News Yan Naung (Bo Ta Htaung)

S Music Production မွ အဆိုရွင္သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မည္

 S Music Production  မွ အဆိုရွင္သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မည္
 
ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္)     မိုးမခ
ဇူလိုင္  ၃၀ – ၂၀၁၅
ေတးေရး ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္

 

 
 
ေတးေရး ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္
တည္ေထာင္ေသာ  S Music Production ၏ ပထမအႀကိမ္
အဆိုအႏုပညာရွင္ အသစ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာနယ္ဇင္းအသိေပးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရိွ  စင္ထရယ္ဟိုတယ္ တြင္ ဇူလိုင္လ
၃၀ ရက္ေန႕ ေန႕လယ္ (၂) နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 
          ဂီတအားအသက္ေမြးလမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းသဖြယ္
အမွန္တကယ္လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္  ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွသူမ်ား၊
ဂီတ၏ အေျခခံ KEY ႏွင့္ Timing တို႕၌ အားနည္းခ်က္ကင္းစင္သူမ်ား၊အမွန္တကယ္ႀကိဳးစား/သင္ယူလိုစိတ္ႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြးအထိ ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားသာ ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တည္ေထာင္သူ
ေတးေရး ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္က ရွင္းျပခဲ့သည္။
 
          က်ား၊မ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ
ႏွစ္သက္သလို ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံနိုင္ၿပီး အရည္အေသြးစစ္ေဆးခံရမည့္ပံုစံမွာ (၁) မိမိတို႔
ႏွစ္သက္ရာ ျမန္မာသီခ်င္း ၂ပုဒ္(သို႕မဟုတ္)  (၂) ျမန္မာသီခ်င္း ၁ပုဒ္ + အဂၤလိပ္/နိုင္ငံျခားသီခ်င္း
၁ ပုဒ္ တို႕ကို အၾကမ္း သီဆိုအသံသြင္းထားေသာ နမူနာအသံဖိုင္အား( ၁-၈-၂၀၁၅ မွ ၁၀-၈-၂၀၁၅
) အတြင္း Facebook Message မွတဆင့္ ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ( ၁၂- ၈-၂၀၁၅) ရက္ေန႕တြင္ ပဏာမေရြးခ်ယ္ခံရေသာ
အဆိုရွင္မ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၁၈-၈-၂၀၁၅ ႏွင့္ ၁၉-၈-၂၀၁၅ ရက္ေန႕မ်ားတြင္
လူေတြ႕စစ္ေဆးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို႕ လာေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ေတးသီခ်င္းထုတ္လုပ္ေရးအတြက္
အဆိုအႏုပညာရွင္အသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းအစီအစဥ္ျဖစ္သျဖင့္ “ ပထမ၊ဒုတိယ၊တတိယ ” အဆင့္မ်ား
ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ပါရိွမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လည္း ႀကိဳတင္သတိေပးထားေၾကာင္းလည္း
ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
          ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စစ္ေဆးေဆြးေႏြးျခင္း၌ ေအာင္ျမင္ေသာအဆိုရွင္အသစ္မ်ားအား
S Music Production ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အေသးစိတ္ညိွႏိႈင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူၿပီး
ထုတ္လုပ္ေရး ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ မိမိတို႕၏ လက္ရိွအရည္အေသြးေပၚမူတည္၍ Single,Solo,
Group…., သီခ်င္း အယ္လ္ဘမ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ိေပးမည္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား၊
အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
          ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံလိုသူသည္ သတ္မွတ္ထားေသာဝင္ခြင့္
ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ၿပီး ၊လိုင္စင္ဓာတ္ပံု(၁)ပံု ႏွင့္ အလွဓာတ္ပံု (၃) ပံုကို www.facebook.com/smusicproduction  မွတဆင့္ေပးပို႕ရမည္ျဖစ္သည္။(အဖြဲ႕လိုက္သီဆိုမည့္သူမ်ားသည္
ပါဝင္ေသာလူအေရအတြက္အတိုင္း ပံုစံမ်ားျဖည့္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္အတူ
ပူးတြဲ၍ အစစ္ေဆးခံမည့္ အသံဖိုင္မ်ားအားသတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႕ရက္အတြင္း ေပးပို႕ရမည္ျဖစ္သည္။)
 
          သီဆိုအစစ္ေဆးခံမည့္ အသံနမူနာမ်ားကို အသံသြင္းယူျခင္း
ကုန္က်စရိတ္အား ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံလိုသူမ်ားဘက္မွ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။သီဆိုရန္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ
သီခ်င္းမွာ တရားဝင္မထြက္ရိွေသးေသာ သီခ်င္းအသစ္ျဖစ္ပါက သီခ်င္းေရးဆရာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္အား
သိဆိုလိုသူမ်ားဘက္မွ ႀကိဳတင္ရယူထားရမည္ျဖစ္သည္။ အေရြးခ်ယ္ခံလိုသူ၏ အသံနမူနာမ်ား၊ အသံဖိုင္မ်ား၊
အရုပ္၊အသံအခ်က္အလက္မ်ားအားလိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာမီဒီယာမ်ားေပၚ၌ အသံုးျပဳခြင့္အား သေဘာတူညီရပါမည္။အစစ္ေဆးခံသည့္
သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မရိုးသားမႈတစ္စံုတစ္ရာ ျပႆနာ ျဖစ္ေပၚလာပါက အေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား
ဘက္ကသာ တာဝန္ယူေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။အျခားေသာ ဂီတလုပ္ငန္းတစ္ခုခုျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္း
သို႕မဟုတ္ ဥပေဒ ႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ ကိစၥရပ္ရိွသူမ်ားကို ဝင္ေရာက္အေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ လံုးဝျပဳမည္
မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
သီခ်င္းေခြ
တေခြထုတ္ၿပီးမေအာင္ျမင္ေသးေသာ ဂီတ ဝါသနာရွင္ က်ား၊မ မေရြး ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီွသူမ်ားကို
အကန္႕အသတ္မရိွ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထပ္မံသိရိွရခဲ့သည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts