ခုုိင္ေအာင္ေက်ာ္ (နယူးေယာက္) ေ၀ဖန္ေရးရာ

ဥပေဒရဲ ့အထက္-ဥပေဒရဲ ့ေအာက္- ဘယ္သူေတြ ေရာက္ေနပါသလဲ

ဥပေဒရဲ ့အထက္-ဥပေဒရဲ ့ေအာက္- ဘယ္သူေတြ ေရာက္ေနပါသလဲ

ခိုုင္ေအာင္ေက်ာ္ (နယူးေယာက္)၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၄

ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ နိဳင္ငံေတာ္ကို ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္လား က်ြန္ေတာ္မသိ ။ သို ့ျဖစ္၍ ၄င္းဥပေဒစာအုပ္ကို ေလ့လာဖတ္ၾကည့္သည္ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မၼ-၁၂ရ-မွာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ သည္ လို ့ ေဖၚျပထားတဲ ့အခ်က္ကုိ ဖတ္ရသည္ ။ ( ခ ) မွာ ေဖၚျပထားတာက နိဳင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို ့ေသာ သ၀ဏ္လႊာႏွင့္ ဥကၠ႒က ခြင့္ျ႔ပဳေသာ အျခားသ၀ဏ္လႊာမ်ားကို ဖတ္ၾကားျခင္း-မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဖတ္ရသည္ ။

 ယခုဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ့နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီး ဦးေရႊေမာင္ကို ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၏ သ၀ဏ္လႊာကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ၾကီး သူရဦးေရႊမန္းက လက္ခံရွိေသာ္လည္း ဖတ္ၾကားျခင္း-မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား မရွိခဲ ့ ။ ထို ့ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မီတီ ဥကၠ႒ၾကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ၄င္းကိစၥမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရွိရဲ ့လားဆိုသည္ကိုလည္း စဥ္းစားတာ ေျပာဆိုတာ ေဆာင္ရြက္တာ မၾကားရ ။ ဘာလုပ္ေနမွန္း မသိ ။ သည့္ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း မည္သို ့မွ် မိမိတို ့၏ နိဳင္ငံေရးအသိနွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို တစ္လံုးတစ္ပါဒမွ် ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း မရွိသည္ကို ျမင္ရျပန္သည္ ။ အေဟာ၀တ-ေကာင္းေလစြတည္း ။ စင္စစ္မွူ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ၾကီး သူရဦးေရႊမန္းမွာ ဤသမၼတၾကီး၏ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားျခင္း-မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို ျပဳလု္ပေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ အရွိဆံုးျဖစ္သည္ ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိုဳင္ငံသမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္၏ သ၀ဏ္လႊာမ်ားကို အခ်ိန္ရလွ်င္ ဖတ္ၾကားျခင္း-မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ တင္ျပလိုသည္ ။ သို ့မဟုတ္က တစ္ခါမွ် ဖတ္ၾကားျခင္း-မွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေတာ့ပါဟု သတ္မွတ္ထားလွ်င္လည္း ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒပုဒ္မၼမ်ားျဖင့္ ျပ႒န္းေၾကညာေပးသင့္ပါေၾကာင္း အၾကံေကာင္းေပးခ်င္သည္ ။

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို ဥပေဒပုဒ္မၼ-၁၂၀- ၌ ေဖၚျပထားသည္ ကိုလည္း ေတြ ့ရျပန္ေသးသည္ ။ ။ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူမ်ားမွာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ဖတ္ရသည္ ။ ( ခ ) -နိဳင္ငံသားမိဘနွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားေသာ နိဳင္ငံသားျဖစ္သူဟု ေဖၚျပထားသည္ ။

နိဳင္ငံသား-နိဳင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ား ဥပေဒ အခန္း ( ၈ ) မွာ ( က ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိဳင္ငံတာ္၏ တိုင္းရင္းသားမိဘနွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူ ။ ( ခ ) ဤဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒န္းသည္ ့ေန ့တြင္ ဥပေဒအရ နိဳင္ငံသားျဖစ္သူ ဟု ေဖၚျပထားသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ဤလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၾကီး ဦးေရႊေမာင္သည္ နိဳင္ငံသားမဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိၾကျပီးျဖစ္၍ သူ ့အား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္ ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မဲဆႏၵေပးသူမ်ားကလည္း သူ ့လိုပင္ နိဳင္ငံသားမဟုတ္သူ -White Card-မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကရာ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ယခုကိစၥမွာ တာ၀န္အရွိဆံုးျဖစ္သည္ ။

သို ့အတူ ပုဒ္မၼ-၃၆၉-တြင္ ( ခ ) ၌ ေဖၚျပထားသည္ကိုၾကည့္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ရွိသည္ဟု ဖြင့္ဆိုထားသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ့နယ္ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခို္င္နံဳးသည္ တင္ျပခဲ ့ျပီး ျဖစ္သည္ ။ ယခုအခ်ိန္ထိ ဘာမွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသး ။

ယခုဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ့နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၾကီး ဦးေရႊေမာင္သည္ ဤဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳ မရွိ၍ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ့နယ္မွ မဲဆႏၵရွင္ တစ္ရာခိုင္နံဳးရွိသူမ်ားက၄င္း- ရခို္င္တိုင္းရင္သားတိုးတက္ေရးပါတီက၄င္း- ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ့နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္ကို ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံတြင္ ေရွးဦးကပင္ တင္ျပခဲ ့သည္ ။ ျမိဳ ့နယ္ေကာ္မရွင္မွ လက္ခံျပီး ပယ္ဖ်က္ထားခဲ ့ေသာ ၄င္းပု၈ၢိဳလ္ၾကီးကို ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ-ဆန္ ့က်င္ကာ- ဥပကၡာျပဳကာ- အေရးမလုပ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ေစခဲ ့သည္ ။

၄င္းကဲ ့သို ့ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး႒ာနနွင့္ ျပည္သူ ့အင္အားဦးစီး႒ါန၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီက ၄င္းဦးေရႊေမာင္ဆိုေသာ ကုလားသည္ ျမန္မာနိဳင္ငံသားလဲ မဟုတ္- တိုင္းရင္းသားလဲမဟုတ္ပါဘဲ အျခားဟု သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းခံရပါေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးေပးရန္ လြန္ခဲ ့ေသာ ႏွစ္က တင္ျပခဲ ့သည္ ။ ၄င္းကိစၥကို အစိုးရထံတြင္ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ တင္ျပထားျပီဟုလည္း ေျပာဆိုေနၾကသည္ ။ သို ့ေသာ္ ဗဟိုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ မိမိတို ့ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒအခ်က္မ်ားဆုိဆို-စည္းကမ္းခ်က္မ်ားဆိုဆို ဤဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ့နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီး ဦးေရႊေမာင္ပါ အေပါင္းသံုးဦးအမွဳကို စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ျပီး တရား၀င္ေၾကညာေပးရမည္ျဖစ္သည္ ။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ ့နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္သည္ သူ ့အားစစ္ေဆးေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေတြ ့ဆံုေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနျပီ ။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစ သူ၏ ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားကို အေရးယူျခင္း-မယူျခင္းထက္ သူ ့၏ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္၄င္း-အစိုးရသည္၄င္း ယခုထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည္မွာ-Good Government- ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ- Clear Government- သန္ ့ရွင္းေသာအစိုးရျဖစ္ဖို ့ အမ်ားၾကီး အလွမ္းေ၀းေနေသးသည္ဟု ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္သည္ ။ အထူးသျဖင့္ ဥပေဒ၏ ေအာက္မွ မည္သူ -ဥပေဒ၏ အထက္မွာ မည္သူရွိေနသည္ကို က်ြန္ေတာ္တို ့ နားလည္ေနသည္ဆိုျခင္းကိုေတာ့ ေျပာ၍ရေလာက္ေပျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts