ဂါမဏိ ရသေဆာင္းပါးစုံ

ဂါမဏိ ● ေျမေအာက္မွ စာခ်ဳပ္မ်ား

ဂါမဏိ ● ေျမေအာက္မွ စာခ်ဳပ္မ်ား
၂ ၁ ရ ာ စု ပ င္ လုံ စ ာ စ ဥ္ ( ၂ ၄ )
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၃၀၊ ၂၀၁၆

(၁) မာနယ္ပေလာစာခ်ဳပ္ (၁၉၉၂ ခု)
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္
ျမန္မာျပည္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးတုိ႔ နယ္ေျမခ်င္းဆက္စပ္လ်က္ အတူတကြ အေျခခ်ေနထုိင္လာခဲ့သည့္ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး ပုိင္ဆုိင္သည့္ တုိင္းျပည္လည္းျဖစ္ သည္။

ျမန္မာျပည္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး၏ ဆႏၵညီၫြတ္မႈကိုအေျခခံသည့္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ႏုိင္မွသာ စည္းလုံးခုိင္မာစြာ ရပ္တည္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တကြ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၾက သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဤစာခ်ဳပ္သည္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္မေပၚခဲ့ေပ။

ယခု မဆလ၊ နဝတ စေသာ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒက်င့္သုံးသည့္ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္တုိ႔၏ ႀကီးစုိးမႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနၾကရသည္။ ျပည္သူလူထုသည္လည္း ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံး ေနၾကရသည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပ်က္ျပားၿပီး ျပည္တြင္းစစ္မီး ေတာက္ေလာင္လ်က္ရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္ရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး၊ ျပည္သူလူထုအားလုံးသည္ စစ္အာဏာရွင္အား အျပဳတ္တုိက္ၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္လုိၾကသည္။

တန္းတူမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၊ လုံၿခဳံမႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မွာ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးစုိးမႈအား တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမုိက ေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနတြင္ –

(၁) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ
(၂) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)
(၃) ျမန္မာျပည္ဒီမုိကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(၄) အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု

အဖြဲ႕အစည္း (၄) ဖြဲ႕တုိ႔သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ မာနယ္ပေလာဌာနခ်ဳပ္၌ ေအာက္ပါအတုိင္း အခုိင္ အမာသေဘာတူညီၾကသည္။

၁။ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကုိလည္းေကာင္း၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိလည္းေကာင္း၊ မဟာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒႏွင့္ ဖက္ဆစ္စစ္အာ ဏာ ရွင္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးသည့္ နဝတအားလည္းေကာင္း အဆုံးတုိင္ အတူတကြဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္သြားမည္။

၂။ နဝတစစ္အာဏာရွင္ႀကီးစုိးမႈ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ အေျခအေနတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ စစ္မွန္ေသာအမ်ဳိးသားညီလာခံႀကီးကို ေခၚယူသြားမည္။

၃။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒကုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏ ဆႏၵညီၫြတ္မႈကို အေျခခံ၍ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းသြားမည္။

၄။ မည္သည့္လူမ်ဳိးကိုမွ် အခြင့္ထူးမေပးေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးစု၊ မ်ဳိးႏြယ္စုအားလုံး၏ အေျခခံအမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမျပဳေရးမူကုိ က်င့္သုံးသြားမည္။

၅။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံး အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္သြားမည္။

ထုိသုိ႔တည္ေဆာက္ရာတြင္
(က) ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေရး၊

(ခ) ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ လႊဲအပ္ထားေသာ အာဏာမ်ားမွအပ က်န္ေသာအာဏာမ်ားကုိ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထားရွိ၍ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္လည္း ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ၊ တရားစီရင္မႈအာဏာမ်ား က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရွိေရး၊

(ဂ) ျပည္ေထာင္စုတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ (အထက္လႊတ္ေတာ္) ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိေရး၊

(ဃ) ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ တပ္မေတာ္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထု၏ ကြပ္ကဲမႈအာဏာေအာက္တြင္ တည္ရွိေရး၊

(င) ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ တရားစီရင္မႈအာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာသုံးရပ္ကို အျပန္အလွန္ထိန္းညိႇစနစ္ျဖင့္ ထားရွိၿပီး လြတ္လပ္သည့္ တရားစီရင္မႈစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေရး၊

(စ) မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒႏွင့္ ဖက္ဆစ္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္လည္၍ ေပၚေပါက္မလာႏုိင္ေရး

စသည့္အခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းေရးတြင္ က်င့္သုံးသြားမည္။

ေဒါက္တာစိန္ဝင္း
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
အမ်ဳိးသားၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရ

ဦးတင္ေအာင္
အတြင္းေရးမွဴး
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)

ေစာဘုိျမ
ဥကၠ႒
ျမန္မာျပည္ဒီမုိကရက္တစ္
မဟာမိတ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ႏုိင္ေရႊက်င္
ဥကၠ႒
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု

၁၃၅၄ ခုႏွစ္၊ ၀ါေခါင္လဆန္း (၂) ရက္
၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၃၁) ရက္

(၂) မဲသေရာထာ သေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၉၇ ခု)
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား၊ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား၊ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား၊ ကရင္တုိင္း ရင္းသား၊ ကရင္နီတုိင္းရင္းသား၊ ကယန္းတုိင္းရင္းသား၊ မြန္တုိင္းရင္းသား၊ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသား၊ ပေလာင္တုိင္းရင္းသား၊ လားဟူတုိင္းရင္းသား၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားႏွင့္ “ဝ” တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူမ်ဳိးအသီးသီးကို ကုိယ္စားျပဳၾကလ်က္ ေကာ္သူးေလျပည္နယ္၊ မယ္သေရာထာ၌ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔မွ (၁၄) ရက္ေန႔ထိ က်င္းပေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးတြင္ စုံညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး၌ ရင္းႏွီးပြင့္ လင္းစြာ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ၾကၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို တညီတၫြတ္တည္း သေဘာ တူခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

၁။ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္-
(က) စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္၊
(ခ) ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္က်င့္သုံးရန္၊
(ဂ) လူမ်ဳိးတုိင္း တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးရရွိရန္၊
(ဃ) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးတည္ေဆာက္ရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

၂။ နဝတအမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္-
လက္ရွိ နဝတဦးစီးက်င္းပေနဆဲျဖစ္ေသာ အတုအေယာင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္တည္ၿမဲေရးအတြက္ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးလုံးဝရႏုိင္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္၎၊ နဝတအမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက “လုံးဝ” အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၎ညီလာခံကို ဆန္႔က်င္တုိက္ပြဲ၀င္သြားၾကရန္ သေဘာတူၾကသည္။

၃။ သုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္-
ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ေထာက္ခံထားသည္သာမက ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကလည္း သေဘာတူထားေသာ သုံးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖ လွွယ္ပြဲႀကီးက သေဘာတူလက္ခံသည္။

ထုိသုံးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မဒတ၏ (UNLD) (PDF) ႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားပါဝင္ေသာ အင္အားစု၊ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုႏွင့္ နဝတစစ္အုပ္စုအင္အားစု သုံးစုတုိ႔ ပါ၀င္ေစရမည္။

၄။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္-
အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရွိၿပီး အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ား စုေပါင္းပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး က တညီတၫြတ္တည္းသေဘာတူၾကပါသည္။

၅။ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္-
စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚသြားရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက သေဘာတူသည္။

သုိ႔ေသာ္ နဝတအုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္အုပ္စု၏အက်ဳိးစီးပြားကုိသာျဖစ္ေစၿပီး တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ျပည္သူမ်ားအဖုိ႔ အက်ဳိးလုံးဝမရွိသည့္အျပင္ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒဏ္ကုိ ပုိမုိခံစားလာရသည့္အတြက္ နဝတစစ္အုပ္စုႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလုံးကုိ ကၽြႏု္ပ္္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္သည္။

၆။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္-
မူးယစ္ေဆးဝါး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ အပါအဝင္ လုပ္ငန္းအားလုံး ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ရန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ ပြဲႀကီးက တညီတၫြတ္တည္းသေဘာတူသည္။

၇။ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္-
နဝတစစ္အုပ္စုျဖဳတ္ခ်ေရးႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲ၊ သံတမန္တုိက္ပြဲ၊ လူထုတုိက္ပြဲ အပါအ၀င္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ တုိးျမႇင့္တုိက္ပြဲ၀င္သြားရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက သေဘာတူသည္။

ထုိသုိ႔တုိက္ပြဲဝင္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူလက္တြဲ၍ အမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ တၿပိဳင္နက္တည္း စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ တုိက္ပြဲ၀င္သြားၾကရန္ကုိလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက တညီတၫြတ္တည္းသေဘာတူၾကသည္။

၈။ ASEAN ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္-
နဝတအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္အား ASEAN အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းကိုအတတ္ႏုိင္ဆုံး ဆုိင္းငံ့ထား ေပးပါရန္ ASEAN သုိ႔ ပန္ၾကားလႊာေပးပုိ႔သြားရန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက သေဘာတူသည္။

၉။ တပ္ေပါင္းစုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္-
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ တပ္ဦးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစု ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ ေရး၊ စည္း႐ုံးေရး စသည္တုိ႔ကုိ ပုိမုိခုိင္မာလာေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းပံ့ပုိးတည္ေဆာက္ၾကရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက တညီတၫြတ္တည္း သေဘာတူၾကသည္။

၁၀။ ျပန္လည္ဆုံစည္းၾကရန္ သေဘာတူညီခ်က္-
မယ္သေရာထာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီး၏ ရလဒ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ႏွင့္ အနည္းဆုံး တႏွစ္လွ်င္ တႀကိမ္၊ စုံစုံညီညီ ဆုံစည္းၾကရန္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက တညီတၫြတ္တည္း သေဘာတူၾကသည္။ ။

(၃) သူးမြဲကလိုးသေဘာတူညီခ်က္ (၁၉၉၈ ခု)
အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ မွီတင္းေနထုိင္သည့္တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ညႇိႏႈိင္း၍တည္ေဆာက္ထားေသာ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္မႈ အင္ အားျဖင့္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးကို ရယူႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္က်ဆုံးမႈႏွင့္ အတူအမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး သည္လည္း လြင့္ပါးေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားေသြး စည္းညီၫြတ္မႈၿပိဳ ကြဲလ်က္ တုိင္းျပည္ ေၾကျပဳန္းပ်က္သုဥ္းမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကီးကို ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ေပသည္။ တုိင္းရင္း သားေပါင္းစုံ ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ငင္းလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ေခတ္မီတုိးတက္ ၍ သာယာဝ ေျပာေသာထာဝစဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာသည့္ လူအဖြဲ႕အစည္း တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ကုိ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ အင္ အားျဖင့္သာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း သည္ ယေန႔ကာလ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ျပည္သူတုိ႔အတြက္ အဓိကက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕သည္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားျပဳပါတီမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလ်က္ ယင္းတာဝန္ကုိ တက္ႂကြစြာ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္နည္းတူ ေအာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕အ စည္း (၂၄) ဖြဲ႕သည္လည္း ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔မွ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ (၃)ရက္တုိင္တုိင္ ေကာ္သူး ေလျပည္နယ္ သူးမြဲကလုိးတြင္ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးကုိ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ၍ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို တညီတညြတ္တည္းသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ၾကပါသည္။

၎သေဘာတူညီဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ –
၁။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္ဆုိင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ထုတ္ျပန္သည့္ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ မာနယ္ပေလာစာခ်ဳပ္၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္ သည့္ မယ္သေရာထ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံအက်ဳိးစီးပြားကုိ ကုိယ္ စားျပဳသည့္ သမုိင္းဝင္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူသည္။

၂။ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိပဋိပကၡသည္ ဖိႏွိပ္အုပ္စုိးသူ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုကတဖက္ အဖိႏွိပ္ခံတုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုႀကီးကတဖက္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ၿပီး ယင္းပဋိပကၡႀကီးသည္ တေန႔တျခား ပိုမုိျပင္းထန္လာေနသည့္ အတြက္ အဆုံးအျဖတ္ ကာလတခုသုိ႔ပင္ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု တညီတၫြတ္တည္း သုံးသပ္ၾကသည္။

၃။ နဝတ/နအဖ စစ္အာဏာရွင္ ႀကီးစုိးမႈေၾကာင့္ ယေန႔ျမန္မာျပည္တြင္ ဒီမုိကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းျခင္းႏွင့္အမ်ဳိးသားအခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးစုိးမႈကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္မွာ တုိင္းျပည္၏ အဓိကဘုံလုပ္ငန္း တာဝန္ျဖစ္သည္ဟု တညီတၫြတ္တည္းသေဘာတူဆုံးျဖတ္သည္။

၄။ နဝတ/နအဖ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးစုိးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ အယူဝါဒ၊ လက္ဝဲလက္ယာ မခြဲျခားဘဲ ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားအားလုံး အနိမ့္ဆုံး ျဖစ္ႏုိင္သည့္အဆင့္မွစတင္၍ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္သည္။

၅။ နဝတ/နအဖသည္အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ ဦးစီးက်င္းပခြင့္မရွိေပ။ လက္ရွိျပဳလုပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ သည္ အတုအေယာင္ အမ်ဳိးသားညီလာခံျဖစ္၍ လုံးဝတရားမဝင္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎အမ်ဳိးသားညီလာခံအား လုံးဝအသိအမွတ္ မျပဳေၾကာင္း တညီတၫြတ္တည္း သေဘာတူဆုံးျဖတ္သည္။

၆။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ကုိက်င့္သုံးရန္ တညီတၫြတ္တည္း သေဘာတူဆုံးျဖတ္သည္။

၇။ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိၿပီး အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ား စုေပါင္းပါဝင္ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္သည္။

၈။ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳပါတီ (၄) ပါတီ၏ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးေခၚယူရန္ ေတာင္းဆုိျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေရး ရာေကာ္မတီမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ားအား ေထာက္ခံေၾကာင္း သေဘာတူဆုံးျဖတ္သည္။

၉။ ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ သုံးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေပၚေပါက္ေရးကုိ လတ္တေလာ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္း သြားၾကရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္သည္။

၁၀။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာမႈမ်ားအေပၚ ႀကိဳဆုိ ေထာက္ခံသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ တည့္မတ္မွန္ကန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တညီတၫြတ္တည္း ေတာင္းဆုိသည္။

၁၁။ ျမန္မာျပည္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ၊ ေရာင္းဝယ္မႈ ျပည္ပတင္ပို႔မႈမ်ားတြင္ နအဖစစ္အုပ္စု၏ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈကို ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း သေဘာတူဆုံးျဖတ္သည္။

၁၂။ နအဖစစ္အာဏာရွင္ ႀကီးစုိးမႈရွိေနသည့္ကာလအတြင္း ျမန္မာျပည္အတြင္းသုိ႔ မည္သည့္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ မွန္သမွ် ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္မျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း သေဘာတူဆုံးျဖတ္သည္။

၁၃။ ဤအမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ၾကသည့္ အဖြဲ႕အားလုံး တာဝန္ယူရန္၊ စည္း႐ုံး ညႇိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႕စည္း၍ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။ ။

ဂါမဏိ ျပန္လည္တင္ျပသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts