ကိုေအာင္မိႈင္း ေ၀ဖန္ေရးရာ

ကိုေအာင္မႈိင္း – နိဳင္လဲရွဳံး ရွဳံးလဲရွဳံးျဖစ္ေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေပလား

Saw Ngo, cartoon, 2010

ကိုေအာင္မႈိင္း – နိဳင္လဲရွဳံး ရွဳံးလဲရွဳံးျဖစ္ေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေပလား
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၅

ဗမာျပည္လက္ေတြ ႔နိဳင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းအရ လြတ္ေတာ္တြင္း နိဳင္ငံေရးကိုု က်ေနာ္မယံုုပါ။ အလြန္စုုတ္ပဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ ႔စည္းပံုုဥပေဒေအာက္ကျပဳလုုပ္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည့္အတြက္လဲ လံုုးလံုုးကိုုမယံုုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။အေၾကာင္း မွာ  နိဳင္လဲရွဳံး ရွဳံးလဲရွဳံးျဖစ္ေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကမည့္ပါတီမ်ားကိုုကား က် ေနာ့္အေနႏွင့္ မည္သိုု႔မ ွ်သေဘာထားေပးလိုုျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆိတ္ဆိတ္ပင္ေနခဲ့ပါသည္။

ယွဥ္ျပိဳင္မွဳတိုုင္းတြင္ ဘက္၂ဘက္ရွိပါသည္။ ယွဥ္ျပိဳင္မွဳတိုုင္းတြင္ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သိုု႔မွ သာ ၄င္းယွည္ျပိဳင္မွဳကိုု တရားမ ွ်တေသာယွည္ျပိဳင္မွဳဟုု သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါသည္။ဥပမာေဘာလံုုးပြဲတပြဲတြင္ အနီအသင္း ႏွင့္ အစိမ္းအသင္းယွဥ္ျပိဳင္မည္ဆိုုပါက တသင္းလ ွ်င္ကစားသမား၁၁ ေယာက္ပါ၀င္ရမည္ဟုု စည္ကမ္းသပ္မွတ္ထားမည္ ဆိုုပါက အနီအသင္းျဖစ္ေစ အစိမ္းအသင္းျဖစ္ေစ ကစားသမား ၁၁ ျဖင့္ကစားမွသာ တရားမ ွ်တေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္း ကမ္းဟုု လူအမ်ားနားလည္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အနီအသင္းက ရေယာက္ဘဲ ကစားရၿပီး အစိမ္းအသင္းက ၁၁ ေယာက္ က စားခြင့္ေပးမည္ဆိုုလ ွ်င္ အေတာ္အၾကည့္ရဆိုုးေသာျပိဳင္ပြဲတခုုအျဖစ္ လူအမ်ားနားလည္သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႔ အတူပင္ ဒိုုင္သူႀကီးလုုပ္သူႏွင့္ စည္းၾကပ္ဒိုုင္မ်ားကိုုပါ အစိမ္းအသင္း၏နည္းျပမ်ားကိုု တာ၀န္ေပးမည္ဆိုုပါက ပိုု၍ပင္မမ ွ် တသည့္ အေျခအေနမ်ဴိးျဖစ္ကာ ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္အေနႏွင့္ လူရီစရာကစားပြဲ သိုု႔မဟုုတ္မမ ွ်တေသာ ကစားပြဲအျဖစ္ ကဲ့ရဲ ႔ေလွာင္ေျပာင္ေျပာဆိုုၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲသည္ အထက္ပါေဘာလံုုးျပိဳင္ပြဲကဲ့သိုု႕ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၂၅ % ေသာ စစ္တပ္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မည္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမွ မ၀င္ရဘဲ အသင့္ေနရာယူထားၿပီးျဖစ္ရာ လြတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္တက္ေျမွာက္ရန္ ကိုုယ္စားလွယ္အေရအတြက္သည္ ၇၅%သာ ျဖစ္ရာ ၁၁ ေယာက္ႏွင့္ ရ ေယာက္ ေဘာ္လံုုး ကန္သကဲ့သိုု႔အေျခအေနမ်ဴိးဟုု က်ေနာ္တိုု႔နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။

တဖန္ ၾကံ့ခိုုင္ဖြံ ႔ျဖိဳးေရးပါတီ၏ ဗဟိုုေကာ္မတီ တဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ေအးကိုု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌခန္႔၍ ၂၀၁၅ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲ က်င္းပေစခိုုင္းျခင္းသည္ အထက္ပါေဘာလံုုးျပိဳင္ပြဲသဓကအတိုုင္း တဖက္အသင္း၏နည္းျပခ်ဴပ္ကိုုဒိုုင္သူႀကီးလုုပ္ခိုုင္းသည္ႏွင့္တူပါသည္။မည္သူ ကတရားမ ွ်တမည္ဟုု အာမခံမည္နည္း။ေသခ်ာသည္တခုုမွာ တာ၀န္ေပးေသာပုုဂၢိဳလ္ႏွင့္တာ၀န္လက္ခံေသာပုုဂၢိဳလ္တိုု႔ အေနႏွင့္မည္မ ွ်တရားမ ွ်တပါမည္ဟုု အႀကိမ္ႀကိမ္ဂတိစားမ်ားဆိုုေသာ္လည္း လုုပ္ရပ္မွာလူႀကီးလူေကာင္းမဆန္ေသာ လုုပ္ရပ္အျဖစ္က်ေနာ္တိုု႔မွ ျမင္ပါသည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ဦးတင္ေအးမွလြဲ၍ အျခားတာ၀န္ယူနိဳင္ေသာပုုဂၢိဳလ္မရွိေတာ့ဘူး လားဟူေသာေမးခြန္းသည္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌဦးတင္ေအးတိုု႔အတြက္ အလြန္ရွက္ဖြယ္ ျဖစ္ပါသည္။က်ေနာ္တိုု႔အေနႏွင့္ ဦးတင္ေအးအား ပုုတ္ခတ္ေျပာဆိုုေနျခင္းမဟုုတ္ပါ။ လုုပ္ငန္းစဥ္မွာ လူႀကီးလူေကာင္း မဆန္ေသာ အလြန္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေသာလုုပ္ရပ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆိုုတာ

ဥကၠဌ
ၾကည္း ၁၁၂၃၆၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအး၊ စတသ(၉)
ညႊန္ခ်ဳပ္
ၾကည္း ၁၈၈၈၀၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ထြန္း
ဒုညႊန္ခ်ဳပ္
ၾကည္း ၂၅၁၈၂၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇယ်ေဇာ္၊ ဗသက(၈၈)
ၾကည္း ၁၈၈၆၆၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးေက်ာ္ဦး၊ စတသ(၂၆)
ၾကည္း ၂၂၅၅၉၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးေနမ်ဳိး၊ စတသ(၃၂)

ၫႊန္မႉး
(၁) ၾကည္း ၁၇၀၆၃၊ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္မင္း၊ ဗသက(၆၃)
(၂) ၾကည္း ၁၉၆၇၁၊ ဗိုလ္မႉးဝင္းဦးခိုင္
(၃) ဗိုလ္မွဴးရဲရင့္လြင္
(၄) ဗိုလ္မွဴးၫြန္႔တင္
(၅) ဗိုလ္မွဴးသိန္းဦး

(တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ = ဒုၫႊန္မႉး)
(၁) တိုင္းေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည္း ၂၂၅၇၈၊ ဗိုလ္မွဴးခင္ေဇာ္ထြန္း၊ စတသ(၃၂)
(၂) တိုင္းေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည္း ၂၅ဝ၉၈၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး၊ စတသ(၃၅)
လထၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၂၉၄၃၇၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္မ်ဳိးဆန္း
(၃) တိုင္းေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည္း ၂၇၁၄၁၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္မ်ဳိးလြင္၊ စတသ(၃၇)
(၄) တိုင္းေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ၾကည္း ၃ဝ၂၉၄၊ ဗိုလ္မွဴးထိန္လင္းဦး၊ ေတဇ(၂၅)
(၅) တိုင္းေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည္း ၂၄၁၈၂၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ဗသက(၈၅)
(၆) တိုင္းေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည္း ၂၉၄၆၈၊ ဗိုလ္မွဴးစိုးထြဋ္ဦး၊ စတသ(၃၉)
(၇) တိုင္းေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၾကည္း ၂၄၉၄၉၊ ဗိုလ္မွဴးမ်ဳိးသန္႔ေက်ာ္၊ ေတဇ(၂ဝ)
လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး ၾကည္း ၂၂၅၉၅၊ ဗိုလ္မွဴးရဲျမင့္ထြန္း၊ စတသ(၃၂)
(၈) ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၾကည္း၂၆၇၆၁ ၊ ဗိုလ္မွဴးထြန္းေအာင္ခိုင္၊ ေတဇ(၂၂)
(၉) ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ကယားျပည္နယ္၊ ၾကည္း၂၅၀၁၂၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ဆန္း၀င္း၊ ေတဇ(၂၀)
(၁၀) ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကည္း ၂၂၄၃၉၊ ဗိုလ္မွဴးမိုးေက်ာ္သူ၊ ေတဇ(၁၇)
(၁၁) ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ၾကည္း ၂၅၇၈၃၊ ဗိုလ္မွဴးလင္းေက်ာ္၊ ေတဇ(၂၁)
(၁၂) ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ၾကည္း ၂၉ဝ၈၁၊ ဗိုလ္မွဴးဟိဏ္းလင္းထက္၊ ေတဇ(၂၄)
လထၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၂၄၂၇၀၊ ဗိုလ္မွဴးခင္ေမာင္လြင္၊ ဗသက(၈၅)
(၁၃) ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ၾကည္း ၂၅၈၄၀၊ ဗိုလ္မွဴးသူရိန္ထြဋ္၊ ေတဇ(၂၁)
(၁၄) ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ၾကည္း ၃၁၇၈ဝ၊ ဗိုလ္မွဴးသန္းလြင္ျမင့္၊ စတသ(၄၁)
လထၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၂၆၇၇၅၊ ဗိုလ္မွဴးႏွစ္ဆန္းဦး၊ ေတဇ(၂၂)
(၁၅) ေနျပည္ေတာ္နယ္ေျမေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေနျပည္ေတာ္၊(မသိေသးပါ)

(၁၆) ဗိုလ္မွဴးစန္းျမင့္
(၁၇) ဗိုလ္မွဴးလွေမာင္ခ်ဳိ
(၁၈) ဗိုလ္မွဴးေအာင္မ်ဳိးသန္႔
(၁၉) ဗိုလ္ႀကီးေကာင္းျမတ္ဟိန္းသူ
(၂၀) ဗိုလ္ႀကီးထြန္းထြန္းဦး

(ခ႐ိုင္အဆင့္ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္= လက္ေထာက္ၫႊန္မႉး)
(၁) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေနျပည္ေတာ္ေျမာက္၊ ၾကည္း ၂၇၄၂၃၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္စိုးဝင္း၊ ဗသက(၉၄)
(၂) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေနျပည္ေတာ္ေတာင္၊ ၾကည္း ၂၆၁၄၅၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္မင္းေဇာ္၊ ဗသက(၉၁)
(၃) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃၁၇၈၄၊ ဗိုလ္မွဴးမင္းကိုေအာင္ ၊ စတသ(၄၁)
(၄) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃၁၃၈၃၊ဗိုလ္မွဴးအာကာေသာင္း၊ စတသ(၄၁)
(၅) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၃၉၂၂၊ ဗိုလ္မွဴးသန္းေဇာ္ေထြး၊ စတသ(၃၄)
(၆) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၃၀၉၈၊ ဗိုလ္မွဴးမိုးသက္ထူး၊ ေတဇ(၁၈)
(၇) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္၊ၾကည္း ၂၅၁၁၅၊ ဗိုလ္မွဴးတင္မင္းေအး၊ စတသ(၃၅)
(၈) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၉၈၇ဝ၊ ဗိုလ္မွဴးသန္႔စင္စိုး
(၉) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃၃၃ဝ၅၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေဇာ္၊ စတသ(၄၃)
(၁၀) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မိတၳီလာခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၃ဝ၁ဝ၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စိုးႏိုင္၊ ေတဇ(၁၈)
(၁၁) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေညာင္ဦးခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၇၅၅၉၊ ဗိုလ္မွဴးေနမ်ဳိးဝင္း၊ ဗသက(၉၄)
(၁၂) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၁၆၅၃၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ဟိန္း၊ ေတဇ(၁၆)
(၁၃) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၇၂၉၁၊ ဗိုလ္မွဴးထြန္းထြန္းဝင္း
(၁၄) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃၁၄၅၇၊ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ေနာင္လတ္၊ စတသ(၄၁)
(၁၅) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မံုရြာခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၆ဝဝ၅၊ ဗိုလ္မွဴးေသာင္းဒန္၊ စတသ(၃၆)
(၁၆) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေရႊဘိုခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၉၁၅၅၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္မင္းဦး၊ ေတဇ(၂၄)
(၁၇) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ကေလးခ႐ိုင္၊ ၾကည္း၂၈၁ဝ၇၊ ဗိုလ္မွဴးသန္႔ဇင္ေအာင္၊ စတသ(၃၈)
(၁၈) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေမာ္လိုက္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၄၃၁၅၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေအာင္၊ ဗသက(၈၅)
(၁၉) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ကသာခ႐ိုင္၊ ၾကည္း၂၃ဝ၉၃၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္မင္းဦး၊ ေတဇ(၁၈)
(၂၀) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေဇာ္သန္႔၊
(၂၁) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ တမူးခ႐ိုင္၊ ၾကည္း၃ဝ၄၇၁၊ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္မိုးျမင့္၊ စတသ(၄ဝ)
(၂၂) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၅၂၇၄၊ ဗိုလ္မွဴးသက္ထူးတင္၊ ဗသက(၈၈)
(၂၃) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္၊ (မသိရေသးပါ)
(၂၄) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၇၄၅၅၊ ဗိုလ္မွဴးလိႈင္ဘြား၊ ဗသက(၉၄)
(၂၅) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ပဲခူးခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃၁ဝ၇ဝ၊ ဗိုလ္မွဴးမင္းသက္ေနာင္၊ ေတဇ(၂၆)
(၂၆) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၇၁၆၆၊ ဗိုလ္မွဴးကိုကိုဦး၊ စတသ(၃၇)
(၂၇) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း၂၄၂၅၇၊ ဗိုလ္မွဴးေဝေနာ္၊ ဗသက(၈၅)
(၂၈) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ သာယာဝတီခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၃၁၆၆၊ ဗိုလ္မွဴးထြန္းလြင္၊ စတသ(၃၃)
(၂၉) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မေကြးခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၅ဝ၈၊ ဗိုလ္မွဴးမ်ဳိးသန္႔၊ စတသ(၄ဝ)
(၃၀) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မင္းဘူးခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၈၇၂၁၊ ဗိုလ္မွဴးတင္ခိုင္ေဇာ္၊ ဗသက(၉၇)
(၃၁) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ပခုကၠဴခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၁၁၁၆၊ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္သူ၊ ေတဇ(၁၅)
(၃၂) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ သရက္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း၂၄၁၁၆၊ ဗိုလ္မွဴးဝင္းႏိုင္၊ ဗသက(၈၅)
(၃၃) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ဂန္႔ေဂါခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၃၈၅၊ ဗိုလ္မွဴးေဇတိုးေအာင္၊ စတသ(၄ဝ)
(၃၄) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္၊ၾကည္း ၂၅၁၁၂၊ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ႏိုင္ဦး၊ စတသ(၃၅)
(၃၅) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေျမာင္းျမခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃၁ဝ၉၁၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ဆန္းဝင္း၊ ေတဇ(၂၆)
(၃၆) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၈၄၂၈၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ဗသက(၉၇)
(၃၇) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မအူပင္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၅ဝ၇၂၊ ဗိုလ္မွဴးျမင့္ႏိုင္၊ စတသ(၃၅)
(၃၈) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၅၂ဝ၀၊ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္မင္းထြန္း၊ ဗသက(၈၈)
(၃၉) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ လပြတၱာခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃၃၂၇၇၊ ဗိုလ္မွဴးမင္းစိုးဦး၊ စတသ(၄၃)
(၄၀) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၆၈၁၃၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စိုးေအာင္၊ ေတဇ(၂၂)
(၄၁) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ၾကည္း ၂၈၅၅၈၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္သိန္းဦး၊ ေတဇ(၁၈)
(၄၂) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ပူတာအိုခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၈၅၈၅၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ဆင့္၊ ဗသက(၉၇)
(၄၃) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၄၅၈၊ ဗိုလ္မွဴးမ်ဳိးမင္းဦး၊ စတသ(၄ဝ)
(၄၄) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၃၈၈၊ ဗိုလ္မွဴးညီညီမင္း၊ စတသ(၄ဝ)
(၄၅) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေဘာလခဲခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၃၅၃၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္လင္း၊ စတသ(၄၀)
(၄၆) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၅၂၅၄၊ ဗိုလ္မွဴးေမာင္ေမာင္ႏိုင္၊ ဗသက(၈၈)
(၄၇) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၂၁၅၊ ဗိုလ္မွဴးေဝဠဳေအာင္၊ ေတဇ(၂၅)
(၄၈) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၇၄၅၃၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း၊ ဗသက(၉၄)
(၄၉) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ျမဝတီခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၄၆၂၊ ဗိုလ္မွဴးလင္းႏိုင္စိုး၊ စတသ(၄ဝ)
(၅၀) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ဟားခါးခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၄၁၆၊ ဗိုလ္မွဴးမ်ဳိးမင္း၊ စတသ(၄ဝ)
(၅၁) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ဖလမ္းခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၂၄၈၊ ဗိုလ္မွဴးမ်ဳိးမင္းစိုး၊ ေတဇ(၂၅)
(၅၂) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မင္းတပ္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၇၈၆၄၊ ဗိုလ္မွဴးေသာင္းတင္ၿငိမ္း၊ ေတဇ(၂၃)
(၅၃) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၈၆၈၃၊ ဗိုလ္မွဴးထင္ေက်ာ္၊ ဗသက(၉၇)
(၅၄) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ သထံုခ႐ိုင္၊ ၾကည္း၂၈၆၆ဝ၊ ဗိုလ္မွဴးသက္ႏိုင္ဦး၊ ဗသက(၉၇)
(၅၅) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ စစ္ေတြခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၁၉၉၊ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္လင္းဦး၊ ေတဇ(၂၅)
(၅၆) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၁၃၁၊ ဗိုလ္မွဴးေဌးေအာင္ခိုင္၊ ေတဇ(၂၅)
(၅၇) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ သံတြဲခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၉၁၂၃၊ ဗိုလ္မွဴးသိန္းဦး၊ ေတဇ(၂၄)
(၅၈) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ဘူးသီးေတာင္ခ႐ိုင္၊ (မသိရေသးပါ)
(၅၉) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္၊ (မသိရေသးပါ)
(၆၀) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃၁ဝ၁၁၊ ဗိုလ္မွဴးဆန္းဝင္းထြန္း၊ ေတဇ(၂၆)
(၆၁) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၁၉၄၁၄၊ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ျမင့္ဝင္း၊ ေတဇ(၁၂)
(၆၂) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၆၈၂၁၊ ဗိုလ္မွဴးသိန္းႏိုင္၊ ေတဇ(၂၂)
(၆၃) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ လင္းေခးခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၅၂၂၉၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္မိုး၊ ဗသက(၈၈)
(၆၄) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ လား႐ႈိးခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၇၈၇၈၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္စိုးမင္း၊ ေတဇ(၂၃)
(၆၅) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၆၁၄၇၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ေက်ာ္၊ ဗသက(၉၁)
(၆၆) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မူဆယ္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၅၁၂၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္စိုး၊ စတသ(၄၀)
(၆၇) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၃ဝ၁၈၅၊ ဗိုလ္မွဴးရန္ေနာင္စိုး၊ ေတဇ(၂၅)
(၆၈) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မိုးမိတ္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၇၄၉၉၊ ဗိုလ္မွဴးေမာင္ေမာင္တင္၊ ဗသက(၉၄)
(၆၉) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ က်ိဳင္းတံုခ႐ိုင္၊ ၾကည္း ၂၆၂၆၇၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္ထူး၊ ဗသက(၉၁)
(၇၀) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မိုင္းဆတ္ခ႐ိုင္၊ (မသိေသးပါ)
(၇၁) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ မိုင္းျဖတ္ခ႐ိုင္၊ (မသိေသးပါ)
(၇၂) ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိ၊ (မသိေသးပါ)

(၇၃) လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၂၄၀၇၁၊ ဗိုလ္မွဴးဝင္းေဇာ္၊ ဗသက(၈၅)
(၇၄) လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၂၄၂၀၁၊ ဗိုလ္မွဴးေနမ်ဳိး၊ ဗသက(၈၅)
(၇၅) လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၂၄၂၁၅၊ ဗိုလ္မွဴးသိန္းစိုး၊ ဗသက(၈၅)
(၇၆) လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၂၅၂၄၂၊ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္မင္း၊ ဗသက(၈၈)
(၇၇) လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၂၅၃၀၄၊ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္ဝင္းထိုက္
(၇၈) လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၃၁၁၂၇၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္သူရ၊ ေတဇ(၂၆)
(၇၉) လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၂၀၂၆၇၊ ဗိုလ္မွဴးစိုးမင္း

႐ံုးခ်ဳပ္၊ လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၂၅၅၅၄၊ ဗိုလ္မွဴးတင္ေမာင္လတ္
႐ံုးခ်ဳပ္၊ လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၂၆၂၁၃၊ ဗိုလ္မွဴးတင့္ႏိုင္ေမာင္
႐ံုးခ်ဳပ္၊ လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး၊ ၾကည္း ၂၉၇၅၆၊ ဗိုလ္မွဴးရဲေခါင္
႐ံုးခ်ဳပ္၊ လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး၊ (စီမံ/ေထာက္ပံ့/ဘ႑ာ) ဗိုလ္ႀကီးဝင္းလြင္ဦး၊ စတသ(၄၇)
႐ံုးခ်ဳပ္၊ လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး၊ ဗိုလ္ႀကီးထြန္းမင္းလတ္၊ ဗသက(၁၀၅)

(ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ(၆)ခုရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးၾကပ္သူအရာရွိမ်ား)
(၁) လထညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ပအိုဝ္း၊ ၾကည္း ၂၄၂၇၈၊ ဗိုလ္မွဴးကိုကိုေအာင္၊ ဗသက(၈၅)
(၂) လထညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကိုးကန္႔ (ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္)၊ ၾကည္း၃ဝ၂၇၆၊ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စြာဦး၊ ေတဇ(၂၅)
ဟိုပန္ခ႐ိုင္၊ ၾကည္း၂၉၄၅၃၊ ဗိုလ္မွဴးႏိုင္ဝင္းစိုး၊ စတသ(၃၉)
(၃) လထညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဝ ၊ ၾကည္း ၃ဝ၉၃ဝ၊ ဗိုလ္မွဴးမ်ဳိးမင္းထိုက္၊ ေတဇ(၂၆)
(၄) လထညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ပေလာင္၊ ၾကည္း ၂၈ဝ၁ဝ၊ ဗိုလ္မွဴးခြန္ေအာင္မ်ဳိးေဆြ၊ ေတဇ(၂၃)
(၅) လထညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဓႏု၊ ၾကည္း ၂၈ဝ၄၂၊ ဗိုလ္မွဴးသန္းေဇာ္ဦး၊ ေတဇ(၂၃)
(၆) လထညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ နာဂ၊ (မသိေသးပါ)

(ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အခ်ိဳ႕)
(၁) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည္း၃၈၆၈၉၊ ဗိုလ္ႀကီး၀င္းမ်ဳိးထက္၊ စတသ(၄၆)
(၂) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည္း ၂၉၄၄၅၊ ဗိုလ္ႀကီးတင္ေမာင္ေအး၊ စတသ(၃၉)
(၃) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ ၾကည္း ၅၁၀၆၆၊ ဗိုလ္ႀကီးနႏၵေအာင္၊ စတသ(၅၀)
(၄) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည္း ၃၅၅၈၃၊ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္ေအာင္၊ စတသ(၄၅)
(၅) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည္း ၂၈၅၉၅၊ ဗိုလ္ႀကီးေစာလြင္၊ ဗသက(၉၇)
(၆) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည္း၄၅၁၀၃၊  ဗိုလ္ႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္ျမင့္၊ စတသ(၄၈)
(၇) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ၊ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည္း ၅၂၇၈၆၊ ဗိုလ္ႀကီးလြင္မ်ဳိးေအာင္၊ စတသ(၅၁)
(၈) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည္း ၂၉၇၂၃၊ ဗိုလ္ႀကီးခင္ေမာင္ဦး၊ ဗသက(၉၉)
(၉) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည္း ၄၂၆၄၃၊ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္သူ
(၁၀) ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ ၾကည္း ၃၂၄၅၉၊ ဗိုလ္ႀကီးဦးထြန္းေရြ
(၁၂) ႐ံုးခ်ဳပ္၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ ၾကည္း ၂၈၅၉၅၊ ဗိုလ္ႀကီးခြန္ျမတ္ဆန္းထြန္း၊ စတသ(၄၈)
(၁၃) …မွတ္ခ်က္။ စတသ-(DSA) စစ္တကၠသိုလ္ဆင္း၊ ဗသက- (OTS) တပ္မေတာ္(ၾကည္း)ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဆင္း၊ ေတဇ-အလုပ္သင္ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းဆင္း။

ဤပုုဂၢိဳလ္မ်ားကိုုေရြးေကာက္ပြဲနီးကာမွ အျမန္ခန္႔ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိုု စစ္သားမ်ားသာတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟုု ဥပေဒမရွိသည္မွာေသခ်ာပါသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ အရပ္သားတဦးတေလမွ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္မပါရပါသနည္း။ ေသခ်ာသည္မွ အရပ္သားမ်ားမသိေအာင္ လ ွ်ိဴ ႔၀ွက္ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကိုု ပိပိရိရိေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္ဆိုုသည္မွာအလြန္ ေသ ခ်ာေသာ သံုုးသပ္မွဳဟုု ေျပာရပါလိမ့္မည္။ယၡဳအခင္းအက်ဥ္းသည္ နိဳင္ငံေရးကိစၥုုျဖစ္ပါသည္။စစ္ေရးလ ွ်ိဴ ႔၀ွက္ခ်က္တခုုမွမပါပါ။အတတ္ နိဳင္ဆံုု ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ႀကိဳးစားဘိုု႔သာလိုုပါသည္။လူထုုအပါအ၀င္ နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ား နိဳင္ငံတကာအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အား ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ ေတာင္းဆိုုေနခ်ိန္၊ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာ၀န္ မလြဲမေသြရွိေနစဥ္ ဤေဆာင္ရြက္ မွဳမ်ဴိးသည္ ေကာ္မရွင္၏တရားမ ွ်တမွဳအေပၚ သံသရျဖစ္ရန္ခိုုင္လံုုေသာ အေၾကာင္းတရပ္အျဖစ္ က်ေနာ္တိုု႔မွ ရွဳျမင္ၾကပါသည္။

မဲစာရင္းမမွန္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္က ေကာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ရပ္ကြက္မွ ရပ္/ေက်း ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းလင္း မွ  ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး တြင္ ေအာက္ပါအတိုုင္း စိတ္မေကာင္းစြာ ရင္ဖြင့္ထားသည္။

(စာရင္းရွိၿပီး လူရွိ အမွန္တကယ္ေနေနသူေတြ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ပထမအႀကိမ္က အခ်က္အလက္   အမွား ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ အားလံုးျပင္ေပးလိုက္ၿပီးၿပီ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ကသာ တင္ေပးတယ္။ ျပန္ထြက္လာေတာ့  အဲဒီ အတုိင္း ျပန္ထြက္လာတယ္။ အရင္တင္ထားတဲ့အတိုင္းကိုမွ ေျဗာက္ေသာက္ျဖစ္ၿပီး ျပန္ထြက္လာတယ္။ အရင္ ပါတဲ့  သူေတြေတာင္ အခု ျပန္မပါေတာ့တာေတြ ေတြ႔ရတယ္။ အခု က်ေနာ့္ရံုးမွာ ၂ မ်ိဳး ကပ္ထားတယ္။ ပထမအႀကိမ္က စာရင္းေရာ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ စာရင္း ပါ ကပ္ေပးထားတယ္။ အဲဒီ ၂ ခုမွာ ပထမအႀကိမ္ကပ္ထားတဲ့ မဲကၾကည့္ရလြယ္တယ္။ဒုတိယအႀကိမ္ မဲစာရင္းက ၾကည့္ရမလြယ္ဘူး ဆုိတာကို ျပည္သူလူထု သိေအာင္ယွဥ္ျပထားတာပါ။)

အျပည့္အစံုုကိုုေအာက္ပါလင့္မွာဖတ္ရွဳနိဳင္ပါသည္။

http://burma.irrawaddy.org/interview/2015/09/19/94999.html

မဲစာရင္းေတြ လူေတြေျပာၾကဆိုုၾကတဲ့ၾကားက ဘာေၾကာင့္ဒီေလာက္မွားယြင္းရပါသနည္း။နိဳင္ငံတကာတြင္မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရးမွာ ေကာ္ မရွင္၏တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါသည္။အလြန္ဆံုုး ၁%မွ၅%ၾကားမွာ အေတာ္မ်ားလွပါသည္။ မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရးကိုုတာ၀န္မယူနိဳင္ပါက အစ ကထဲကပင္ ေကာ္မရွင္တာ၀န္ကိုုမယူသင့္ေပ။ ဥကၠဌဆိုုသူမွာလံုုး၀တာ၀န္ရွိပါသည္။ ခက္သည္မွာ မဲစာရင္းမွန္ကန္ေရးကိုုလဲ ျမန္မာနိဳင္ ငံတြင္ ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထလုုပ္ေနၾကရျပန္ပါသည္။ု ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထ အလြန္ေခတ္စားပါသည္။ ေမြးရာမွေသသည္အထိ ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထလုုပ္ရေသာနိဳင္ငံအျဖစ္ ကမၻာတြင္ေပဦးေတာ့မည္။ ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထ ကုုသိုုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ေမြး သိုု႔မဟုုတ္ အရပ္ လက္သည္ျဖင့္ေမြး၊ ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထေက်ာင္းတြင္ပညာသင္၊ ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထအလုုပ္ရွာ (နိဳင္ငံတကာတြက္ ကုုိယ္ထူကိုုယ္ထကၽြန္ခံ)၊ ေသေသာအခါတြင္ ကိုုယ္ေက်ာ္သူတိုု႔ ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထ ထူေထာင္ထားေသာ ကုုသိုုလ္ျဖစ္ေမာ္ေတာ္ယဥ္ျဖင့္ သခ်ဴၤ ိသိုု႔သြားၾကရပါသည္။

အစိုုးရကမည္သည့္တာ၀န္ယူမည္နည္း။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုသည္မွာ မဲအနည္းအမ်ား အရယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းျဖစ္ေပရာ မဲလိမ္ မဲခိုုး မျဖစ္ေစရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

၁။ နိဳင္ငံရပ္ျခားတြင္ တရား၀င္ျဖစ္ေစ တရားမ၀င္ျဖစ္ေစ ေနထိုုင္အလုုပ္လုုပ္ေနသူေပါင္း ၃သန္းခန္႔ရွိသည္ဟုု ခန္႔မွန္းနိဳင္သည္။ ထိုုသူမ်ား မွာ ဗမာျပည္သိုု႔ျပန္၍ မဲထည့္နိဳင္ရန္အေျခအေန အလြန္နည္းပါသည္။ထိုု႔ေၾကာင့္ ထိုုအေရအတြက္သည္ မဲခိုုးမဲလိမ္ရန္အလြန္စိုုးရိမ္ရ ေသာ အေရအတြက္တခုုပင္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဘုုန္းေတာ္ႀကီး ေသာင္းဂဏန္းခန္႔ လတ္တေလာစာရင္းေပါက္ေနျခင္းသည္လည္း မဲခိုုးမဲလိမ္ရန္ အလြန္စိုုးရိမ္ရေသာ အေရအတြက္ တခုုပင္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ စစ္သားဦးေရ ၂သိန္းေက်ာ္၏ အမွန္တကယ္ဆႏၵရယူရန္ ဆိုုလိုုသည္မွာ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးခြင့္သည္လည္း မဲခိုုးမဲလိမ္ရန္ အလြန္ စိုုးရိမ္ရေသာ အေရအတြက္တခုုပင္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ၾကံ့ဖြံ ႔လက္ပါးေစ လက္ခြဲပါတီေတြ မ်ားျပားေနျခင္းသည္လည္း မဲခိုုးမဲလိမ္ရန္ အလြန္ စိုုးရိမ္ရေသာ အေရအတြက္ တခုုပင္ျဖစ္ပါ သည္။

မည္သိုု႔ဆိုုေစ လူထုုအမ်ားစုုသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ NLD ကိုုမဲေပးမွာ ေသခ်ာသည္။
မည္သိုု႔ဆိုုေစ ၁၉၉၀ လူထုုဆႏၵသည္ စကၠဴစုုတ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
မည္သိုု႔ဆိုုေစ ၂၀၀၈ ဖြဲ ႔စည္းပံုုျပင္ဆင္ေရး လူထုုလက္မွတ္ ၅သန္းသည္လည္း စကၠဴစုုတ္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
မည္သိုု႔ဆိုုေစ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုု မျပင္နိဳင္သ၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သမၼတမျဖစ္နဳိင္သကဲ့သိုု႔ လြတ္ေတာ္တြင္လည္း အ၀ါကဒ္ အနီကဒ္မ်ားကိုုင္ေဆာင္ထားေသာ အစိမ္း၀တ္ဖ်က္ျမင္းမ်ားႏွင့္အေပါင္းပါမ်ားကသာ မဲလိမ္မဲခိုုးျခင္းျဖင့္ အမ်ားစုုျဖစ္ဦးမွာ ေသခ်ာေန ေၾကာင္းပါဗ်ား။

ကိုုေအာင္မွိဳင္း


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ကိုေအာင္မႈိင္း – နိဳင္လဲရွဳံး ရွဳံးလဲရွဳံးျဖစ္ေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေပလား
  1. အံ့ၾသဘြယ္ ေဒတာပါလား…
    ဘယ္လိုပဲအေျခအေန မေကာင္းပါေစ အင္အယ္ဒီပါတီကို မဲေပးဖို႕ကေတာ့ ဒို႕တာဝန္ပါ။ ဒါနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ခရိုင္တာဝန္ခံ ဒီဗိုလ္မႈး အဆင့္ စစ္ဗိုလ္ေတြဟာ အသက္၃၀ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ အရြယ္ေတြပါ။ မွန္ကန္စြာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Comments are closed.