သူတိုု႔အာေဘာ္

Tu Maung Nyo – ဘယ္လိုလဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

ဘယ္လိုလဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

တူေမာင္ညိဳ ၊ ဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၁၂

ဧၿပီ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ (NLD) ပါတီက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ “က်မ္းက်ိန္လႊာမွာပါတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳစာ” ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ “ဥပေဒနဲ႔အညီျပင္ေစခ်င္တယ္” လို႔လည္း ေျပာသည္။

စကားအသံုးအႏႈန္းျပင္ဆင္ခ်က္ အတည္ျပဳ မၿပီးမခ်င္း ေရြးခ်ယ္ခံထားရတဲ့ (NLD) ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲ သြားမွ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ေျပာသံလည္းၾကားရပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ စကားလံုးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သျဖင့္ (NLD) ပါတီ က ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။ ဧၿပီ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးသည့္ေနရာ (၄၅) ေနရာ အနက္ (၄၃) ေနရာ တြင္ (NLD) ပါတီက အႏုိင္ရခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ရေတာ့မည္။

သို႔အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၅ (ခ) ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေရွ႕ေမွာက္၌ ကတိသစၥာျပဳရမည္။

ယခု အေျခအေနက ကတိသစၥာျပဳရမည့္အဆင့္တြင္ တစ္ေနသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)“ကတိသစၥာျပဳခ်က္”တြင္ပါရွိသည့္စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းက (NLD)ပါတီ ေရြးခ်ယ္ခံလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။

ကတိသစၥာျပဳခ်က္တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ဥပေဒမ်ားကို လည္းလုိက္္နာပါမည္” ဟု ေရးသား၊ ေဖၚျပ၊ ျပ႒ာန္းထားသည္။

(NLD) ပါတီက “ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္” ဆုိသည့္စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းအစား “ေလးစားလိုက္နာ” ဟူေသာ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ျပင္ဆင္လိုသည္။ ထို စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၁ )၊ “ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ” ထုတ္ျပန္၍ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ တြင္ပါရွိေသာ  စကားအသံုးအႏႈန္းကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္နည္းတူ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) “ကတိသစၥာျပဳခ်က္” တြင္ ေရးသား၊ ေဖၚျပ၊ျပ႒ာန္းထားသည့္ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပး ရန္ (NLD) ပါတီက သမၼတ ထံအႀကံျပဳစာေပးပို႔ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတသည္၄င္း၏ သေဘာထားဆႏၵတစ္ခုတည္းျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာမရွိကဲ့သို႔ပင္၊  အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း သမၼတတစ္ဦးတည္း၏ သေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကသာျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည္။

ျပင္ဆင္ရမည့္ နည္းလမ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို အခန္း (၁၂) အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း အခန္းတြင္ ပုဒ္မ (၄၃၃) မွ ပုဒ္မ (၄၃၆) ထိ ေဖၚျပ၊ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

အခန္း (၁၂) တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ပုဒ္မမ်ားအရ ဆုိလွ်င္ (NLD) ပါတီက ျပင္ဆင္ေပးရန္ အႀကံျပဳထားေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း ေနရာအမ်ားစုကိုစုိးမိုးထားသည့္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP)ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္း ေအာင္လိႈင္ ၏ စစ္သားအမတ္မ်ား၏  သေဘာထား၊ ဆႏၵ အေပၚတြင္အဓိကတည္မွီေနပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ “၇၅%ေက်ာ္ ”ရရွိဖို႔အတြက္ဆုိလွ်င္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP) အမတ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္၏ စစ္သားအမတ္မ်ားက တညီတၫြတ္တည္း ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးမွသာလွ်င္ ျပင္ ဆင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

ယင္းသုိ႔ျပင္ဆင္ေရးကိစၥအေပၚ (တစည) ပါတီက မည္သို႔သေဘာထားသည္ကို မၾကားရ၍မသိပါ။ (RNDP) ပါတီဥကၠ႒ ကေတာ့ “ျပင္ဆင္ေပးသင့္သည္” ဟုေျပာသံၾကားရပါသည္။ ယင္းသို႔ ေျပာတာေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေျဗာင္မဲဆႏၵေပးရ သည့္ အခါမ်ိဳးႀကံဳေတြ႔လာရလွ်င္ မတ္တပ္ထရပ္ရဲဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မည္။

အႏွစ္သာရပုိင္းအရ ခ်ဳပ္လုိက္လွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေပးေရးကိစၥသည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP)ႏွင့္ ဗိုလ္မင္းေအာင္ လိႈင္တို႔၏ လက္ထဲတြင္ရွိေနေသာကိစၥျဖစ္သည္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ (USDP)ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို႔က သူတုိ႔၏ အမတ္မ်ားထံ ၫြန္ၾကား/ အမိန္႔ေပးရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ေနသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ ေရြးခ်ယ္ခံအမတ္သည္ သူ႔မိခင္ပါတီ၏ ၫြန္ၾကားခ်က္ကိုနာခံရမည္သာျဖစ္သည္။ စစ္သားအမတ္မ်ားသည္ လည္း  တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္၏ အမိန္႔ကိုနာခံရမည္သာျဖစ္သည္။

သုိ႔ပါ၍ “ျပဳျပင္လိုသူ (reformist)၊ ေပ်ာ့ေျပာင္းသူ ၊ ယုံၾကည္ထုိက္သူ”ဟူ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သူတမ်ိဳးငါတဖံု  အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးျခင္းကိုခံယူရရွိေနသူ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ (NLD) ပါတီ၏ အႀကံျပဳခ်က္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္  ႀကံ့ဖြံ႔ ပါတီ (USDP)ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ တို႔ကို နားဝင္ေအာင္ ေျဖာင့္ဖ်နားခ်ႏုိင္ပါမည္ေလာ။

ဤအခ်က္သည္ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားက စိတ္ပါဝင္စား၊ အေလး ထားကာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ကိစၥတစ္ခု မလြဲဧကန္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ညြန္း

–       ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)  ၊ ၂၀၁၀ ေမ၊

Photo – DVB


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “Tu Maung Nyo – ဘယ္လိုလဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

Comments are closed.