သေရာ္စာ

ရန္လိုုကၽြဲ – ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ေလၿပီ

 

ရန္လိုုကၽြဲ – ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ေလၿပီ

(Yangon Globe) ေအာက္တိုုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၄

ယခုအခ်ိန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တခြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမ်ား အလုပ္ပိုရႈပ္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္… ေရြးေကာက္ပဲြေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ အထူးတလည္ ျပင္ဆင္ေနၾက၏။

ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္လာမည္ဟု မည္သူ ထင္သနည္း၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအဆင္မေျပလွ်င္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပရန္ မေသခ်ာသည့္သေဘာ ေလသံပစ္သူက ပစ္ေနသည္မဟုတ္ေလာ ဟု ေမးသူက ေမးႏုိင္သည္။

ဟုတ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြက ဂဏန္းမၿငိမ္။

ယခု ရန္ကုန္တြင္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည့္အရာကား ၂ဝ၁၅ အတြက္ မဟုတ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကုိ ၂ဝ၁၄ မကုန္ခင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေရး မဲေပးၾကရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ဟူသတည္း။

ရန္ကုန္၏ ၂ဝ၁၄ ေရြးေကာက္ပဲြ။

ဟုတ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ အဖဲြ႔၀င္တို႔ကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ေရြးခ်ယ္ၾကေတာ့မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ …. မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ ေကာက္ခံေနေလၿပီ။

ေၾကညာလႈံ႔ေဆာ္ခ်က္စာရြက္ ရုံးေရွ႕ကပ္ျပီး ေၾကာ္ျငာ၏။

ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးႀကီးသုံးျပီး ေၾကာ္ျငာ၏။

ရပ္ကြက္လူႀကီးတုိ႔က အသံခ်ဲ႕စက္ဖြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ေအာ္လံကိုင္ၿပီး တစ္လမ္း၀င္ တစ္လမ္းထြက္ ေၾကာ္ျငာ၏။

ဤျမင္ကြင္းတုိ႔မွာ ဒီမုိကေရစီ၏ အသီးအပြင့္မ်ားပင္တည္းဟု ဆုိရလွ်င္ လြန္အ့ံမထင္။

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတစ္ရပ္ကုိ ဆင္ႏဲႊလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုပင္ သမုိင္းဆရာတုိ႔က မွတ္တမ္းတင္ၾကဖြယ္ ရိွသည္။

ျမန္မာတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္ ႏိုင္ငံတကာကုိ ပုံတူကူးမခ်၊ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ စစ္စစ္ ျဖစ္ေတာ့သည္ဟုလည္း သမုိင္းဆရာတုိ႔က မွတ္တမ္းတင္လာၾကဖြယ္ ရိွေနသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးသူၿမိဳ႕ႀကီးသားတုိ႔က ၎တို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကုိ ေရြးေကာက္ၾက၏။

ရန္ကုန္တြင္မူ ထုိသို႔ မဟုတ္။

မဟုတ္ေရးခ် မဟုတ္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ မုိးက်ေရႊကိုယ္ ျဖစ္ေလ၏။

အထက္မွ လာ၏။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကုိ ျပည္သူတုိ႔ကမေရြး၊ ေရြးစရာမလုိ။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔က ေရြးခ်ယ္သည္။

သို႔ေသာ္… ဒီမုိကေရစီမဆန္္လုိက္ေလ ဟု က့ဲရဲ႕သံမ်ား မၾကားရေခ်။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔ထံမွ ဒီမုိကေရစီထြက္မလာႏုိင္မွန္း သေဘာေပါက္ထားၿပီးျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ တိတ္ဆိတ္ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ … ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မွအပ တျခားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဖဲြ႔ဝင္မ်ားကုိ မၾကာမီ ေရြးၾကေပေတာ့မည္။

ဤသည္ကား ႀကီးမားလွစြာေသာ မဟာ့မဟာ အေျပာင္းအလဲႀကီး ျဖစ္ေတာ့သည္။

ရန္ကုန္သည္ အေရးႀကီးသည္။

အေလာင္းမင္းတရားႀကီးက ရန္ကုန္ ဟု ကင္ပြန္းတပ္ခ့ဲေသာၿမိဳ႕။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတို႔ ေသနတ္စြမ္း ဗံုးစြမ္းျပခ့ဲေသာၿမိဳ႕။

ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား ရံုးစုိက္ရာၿမိဳ႕။

စီးပြားေရးၿမိဳ႕။

အႏုပညာတပ္ေပါင္းစုၿမိဳ႕။

စာနယ္ဇင္းခံတပ္ၿမိဳ႕။

ထို႔ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည္။ အင္မတန္ အေရးႀကီးသည္။

ဤသို႔ေသာ အေနအထားရိွသည့္ ရန္ကုန္သည္ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲေတာ့မည္။

ဆုိခ့ဲသလိုပင္… ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏဲႊေလၿပီ။

ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအတြင္း အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ေနေသာ ဤေကာ္မတီ၏ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားတုိ႔ ပူးေပါင္းဆင္ႏဲႊၾကပါ၏ေလာ။

ၾကည့္ၾကပါစို႔။

အိမ္တစ္အိမ္တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ အမ်ားအျပား ရိွေနတတ္သည္။ ဒီအရြယ္ေက်ာ္လြန္ပါက မဲေပးႏုိင္ၾကၿပီ။

သုိ႔ေသာ္… ရန္ကုန္၏ေတာ္လွန္ေရးက တစ္မ်ဳိးတစ္ဖုံ ဆန္းၾကယ္၏။ ကုိယ္ပုိင္ဟန္ ရိွ၏။

၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ရန္ကုန္သူရန္ကုန္သားတုိင္း ၂ဝ၁၄ ႏွစ္ကုန္ပုိင္း ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲေပးခြင့္ ရၾကမည္မဟုတ္ေသး။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ …

(ဤ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ကုိ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းေလသံျဖင့္လည္း ဖတ္ႏုိင္၏)

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္… အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ တစ္မဲသာ ေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ပင္။

ေရြးေကာက္ပဲြသုိ႔ မည္သူသြားၿပီး မဲထည့္မည္နည္း ဟူသည္ကုိ မိသားစုအတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ရေပဦးမည္။

အေရြးခံရသူက မဲရံုသုိ႔ ခ်ီတက္။

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မွာ ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားတုိ႔ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပုိမုိရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္လာေစေရး ရည္ရြယ္ဟန္ရိွ၏ဟု ဆုိရေခ်ေတာ့မည္။

ေကာင္း၏။ အလြန္႔အလြန္ ေကာင္း၏။

ရန္ကုန္၏ ဒီမုိကေရစီအစ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ဟု သမုိင္းဆရာတို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကေပေတာ့မည္။

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေတာ္လွန္ေရးမည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ေလၿပီ။ ။

ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ ေဆာ္ၾသေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတစ္ရံုး (ဓာတ္ပုံ – ထက္ေအာင္ / The Yangon Globe)

(The Yangon Globe မွာ တင္သမွ် ပုံမွန္ ဖတ္ရႈႏိုင္ဖုိ႔https://www.facebook.com/TheYangonGlobe ကုိ Like လုပ္ထားပါ)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ရန္လိုုကၽြဲ – ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ေလၿပီ
  1. ျပည္သူဆႏၵမပါဘဲ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒကုိ အတင္းအၾကပ္ အတည္ျပဳခဲ့သူမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကုိ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးသေယာင္ လုပ္ၾကေလဦးမည္။ ပညာရွင္မ်ားအသံ သတင္းစာမ်ားအသံ အားပါးတရ ၾကားခ်င္ပါသည္။ အိ္မ္ေထာင္စုလူဦးေရ ဘယ္လုိမ်ား အတည္ျပဳၾကမည္နည္း။ ယာယီသန္းေခါင္စာရင္းမ်ားကုိပါ ယူၾကမည္လား။ အသက္တစ္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ျပည့္သူတုိင္း ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရိွသည့္ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒႏွင့္ေရာ ဆန္႔က်င္မေနဘူးလား။ အဓိကက်သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကုိေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္အေရြးခံခြင့္မေပးတာပါလဲ။ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူမ်ားကုိ ဤေနရာမွတဆင့္ တက္လာမည္ကုိ မလုိလား၍လားဟုပင္ ထင္ျမင္ပါသည္။

Comments are closed.