ဂ်ဳနီယာ၀င္း အေတြးအျမင္

ဂ်ဴနီယာ၀င္း – သတင္းစာဆရာေရးတဲ့ သတင္းတစ္ပုုဒ္

ဂ်ဴနီယာ၀င္း – သတင္းစာဆရာေရးတဲ့ သတင္းတစ္ပုုဒ္

(အေတြးအျမင္ အမွတ္ ၃၀၉ ေမလ ၂၀၁၈) မိုးမခ၊ ေမ ၂၊ ၂၀၁၈

(James Glen Stovall (ဂိ်မ္းစ္ ဂလန္ စတုုိဗယ္) ရဲ႕”Journalism“ (သတင္းစာပညာ) လုုိ႕ အမည္ေပးထားတဲ့ စာအုုပ္က ပထမအခန္းက စာပုုိဒ္မ်ားကုုိ သင့္ေလ်ာ္သလုုိ ဘာသာျပန္တင္ျပထားတာပါ။ သူ႕ရဲ႕အာေဘာ္အတုုိင္း ဘာသာျပန္ထားေသာလည္း စာေရးသူ ျဖည့္စြက္ထားတာေတြကိုု ကြင္းစကြင္းပိတ္နဲ႕ လုုပ္ေပးထားပါတယ္။)

သတင္းေတြနဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြဆုုိတာ သတင္းစာဆရာက ထုုတ္လုုပ္လုုိက္ တဲ့အရာေတြ – ထုုတ္ကုုန္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္လုုိ႕ သတင္းတုုိင္းဟာ အခ်က္အလက္ေတြ မဟုုတ္ဖူးလုုိ႕ ဆုုိထားပါတယ္။ သတင္းစာဆရာက ထူးျခားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ လိုု႕ေခါင္းစဥ္တပ္လုုိက္တဲ့ အမ်ဴိးအစားေတြကုုိမွသာလွ်င္ သတင္းေတြလုုိ႕သတ္မွတ္ပါတယ္။ အဲသည္သတင္းေတြဟာ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြလုုိအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္တယ္၊ သတင္းမီဒီယာမွာ ခ်ျပသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္ရမယ္ လိုု႕ဆုုိထားပါတယ္။

ပြင့္လင္းတဲ့ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းထဲမွာ ေရာပါေမ်ာပါေနတဲ့ အဓိကအေရးပါတဲ့ သတင္းေတြကိုု သတင္းစာဆရာက ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းနဲ႕ သက္ဆုုိင္တဲ့ သတင္းေတြဟာ သင့္ကုုိ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္တစ္စုုံတစ္ရာ ခ်ေပးဖုုိ႕ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္။ ဥပမာ မုုိးေလ၀သ သတင္းဟာ သင္အျပင္ထြက္ဖုုိ႕ ကိစၥေတြကုုိ ျဖစ္ျဖစ္၊ ခရီးထြက္မယ့္ကိစၥေတြကိုုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆုုံးျဖတ္ေစမယ္။ အလုုပ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့သတင္းေတြ၊ စာေမးပဲြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့သတင္းေတြဟာ သင့္အတြက္ တစ္ခုုခုု လုုပ္ဖိုု႕ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္။ ဒီထက္မကက်ယ္ျပန္႕တဲ့ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြဟာ သင္ဘယ္လိုု လူ႕အဖဲြ႕အစည္းထဲမွာ ရွိေနသလဲ ဆုုိတဲ့အေျဖတစ္ခုုကုုိ ထုုတ္ေပးလိမ့္မယ္။

လူအမ်ားနဲ႕ သက္ဆုုိင္တဲ့ သတင္းတစ္ပုုဒ္ကုုိ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း ဆုုိတာဟာ အင္မတန္မွကုုိ ခက္ခဲတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီလုုိသတင္းတစ္ပုုဒ္ရဖုုိ႕ ေငြကုုန္လူပန္း တယ္ေပါ့။ အဲသည္မွာ သတင္းအဖဲြ႕အစည္းဟာ အေရးပါလာျပီ။ ဒီသတင္းကုုိ စားသုုံးမယ့္ ပရိသတ္ကုုိ ထည့္စဥ္းစားရျပီ။ ဒါေလာက္အေရးပါတဲ့ သတင္းကုုိ ေပးမယ့္ သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ သတင္းစာပညာဟာ ဘာလဲလုုိ႕ ေမးခြန္းထုုတ္ရျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကုုိ ထုုတ္ျပထားပါတယ္။

– သတင္းဆုုိတာသည္ သတင္းစာပညာ၏ အဓိကထုုတ္ကုုန္ျဖစ္တယ္။ တင္ျပလုုိက္ေသာ သတင္းဟာ သတင္းစာဆရာက ပရိသတ္အတြက္ အေရးပါသည္၊ အေရးၾကီးသည္ ဟုု သတ္မွတ္လုုိက္ေသာ အခ်က္အလက္ျဖစ္တယ္။

– ပြင့္လင္းေသာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းဟုု ဆုုိထားသည့္အတြက္ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းကုုိ ထိမ္းခ်ဴပ္ထားတာမရွိေစပဲ အစုုိးရ သုုိ႕မဟုုတ္ တျခားေသာ အဖဲြ႕အစည္း တစ္စုုံတစ္ရာမွ စြက္ဖက္ျခင္း လုုံး၀မရွိ၊ တစ္စုုံတစ္ခုုႏွင့္ အလဲအလွယ္လုုပ္ထားျခင္းမရွိေသာ သတင္းမ်ားသာ ျဖစ္တယ္။

– သတင္း၏တန္ဖုုိးဟူေသာ စကားလုုံး၏ အႏွစ္သာရမ်ား အျပည့္အ၀ စီး၀င္ေနရမည္။ ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုု သုုိ႕မဟုုတ္ တစ္စုုံတစ္ခုုနွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းျဖစ္ရမည္။ ထုုိအထဲတြင္ အခ်ိန္ကာလ၊ အျဖစ္အပ်က္၊ ျဖစ္ပြားမူ၊ လက္ရွိအေျခအေန၊ အေရးၾကီးေသာ အေျခအေန၊ အနီးစပ္ဆုုံးအေျခအေနတုုိ႕ကုုိ အဓိကထား အတိအက်ေဖာ္ျပ ရမည့္ အျပင္ ေန႕စဥ္ေန႕တုုိင္း သမရုုိးက်ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ မဟုုတ္ရပါဘူးတဲ့။ (ဥပမာ- ေနမင္းၾကီးက အေရွ႕ကထြက္ေနတာကုုိ သတင္းလုုပ္လုုိ႕မရဘူး၊ ေနက အေနာက္ဖက္ကထြက္လာရင္ေတာ့ သတင္းျဖစ္ျပီ။)

– သတင္းဟာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ေမးခြန္းလည္းေပးသလုုိ အေျဖလည္း ထုုတ္ေပးရမည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအတြက္ေရာ၊ အမ်ားအတြက္ေရာ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးထားရမည္။ (အလုုပ္သတင္း၊ စာေမးပဲြ၊ မုုိးေလ၀သ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသျဖင့္)

– သတင္းစာဆရာဟာ သူ႕ရဲ႕ ဘက္လုုိက္တဲ့ ယုုံၾကည္မူ၊ သေဘာထား၊ သူ႕အျမင္မ်ားကုုိ မွ်တ၊တိက်တဲ့ သတင္းေတြလုုိ႕ ေမ်ာ္လင့္ဖတ္ရူေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြကုုိ မေပးရဘူး။(သတင္းေရးသူဟာ ဘက္မလုုိက္ရဘူး၊ သတင္းထဲမွာ သူ႕အျမင္ေတြ ထည့္မေရးရဘူး၊ သူယုုံၾကည္တာေတြကုုိ မေဖာ္ျပရဘူး၊ သူ႕သေဘာထားေတြကုုိ မေရးရဘူး။ သတင္းသည္ မွ်တရမယ္၊ တိက်ရမယ္။ သူေရးတဲ့ထဲမွာ ဘက္လုုိက္တဲ့ ေလသံေတြ လုုံး၀မပါရဘူး။)

– သတင္းအဖဲြ႕အစည္းေတြဟာ ပရိသတ္ေတြကုုိ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ေပးတဲ့အခါ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္တစ္ခုုကုုိ ဖြင့္ေပးထားရမယ္။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားဟာ လူထုုနဲ႕ဆုုိင္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ခုုိင္မာဖုုိ႕ လူထုုနဲ႕ ဆက္သြယ္မူကုုိ ဖြင့္ေပးရမယ္ လိုု႕ဆုုိပါတယ္။

(အဲသည္ပထမအခန္းတစ္ခုုလုုံးမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ေတြကုုိ ေကာက္ႏွဴတ္တင္ျပျခင္း၊ ျပန္လွန္ရွင္းလင္းျခင္းနဲ႕ သတင္းစာဆရာရဲ႕ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ေတြကုုိ ထပ္ခါတလဲလဲ ေရးသားထားပါတယ္။ သူက အဓိကလုုိအပ္ခ်က္ေတြ၊ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေတြကုုိ ေရးသားတင္ျပထားျပီး ေရးသားေဖာ္ျပထားတဲ့ သတင္းေတြကုုိေတာ့ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ေနာက္ပုုိင္းအခန္းေတြမွာ ေတာ့ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။)

(သည္ေတာ့သူေရးသားတဲ့ အာေဘာ္အရ သတင္းရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ဘယ္လုုိရွိရမလဲ ဆုုိတာကုုိ အဓိကထားတယ္။ သတင္းကုုိ ဘယ္လုုိလိုုိက္ရတယ္၊ သတင္းကုုိ ဘယ္လုုိရွာေဖြရတယ္ ဆုုိတာကုုိ သူက ဒီပထမအခန္းမွာ အဓိကထားသြားတယ္။ သတင္းေရးတာေတာ့ ကိုုယ့္ဘာသာ ေရး၊ ဘာမွ ဘယ္လုုိေရးရမယ္ ဘယ္လုုိ တင္ျပရမလဲ ဆုုိတဲ့ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ေပးမထားဘူး။ သတင္းစာဖတ္သူေတြက ဒီသတင္းဟာျဖင့္ သတင္းဆုုိတဲ့ ေ၀ါဟာရနဲ႕ကိုုက္ညီတယ္ မညီဘူး ဆုုံးျဖတ္တတ္တယ္ ဆုုိတဲ့ အသိတစ္ခုုကုုိ ေပးထားတယ္။ သတင္းဖတ္တဲ့ ပရိသတ္က ဒီသတင္းစာဆရာဟာ ဘက္လုုိက္တယ္ ဆုုိတာ သူ႕အလုုိလုုိသိတယ္။ ခဲြျခားတတ္တယ္။ သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖုုိးဟာ သူေရးတဲ့သတင္းထဲမွာ ပါသြားျပီးပီ ျဖစ္ပါတယ္။)

(၂၀၀၁ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ နယူးေယာက္က ေ၀ါလ္ထရိတ္စင္တာ၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီက ပင္တာဂြန္ တုုိက္ခုုိက္ခံရမူကုုိ သတင္းေထာက္ေတြက ဘယ္လုုိသတင္းရယူခဲ့ရပုုံကုုိ သူကအခုုလုုိ တင္ျပထားပါတယ္။ သတင္းတုုိေလးတစ္ပုုဒ္ ရဖုုိ႕ ဆုုိပါေတာ့တဲ့။)

သတင္းေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ ပတ္၀န္းက်င္ ေဘးပတ္ပတ္လည္မွာ ရွိေနတယ္။ ၀ုုိင္းရံေနၾကတယ္။ ၂၀၀၁ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႕က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ သိပ္ကုုိ ထူးျခားတဲ့ သတင္းမ်ဴိးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေလမုုန္တုုိင္းသတင္းမ်ဴိးပဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေလ။ ဒါေတြဟာ ေန႕စဥ္ ျဖစ္ပ်က္တတ္တဲ့ သတင္းေတြလုုိ႕ ဆုုိရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ခြင့္နဲ႕ ေနရပ္ခနျပန္သြားတဲ့ သတင္းစာဆရာတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒးဗစ္ မက္တင္းလီ (David Mattingly) ဟာ ၂၀၀၁ ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕က စတုုထၱေျမာက္ အေမရိကန္ေလယာဥ္ ဖလုုိက္ ၉၃ က ပန္နီဆလီဗာနီးယား မွာ ပ်က္က်သြားတယ္ ဆုုိတာကုုိ သိလုုိက္ရတယ္။ သူက အဲသည္ျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာရဲ႕ မနီးမေ၀းမွာ ရွိေနတယ္။ သူ႕ရဲ႕သတင္းေအဂ်င္စီ အႏၱလန္တာ (Atalanta) က အယ္ဒီတာေတြဆီ ဖုုန္းဆက္ သတင္းပုုိ႕ အေၾကာင္းၾကားေပမယ့္ ဖုုန္းေတြက ဂ်မ္းျဖစ္ေနလိုု႕ ဆက္မရဘူး။ ဘယ္သတင္းစာဆရာမွ အနီးအနားမရွိေတာ့ သတင္းယူဖုုိ႕ကုုိယ္တုုိင္ လုုိက္ရတဲ့ အေၾကာင္းကုုိ ေရးသားထားတယ္။ ပ်က္က်သြားတဲ့ေလယာဥ္ပ်ံအေၾကာင္းကုုိ အလ်င္အျမန္သတင္းပိုု႕လုုိက္ရတဲ့ သူ႕သတင္းဟာ နံမယ္ရ သတင္းအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုုျဖစ္တဲ့ စီအန္အန္ (CNN) မွာ မ်က္ႏွာဖုုံးသတင္းျဖစ္သြားခဲ့တယ္။

သတင္းဆုုိတာဟာ သတင္းစာေလာကရဲ႕ အဓိက အစိတ္အပိုု္င္းတစ္ခုု ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းကေဖာ္ျပတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားဟာ လူ႕အဖဲြ႕အစညး္ကုုိ ေရရွည္တည္တန္႔ေအာင္ ေပးဆပ္ေပးေနတယ္။ (သူက သတင္းစာဆရာေတြနဲ႕ သတင္းစာေလာကကုုိ သိပ္ျပီး ေရွ႕တန္းတင္လြန္းထားတယ္လုုိ႕ စာဖတ္သူက ေတြးလုုိ႕ရတယ္။)

– သတင္းဆုုိတာ သတင္းစာဆရာကေပးတာ ျဖစ္တယ္။ သတင္းမ်ားသည္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ျဖစ္ေနတာေတြ မဟုုတ္ဘူး။ သတင္းသည္ အခ်က္အလက္တစ္ခုု (ဆုုိလုုိတာက အခ်က္အလက္ပုုံစံ တမ်ဴိးတည္း) တည္းေပးတာမဟုုတ္။ မိမိေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာ ေပးစရာအခ်က္အလက္ေတြ တပုုံတစ္ေခါင္းၾကီး။ အဲသည္ထဲက တခ်ဴိ႕သာလွ်င္ သတင္းအရည္အခ်င္းရွိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ အခ်က္အလက္တုုိင္း သတင္းမဟုုတ္။

– အမ်ားစုုက သူတုုိ႕ေန႕စဥ္ ေန႕ဓ၀ူ၀ ေတြ႕ၾကဳံေနတာေတြ၊ သူတုုိ႕ရ႕ဲေန႕စဥ္ အေတြ႕အၾကဳံေတြကုုိ စုုေဆာင္းေကာက္ယူၾကတယ္။ အဲသည္လုုိ အေတြ႕အၾကဳံေတြ၊ အခ်က္အလက္ ရယူထားတာေတြကုုိ သတင္းစာဆရာတစ္ဦး သတင္းတစ္ခုုတင္ျပသလုုိ တင္ျပႏုုိင္မယ္၊ အေရးၾကီးတာကိုု ဘယ္လုုိေရြးခ်ယ္ျပီး ေရးသားႏုုိင္မယ္ ဆုုိတာကသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕အတြက္ သတင္းျဖစ္ပါတယ္။

– အခ်က္အလက္ေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရတယ္ ဆုုိပါက သတင္းစာဆရာအတြက္ သတင္းေရးသား၊ သရုုပ္ေဖာ္ တဲ့လုုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ပုုိလြယ္ကူတယ္ေပါ့။ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ ျဖစ္ပြားမူကုုိ အေမရိကန္အစုုိးရက အခ်က္အလက္ေတြကုုိ ထိမး္ခ်ဴပ္ခဲ့တာေတြ ရွိတာေၾကာင့္ သတင္းစာဆရာေတြဘက္က သတင္းတင္ျပမူမွာ အခက္အခဲေတြ၊ အားစုုိက္ရမူေတြ ၾကဳံၾကရတယ္။ ကုုိယ့္ရဲ႕ အားထုုတ္မူနဲ႕ အထိမ္းခ်ဴပ္ခံရမူကုုိ စကားလုုံးလွလွနဲ႕ ပုုံႏွိပ္ရရင္ေတာ့ “အမ်ဴိးသားလုုံျခဳံေရး“ အတြက္ေပါ့။

(သတင္းဟုုတ္တယ္၊ သတင္းမဟုုတ္ဘူးဆုုိတာကုုိ ဘယ္လုုိခဲြျခားမလဲ ဆုုိတာကုုိ သူကဥပမာတစ္ခုုနဲ႕ ျပထားတယ္။)

သင္ဟာ ေမာ္ေတာ္ကားထိခုုိက္မူတစ္ခုုမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္။ ဘာမွ ဒဏ္ရာရတာ မရွိဘူး။ အထိအခိုုက္မရွိဘူး။ ဒါဆုုိရင္ ဒီသတင္းဟာ သင့္ရဲ႕ ေဒသဆုုိင္ရာ သတင္းစာမွာ မပါႏုုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲသည္ မေတာ္တဆထိခုုိက္မူထဲမွာ ဥပမာ – အဲသည္ကားထဲမွာ သမၼတပါလာမယ္ သမၼတက ဒီအမူထဲမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနျပီ ဆုုိရင္ေတာ့ ဒီသတင္းဟာ ညတြင္းခ်င္းကုုိ မ်က္နွာဖုုံးသတင္းျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္ ရဲ႕မ်က္စိထဲမွာ သတင္းလုုိ႕ သတ္မွတ္ပုုံတစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ (ဒီသတင္းဟာ လူေတြစိတ္၀င္စားမယ့္သတင္းျဖစ္တယ္၊ လူေတြဖတ္ခ်င္မယ့္သတင္းျဖစ္မယ္ လုုိ႕ သူကဆုုံးျဖတ္မယ္) (တေန႕ကပဲ မင္းသား ဘရပ္ပစ္တစ္ေယာက္ ေမာ္ေတာ္ကားတုုိက္မူမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတဲ့သတင္း ဖတ္လုုိက္ရတယ္။ ဒီေနရာမွာ သင္ဆုုိရင္ သတင္းထဲ ပါလာစရာမရွိဘူး။)

အျဖစ္အပ်က္ေတြ ေထာင္ခ်ီ သန္းခ်ီျပီး ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ ေဘးပတ္၀န္းက်င္မွာ ေန႕စဥ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္။ ဒါေတြကုုိ အယ္ဒီတာမ်ားနွင့္ သတင္းဒါရုုိက္တာမ်ားက သူတုုိ႕ဆီ သတင္းစာဆရာမ်ားက ေပးပိုု႕လုုိက္တဲ့ ရာခ်ီတဲ့ သတင္းေတြကုုိ ၾကည့္ျပီး ဘယ္ဟာကေတာ့ သတင္းျဖစ္တယ္ ဆုုိတာကုုိ ေခါင္းခ်င္းဆုုိင္ေဆြးေႏြးျပီး ေရြးခ်ယ္စီစစ္ရပါတယ္။ (သတင္းစာထဲမွာ သတင္းတစ္ပုုဒ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ ေရးသားဖုုိ႕ ဘယ္ေလာက္ၾကီးက်ယ္ေၾကာင္း ကုုိ သူကေရးသားထားတာပါ။) ျပီးရင္ စာဖတ္ပရိသတ္ (သတင္းစာဖတ္သူမ်ား)ဆီ ပုုိ႕ဖိုု႕ သတင္းေရးၾကရပါတယ္။

(သူကမုုိးေလ၀သသတင္းတုုိတစ္ပုုဒ္ရဲ႕ အေရးပါပုုံကုုိ ေရးထားပါတယ္။)

“လူတုုိင္းလူတုုိင္းက မုုိးေလ၀သအေၾကာင္းေျပာၾကပါတယ္” (လုုိ႕အစခ်ီထားပါတယ္။)

လူတုုိင္း မုုိးေလ၀သအေၾကာင္း ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ မ်က္နွာစိမ္းတစ္ေယာက္နဲ႕ ေတြ႕တဲ့အခါ၊ ဒါမွမဟုုတ္ ကုုိယ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႕ ဘာစကားစေျပာရမွန္းမသိတဲ့အခါ မုုိးေလ၀သအေၾကာင္း ေျပာၾကတယ္။

ဒီအေၾကာင္းက ေဆြးေႏြးစရာေတြ အမ်ားသား။ သိပ္ပူအုုိက္ေနသလား၊ သိပ္ေျခာက္ေသြ႕ေနသလား၊ သိပ္ေအးေနသလား၊ ေနာက္ေန႕ ေအးဦးမလား၊ ပူေနဦးမလား၊ မုုန္တုုိင္းေရာ ျဖစ္မွာလား၊ ဟာရီကိန္း ေတာ္နဒုုိ ေရၾကီးေရလွ်ံ ႏွင္းက် ႏွင္းမုုန္တုုိင္း စသျဖင့္ ၾကဳံရမလား။ ေႏြ မုုိး ေဆာင္း ဘယ္ႏွယ့္ေနသလဲ။

မုုိးေလ၀သဟာ အျမဲေျပာင္းလဲေနတာေၾကာင့္ ေျပာစရာ အျမဲရွိေနတယ္၊ သိစရာလည္း လုုိအပ္ေနတယ္။ ဒါဆုုိ မုုိးေလ၀သ အေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္သိသလဲ လုုိ႕ဆုုိေတာ့ သိပ္မသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕သိတာက ေႏြရာသီဆုုိ ပူတယ္၊ ေဆာင္းရာသီဆုုိ ေအးတယ္၊ မုုိးရာသီ မုုိးရြာတယ္ ဒါေလာက္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ပူမလဲ ဘယ္ေလာက္ေအးမလဲ မုုိးဘယ္ေလာက္ရြာမလဲ အဲဒါေတာ့ မသိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕သိတာက သည္ေႏြရာသီေတာ့ မုုိးနည္းနည္းရြာတယ္၊ သည္ႏွစ္ ေဆာင္းရာသီ ပုုိေအးတယ္။ အဲသေလာက္ေတာ့ သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတိအက် ဘယ္ေလာက္ ဆုုိတာေတာ့ မသိဘူး။ မုုိးေကာင္းကင္ၾကီး ေမွာင္လာတယ္၊ လင္းလာတယ္ ဆုုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕သိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုု မုုိးရြာမရြာေတာ့ မသိပါဘူး။ ညေနရြာမလားလည္း မသိပါဘူး။ ေနာက္ေန႕ ရြာမလားလည္း မသိပါဘူး။ တျခားတုုိင္းျပည္ေတြရဲ႕ မုုိးေလ၀သက်ေတာ့ ပိုုမသိေတာ့ဘူူး။ သည္ေနရာမွာ လူေတြရဲ႕ သိခ်င္စိတ္၊ လိုုအပ္ခ်က္ေတြကုုိ ျဖည့္စည္းေပးမွာက သတင္းစာပညာနဲ႕ သတင္းစာဆရာမ်ားပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတုုိ႕ရဲ႕လုုပ္ငန္း၊ သူတုုိ႕ရဲ႕ေပးတဲ့ သတင္းေတြကသာလ ွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ ဖတ္ခ်င္တဲ့၊ စိတ္၀င္စားမူေတြကုုိ ေပးမွာျဖစ္လုုိ႕ သတင္းစာပညာရဲ႕ အေရးပါမူကုုိ ဒီမုုိးေလ၀သဥပမာေလးနဲ႕ပဲ ခ်ိန္ထိုုး စဥ္းစားၾကည့္ၾကဖိုု႕ တင္ျပလုုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ဴနီယာ၀င္း


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts