တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

ဆႏၵရယ္ … လက္ေတြ႔ရယ္ … ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရယ္ (Tu Maung Nyo)

ဆႏၵရယ္ … လက္ေတြ႔ရယ္ … ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရယ္

တူေမာင္ညိဳ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂

“သမၼတ” ျဖစ္ခ်င္တာကစိတ္ကူးပဲ ၊ အဲဒီစိတ္ကူး အေကာင္အထည္ျဖစ္လာဖို႔ လက္ေတြ႔ပထမဆံုးလုပ္ရမွာက “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလူတုိင္းသိတဲ့ကိစၥပဲ။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” မျပင္ဆင္ႏုိင္သမွ် “သမၼတ” ျဖစ္ခ်င္တာဟာ စိတ္ကူး အျဖစ္ပဲတည္ရွိေနလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ အေကာင္အထည္ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

            “စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” တည္ေဆာက္ခ်င္တာကလည္း စိတ္ကူးပဲ၊ အဲဒီစိတ္ကူး အေကာင္အထည္ျဖစ္လာဖို႔ လက္ေတြ႔ ပထမဆံုးလုပ္ရမွာက “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါလည္း လူတုိင္းသိတဲ့ကိစၥပဲ။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” မျပင္ဆင္ႏုိင္သမွ် “စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”တည္ေဆာက္ခ်င္တာကလည္း စိတ္ကူးျဖစ္ပဲ တည္ရွိေနလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ အေကာင္အထည္ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။

            အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ေတြ ျပည္တြင္းျပန္ဝင္ၿပီး (ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္လည္း) “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ” ကို ျပင္ဆင္ရလိမ့္မယ္။ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၀ (ဂ) ကိုျပင္ရမယ္။

            “သမၼတျဖစ္ခ်င္ရင္”၊

“စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ခ်င္ရင္”၊

“ျပည္ပေရာက္ေတြ ျပည္တြင္းဝင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး လုပ္ခ်င္ရင္”

လက္ေတြ႔ ပထမဆံုးလုပ္ရမွာက “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။

            ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ကိစၥအားလံုးရဲ႕ ဆံုခ်က္ဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္ေနတယ္။

            ၂၀၁၅ မွာ သမၼတျဖစ္လာဖို႔ စိတ္ကူးေနတယ္၊ ေမွ်ာ္မွန္းေနတယ္ ဆုိရင္ ၂၀၁၅ မတုိင္ခင္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ျပင္ဆင္ထားရလိမ့္မယ္။ ျပင္ဆင္တယ္ ဆိုတာမွာလည္း အေပၚယံေလာက္ရွပ္ၿပီး ျပင္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ တကယ့္ကို အေျခခံက်က် ျပင္ဆင္ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

အေပၚယံေလာက္ရွပ္ၿပီးျပင္ဆင္တာမ်ိဳး ဆုိတာဟာ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ ၊ ပုဒ္မ ၁၂၀ ၊ ပုဒ္မ ၁၂၁ တို႔မွာ  ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အခ်က္ေတြေလာက္သာ ကြက္ၿပီးျပင္ဆင္တာမ်ိဳးကိုဆိုလုိပါတယ္။

အေျခခံက်က်ျပင္ဆင္ရမယ္ဆုိတာကေတာ့ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလံုးဟာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကေန ျပည္သူလူထုမဲဆႏၵနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တုိက္ရုိက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သူမ်ားသာ ျဖစ္ရပါမယ္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးတည္း ရဲ႕သေဘာထား ဆႏၵ နဲ႔ စိတ္ႀကိဳက္ေရြး ေစလႊတ္တာ/ရုပ္သိမ္းတာေတြ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လံုးဝ ပယ္ဖ်က္ပစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မ ၇၄ (ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၀၉ (ခ)၊ ၁၄၁ (ခ) နဲ႔ ပုဒ္မ ၂၃၂ (ခ)ရွိ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) ႏွင့္ (၃) တို႔ကုိ လံုးဝ ပယ္ဖ်က္ရပါမယ္။

 တပ္မေတာ္ဟာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစုိးရစီမံခန္႔ခြဲမႈကို တိတိက်က်နာခံရပါမယ္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ အစုိးရရဲ႕အမိန္႔ေပးၫြန္ၾကားမႈကို တိက်စြာလိုက္နာခံယူရပါမယ္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း သာျဖစ္ရပါမယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဟာလည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕စီမံညြန္ၾကားမႈေအာက္မွာရွိရပါမယ္။  ဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ ၊ ပုဒ္မ ၄၀ တုိ႔မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အခ်က္မ်ားကို မုခ်ျပင္ဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဆုိလွ်င္လည္း အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မ ၉ တို႔ကို မုခ်ျပင္ဆင္ရပါ လိမ့္ မယ္။

 ဒါ့အျပင္ တုိင္းရင္းသားေတြ တစ္ေလွ်ာက္လံုးရပ္ခံတင္ျပခဲ့ၾကတဲ့ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု (ဖက္ဒရယ္မူ) မွာ အေျခခံမူႀကီး ေတြအျဖစ္ပါဝင္တဲ့ – ဗမာျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းေရး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အာဏာတူေပးေရး၊ အထက္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တူညီေသာလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရေစလႊတ္ေရး၊ ဗဟုိကိုအာဏာကန္႔သတ္ေပးၿပီး ျပည္နယ္မ်ားက က်န္အာဏာမ်ားရယူေရး စတဲ့အခ်က္ေတြကို ဘယ္ လိုထည့္သြင္းျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ေဖၚမလဲဆုိတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(က်ားျဖဴပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းဝါႏု ကေတာ့ “၂၀၀၈ ေဘာင္ထဲကေန ဖက္ဒရယ္မူကို တစတစ က်င့္သံုးႏုိင္တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္)

 ဒီလိုအခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္မွသာ အေျခခံက်က်ျပင္ဆင္တယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ အေပၚယံရွပ္ၿပီး အမည္ခံျပင္ဆင္တာမ်ိဳးသာျဖစ္ပါလိ့မ္မယ္။
 ဒါေၾကာင့္ အေျခခံက်ၿပီး ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ အခ်က္ေတြကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေကာက္ႏုတ္တင္ျပတာပါ။ အျခားျပင္ဆင္စရာ အခ်က္ေတြက်န္ပါေသးတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္ က “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကေန ေရွာေရွာရႈရႈ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပ့ါမလား။

“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ျပင္မလား/ မျပင္ဘူးလားဆုိတဲ့အခ်က္ဟာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မင္းေအာင္လိႈင္ တုိ႔လက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

 သူတုိ႔ကမွ ျပင္ဆင္ဖို႔ သေဘာထားမရွိရင္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးက မလြယ္ေရးခ် မလြယ္ပါဘူး။  ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္+အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္) အတြင္းလက္ေတြ႔တည္ရွိေနတဲ့ အမတ္ဦးေရအင္အားအခ်ိဳးအစားက အဲဒီအခ်က္ကိုေထာက္ခံေနပါ တယ္။

ဒါေၾကာင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကေန ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအႀကီးအကဲတို႔၊  စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး သူ႔တို႔သေဘာထား တီးေခါက္ၾကည့္သင့္ ပါတယ္။

 အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုး ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးကလည္း (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရအတြက္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ရမယ့္ ကိန္းဆုိက္ေနပါတယ္။ သူတုိ႔ ျပင္ဆင္ထားတဲ့အတုိင္း “အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးဥပေဒ” အတည္ျဖစ္ဖုိ႔ဆိုရင္ အေျခခံဥပေဒထဲက ပုဒ္မ ၃၂၁၊ ပုဒ္မ ၃၂၃ နဲ႔ ပုဒ္မ ၃၂၄ တို႔ကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔လိုအပ္ေနပါတယ္။

            ဒါေၾကာင့္ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံေတြအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား အတြက္ျဖစ္ေစ   “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးဟာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပင္ဆင္လိုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အတုိင္းအတာကေတာ့ တူညီခ်င္မွ တူညီပါလိမ့္မယ္။

            “ (တခါေသဖူး ပ်ဥ္ဘုိးနားလည္) ဆုိတဲ့ စကားပံုလို၊ ေခါင္းေဆာင္တဦး သို႔မဟုတ္ ပါတီတခုရဲ႕ စိတ္ေစတနာ ယံုၾကည္ကိုးစားေန လို႔မရေတာ့ပါဘူးလူဆိုတာ သခၤါရပါ၊ ပါတီအဖြဲ႔အစည္းလည္း မတည္ၿမဲပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခြင့္အေရးေတြကို အျဖဴအမဲ ခြဲျခား ၿပီး ေရပက္မဝင္ေအာင္ေရးဆြဲထားဖု႔ိ လိုအပ္လာတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။

            ပုဒ္မအခ်ိဳ႕ေလာက္ျပင္လုိက္ရင္ ျဖစ္ႏုိင္စရာေကာင္းရဲ႕လုိ႔ အစ ပထမတြင္ယူဆခဲ့ၾကပါေသးတယ္။

            ဒါေပမယ့္လက္ေတြ႔ခံစားရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ယွဥ္တြဲၿပီး အေျခခံဥပေဒကိုစိစစ္တဲ့အခါ၊ တခုနဲ႔တခု ဆက္စပ္ေနတာေတြ႔ျမင္လာ ရပါတယ္၊ အေျခခံမူေတြကို မျပင္ရင္ မျဖစ္တာေတြ ျမင္လာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲဘဲ အေျခခံမူႀကီးေတြကို ျပဳျပင္ပစ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တင္ ျပလာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

            ဥပေဒျပဳစာရင္း အခြန္ေတာ္စာရင္းေတြ ျပဳျပင္ေပးျခင္းျဖင့္ အခြင့္အေရးေတြ ပိုမရႏုိင္ဘူးလားလို႔ ေမးရင္ ရသင့္သေလာက္ရပါ တယ္လုိ႔ ေျဖရပါမယ္။

            ဒါေပမယ့္ဒီနည္းဟာ အေျခအျမစ္ကို မကုစားႏုိင္ပါဘူး Palliative ေခၚတဲ့ အေပၚယံလိမ္းေဆးနည္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ အေျခအျမစ္ ကို မကုစားႏုိင္တဲ့အတြက္ မၾကာခဏ ဟုိကေရာင္ ဒီကေဖာင္းနဲ႔ ျပႆနာေတြ အစဥ္အၿမဲ ေပၚလာေနမွာမလြဲပါဘူး။

            ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္မူဟာ အနာကို အေျခအျမစ္ကကုစားႏုိင္တဲ့နည္းဘဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရုိးရုိးသားသား ယံုၾကည္ ၾကပါတယ္”

            အထက္ပါစကားေတြဟာ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကေန “၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ” ကိုျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ဦးထြန္းျမင့္ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏုတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

            ၇ ရက္ခန္႔ အၾကာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စု က အာဏာာသိမ္းပါတယ္။

 “၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ” ကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ပါတယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကုိေတာ့ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရကစိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး လက္ရွိ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရကို အေမြးစားအေမြခံအျဖစ္ လႊဲအပ္ခဲ့တာပါ။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိ အာဏာသိမ္းခြင့္ေပးထားပါတယ္။

“၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ျပင္မလား/ မျပင္ဘူးလားဆုိတဲ့ အခ်က္ဟာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မင္းေအာင္လိႈင္ တို႔ဆႏၵနဲ႔ သေဘာထားအေပၚမွာတည္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” မျပင္ဆင္ႏုိင္ေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ “သမၼတျဖစ္ခ်င္တဲ့၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းခ်င္တဲ့၊ ျပည္ေတာ္ျပန္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ခ်င္တဲ့” ဆႏၵေတြ ဟာ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ေတြ အျဖစ္သာ ရွိၿမဲရွိေနပါလိမ့္မယ္။

ၫြန္း
            – ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
– ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ဦးထြန္းျမင့္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း၊ ဒုိ႔တာဝန္ပံုႏွိပ္တုိက္၊ ၃၀ -၃၂ သဂၤဟလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts

One thought on “ဆႏၵရယ္ … လက္ေတြ႔ရယ္ … ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရယ္ (Tu Maung Nyo)
  1. 2008 ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လံုး၀ ဖ်က္သိမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။

Comments are closed.