွိမည္မွာ ဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။

ထိ့ုျပင္ အဆိုပါတိုင္းရင္းသားတိ့ု၏ စိတ္အနာမ်ား ခံစားခ်က္မ်ားသည္ သူတို႔အားကိုယ္စားျပဳသည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ကူးစက္ေစသည္ သာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စိတ္ခံစား ခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကရန္လိုေပသည္။ အဆိုပါစိတ္ခံစားခ်က္မ်ားမွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္အသစ္မ်ား ေမြးဖြားေပးေနသည္ကို ေလးနက္ရန္လိုပါသည္။

သီအိုရီႏွင့္လက္ေတြ႔
တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွအေတြ႔အႀကဳံမ်ား လက္ေတြ႔ က်င့္သုံးပုံမ်ား ယင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွထုတ္ႏႈတ္ထားသည့္ သီအိုရီမ်ားစြာရွိေပသည္။ ထုတ္ေဝထားေသာစာအုပ္မ်ားစြာ ရွိသည္။ စာအုပ္တိုင္းေလ့လာႏိုင္က ေကာင္းသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏိုင္ငံျခားအေတြ႔အႀကံဳအတိုင္း စာအုပ္ႀကီးအတိုင္း သီအိုရိီအတိုင္း အတိအက်လုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အဆိုပါသီအိုရီသေဘာတရားမ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားအေတြ႔အႀကံဳ မ်ားကိုပုံတူကူးခ်၍ မရႏိုင္ေပ။

CPB ၁၉၇၅ ဗဟိုက်ဆံုးၿပီး အသစ္တက္လာေသာ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ ပါတီလမ္းစဥ္ခ်မွတ္ရန္ ၁၉၇၉ တြင္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးထိုင္ရာ တႏွစ္နီးပါးခန္႔ၾကာခ့ဲသည္။ အဆိုပါ အစည္း အေဝးမွ ၁၉၇၉ လမ္းစဥ္ဟုဆိုရမည့္ လမ္းစဥ္တရပ္ထြက္လာသည္။ ထိုလမ္းစဥ္အား အေတာ္ မ်ားမ်ား စိတ္ပ်က္ခ့ဲၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေမာ္စီတုန္း၏ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ တရုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးအား ပုံတူကူးခ်ထား၍ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္ဆိုသည့္ေနရာတြင္ ဗမာျပည္ဆိုသည့္ကို ေျပာင္းထည့္ထားၿပီး ပုံတူကူးခ်၍ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္၏ထူးျခားခ်က္မ်ား မပါ၍ျဖစ္သည္။ ေမာ္စီတုန္း တရုတ္ျပည္၌ ေအာင္ျမင္တိုင္း ပုံတူး ကူးခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ျမန္မာျပည္၏ ထူးျခားခ်က္ သာလြန္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား
၍ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အဆံုးသတ္မလွခ့ဲေခ်။

အထူးသတိျပဳရန္မွာ သီအိုရီ သေဘာတရားမ်ား၏ လွပခန္႔ညားေသာစကားလုံးေဝါဟာရမ်ားတြင္ နစ္ေျမာ မိန္းေမာမေနၾကဖို႔ျဖစ္သည္။  သေဘာတရားမ်ား သီအိုရီမ်ား၏ စကားလုံးမ်ား၏ ဖမ္းစားျခင္းခံရ၍၎၊ ႏိုင္ငံျခားရပ္ျခား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ပုံတူကူးခ်၍၎ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းသည့္ ရလဒ္မ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္မွာ မနည္းလွေပ။

ႏိုင္ငံျခားမွ လွပတန္ဖိုးႀကီးေသာဖိနပ္တရန္အား မက္ေမာၿပီး မိမိေျခ ေထာက္ႏွင့္မေတာ္၍ ဖေနာင့္မလွီးမိၾကဖို႔ လိုပါသည္။ မိမိဖိနပ္ႏွင့္ေတာ္ေသာ ဖိနပ္အသစ္တရန္ ခ်ဳပ္လုပ္ၾကရန္ လိုပါသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ မိမိနိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ေငြေရး ေၾကးေရးမွစ၍ ကူညီလ်က္ ရွိၾကသည္။ သူတို႔ တိုင္းျပည္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေဝငွလ်က္ ရွိသည္။ ႀကိဳဆိုရမည့္ကိစၥျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ဂရုျပဳရမည့္ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဂရုျပဳ သင့္သည္ဟုဆိုရျခင္းမွာ ၎နိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔တိုင္းျပည္အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ သီအိုရီမ်ားတတ္ကၽြမ္းၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ ပကတိဘဝအေျခအေနကို နက္နက္ရွဳိင္းရွဳိ င္းသေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းမရွိၾက၍ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ေမလအတြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား ရွမ္းျပည္အတြင္း သြားေရာက္ လွည့္လည္ ၾကည့္ရွဳၿပီးေနာက္ သံအမတ္ႀကီးတဦးက ရွမ္းျပည္အတြင္းမွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား မၾကာမီ လက္နက္စြန္႔၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီသုိ႔ လာလိမ့္မည္ဟုဆိုခ့ဲေသာအခါ ေဝဖန္သံမ်ား စီခနဲညံသြားခ့ဲသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာျပည္လက္ေတြ႔ အေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီ၍ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္လက္ေတြ႔အေျခအေနကို ေကာင္းစြာသေဘာမေပါက္ဘဲ အလြယ္ဆုံးျဖစ္ေစခ်င္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာေန၍ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္ေသးငယ္ေသာ္လည္း လူမ်ဳိးမ်ားသည့္ႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၂၀ ေက်ာ္ရွိျပီး ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနသည့္ႏိုင္ငံ အာဃာတမ်ား မယုံၾကည္မႈႏွင့္ သံသယမ်ား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတမ်ဳိးႏွင့္တမ်ဳိးၾကား ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာသည့္ႏိုင္ငံ ပသစ အမည္ခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီရွိေသာႏိုင္ငံ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ က်င့္သုံးခ့ဲသည့္ႏိုင္ငံ ၂၀၁၀ မွစ၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးခ့ဲသည္ဆိုေသာ္လည္း စစ္ဖက္၏ အခန္းက႑အလြန္ႀကီးမားသည့္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရွိသည့္ႏိုင္ငံ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအနိမ့္ဆုံးစာရင္းဝင္ႏိုင္ငံ၊ ထိုက့ဲသုိ႔ေသာ ထူးျခားခ်က္ႏွင့္ျဖတ္သန္းမႈမ်ားရွိသည့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္တိုင္းရင္းသားအေရးေျဖရွင္းရာတြင္ မိမိတိုင္းျပည္၏ထူးျခား
ခ်က္မ်ားကို အေလးထားဂရုျပဳရန္ အထူးလိုအပ္သည္။

စင္ကာပူနိုင္ငံမည္သုိ႔တိုးတက္သည္ဆိုပါေစ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳ းတိုးတက္ရန္ စင္ကာပူအား ပုံတူကူးခ်၍ မရႏိုင္သက့ဲသုိ႔ ျမန္မာျပည္တိုင္းရင္းသားအေရးေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာျပည္တိုင္းရင္းသား ျပႆနာထူးျခားခ်က္မ်ားကို အေလးထားဂရုျပဳ လ့လာသုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စုိး )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts