ကုိသန္းလြင္ ရသေဆာင္းပါးစုံ

ကုိသန္းလြင္ ● ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္

ကုိသန္းလြင္ ● ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၂၊ ၂၀၁၆

(၁)
အစိုးရ၏ ရက္၁၀၀ စီမံခ်က္ ရွင္းလင္းပြဲသတင္းႏွင့္အတူ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈနည္းပါးျခင္းအေၾကာင္း ေ၀ဖန္သံမ်ား ကိုလည္း ၾကားၾကရပါသည္၊ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းေစ်းမ်ားတက္လာျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈႏႈန္း ၁၀%မွ် ရွိ လာျခင္း၊ အစိုးရရုံးမ်ား၏လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမရွိျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း ၾကားၾကရပါ သည္။

(၂)
ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိေသာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေရယိုေနေသာသေဘၤာၾကီးႏွင့္ တင္စားၾကပါသည္၊ သေဘၤာၾကီးကိုေရလယ္မွာ ရပ္၍မရပါ၊ ယိုေနေသာအေပါက္ေတြကို သေဘၤာခုတ္ေမာင္းေနစဥ္၌သာ ဖါေထး ၾကရပါသည္၊ မျပဳျပင္လ်င္ သေဘၤာနစ္သြားႏိုင္ပါသည္၊ ကမ္းေျခေရာက္ျပီ ဆိုသည္ကို အဓိပါၸယ္မသတ္မွတ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း သေဘၤာၾကီးကိုေရယိုျခင္းမရွိဘဲ ဆက္လက္ခုတ္ေမာင္းႏိုင္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။

ယိုယြင္းေနေသာ စနစ္တခုကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ဦးစြာအေရးၾကီးဆံုးျပင္ဆင္ရန္မွာ Structural Change ေခၚအာဏာပိုင္ အသင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏အျမင္၊ အလုပ္လုပ္ပံု၊ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုမွအမိန္႔ကိုေစာင့္ရသည့္စနစ္ႏွင့္ ၾကိဳးနီစနစ္ကို အစိုးရယႏၱယားၾကီးမွ ဖယ္ရွားေပး ရန္ လိုပါသည္၊ ၀န္ၾကီးဌာနအလိုက္ ၀န္ၾကီးမွစ၍ ေအာက္ေျခအထိ အဆင့္ဆင့္တိုင္းမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိရပါ မည္၊ ဥပမာ မန္ေနဂ်ာတေယာက္သည္ မိမိ၏ရုံးတြင္ ဘာေတြပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္မလဲဆိုေသာ ေမးခြန္းကို အစဥ္အျမဲေမး၍၊ လုပ္နည္း၊ လုပ္ထံုး၊ ကို ပိုေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္။

ထင္ရွားေသာ ဥပမာတခုကိုျပရလ်င္ ဘဏ္တခု၏ အလုပ္လုပ္ပံုကို စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္၊ ဘဏ္ဆိုသည္ မွာ စားသံုးသူအမ်ားျပည္သူ၏လိုအပ္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္၊ ဘဏ္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ျပည္သူႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ မိမိက တစံုတရာေက်းဇူးျပဳေနသူကဲ့သို႔ မယူဆႏိုင္ပါ၊ စားသံုးသူ ျပည္သူလူထုသည္ မိမိပိုင္ေငြကိုဘဏ္သို႔ ထိမ္းသိမ္းရန္ေပးအပ္ထားျပီး၊  မိမိပိုင္ေငြကို မိမိဖါသာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရွိေနၾကရပါမည္။

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေျပာင္း အလဲမ်ားကိုမျမင္ၾကရေသးပါ၊ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္၀န္ထမ္းေပါင္း ၉၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ၾကီးတြင္ေငြစာရင္းမ်ားကို လယ္ဂ်ာစာအုပ္၊ ေဖါင္တိန္ႏွင့္ေရးမွတ္ရေသာစနစ္ကို ျပစ္ပယ္ႏိုင္ ေသးဟန္မတူပါ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အၾကီးဆံုး ေဂၚဇီလာဘဏ္ၾကီးျဖစ္ေနျပီးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပျပဳရ မည့္ဘဏ္ၾကီး သည္ မိမိအေကာင့္ရွိ ေငြပမာဏကိုဖတ္ယူျခင္း၊ အေကာင့္လႊဲေျပာင္းျခင္း တို႔ကိုပင္ ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းျဖင့္မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေသးေပ၊ ေငြသြင္းေငြထုတ္ကို စက္မ်ား၌ ပလပ္စတိတ္ကဒ္မ်ားျဖင့္လုပ္ႏိုင္ ေအာင္ လည္းမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသးေပ။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ၾကီးတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္စနစ္ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရပါမည္၊ အနဲဆံုး အင္တာနက္မွ အေကာင့္တြင္ရွိေငြကို စစ္ေဆးႏိုင္ၾကရပါမည္၊ ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း ဘဏ္ခြဲမ်ားအားလံုးႏွင့္ နက္၀ပ္ခ်ိတ္ဆြဲ အသံုး ျပဳႏိုင္သင့္ေနပါျပီ၊ ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္ေနရာအားလံုးသို႔ အီလက္ထေရာနစ္နည္းျဖင့္ ေငြပို႔ေငြယူ လုပ္ႏိုင္သင့္ပါ ျပီ၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ဆက္သြယ္ရာတြင္ စာအုပ္လယ္ဂ်ာ ေပၚတြင္ ေဖါင္တိန္၊ ခဲတံ ႏွင့္ ေရးမွတ္ေနရဆဲျဖစ္ပါကလြန္စြာအရုပ္ဆိုးပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္းကိစၥကို မန္ေနဂ်ာအဆင့္ဆင့္ Training ေပးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းလစာကို လံုလံု ေလာက္ ေလာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ယူရပါမည္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို Reform မလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္၍မရႏိုင္ပါ။

Structural Change ဆိုသည္၏ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ရန္ တခုမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈ (Property Right) ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မ်ားအတည္ျပဳေရးကိစၥ ( Contract Enforcement) မ်ားျဖစ္ပါသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္၊ ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးေပြလီျပီး ယခင္ကအာဏာရွိသူမ်ား၏ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ စီမံမႈမ်ားေၾကာင့္ တရားနည္းလမ္းမက်ျခင္း မ်ားရွိခဲ့ၾကပါသည္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္း အတိုင္း အတည္ျပဳေပးႏိုင္စြမ္းရွိရပါမည္၊ ဤေနရာတြင္လည္း ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းလမ္းမ်ားမပါဘဲ အိုးအိမ္ဦးစီး ေျမစာရင္းဌာနတို႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမည္ဟု ကြ်န္ေတာ္မသိပါ၊ စနစ္အေပၚတြင္ ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္မႈရွိမွသာ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။

အိမ္ငွား၊ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကိစၥမ်ား ႏွင့္ သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာစာခ်ဳပ္မ်ားသည္၊ ႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံျခားသား မဟူ၊ အတူတူ ထိေရာက္မႈ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိရပါမည္၊ ျပည္သူ႔ရဲႏွင့္ တရားေရး၀န္ထမ္းတိုင္းသည္ စာခ်ဳပ္မ်ား၏အေရးပါအရာေရာက္ပံုတို႔ကို သေဘာေပါက္ထားၾကရပါမည္။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူ၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္သူ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူစသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကရာ ထိုစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အျမတ္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ရန္လိုပါသည္၊ ထိုသို႔ ေငြေၾကး အျမတ္အစြန္းရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေရအတြက္ မ်ားျပားလာေလေလ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္လာ ေလေလ ျဖစ္ပါသည္၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ ဘူဇြာမ်ားျဖစ္သည္၊ အလုပ္သမား လူတန္းစားကို ေခါင္းပံုျဖတ္ သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟူေသာေခတ္မွာက်န္ခဲ့ပါျပီ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္သူတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္လိုအပ္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္၊ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္စြန္႔စားအလုပ္လုပ္လိုျခင္း Entrepreneurship အေလ့အထကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရပါမည္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စြန္႔စားတီထြင္ ရွာေဖြႏိုင္မႈကို အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးရပါမည္၊ လူမႈအဆင့္အတန္းတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေနရာကို ျမွင့္တင္ေပးျပီး အခ်င္းခ်င္းနက္၀ပ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္သူ ဦးေရမ်ားျပားလာဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပညာတတ္လူငယ္ဦးေရ မ်ားျပားျပီး လုပ္ငန္းေပါင္းစံုတို႔၌ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ လုပ္သားထု အမ်ားအျပားရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္၊ ထိုလုပ္သားထုကို အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ပရုိက္ဗိတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ လိုအပ္ပါသည္၊ အစိုးရ၏ တာ၀န္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကမာၻၾကီးတြင္ (Connected World) စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ(Economic Reform) မ်ားမွာ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ၾကရပါလိမ့္မည္၊ ဤျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ မိမိ၏သန္းေပါင္း ၆၀၀ မွ်ေသာ ျပည္သူလူထုကို ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေစခဲ့ပါျပီ၊ သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္းမွာပင္ ပါစင္ဂ်ာ လူစီးေလယာဥ္ေတြ ထုတ္လုပ္ ေနပါျပီ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာလုပ္သမားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံကိုမွီခိုေနၾကရာမွ တကမာၻလံုးက အားထားေနရေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ႏိုင္ငံၾကီးအျဖစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အသီးအပြင့္ကို ခံစားေနၾက ပါျပီ၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားကို အသာထား၍ တိုင္၀မ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား စင္ကာပူ စသည္ျဖင့္ ယခင္ကဆင္းရဲခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားမွာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ား ျဖင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို စားသံုးေနၾကပါျပီ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနာက္ခ်န္ေနၾကရပါမည္နည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမာၻၾကီး ႏွင့္အတူ အမွီလိုက္ရပါမည္။ကိုလိုနီေခတ္က ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ အာဏာ ျဖင့္ ျပဳျပင္လာခဲ့ၾကရေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားသည္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ယေန႔ကမာၻ႔ အေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီႏိုင္ပါ၊ Economic Liberalization ေခၚသည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုသည္မွာ ထိုဥပေဒမ်ား ကိုျပင္ဆင္ေပးရာမွ စရပါသည္၊
စက္မႈကုန္ထုတ ္ႏိုင္ငံတခုျဖစ္ႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္သည္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္၊ လွ်ပ္စစ္လံုေလာက္မႈ မရွိဘဲ စက္မႈကုန္ထုတ္ ႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကျခင္းမွာ ဆန္မရွိဘဲ ထမင္းဆိုင္ဖြင့္ခ်င္သူလို ျဖစ္ေနပါသည္၊ လွ်ပ္စစ္ကိုဖူလံုေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္လွ်င္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုသည္မွာ အလြယ္တကူ ပြင့္လင္း ေပၚေပါက္လာ မည္္သာ ျဖစ္ပါသည္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏တႏွစ္လံုးလွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈကို တဲရာ၀ပ္ (TWh/a) ႏွင့္တိုင္းတာျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တိုင္းတာမႈမ်ားတြင္ ၄၀၇၀ မွ်ရွိသည္၊ မေလးရွားမွာ ၁၂၆ တဲရာ၀ပ္အားရွိေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈမွာ ဆယ္ဂဏန္းေအာက္မွာသာရွိေနပံုရသည္။

ကမာၻၾကီးတြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား Information Technology, Artificial Intelligence စသည္ျဖင့္ တေန႔ တျခား တိုးတက္လ်က္ရွိပါသည္၊ ထိုအဆင့္ျမင့္ စက္ကိရိယာနည္းလမ္း (Technology) မ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ ယူေဆာင္ႏိုင္ၾကရပါမည္၊ ႏိုင္ငံျခားမွ အတတ္ပညာမပါဘဲႏွင့္ ျပည္တြင္းတြင္ တိုးတက္မႈ ရရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏တာ၀န္မွာ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ Infrastructure ကို တည္ေဆာက္ ေပးထားရန္ျဖစ္ပါသည္၊
ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အကူအညီမ်ားျဖင့္သာ ပညာတတ္လူငယ္မ်ားကို စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ၊ အလုပ္သမား မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္၊ မိမိထုတ္ကုန္ မိမိႏိုင္ငံသား စားသံုးသူမ်ား အၾကား ျဖန္႔ခ်ီျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲမႈကို ပေပ်ာက္ေစပါလိမ့္မည္၊ ထိုထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ တင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို ဖန္တီးလာႏိုင္ပါလိမ့္မည္၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အၾကား လူေနမႈ အဆင့္ျမင့္မားလာျပီဆိုလ်င္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္တို႔၏ အရည္အေသြးလည္း တိုးျမင့္လာပါလိမ့္မည္။

(၃)
ဒီမိုကေရစီအစိုးရသစ္၏ ပဌမရက္၁၀၀အတြင္းတြင္ထို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္တို႔မျမင္ၾကရပါ၊ ျပည္သူအမ်ားခံစားရသကဲ့သို႔ ထို Reform လုပ္ငန္းမ်ားမွာ လစ္လ်ဴရႈခံရျခင္း မျဖစ္ေစရန္သာဆုေတာင္းရပါ ေတာ့သည္။

ကိုသန္းလြင္
၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္
စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts