သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအားသုံးသပ္ခ်က္ – အပိုင္း (၁)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအားသုံးသပ္ခ်က္ – အပိုင္း (၁)
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၆

● အရပ္သားအစိုးရ၏ မူဝါဒ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ ဧၿပီလဆန္းတြင္ NLD အရပ္သားအစိုးရသစ္ တာဝန္လႊဲေျပာင္းရယူသည္။ ထိုသုိ႔ အစုိးရ တာဝန္ရ ယူၿပီးေနာက္ NLD အစိုးရသစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သူတို႔၏အဓိကတာဝန္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။ တိုင္းျပည္၏ဖြံ႕ၿဖိဳ း တိုးတက္ေရးအတြက္ ေရွးဦးလိုအပ္ခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပခ့ဲပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို သူမတို႔ မပစ္ပယ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မၿငိမ္းခ်မ္းပါက ထိုဖြဲ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ၿပိဳလဲသြားမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထပ္မံဆိုခ့ဲပါသည္။

NLD ပါတီသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လိုအပ္သည့္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏႈိင္းမႈ မ်ားစြာျပဳလုပ္ခ့ဲျပီး အစိုးရတာဝန္ ကို ေခ်ာေမြ႕စြာ လႊဲေျပာင္းရယူနိုင္ခ့ဲသည္။ ထိုသုိ႔ ေတြ႕ဆံုံုညိႇႏႈိင္းမႈ မ်ားစြာျဖင့္ အစိုးရတာဝန္ယူခ့ဲေသာ NLD အစိုးရသစ္သည္ ေနာက္ထပ္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ေသာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရမည့္တာဝန္ကို လိုလိုလားလား ရယူခ့ဲသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အရပ္သားအစိုးရသစ္တာဝန္သည္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးတာဝန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ အရပ္သားအစိုးရသစ္အေနႏွင့္ ဤတာဝန္အား မည္မွ်ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုသည္ကေတာ့ သူတုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေပၚမူတည္ေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခု ေအာင္ျမင္ရန္လူထုပါဝင္ဝိုင္းဝန္းရန္လိုအပ္သက့ဲသုိ႔ ထိုသုိ႔လူထုအားလုံး ပါဝင္နိုင္ေရးကို စုစည္းေခါင္းေဆာင္ရမည္မွာ နိုင္ငံေရးပါတီ၏ တာဝန္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဤသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “က်မက regime change (အစိုးရအေျပာင္းအလဲ) လုပ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ က်င္းပေရးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဒီမိုကေရစီ စံတန္ဖိုးေတြ ပိုမိုျမင့္မားလာေရး ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ေဆာင္သြား မွာပါ” ဟု ေစာစီးစြာကပင္ဆိုခ့ဲသည္။ (credit ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ)

သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိ NLD အရပ္သားအစိုးရသစ္အား ပ့ဲကိုင္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ့မေလွ်ာက္မည့္လမ္းကို ေစာစီးစြာ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။

● ယခင္အစိုးရေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
သုိ႔ေသာ္ ထိုျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ NLD အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္မွ စတင္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရတက္လာသည့္ သမတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကတည္းက စတင္သည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေပသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အင္အားအႀကီးဆံုး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါ တီၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ နဝတအစိုးရတုိ႔ အပစ္ရပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူနိုင္ခ့ဲ သည္။

သုိ႔ုေသာ္ ထိုသုိ႔အပစ္ရပ္ထားေသာအဖြဲ႕မ်ားအား နိုင္ငံေရးျပသနာကိုေနာက္တက္လာမည့္ အရပ္သားအစုိးရႏွင့္ေဆြးေႏြးမည္ဟူသည့္ ကိစၥအားဖ်က္သိမ္း၍ နအဖ အစိုးရက ၎တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ဖြဲ႕စည္းရန္ ဖိအားေပးလာျပီးသည့္ေနာက္ လက္မခံႏိုင္သည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။

ဤသုိ႔ BGF ဖြဲ႕စည္းေရးတြင္ နအဖ ဖိအားကိုမခံႏိုင္သည့္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕မွာ BGF ႏွင့္ ပသစ ျဖစ္သြားခ့ဲၾကသည္။ ၎တုိ႔မွာ
၁။ ေစာခ်စ္သူဦးစီး DKBA မွ ခြဲထြက္ေသာ BGF ၁၀ ရင္း (ေနာင္တြင္ ၂ ရင္းက မူလ DKBA ႏွင့္ ျပန္ပူးေပါင္းသည္)
၂။ ကိုထြန္းေက်ာ္ ဦးစီးကလလတ (ကရင္နီလူမ် ဳိးေပါင္းစုံလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး) မွ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသည့္ BGF
၃။ ဇခုံတိန္႔ယင္းဦးစီးသည့္ NDAK မွ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသည့္ BGF
၄။ ပယ္ေစာက္ခ်ိန္ ေဝစမ္းဦးစီးခြဲထြက္ကိုးကန္႔မွ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသည့္ BGF
၅။ မထုေနာ္ ဦးစီး KDA မွေျပာင္းဖြဲ႕သည့္ ေကာင္းခါး ပသစ
၆။ SSPP/SSA မွ ေျပာင္းဖြဲ႕သည့္ စိန္ေဂ်ာ့ ပသစႏွင့္ ကာလိ ပသစ
၇။ ကိုသန္းစိုးနိုင္ဦးစီး ကယန္းျပည္သစ္ပါတီမွ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသည့္ ပသစ
၈။ လက္နက္လုံးဝျဖဳတ္သိမ္းလိုက္သည့္ ရလလဖ တုိ႔ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အတြင္း BGF ႏွင့္ ပသစ ေျပာင္းလဲေရး ဖိအားေပးရာတြင္ နအဖ တုိ႔ ေအာင္ျမင္ခ့ဲသည့္ အခ်က္မ်ားဟုဆိုနိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုဖိအားေအာက္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ KIA ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္ လည္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ SSPP/SSA ႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕တုိ႔ၾကား အုပ္စုကြဲမ်ားေပၚေပါက္ခ့ဲေသာ္လည္း BGF/ပသစ လက္မခံ သူမ်ား ျပန္လည္ရပ္တည္နိုင္ခ့ဲသည္။ နအဖ၏ အဆိုပါေျဖရွင္းနည္းသည္ တစုံတရာေအာင္ျမင္မႈရွိသည္။ ၎တုိ႔အတြက္ တစုံတရာအက်ဳိး ရွိသည္ဟုဆိုနိုင္ေသာ္လည္း တခုလုံးျပႆနာ တတိုင္းျပည္လုံးျပႆနာကို မေျဖရွင္းနိုင္ခ့ဲေပ။

သုိ႔ျဖစ္ရာ သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စစ္ပြဲမ်ား တင္းမာမႈမ်ား လက္နက္ကိုင္အင္အားစုသစ္မ်ား ျပန္လည္ထြက္ ေပၚလာခ့ဲသက့ဲသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခ့ဲသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ UPC ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ UPWC ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတုိ႔ ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ခ့ဲ သည္။ UPC/UPWC တုိ႔၏ဦးတည္ခ်က္မွာ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္း KIO/KIA အပါ UNFC ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ေတာင္းဆိုခ်က္အရ တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုမ်ား၏ လိုင္ဇာညီလာခံ ေလာ္ခီးလာညီလာခံတုိ႔အား ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္တဖြဲ႕ခ်င္းေဆြးေႏြးရာမွအားလုံးႏွင့္ တျပိဳင္တည္း ေဆြးေႏြးသည့္ပုံစံသုိ႔ ေျပာင္းလဲခ့ဲသည္။ NCA တနိုင္ငံလုံးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အားလုံးပါဝင္လက္မွတ္ထိုးေရးကို ဦးတည္ခ့ဲသည္။ အဆိုပါ NCA ေဆြးေႏြး ရာတြင္ UWSA /NDAA မိုင္းလားႏွင့္ NSCN (K) နာဂ ၃ ဖြဲ႕မပါဝင္ခ့ဲေပ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း NCA သေဘာတူညီခ်က္ကို အၾကမ္းအားျဖင့္သေဘာတူညီမႈရရွိျပီးေနာက္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးကို ႏႈိးေဆာ္လာေသာအခါ မူလ NCA ေဆြးေႏြးရာတြင္မပါသည့္ UWSA/NDAA/NSCN (K) ၃ ဖြဲ႕က NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဖက္ကလည္း MNDAA/TNLA/AA ၃ ဖြဲ႕ကို အသိမွတ္မျပဳ။ တဖန္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ အစိုးရမွလိုလားေသာ UNFC မွ KIO-KIA/SSPP-SSA/NMSP/KNPP/ANC/LDU/WNO အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕မွလည္း အားလုံးပါဝင္ ေရးမူကို ဆုပ္ကိုင္၍ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆန္ခ့ဲသည္။

သုိ႔ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရးတြင္KNU/KPC/DKBA/ABSDF/ALP/RCSS-SSA/CNF/PNLO အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕တုိ႔သာ လက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္ခ့ဲသည္။ ၎အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ ၂၀၁၆ ဇႏၷဝါရီလ၌ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ NCA စာခ်ဳပ္အရUPDJC ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ JMC ေခၚပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္) ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံနွင့္ JICM ေခၚ တနိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ အေကာင္ထည္ေဖၚမႈဆိုင္ရာ အ စည္းအေဝး စသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခ့ဲ သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ျငိမ္းခ်မ္းျဖစ္စဥ္အဆံုးသတ္တြင္အားလုံးပါဝင္ေရးကို မစြမ္းေဆာင္နိုင္ခ့ဲေသာ္လည္း NCA စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္အရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဖၚထုတ္နိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ထို႔ျပင္ ေနာက္တက္လာသည့္ NLD အရပ္သားအစိုးရသစ္သည္လည္း ထိုအခ်က္အလက္မ်ား အေျချပဳ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ရေတာ့သည္။ NLD အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ ၎တုိ႔ႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္ေစ ဆက္ခံသယ္ေဆာင္ရေတာ့သည္။ ၎တုိ႔တြင္ သစ္လြင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားရွိနိုင္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏အစကား အေဟာင္းထဲက စရသည္ဟု ဆိုရမည္။

● NLD အစိုးရသစ္၏ ေျခလွမ္းမ်ား
NLD အစိုးရသစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအား ၂၁ ရာစုပင္လုံဟု ကင္ပြန္းတပ္လိုက္ျပီး သူ၏ ျငိိမ္းခ်မ္းေရးေျခ လွမ္းကို စတင္လိုက္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ UPC ႏွင့္ UPWC မွ အစိုးရသက္တမ္းႏွင့္အတူ ပ်က္ျပယ္သြားျပီျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးအလုပ္အဖြဲ႕ပုံစံျဖင့္ ရပ္တည္ ေနေသာ MPC ကို NRPC အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနဟု ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းလိုက္ျပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံ ညီလာခံကို ၂ လအတြင္း စတင္နိုင္ေရးအတြက္ အားလုံးကို လႈံ႕ေဆာ္လိုက္သည္။

မူလက ဥေရာပအေထာက္အပ့ံခံ NGO ပုံစံဖြဲ႕စည္းထားေသာ MPC အား အစိုးရသစ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုးဝန္ ႀကီးဌာနေအာက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထားရွိလိုက္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ NRPC အား နိုင္ငံရပ္ျခားအလွဴရွင္မ်ား၏ ၾသဇာေအာက္မွ ဆြဲထုတ္လိုက္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ NRPC ကို ၂၀၁၆ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္၍ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းအား ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးတာဝန္ခံအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ (ထုိ႔ေနာက္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦးပါရွိသည့္ NRPC အား တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္)

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ အၾကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီကို ဥကၠဌ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း ဦးစီးျပီး ေကာ္မတီဝင္ ၁၆ ဦးျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ အဆိုပါေကာ္မတီေအာက္တြင္ ဆပ္ ေကာ္မတီ ၂ ခုဖြဲ႕စည္းခ့ဲျပီး ဆပ္ေကာ္မတီ ၁ ၏တာဝန္သည္ NCA လက္မွတ္ထိုးျပီးေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ တာဝန္ယူ ျပီး ဆပ္ေကာ္မတီ ၂ က NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရန္တာဝန္ခြဲေဝခ့ဲၾကသည္။

ထိုေနာက္ ထိုဆပ္ေကာ္မတီ ၁ သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခ့ဲသည္။ ဆပ္ေကာ္မတီ ၂ က ေတာ့ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးေသာ UNFC အဖြဲ႕မ်ား၏ ကိုယ္စား DPN နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာကိုယ္စားလည္အဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်င္းမိုင္တြင္၎ UWSA ဝ အဖြဲ႕ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔ႏွင့္ မိုင္းလားတြင္၎ NSCN(K) အဖြဲ႕ႏွင့္၎ သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုခ့ဲ သက့ဲသုိ႔ TNLA/MNDAA/AA ၃ ဖြဲ႕ႏွင့္လည္း အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုခ့ဲၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း ဒုဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦးတုိ႔ တာဝန္ယူသည့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၆ ဦးပါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္ဦးစီးသည့္ အၾကံေပး ၃ ဦး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဦးအားလည္း ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ထိုေကာ္မရွင္ႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းမွာ NRPC ၏ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လအတြင္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးသည့္ UNFC ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္ လ ဦးစီးေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္လည္းေကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ KNU ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစး ေဖါ ဦးစီးသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းတြင္ UWSP အတြင္းေရးမွဴး ဦးေပါက္ယူခ်မ္းဦးစီးသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ USC/NDAA ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလင္း ဦးစီးသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ခံေတြ႕ဆံုျပီး ျငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား အရွိန္အဟုန္ကို ျမႇင့္တင္ခ့ဲသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီကို ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒုဥကၠဌ ဦး ေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးခင္ေမာင္တင္တုိ႔ျဖင့္ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျပီး ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီ လာခံကို ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကေတာ့သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား ဌာနမ်ားမွာ

၁။ NRPC ( 9/5/2016 *** 11/7/2016)
၂။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ (31/5/2016)
၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ (11/7/2016)
၄။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပေရးဗဟိုေကာ္မတီ (3/8/2016) တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စိုး)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts