ကဗ်ာ

ေဆာင္းျဖဴ – စိုးရိမ္ေရမွတ္ ဗမာျပည္

  ေဆာင္းျဖဴ – စိုးရိမ္ေရမွတ္ ဗမာျပည္
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၊ ၂၀၁၅
ဗ မ ာ ျပ ည္ အ တြ က္
အ ရ ာ ရ ာ ဟ ာ
စို း ရိ မ္ ေ ရ မွ တ္ ။
စ စ္ အ ာ ဏ ာ ရွ င္ ေ တြ လ က္ ထဲ
ေ ခြ း က် ႏြ ာ း က ် ( က န္ ေ တ ာ့ ပါ ရဲ႕ )
က် ေ ရ ာ က္ ၿပီ း က တ ည္ း က
လူ႕ အ ခြ င့္ အ ေ ရ း
ပ ည ာ ေ ရ း
က် န္ း မ ာ ေ ရ း
စ ာ း ၀ တ္ ေ န ေ ရ း
ေ သ း ေ သ း မႊ ာ း မႊ ာ း က စ လို႕
အ ရ ာ ရ ာ ဟ ာ
စို း ေ ရ ရိ မ္ မွ တ္ ။ရ န္ သူ မ ်ဳိ း င ါ း ပ ါ း ေ ဘ း နဲ႕ ပ တ္ သ က္ လ ာ ရ င္ လ ည္ း
အ ရ ာ ရ ာ ဟ ာ
စို း ရိ မ္ ေ ရ မွ တ္ ။

တ စ္ ေ န႕ က
တို င္ း ေ ဒ သ ႀကီ း ႏွ စ္ ခု နဲ႕
ျပ ည္ န ယ္ ႏွ စ္ ခု ကို
သ ဘ ာ ၀ ေ ဘ း အ ႏ ၱ ရ ာ ယ္ က ် ေ ရ ာ က္ တဲ့ ေ ဒ သ ေ တြ အ ျဖ စ္
သ မၼ တ က ေ ၾက ည ာ သ တဲ့ ။

ေ သ ခ် ာ တ ာ တ စ္ ခု က
ဗ မ ာ ျပ ည္ ဟ ာ
အ ာ ဏ ာ ရွ င္ ေ ဘ း အ ႏ ၱ ရ ာ ယ္ က် ေ ရ ာ က္ ေ န ခဲ့ တ ာ
က ာ လ ၾက ာ ရွ ည္ ေ ပါ့

ၿပီ း ေ တ ာ့
စို း ရိ မ္ ေ ရ မွ တ္ … ။

ေဆာင္းျဖဴ
ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၅

××××××××××××

မိုးမခတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းျဖဴ၏ ကဗ်ာမ်ား

၁) ေမတၱာစာ
http://moemaka.com/archives/44201
http://blog.moemaka.com/2015/06/blog-post_734.html

၂) အစ္ကို
http://moemaka.com/archives/44227
http://blog.moemaka.com/2015/06/blog-post_231.html

၃) ေျမစာပင္ရဲ႕ေတး
http://moemaka.com/archives/44296
http://blog.moemaka.com/2015/06/blog-post_281.html

၄) တံခါးမ်ား
http://moemaka.com/archives/44482
http://blog.moemaka.com/2015/07/blog-post_86.html

၅) ၀န္ႀကီးမ်ား႐ုံးတစ္ေနရာ
http://moemaka.com/archives/44618
http://blog.moemaka.com/2015/07/blog-post_268.html

၆) ရန္ကုန္
http://moemaka.com/archives/44805
http://blog.moemaka.com/2015/07/blog-post_303.html

၇) ႏွလုံးသားထဲက အလင္းစက္မ်ား
http://moemaka.com/archives/44883
http://blog.moemaka.com/2015/07/blog-post_188.html


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts