သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး – က်ြနု္ပ္တိ့ုႏွင့္ တရုတ္တိ့ု ( ေဒါင္း ႏွင့္ နဂါး) – အပိုင္း ( ၁ )

ေမာင္ေမာင္စုိး – က်ြနု္ပ္တိ့ုႏွင့္ တရုတ္တိ့ု ( ေဒါင္း ႏွင့္ နဂါး) – အပိုင္း ( ၁ )
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၈၊ ၂၀၁၆


ကင္းမရသူမ်ား

က်ြႏု္ပ္တိ့ု ျမန္မာျပည္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္ကား မိုင္ေထာင္ခ်ီဆက္စပ္ေန သည္။ နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ် ဳိးမ်ားသည္လည္း ႏွစ္နိုင္ငံစလုံးတြင္ရွိ ေနသက့ဲ့သုိ့ ကူးလူးဆက္ဆံမွဳလည္းရွိျကသည္။ ယေန့ေခတ္ကာလတြင္ အရွိန္ဟုန္ျမင့္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မွဳ လည္းရွိသည္။ ထိုသုိ့ေသာ
အေျခအေနေအာက္တြင္ က်ြႏု္ပ္တိ့ုႏွင့္ တရုတ္တိ့ုကားကင္းမရဟုဆိုနိုင္သည္။ တိုင္းျပည္တျပည္အဖိ့ု မိတ္ေဆြနိုင္ငံကို စိတ္ျကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားကို အရွိတရားအတိုင္းသာ လက္ခံရေပသည္။

သုိ့ေသာ္ ဤသုိ့ကင္းမရသည္မွာ နယ္စပ္ခ်င္းဆက္စပ္ေနရံုသက္သက္ေျကာင့္သာမဟုတ္ဘဲ တရုတ္တိ့ု၏ တက္ျကြေသာေပၚလစီေျကင့္လည္း ျဖစ္သည္။ တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ သူတိ့ု၏ စီးပြါးေရးမဟာဗ်ဴဟာအတြင္း ျမန္မာျပည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းေျကာင့္ မိမိတိ့ုႏွွင့္ တရုတ္တိ့ုျကား ဆက္ဆံေရးသည္ တြန္းအားေပးခံေနရေသာ အျမဲတမ္းလွံဳ့ေဆာ္မွဳရွိေသာ ဆက္ဆံေရးဟု ဆိုနိုင္သည္။ တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာသုိ့ ထိုးေဖါက္ေရး ျမန္မာျပည္ကိုျဖတ္၍ ကုန္သြယ္လမ္း ပိုးလမ္းခါးပတ္ one belt one road ေဖါက္ လုပ္ေရးကို အားသန္ေနသည္ျဖစ္ရာ တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ သူတိ့ု၏ရည္မွန္း
ခ်က္ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ က်ြႏ္ပ္တိ့ုႏွင့္ဆက္ဆံေရးအား တြန္းတြန္း တိုက္တိုက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ကဲ့သုိ့ပင္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္နယ္နမိတ္ရွည္လ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနေသာ အိႏၵိယနိုင္ငံမွာမူ look east ေခၚ အေရွ့ေမ်ွာ္ဝါဒကို က်င့္သုံးသည္ျဖစ္ရာ အိႏၵိယ၏ နိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီသည္ ေတာင္အာရွတြင္ တက္ျကြသက္ဝင္ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံအပါ အေရွ့ေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လ်င္
ေအးစက္သည္ဟုဆိုနိုင္သည္။ သုိ့ုျဖစ္ရာ တက္ျကြေသာ တရုတ္တိ့ု၏ေပၚလစီမ်ားေျကာင့္ က်ြႏု္ပ္တိ့ု ပို၍ ကင္းကြာမရျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုရမည္။

ထိုျပင္ တရုတ္တိ့ုသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီးပြါးေရးအားျကီးလာသည္ သာမက စစ္ေရးအရပါ စူပါ ပါဝါသုိ့ တက္လွမ္းလာေနသည့္ နိုင္ငံတနိုင္ငံျဖစ္ေပရာ က်ြႏု္ပ္တိ့ုအဖိ့ု ဂရုျပဳဆက္ဆံရမည့္နိုင္ငံတနိုင္ငံဟုဆိုရေပ
မည္။

က်ြႏု္ပ္တိ့ုျကားကအေျပာင္းအလဲ 

၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္းခ့ဲျပီး ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ သယံဇာတတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမွဳ ပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ခ့ဲသူ တရုတ္တိ့ုႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ြႏု္ပ္တိ့ုျမန္မာျပည္သူမ်ား အျမင္ မျကည္လင္ခ့ဲျကေပ။ သုိ့ေသာ္ တရုတ္တိ့ုကလည္း သူတိ့ု၏ေပၚလစီကို
ေျပာင္းလဲရန္ျကိဳးစားခ့ဲျကသည္ကို ေတြ့ရသည္။

၂၀၁၅ ႏွစ္လယ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္အား တရုတ္ျပည္သုိ့ ဖိတ္ျကားကာ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ ရွီက်င့္ပင္ ကိုယ္တိုင္ေတြ့ဆုံ၍ ျမန္မာျပည္ အေရြ့ကိုအသိအမွတ္ျပဳ ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ တြင္တက္လာေသာ အရပ္သား အစုိးရသစ္သည္လည္း တရုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေရးပါမွဳကို အသိမွတ္ျပဳခ့ဲသည္။ အရပ္သားအစိုးရသစ္၏ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္သည္ တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးအား ဖိတ္ျကား၍ ပထမဦးဆုံး လက္ခံေတြ့ဆုံခ့ဲသည္။

အရပ္သားအစုိးရသစ္လက္ထက္ ပထမဦးဆံုးေရာက္ရွိလာေသာ တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ႏွင့္ ေတြ့ဆုံျပီးေနာက္ သမတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္၎ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ် ဳပ္ႏွင့္၎ ျပည္ခိုင္ျဖိဳ းပါတီ အတြင္းေရးမွဴ းႏွင့္၎ အသီးသီး ေတြ့ဆုံျပီး ျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရး အင္အားစုအသီးသီးအား ၎တိ့ု၏ အေလးထားမွဳ ျပခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။

ပိုးလမ္းခါးပတ္
တရုတ္ျပည္အေနႏွင့္ စီးပြါးေရးတိုးတက္သည္ဆိုေသာ္လည္း တရုတ္ျပည္အေရွ့ပိုင္း ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္ အေနာက္ပိုင္း ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ား၏ ဖြံ့ျဖိဳ းမွဳ မညီမ်ွေပ။အေရွ့ပိုင္း ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းေဒသ၌ လူတစ္ဦးခ်င္း တႏွစ္ဝင္ေငြမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၀၀ ခန့္အထိ ျမင့္
တက္လာခ့ဲ့ေသာ္လည္းကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသမ်ား၌ လူတစ္ဦးခ်င္း တႏွစ္ဝင္ ေငြမွာ ေဒၚလာ ၈၀၀၀ ခန့္သာရွိသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ကုန္တြင္းပိုင္းေဒသမ်ား နိုင္ငံတကာႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္ကိုျဖတ္၍ အိႏၵိယသမုဒၵရာသုိ့ထိုးထြက္
ကာ ကုန္သြယ္လမ္းေဖါက္ရန္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ခ့ဲျကသည္။ ထိုလမ္းေျကာင္းအား ပိုးလမ္းခါးပတ္ ေခၚဆိုခ့ဲျကသည္။

ထို့အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ စီးပြါးေရးဇံုတိ့ုသည္ တရုတ္တိ့ုအတြက္ အနာဂါတ္ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္မွ ေက်ာက္ျဖဴ သုိ့အေရာက္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း ေဖါက္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တရုတ္တို႔သည္ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ေရႊလီမွ ျမန္မာျပည္သုိ့ ရထားလမ္း ေဖါက္လုပ္ရန္ MOU နားလည္မွဳ စာခ်ြန္လႊာေရးထိုးထားခ့ဲသည္။ ေရႊလီနယ္စပ္ျမိဳ့၌ မီးရထားဘူတာရံုေနရာ သတ္မွတ္ပြဲသုိ့ ထိုစဥ္က မီးရထားဝန္ျကီး ဦးေအာင္မင္း သြားေရာက္တက္ခ့ဲဖူးသည္။ သုိ့ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္ သမတသက္တမ္း ကုန္ဆုံးခါနီးတြင္ မီးရထားလမ္းေဖါက္မည့္ နားလည္မွဳစာခ်ြန္လႊာ ဖ်က္သိမ္းေျကာင္း ေျကျငာခ့ဲသည္ကိုေတြ့ရသည္။

သုိ့ေသာ္လည္း တရုတ္အစိုးရ ဝန္ျကီးခ် ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပိုးလမ္းခါးပတ္စီမံကိန္းမွာ ရပ္တန့္ဖြယ္မျမင္ပါ။ တရုတ္ျပည္တြင္း၌မူ အရွိန္ျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ့ရသည္။ လက္ရွိ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ခြင္းမင္ျမိဳ့ေတာင္ဖက္ တလီမွ ေပါက္စမ္း အထိ ရထားလမ္းေဖါက္ လုပ္ရန္စတင္ေနျပီျဖစ္သည္။ ေတာင္မ်ားကို ဥမင္ေဖါက္လုပ္၍ ျဖတ္သန္း
မည္ဟုဆိုသည္။ ေပါက္စမ္းမွ ဆက္လက္ေဖါက္လုပ္ပါက တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ ေရႊလီသုိ့ ဆိုက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တရုတ္ျပည္အတြင္းပိုင္းမွ ေဖါက္လုပ္လာေသာ ၆ လမ္းသြား အေဝးေျပးလမ္းမျကီးမွာ နယ္စပ္ထိေဖါက္လုပ္ျပီးစီးသြားျပီျဖစ္သည္။ ထူးျခားတခုမွာ ထိုအေဝးေျပးလမ္းမျကီးသည္ လက္ရွိနယ္စပ္ ကူးသန္းေန ေသာ မူစယ္ တဖက္ကမ္း ေရႊလီျမိဳ့ တြင္ ရပ္တန့္ျခင္းမရွိဘဲ နမ့္ခမ္းတဖက္
ကမ္း လုန္ေတာင္းျမိဳ့ အထိ ေဖါက္လုပ္ထားသည္ကိုေတြ့ရသည္။ လုန္ေတာင္း အထိ ေဖါက္လုပ္ျခင္းမွာ တရုတ္ျပည္တြင္း ဆက္သြယ္ေရးထက္ ျမန္မာျပည္သုိ့ ဆက္သြယ္ေဖါက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပုံရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိကားလမ္းမွာ မႏၲေလးမွ လားရွဳိး မူစယ္သုိ့ ျမိဳ့အစဥ္အတိုင္း ေဖါက္လုပ္ထားရာ မိုင္ ၃၀၀ နီးပါးရွိသည္။ အကယ္၍သာ နမ့္ခမ္းမွ ေတာင္ဖက္သုိ့ မိုးမိတ္၊ မိုးလို သုိ့မဟုတ္ မဘိန္း၊ လဝါေဒသမ်ား
အားျဖတ္သန္းျပီး မတၱရာ မႏၲေလးသုိ့ လမ္းေဖါက္လုပ္ပါက ၁၇၅ မိုင္ ( ၂၈၀ ကီလိုမိုင္ ) ခန့္သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတရုတ္ျပည္တြင္း ေဖါက္လုပ္လာမွဳမ်ားအရ တရုတ္တိ့ုသည္ နမ့္ခမ္း မႏၲေလးသုိ့ ေျမာက္မွ ေတာင္သုိ့ တိုက္ရိုက္ ရထားလမ္း ကားလမ္းေဖါက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပုံရသည္။ ေရႊလီ
သတင္းရပ္ကြက္မ်ား အဆိုအရ ေရႊလီျမိဳ့ ဘူတာရံုေနရာအားလည္း ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္မည္ဟုဆိုသည္။ မူလ မူစယ္ လားရွဳိ း မနၲေလး လမ္းအူေျကာင္း အစား နမ့္ခမ္း မႏၲေလးသိ့ု တိုက္ရိုက္ လမ္းအူေျကာင္းအသစ္ေဖါက္ရန္ ရည္ရြယ္သျဖင့္ ယခင္နားလည္မွဳစာခ်ြန္လႊာကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း ျဖစ္နိုင္သည္ ဟု ယူဆရသည္။ ထိုသုိ့သာ ေဖါက္လုပ္ပါက တိုေတာင္းေျဖာင့္တန္းေသာ
လမ္းမျကီးတခုေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးမွ တရုတ္သုိ့ ေန့ခ်င္းျပန္ပင္ သြားေရာက္နိုင္လိမ့္မည္။ မႏၲေလးမွ တဆင့္ ေက်ာက္ျဖဴ သုိ့လည္း ကားလမ္း ရထားလမ္းေဖါက္လုပ္ျပီးစီးပါက တရုတ္နယ္စပ္မွ ေက်ာက္ျဖဴ သုိ့ ေန့ခ်င္း ေပါက္ေရာက္နိုင္ေသာ ခရီးျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။

ထိုသု္ိ့လမ္းေဖါက္ရန္အတြက္ နမ့္ခမ္းေတာင္ဖက္ ျမင့္မားေသာေတာင္ေျကာမ်ားကို နည္းပညာသုံး၍ ဥမင္ေဖါက္လုပ္ျခင္း ေငြေျကးအကုန္ အက်ခံျခင္းျဖင့္ ေက်ာ္လႊားနိုင္သည္။ သုိ့ေသာ္ လတ္တေလာ အေျခအေနအရ နမ့္ခမ္း၊  မိုးမိတ္ေဒသတိ့ုတြင္ KIA ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့
TNLA တအန္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားရွိေနျပီး ယမန္ႏွစ္ကစျပီး RCSS ရြက္ဆစ္အဖြဲ့မ်ားပါ ဝင္ေရာက္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ရွိေနရာ ထိုေဒသတည္ျငိမ္ေရး ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားျပသနာ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနသျဖင့္ ခ်ိန္ဆေနဟန္တူေပသည္။

မည္သုိ့ဆိုေစ တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ ၎တိ့ုရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရကို တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္ ျပဳလာဖြယ္ရွိသည္။ ဤလမ္း ေျကာင္းအား က်ြႏု္ပ္တို့ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရအေနႏွင့္ ခြင့္ျပဳမည္ေလာ ျငင္းပယ္မည္ေလာ။ ျငင္းပယ္၍ေရာ ရနိုင္မည္ေလာ။ သုိ့မဟုတ္ပါက ထိုလမ္းမ
ျကီးေဖါက္လုပ္ျခင္းမွ က်ြႏု္ပ္တိ့ု ျမန္မာျပည္အတြက္ မည္သုိ့ေသာ အက် ဳိ း အျမတ္မ်ား ရယူမည္နည္းကို ေသခ်ာေစ့ငုစြာ စဥ္းစားသုံးသပ္ျကရန္ လိုေပလိမ့္မည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
မွတ္ခ်က္။ ။ က်ြႏု္ပ္တိ့ုႏွင့္တရုတ္တို့ ေဆာင္းပါးအား 25/4/2016 မွ 27/4/2016 ထိ အပိုင္း ၃ ပိုင္းေဖၚျပပါမည္။ Chronicles of Maung Maung Soe page တြင္လည္း ေဖၚျပထားပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts