တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

တူေမာင္ညိဳ – ကပ်က္ယပ်က္ ဆူးေတြၾကားမွ “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး”

sn_2078

ကပ်က္ယပ်က္ ဆူးေတြၾကားမွ “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး”

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္)

 

“အနည္းစု”သည္ “အမ်ားစု” ၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ/မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ/မွားသည္ျဖစ္ေစ  လက္ခံၾကရသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံမူပင္ျဖစ္သည္။

 

“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီ” စည္းဝုိင္းအတြင္းသုိ႔ “ဝင္- ျပင္”လမ္းစဥ္ျဖင့္ ဝင္ခဲ့မိေသာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အမတ္“အနည္းစု” အဖို႔“အမ်ားစု” ျဖစ္ေသာႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္စစ္သားအမတ္မ်ား၏ “လြတ္ေတာ္တြင္း”အဆံုးအျဖတ္မွန္သမွ်ကိုႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ/မႀကိဳက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ ျဖစ္ေစ/မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ တရားသည္ျဖစ္ေစ/မတရားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွ်တသည္ျဖစ္ေစ/ မမွ်တသည္ျဖစ္ေစ ႀကိတ္မွိတ္ခံ ေနရသည္။ မခ်စ္ေသာ္လည္း (အႀကိမ္ႀကိမ္) ေအာင့္ခါနမ္းေနရသည့္အျဖစ္။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္စစ္သားအမတ္မ်ားလႊမ္းမိုးေသာ “လႊတ္ေတာ္” သည္ “ေရြးေကာက္ခံဟစ္တလာ” ၏ နာဇီပါတီလြမ္းမိုးႀကီးစုိးသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ိဳးသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။

 

“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီ (ဝါ) ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”  တည္ၿမဲေနသမွ်/မဖ်က္သိမ္းႏုိင္ေသးသမွ် ထုိသုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ၿမဲႀကံဳ ေတြ႔ေနရလိမ့္ဦးမည္သာျဖစ္ၿပီး အရည္အခ်င္းသည္ အေရအတြက္ကို အရံႈးေပးေနရလိမ့္ဦးမည္သာျဖစ္သည္။

ဗုိလ္သိန္စိန္ (အစုိးရ)၊ ဗိုလ္ေရႊမန္း(လႊတ္ေတာ္) ၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္(စစ္တပ္)တုိ႔က “ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး”ကို အထက္ လမ္း-ေအာက္လမ္း နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳးမရိုးရေအာင္ တက္ညီလက္ညီ ကပ်က္ယပ်က္လုပ္ေနၾကသည္။ လုပ္ေနလိမ့္ဦးမည္။

ဗိုလ္တင္ေအးေကာ္မရွင္က “သတိေပးစာျဖင့္” ေခ်ာက္သည္။

 

(ဗိုလ္) ခင္ေအာင္ျမင့္ “အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္”က ေထာက္ခံမဲ ၁၁၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၈၅ မဲျဖင့္ (PR)ကိစၥတြင္ ေအာင္ပြဲခံ ျပလိုက္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ(PR)ကိစၥမ်ိဳးတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအမတ္မ်ား၏ အေရအတြက္သက္သက္ျဖင့္ အသာေလး အႏုိင္ယူကစားျပလိုက္သည္။ စစ္သားအမတ္မ်ားကမူ (PR) ကို ကန္႔ကြက္/ေထာက္ခံမေျပာဘဲ၊ “မဂၤလာယူ”ကာ “ခြဲကစား” ျပလုိက္ေလ သည္။

အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ဗိုလ္) ေရႊမန္း၏ “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္”က(PR)ကိစၥဆံုးျဖတ္ရာတြင္လည္း  (ဗိုလ္) ခင္ေအာင္ျမင့္ “အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္” နည္းတူ အဆံုးအျဖတ္ေပးၾကလိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။ “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္”၌ရွိေသာ စစ္သားအမတ္မ်ားသည္ “အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္” ရွိ စစ္သားအမတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ကန္႔ကြက္/ေထာက္ခံ မေျပာဘဲ ေနၾကေပလိမ့္မည္။

သုိ႔ျဖင့္ ႀကံ့ဖြ႔ံအမတ္ႏွင့္စစ္သားအမတ္တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ကိစၥတစ္ခုခ်င္းကိုလိုက္၍  “တြဲကစားလိုက္/ခြဲကစားလုိက္” ႏွင့္အစြမ္းျပေနၾကေပလိမ့္မည္။

 

အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ  ၆ (ဃ)၊(စ)၊ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မ ၁၇ (ခ)၊ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၀(ဂ) တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ား (ျပင္ဆင္ေရး/ပယ္ဖ်က္ေရး/ အစားထိုးေရး) ႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္မူ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္မ်ားႏွင့္ စစ္သားအမတ္တုိ႔သည္ (PR) ကိစၥမွာကဲ့သုိ႔ ခြဲ၍ ကစားၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ ဘဲ၊ အတူတြဲ၍ ကစားၾကပါလိမ့္မည္။

 

သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ေအာင္မင္းကလည္း သူ၏ေနာက္ေတာ္ပါ(MPC)ႏွင့္(ဗဟု) တုိ႔ကို ေပါင္းၿပီး “ဖား၅ေကာင္”ကို (UMFCCI) ၌ ရံုသြင္းကာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွေန၍ အားျဖည့္ေပးလုိက္ေသးသည္မဟုတ္ပါလား။

 

ယခုေနာက္ဆံုးေပၚ ကပ်က္ယပ်က္လုပ္မႈမွာ “ပုဒ္မ ၅၉ (စ)   မျပင္ဖို႔ မဲခြဲဆံုးျဖတ္တယ္။ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဖို႔ ေထာက္ခံမဲ ၅ မဲ ပဲရွိတယ္” ဆိုေသာ “ေပါက္ၾကားမႈ”ပင္ျဖစ္သည္။ ၃၁ ဦးေကာ္မတီတြင္းကိစၥေတြ “ျပင္ပသုိ႔ မေပါက္ၾကားေစရ” လုိ႔ ဘယ္လိုပင္ဆုိထား ေသာ္လည္းေပါက္ၾကားမႈေတြေပၚေပါက္ေနသည္။

 

တကယ္ေတာ့ “၃၁ဦးေကာ္မတီ” ဆုိသည္မွာ အမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ဗိုလ္)ေရႊမန္း၏အလိုေတာ္ျဖည့္ေကာ္မတီသာျဖစ္သည္။ “ေပါက္ ၾကားမႈမ်ား”ကလည္း ေျဖာင့္မတ္ေသာအမတ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ အလိုေတာ္အတိုင္းေပါက္ၾကားေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါက္ၾကားလာမႈမ်ားက (ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိစၥ ျပင္ရန္ဆံုးျဖတ္သည္/ပုဒ္မ ၅၉(စ) မျပင္ရန္ဆံုးျဖတ္သည္) ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ၿငိမ္းပြင့္တုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ လက္မွတ္ေရး ထိုးေရးလႈပ္ရွားမႈ အရွိန္အဟုန္ပ်က္ျပားေစရန္ ခ်ိန္ကုိက္ဦးတည္ထားသည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္ေနသည္။

 

ပုဒ္မ ၅၉(စ) မျပင္ဆင္ေရး “၃၁ ေကာ္မတီ” အတြင္းဆံုးျဖတ္ရာ၌ ေထာက္ခံမဲ ၅ မဲသာရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ကို မူတည္၍ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္၊ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔တုိ႔ႏွင့္ အျခားအမတ္ ၃ ဦးျဖစ္မည္။ အျခားအမတ္ ၃ ဦးမွာ ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီႏွင့္ စစ္သားအမတ္မ်ား မဟုတ္တာေသခ်ာသည္။ “၃၁ဦးေကာ္မတီ”၌ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္ ၁၄ ဦး၊ ကာခ်ဳပ္၏စစ္သားအမတ္ ၇ ဦး၊ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ၂ ဦး၊ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အမတ္ ၈ ဦးပါဝင္သည္။ ယင္း ၈ ဦးထဲတြင္ (တစည) ႏွင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔၏ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားပါတီ (RNP)တုိ႔ကအမတ္ေတြပါလွ်င္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရးဘက္ကရပ္တည္ၿပီး မဲေပးၾကလိမ့္မည္မွာလည္းေသခ်ာ သေလာက္ရွိသည္။

(၂၉ ဧၿပီ ၊၂၀၁၄ )တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ က်ေနာ့္ေဆာင္းပါးေဟာင္း တစ္ပုဒ္ (ဘဝသစ္ေရာက္ဖို႔ သတၱိလိုတယ္)မွ ေအာက္ပါ စာပုိဒ္ျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစ။

 

လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ အမတ္အေရအတြက္ ပမာဏသည္ အလြန္နည္းလွသည္။ “၁၀၉ ဦးေကာ္မတီ”၌ လည္း အနည္းစု၊ “၃၁ ဦးေကာ္မတီ” ၌လည္း အနည္းစုျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏုိင္ငံေရး၌ ဒီခ်ဳပ္လႈပ္ရွားမႈသည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အတြက္ “စည္းကမ္းရွိေသာဒီမိုကေရစီအျဖည့္ခံကေလး” သာျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ႀကံ့ဖြံ႔အမတ္မ်ားရာ၏ အႏုိင္က်င့္မႈကို ေအာင့္သက္ သက္ျဖင့္ႀကိတ္ခံေနရသည္။မခံ၍လည္းမရ“ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္”ဟု က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုထားခဲ့ရသည္မဟုတ္ပါလား။ ဘယ္သူ မျပဳမိမိမႈဟုဆိုလွ်င္လြန္အံ့မထင္ပါ။ ဝင္လမ္းရွိလွ်င္ထြက္လမ္းရွိစၿမဲ။ အေရအတြက္ကို အေရအတြက္ျဖင့္သာ စကားေျပာရေပ လိမ့္မည္။ (ဒီခ်ဳပ္ပါတီတြင္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံက ျပန္ထြက္လာခဲ့ဖူးသည့္အေတြ႔အႀကံဳရွိပါသည္)

 

အင္အားဆိုသည္မွာ အေရအတြက္အစုအေပါင္း၏ ထုထည္ပမာဏပင္မဟုတ္ပါလား။ ျပည္သူလူထု၏တခဲနက္ညီညြတ္ေသာ အေရအတြက္ကို အဘယ္အစုိးရသည္ခံႏုိင္အံ့သနည္း။ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ျပည္သူ႔အင္အားျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရကို အံတုရလိမ့္မည္။ အျခားနည္းလမ္းမရွိပါ။ေတြေဝမေနသင့္ပါ။ျပည္သူလူထုကိုရဲရဲေရွ႕ေဆာင္ဖို႔လိုပါသည္။ေခါင္းေဆာင္သည္သတိၱရွိဖုိ႔လိုပါသည္။

 

ေခါင္းေဆာင္သည္လူထုကိုမုခ်ဦးေဆာင္ရမည္။ သတိၱရွိေသာေခါင္းေဆာင္၏ျပတ္သားေသာဦးေဆာင္မႈေနာက္သို႔ ျပည္သူမ်ား သည္ တညီတညြတ္တည္းလိုက္ပါ ခ်ီတက္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။

 

ဤနည္းလမ္းျဖင့္သာ ေခတ္ဝန္ကုိထမ္းၿပီး ေခတ္လမ္းကို ရဲရဲေလွ်ာက္လွမ္းၾကရလိမ့္မည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္သူမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီ ေခတ္သစ္ကို  တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

 

ကြယ္လြန္သူ ဒီခ်ဳပ္ပါတီနာယကႀကီး ဦးဝင္းတင္က “သူ႔မွာတမ္းသဖြယ္” ဤသို႔ ေျပာခ့ဲဖူးပါသည္။

 

“ဘာမွမျဖစ္တဲ့ ဒီ စစ္တပ္ကခင္းတဲ့ လမ္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ေလွ်ာက္ရင္ေရာ ဘာျဖစ္မလဲ။ သမုိင္းတရားခံျဖစ္ တာပဲရွိ မယ္။ ႏုိင္ငံေရးဘဝသစ္ကိုေရာက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတၱိရွိဖို႔လိုေနၿပီ”။

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts