သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – က်ြႏု္ပ္တိ့ု ႏွင့္ တရုတ္တို့ – အပိုင္း ( ၂ )

ေမာင္ေမာင္စိုး – က်ြႏု္ပ္တိ့ု ႏွင့္ တရုတ္တို့ – အပိုင္း ( ၂ )
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၁၆


တရုတ္တိ့ု၏ ပိုးလမ္းခါးပတ္ႏွင့္ က်ြႏု္ပ္တိ့ုအတြက္အက် ဳိးအျမတ္

တရုတ္တိ့ု၏ပိုးလမ္းခါးပတ္ ျမန္မာျပည္ကို ျဖတ္သန္းေဖါက္လုပ္ ခြင့္ျပဳပါက က်ြႏု္ပ္တိ့ုမည္သုိ့ေသာ အက် ဳ ိးအျမတ္ရရွိေအာင္ယူမည္နည္းကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရန္လိုသည္။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ အမွားမ်ားကို ေရွာင္ကြင္းရန္လိုသည္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ ကားလမ္းတခုေဖါက္လုပ္လ်င္ ေဖါက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံမွဳ စိုက္ထုတ္ျပီး ထိုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ အား၎ အျမတ္စြန္းအား၎ ရရွိရန္ ႏွစ္ ၂၀ သို့မဟုတ္ ႏွစ္ ၃၀ စသျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ္းခြန္ေကာက္ခံခြင့္ျပဳျပီးမွ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္အျဖစ္ျပန္လည္သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ဤကား
ျမန္မာျပည္တြင္း လမ္းမ်ားေဖါက္လုပ္မွဳ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေယဘူယ် ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည္။

တရုတ္မွ ပိုးလမ္းခါးပတ္အတြက္ ျမန္မာျပည္အား ရထားလမ္း ကားလမ္းေဖါက္လုပ္ရာတြင္ ဤသေဘာထားႏွင့္ခ်ည္းကပ္ျပီး တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားအား အရင္းအႏွီးထုတ္လုပ္မွဳ ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံခြင့္ျပဳ ပါက ျမန္မာျပည္ႏွစ္ ၂၀ သုိ့မဟုတ္ ၃၀ ခန့္ လက္ငင္းအက် ဳိးခံစားခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာ
ေျမကို တရုတ္တိ့ု အက်ိ ဳးစီးပြါးအတြက္ အခမဲ့အသုံးျပဳ ခြင့္ေပးသက့ဲသုိ့ ျဖစ္သြားေပမည္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္အားျဖတ္သန္းသြယ္တန္းထားသည့္ တရုတ္ပိုက္လိုင္းမ်ားမွ ျမန္မာတိ့ု ယေန့တိုင္ အက် ဳိ းအျမတ္မည္မ်ွ ရသည္ဆို သည္ကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုနိုင္ျခင္းမရွိသည္ကိုေတြ့ရသည္။ တရုတ္ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းသည့္စားရိတ္ကို တရုတ္တိ့ုကျပန္ႏွဳ တ္ေနျခင္းျဖစ္ပုံရသည္။ ျမန္
မာျပည္အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိျမန္မာျပည္ေျမမ်ားအား အခမဲ့ႏွစ္အခ် ဳိ့
ေပးသုံးရသည့္သဏၰာန္ျဖစ္ေနသည္။

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္တရုတ္အက် ဳိးစီးပြါးအတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္း ျဖတ္သန္းေဖါက္လုပ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပိုက္လိုင္း ရထားလမ္း ကားလမ္း အစရွိသည္အားလုံးအတြက္ ျမန္မာ့ျပည္ေျမကို အသုံးျပဳသည့္ အက် ဳိးခံစားခြင့္ မုခ်ရွိရေပမည္။ တရုတ္တိ့ုက ပိုက္လိုင္းအတြက္ ကားလမ္းအတြက္ မီးရထား
လမ္းအတြက္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ ၍ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံထားသက့ဲသုိ့ ျမန္မာျပည္ ဘက္ကလည္း အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ အမိေျမကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားရသည္ျဖစ္သည္။ ဤအတြက္ အက် ဳိးအျမတ္ ရရွိရန္လိုသည္။

ရိုးရွင္းစြာ စဥ္းစားျကည့္ပါက လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ျကီးနားမွ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူစယ္သုိ့ သြားလာ ကုန္သြယ္ရန္ ျပည္တြင္းမွသြားလ်င္ လြန္စြာခရီးေဝးသည္။ ျမး္ျကီးနားမွ မႏၲေလးသုိ့ မိုင္
၃၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ မႏၲေလးမွ မူစယ္သုိ့ မိုင္ ၄၀၀ ခန့္ရွိရာ စုစုေပါင္း မိုင္ ၇၀၀ ခန့္ရွိသည္။ ျမစ္ျကီးနား ကန္ပိုင္တီ သုိ့မဟုတ္ ျမစ္ျကီးနား လိုင္ဇာမွ မူစယ္သုိ့ ျဖတ္သန္းသြားလ်င္ မိုင္ ၂၀၀ ပင္မရွိရာ ျမန္မာတိ့ု ကုန္သြယ္သြားလာေရးအတြက္ တရုတ္ျပည္အား ျဖတ္၍ လမ္းေဖါက္မည္ဆိုပါက တရုတ္တိ့ု
လက္ခံႏိုင္ပါမည္ေလာ။ အဆိုပါလမ္းအား ျမန္မာဘက္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၍ ထို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳေျကသည္ထိ လမ္းခြန္ေကာက္ခံျပီးမွ တရုတ္တိ့ုအား ျပန္လႊဲမည္ဆိုပါက တရုတ္တိ့ု လက္ခံနိုင္မည္ေလာ ။ ေသခ်ာေပါက္တရုတ္တိ့ု လက္ခံနိုင္လိမ္မည္မဟုတ္ေပ။ လက္ရွိ ကန္ပိုင္တီမွ မူစယ္သုိ့တရုတ္တိ့ု
ေဖါက္ထားေသားလမ္းမွျဖတ္၍ မူစယ္သုိ့သြားလ်င္ ထိန္ခ် ံဳ းခရိုင္ရဲမ်ားက  ဖမ္းဆီးမွဳ ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ျမန္မာတိ့ု ျဖတ္သန္းရန္ပင္ ခက္ခဲေနသည္။  ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ တန္းတူရည္တူရွိရန္လိုေပသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္အားျဖတ္သန္းေဖါက္လုပ္မည့္ တရုတ္တိ့ု၏ ပိုးလမ္းခါးပတ္တြင္ပါဝင္လာဖြယ္ရွိသည့္ ရထားလမ္း ကားလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ြႏု္ပ္တိ့ုအက်ိ ဳးစီးပြါးအတြက္ ေအာက္ပါအေျခခံအခ်က္မ်ားကို
ကိုင္စြဲထားသင့္သည္။

က။ ျမန္မာျပည္ျဖတ္ကို ျဖတ္ေဖါက္မည့္ ရထားလမ္း ကားလမ္းမ်ားေျကာင့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ မည္မ်ွ အက် ဳိးရွိမည္နည္းကို အေျခခံထားသင့္ သည္။

ခ ။ ထိုလမ္းမ်ားေဖါက္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ျမန္မာျပည္၏ ေရေျမသယံဇာသည္ အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ အရင္းအႏွီးအျဖစ္ တန္ဖိုးထားသတ္မွတ္ရမည္။

ဂ ။ အဆိုပါလမ္းမ်ားေဖါက္လုပ္ရာတြင္ ထိခိုက္ဖြယ္ရွိေသာ ပုဂၢိလိကပိုင္ေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုက္တန္စြာေပးေလ်ာ္ရမည္။

ဃ ။ အဆိုပါလမ္းမ်ားေဖါက္လုပ္ျပီးစီးသည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အတြက္ လက္ငင္းေရာ ေရရွည္ပါ အက် ဳိးခံစားခြင့္ရရွိရမည္။

င ။ အဆိုပါလမ္းမ်ားလုံး ျမန္မာျပည္အစိုးရ၏ ထိမ္းခ် ဳ ပ္မွဳေအာက္တြင္ လုံးဝရွိရမည္။

ျဖစ္တတ္သည္မွာ လမ္းေဖါက္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အပိုင္းတခ်ိ ဳ့အား ခြင့္ျပဳ မိနိ့ေပးနိုင္သည့္ အာဏာပိုင္အခ်ိ ဳ့ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ကုမၸဏိီအခ် ဳိ့ လုပ္ကိုင္ခံစားခြင့္ေပးျပီး တိုင္းျပည္အတြက္ အက် ဳိးခံစားခြင့္နည္းပါးသည့္ အေျခအေနမ် ဳိးကို တရုတ္စီးပြါးေရးသမားအခ် ဳိ့ဖန္တီးတတ္သည္ကို ဂရုျပဳ
ရန္လိုအပ္ေပသည္။ လူတစုသာအက် ဳိ းရွိျပီး တိုင္းအက် ဳိ းမရွိသည့္ အေျခအေနမ် ဳိ း မျဖစ္ေစရန္လိုအပ္သည္။

တရုတ္တိ့ု၏ စီးပြါးေရးမဟာဗ် ဴ ဟာအတြင္း က်ြႏု္ပ္တိ့ုအတြက္ အက် ဳိးရွိ သည့္  အေျခအေနတရပ္ကို ဖန္တီးယူရန္လိုသည္။ ႏွစ္နိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏွစ္နိုင္ငံလုံးအက် ဳိ းရွိရန္လိုသည္။ မိမိတိုင္းျပည္ေတာေတာင္ ေရေျမတိ့ုကို အသုံးျပဳ ရမည့္ က်ြႏုပ္တိ့ုအတြက္ တိုင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းစြာ
အက် ဳိးျဖစ္ထြန္းသည့္အေျခအေနတရပ္ ဖန္တီးရန္လိုသည္။ က်ြႏု္ပ္တိ့ု၏ ေတာေတာင္ေရေျမမ်ားသည္ သဘာဝတရားကေပးေသာ အဖိုးမျဖတ္နိုင္ေသာ က်ြႏုပ္တိ့ု၏ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေျပာင္းလဲပစ္ရမည့္ ကုန္သြယ္မွဳႏွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ဆက္ဆံမွဳ
တရုတ္တိ့ုႏွင့္က်ြႏု္ပ္တိ့ုျကားရွိ စီးပြါးေရးဆက္မွဳ မ်ားတြင္ မူအရေျပာင္းလဲပစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တရုတ္တိ့ုသည္ ျမန္မာျပည္၌ ျကီးစြာေသာ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံမွဳ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထိုသုိ့ျပဳလုပ္သည္အထဲ ျမန္မာျပည္၏ သဘာဝသယံဇာတတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားစုျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴ စက္မွဳစီးပြါးေရးဇံုက့ဲသုိ့ စက္မွဳဖြံ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ အနဲစုျဖစ္သည္။
သုိ့ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္၏စက္မွဳဖြံ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တရုတ္တိ့ုပါဝင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဆြဲေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ သယံဇာတတြင္ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံမွဳခြင့္ျပဳေပးသည့္အညီ တိုင္းျပည္စက္မွဳ ထြန္းကားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ် ဳိ း က် ပါဝင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရးအတြက္ စီမံကိန္း ထားရွိလုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။

လက္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴ စက္မွဳဇံုစီမံကိန္းမွလည္း က်ြႏု္ပ္တိ့ုအတြက္ အက် ဳိးရွိသည့္အေျခအေန အေျကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေဖၚေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအတူ ႏွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးျပသနာတြင္ တန္းတူညီတူသည့္ အေျခအေနတရပ္ျဖစ္ရန္ တနိုင္ႏွင့္တနိုင္ငံမ်ွတရန္လိုအပ္သည္။ ျမန္မာျပည္မွ ေမွာင္
ခိုပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္း သစ္တိ့ုသည္ တရုတ္သုိ့ေရာက္လ်င္ တရားဝင္ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သြားသည္။ ထိ့ုအတူ ျမန္မာျပည္မွ တရားဝင္တင္ ပို့ခြင့္ရေသာ ဆန္က တရုတ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရသည္။

ႏွစ္ဖက္ကုန္သြယ္ေရးသည္ မ်ွတရန္လိုသည္။ တနိုင္ငံ၏ဥပေဒကို တနိုင္ငံက ေလးစားဖိ့ုလိုသည္။ တနိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးကို တႏိုင္ငံက ဝင္ေရာက္ မစြက္ဖက္ရန္လိုသည္။ သုိ့မွသာ ႏွစ္နိုင္ငံခ်စ္ျကည္ေရးသည္ အရွည္ တည္တန့္နိုင္မည္။ တဖက္ေစာင္းနင္း ဆက္ဆံေရးမ် ဳိးသည္ ေရရွည္ ခ်စ္ျကည္မွဳ မတည္ေဆာက္နိုင္ေပ။

က်ြႏု္ပ္တိ့ုေရာ တရုတ္တိ့ုပါ အျပန္အလွန္ညိွႏွဳိင္း၍ သင့္ေတာ္သည့္ ေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ရန္လိုေပသည္။ အထူးဂရုျပဳရန္လိုသည္မွာ တရုတ္ဗဟို အစိုးရေပၚလစီအျပင္ မိမိျပည္နယ္အက် ဳိးစီးပြါးကို ၾကည့္လြန္းေသာ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ေပၚလစီမ်ားကို ေကာင္းစြာ စီစစ္ရန္လိုအပ္သည္။

တရုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံ နယ္စပ္တေလ်ာက္တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား အေျချပဳလွဳပ္ရွားျကရာ တရုတ္နယ္စပ္ တေလ်ာက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ ၇ ဖြဲ့ခန့္အေျချပဳ လွဳပ္ရွားျကသည္။ ထိုအထဲတြင္ UWSA ေခၚ ဝ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့သည္ အင္အားအျကီးဆုံး
ျဖစ္ျပီး ကမၻာေပၚရွိ အျကီးဆုံး သူပုန္တပ္ဖြဲ့ ၃ ခုတြင္ပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။

က်ြႏု္ပ္တိ့ုႏွင့္ တရုတ္တိ့ုဆက္ဆံေရးတြင္ အဆိုပါတရုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္တြင္ ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ျပသနာသည္ အေရးပါေသာျပသနာျဖစ္သည္။ တရုတ္တိ့ုသည္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွစ၍ အေရွ့ေျမာက္ CPB ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီအား စစ္ေရးအရ ေထာက္ပ့ံမွဳ မ်ားျပဳ ခ့ဲေသာ္လည္း ၁၉၈၉ CPB ျပိဳ ကြဲျပီးေနာက္ နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ားအား စစ္ေရးအရ ေထာက္ပ့ံျခင္းမရွိဟု ဆိုပါသည္။ သိ့ုေသာ္ တရားမဝင္လမ္းေျကာင္းမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားရရွိေနသည္ဟု နိုင္ငံတကာအကဲ
ခတ္မ်ားက ဆိုျကပါသည္။ မည္သုိ့ပင္ျဖစ္ေစ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ျပသနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္တိ့ုသေဘာထားမ်ားကို
ေသခ်ာစြာ ခြဲျခား အကဲခတ္ သုံးသပ္ရန္လိုသည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ CPB ျပိဳ ကြဲျပီးေနာက္ နဝတ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား အပစ္ရပ္၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္ကို ရယူထားျကသည္။သုိ့ေသာ္ ထိုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားႏွင့္သူတိ့ုခ် ဳ ပ္ကိုင္ထားရာေဒသမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ ျပည္မအစိုးရ၏ ထိမ္းခ် ဳ ပ္မွဳ ေအာက္တြင္ရွိမေနခ့ဲေပ။ သုိ့ျဖစ္ရာ
တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ ၎တိ့ုနယ္စပ္ရွိ ျပည္မအစိုးရ၏ထိမ္းခ် ဳ ပ္မွဳေအာက္တြင္ မရွိသည့္ အင္အား ေထာင္ ေသာင္းခ်ီသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားအား ၎တိ့ု၏ နယ္စပ္တည္ျငိမ္ေရးအတြက္ အဆက္အသြယ္ အဆက္အဆံျပဳထားသည္ အ့ံျသစရာမရွိေပ။ အဆက္အဆံရွိသည္ဆိုသည့္ အခ်က္သက္သက္ျဖင့္ တရုတ္တိ့ုအား အျပစ္တင္၍မရေပ။

တရုတ္နယ္စပ္ကို ေက်ာေပးထားရေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားသည္လည္း တရုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္းရန္ျကိဳ းစားမည္သာ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ တရုတ္စစ္ဗိုလ္ခ် ဳ ပ္အခ် ဳိ့ သည္ တရုတ္တိ့ု၏ လုံျခံဳေရးေသနဂၤဗ် ဴဟာတြင္ နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားမွဳမ်ားရွိခ့ဲျကသည္။ သုိ့ေသာ္ ၎က့ဲ့သုိ့စဥ္းစားမွဳမ်ားသည္ တရုတ္အစိုးရ၏ ေပၚလစီမဟုတ္ဟု ဆိုသည္။ ၎အယူအဆရွိသည့္ တရုတ္ျပည္ ခ်င္တူးစစ္ေဒသမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟြမ္ရွင္းအပါအရာရွိိျကီး ၄ ဦးခန့္ကို တရုတ္အစိုးရက ရာထူးက ဖယ္ရွားခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။ မည္သုိ့ဆိုေစ တခ် ိဳ့ သူတိ့ု၏အျမင္ သည္တရုတ္အစိုးရအား ကိုယ္စားမျပဳသည္ကိုေတာ့ အသိမွတ္ျပဳ ရေပမည္။

နယ္စပ္ေဒသမွရရွိေသာသတင္းမ်ားအရ ၂၀၁၃ မတိုင္မွီက UWSA ဝ အဖြဲ့မွလြဲ၍ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အခ် ဳိ့၏ အဖြဲ့ဝင္မ်ား တရုတ္နယ္စပ္ေဒသတြင္ အရပ္ဝတ္ျဖင့္သြားလာျခင္းကိုပင္ တရုတ္တာဝန္ရွိသူမ်ားက လြန္စြာတင္းျကပ္ခ့ဲျပီး သြားခြင့္မျပဳဟုဆိုသည္။ ၂၀၀၉ ကိုးကန့္အဖြဲ့အား
ျမန္မာစစ္ဖက္က ထိုးစစ္ဆင္ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၁ KIA လိုင္ဇာစခန္းသုိ့ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ခ့ဲျပီးေနာက္ တရုတ္တိ့ု၏ေပၚလစီသည္ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားေပၚ ဆက္ဆံေရးတြင္ ေျဖေလ်ာ့မွဳ ရွိခ့ဲသည္ဟု နယ္စပ္သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

လိုင္ဇာသုိ့ ျမန္မာစစ္ဖက္၏ ထိုးစစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ရွိ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားက စာနာေထာက္ထားမွဳ ျပခ့ဲသည္။ သတိျပဳ ရမည္မွာ တရုတ္ျပည္ရွိ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ် ဳပ္ရတိုင္းတခုရရွိထား ျပီး သက္ဆိုင္ရာတိုင္းအလိုက္ အစိုးရအရာရွိမ်ား ျဖစ္ေနျကရာ နယ္စပ္ရွိ သူတိ့ု၏ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ် ဳပ္ေရးတိုင္းအလိုက္ စာနာမွဳက္ို ျပသဖြယ္ရွိေပသည္။

အထူးဂရုျပဳဖိ့ုလိုသည္မွာ ကိုးကန့္ျပသနာျဖစ္သည္။ တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ ကိုးကန့္အား ျမန္မာ့အခ် ဳပ္အျခာနယ္ပယ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေသာ္လည္း
ကိုးကန့္တရုတ္တိ့ုသည္ သူတိ့ုႏွင့္ လူမ်ိ ဳးတူ ” ဟန္ ” လူမ် ဳိ းမ်ားအျဖစ္သေဘာ
ထားသည္။ သူတိ့ုႏွင့္ ဟန္လူမ်ဳ ိးတူ ကိုးကန့္တိ့ု၏ျပသနာကို အမ် ဳိးသားေရး ျပသနာအျဖစ္ျကည့္ျမင္သည္။ ျပည္ပေရာက္ တရုတ္အမ် ဳိးသားတိ့ုအား အကာအကြယ္ေပးသည့္ေပၚလစီျဖင့္ျကည့္ျမင္ေလ့ရွိသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ကိုးကန့္ျပသနာသည္ တရုတ္တိ့ုအတြက္ အကဲဆတ္သည့္ျပသနာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္ဆက္ဆံေရးတြင္လည္း အေလးထားဂရုျပဳ ရမည့္ျပသနာျဖစ္သည္။ ကိုးကန္ျပသနာကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမွဳသည္ ျမန္မာတရုတ္ဆက္ဆံ ေရးကိုအက်ိ ဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိသည္။ အလားတူ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားျပသနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း အေရးပါေသာ
ဆက္ထုံးတခုျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ေဒသတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ အကူအညီေပးမည္ဟု အစိုးရသစ္ႏွင့္ ဦးစြာလာေရာက္ေတြ့ဆုံသည့္ တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးကဆိုသည္။ ျပီးခ့ဲေသာ သမတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ လည္း တရုတ္အစိုးရမွ အထူးသံတမန္တစ္ဦးေစလႊတ္ျပီး ျမန္မာ့ျပည္တြင္း
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ့ရသည္။ တရုတ္တိ့ု အေနႏွင့္ ၎တိ့ုနယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ဝင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမွဳ ရွိသက့ဲသုိ့ တစုံတရာ ျသဇာသက္ေရာက္မွဳ ရွိေပရာ မိမိတိုင္းျပည္ အက် ဳိ းရွိလ်င္ ရယူအသုံးခ်သင့္ေပသည္။

ထိ့ုျပင္ နယ္စပ္ေဒသ၌ မလြဲမေရွာင္သာစစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးပါက တရုတ္ပိုင္နက္အတြင္းထိပါ ထိခိုက္မွဳရွိတတ္ရာ ၎အခ်င္းအရာသည္ ႏွစ္နိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို အဖုအထစ္ျဖစ္ေစနိုင္သည္ျဖစ္ရာ အထူးဂရုျပဳ သင့္သည့္
ကိစၥျဖစ္ေပသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ျပသနာသည္ မိမိျပည္တြင္းေရး ျပသနာျဖစ္သည္။ မူအရ မိမိျပည္တြင္းေရးကို အျခားတိုင္းျပည္၏ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မွဳကို လက္သင့္ခံ၍မရေပ။ မည္သုိ့ဆိုေစ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ တရုတ္၏အကူအညီေပးမွဳ က
က်ြႏု္ပ္တိ့ုအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအက် ဳိ းသက္ေရာက္မွဳ ရရွိနိုင္မည္ဆိုပါက
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေပမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စုိး )
မွတ္ခ်က္။ ။ က်ြႏ္ုပ္တို့ႏွင့္ တရုတ္တိ့ု ေဆာင္းပါးအား 25/4/2016 မွ 27/4/2016 ထိဒအပိုင္း ၃ ပိုင္းေဖၚျပပါမည္။ Chronicles of Maung Maung Soe page တြင္လည္းေဖၚျပထားပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts