ရသေဆာင္းပါးစုံ အုန္းႏိုင္

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္က ၁၉၉၀ာပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲ (၃)

အုုန္းႏုုိင္
မတ္လ ၃၊ ၂၀၁၄

 

● အေျပာတစ္မ်ိဳး  အလုပ္တစ္မ်ိဳး

(….က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ဒီသေဘာထားကို  စတင္မယ္။ ဒီ သေဘာထားကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔  ဗိုလ္မႉးတို႔  ဗဟိုက တစ္ေယာက္ရမွျဖစ္မယ္ဆိုရင္

တစ္ေယာက္ေတာ့မလာနဲ႔..။ နွစ္ေယာက္စလံုးသာ..လာခဲ့။ နွစ္ေနရာစလံုးအတြက္သာ..လာခဲ့။ က်ေနာ္လည္း  ေရွာင္ေပးမယ္။ တျခား တသီးပုဂၢလအေနနဲ႔  လည္းမဝင္ပါဘူး။ ေဘးမွာေအးေအးပဲထြက္ထိုင္ေနပါမယ္..။အမတ္လုပ္ခ်င္လို႔နိုင္ငံေရးလုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး..။ရွစ္ေလးလံုးရဲ ႔  အဆက္…။ေက်ာင္းသားေတြစခဲ့တဲ့   နိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို  ဆက္လိုက္ဖို႔  နိုင္ငံေရးလုပ္ေနတာပါ….)

 

နိုဝင္ဘာလရဲ ႔ဒုတိယပတ္၊ တတိယပတ္ေလာက္မွာေတာ့(စိတ္အထင္၂ဝ-၂၁ရက္ေန႔ ေလာက္) ပဲခူးတိုင္းက တိုင္းစည္းဗိုလ္မႉးေမာင္ေအး က်ေနာ္႔ အိမ္ကို ေရာက္လာပါတယ္။ ညေနေလးနာရီေလာက္မွာပါ။သူနဲ႔အတူ  အဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ေၾကညာစာတမ္း တစ္ထပ္ၾကီး လည္း ပါလာပါတယ္။ အိမ္ကဧည့္ခန္းမွာထိုင္ျပီး သူနဲ႔ပါလာတဲ့ ေၾကညာစာတမ္းေတြထဲက (၉.၁၁.၈၉)ေန႔ စဲြနဲ႔   ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္(၄)ကို ေတြ႔လိုက္ပါတယ္။ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအမည္စာရင္းလ်ာထားရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္အတြက္ ရည္ညႊန္းပါ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖဲြ ႔မွ (၁၉၈၉ခု၊ နိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန့တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္လို႔  ဆိုျပီး

 

(က) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ ဗဟိုဦးစီးအဖဲြ ႔နွင့္ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖဲြ ႔မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္  အဖဲြ ႔ဝင္မ်ားအား လံုးအတြက္ ဗဟိုအဖဲြ႔ ခ်ဳပ္မွ ေရြးခ်ယ္လ်ာထားရမည္။

 

(ခ) အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ ႔ခ်ဳပ္ တိုင္း/ျပည္နယ္စည္းရံုးေရးအဖဲြ႔ ဝင္ျဖစ္ေသာ တိုင္းအရန္အဖဲြ ႔ဝင္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းစည္းရံုးေရးအဖဲြ႔ မ်ားမွ ထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္ထားရမည္။

 

(ဂ) မဲဆနၵနယ္တစ္ခုတည္းရိွသည့္    ျမိဳ ႔နယ္မ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ  ျမိဳ ႔နယ္မ်ားမွပင္ စိစစ္၍ မဲဆႏၵနယ္  နွစ္နယ္ရိွသည့္ျမိဳ ႔နယ္မ်ား  အတြက္မူ မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္ကိုဗဟိုမွ  အထက္အပိုဒ္ (က) ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ခဲြေဝသတ္မွတ္  လ်ာထားရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

လို ႔ ပါရိွပါတယ္။ ေနာက္  နိုဝင္ဘာလ(၁၃)ရက္ေန႔စဲြနဲ ႔စာမွာလည္း ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္(၅)ဆိုျပီး အပိုဒ္(၃)မွာ မဲဆႏၵ နယ္အလိုက္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္   ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား  လ်ာထားရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္   ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ ႔ဝင္မ်ား၊ဗဟိုဦးစီအဖဲြ႔ ဝင္မ်ားနွင့္ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖဲြ ႔ဝင္မ်ားအျပင္ အျခားနိုင္ငံေတာ္နွင့္အဖဲြ ႔ခ်ဳပ္အတြက္လိုအပ္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ  မဲဆနၵနယ္တြင္ထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္လ်ာထားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

 

လို ႔ပါရိွတာေတြ ႔ရပါတယ္။ အဲဒီ(၁၃.၁၁.၈၉)ေန႔ စဲြနဲ႔ စာအမွတ္ဝဝ၃/ဖဲြ႔ စည္း(ေရြး)၈၉   မွာလည္း

 

(၁) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ႔ခ်ဳပ္ရဲ ႔  အထက္ရည္ညႊန္းပါ စာအရ ျပည္သူ႔  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား လ်ာထားျခင္းနွင့္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း  တို ႔အတြက္ တိုင္း/ျပည္နယ္ၾကီးၾကပ္ ေရးအဖဲြ ႔  မ်ားသည္ ၄င္းတို ႔ ဧ။္  ၾကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမိဳ ႔နယ္စိစစ္ေရးအဖဲြ

႔မ်ားကို   ခ်မွတ္ထားသည့္ မူနွင့္အညီဖဲြ ႔စည္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

(၂)     တိုင္း/ျပည္နယ္ၾကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ ႔  က ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံအတည္ျပဳတင္ျပသည့္အမည္စာရင္းသည္သာလွ်င္ တရားဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း  ထပ္ဆင့္ညႊန္ၾကားပါသည္။

 

လို ႔  ပါရိွတဲ့  ေနာက္စာနွစ္ေစာင္ကို ဦးခ်စ္ခိုင္လက္မွတ္ထိုးထားပါတယ္။ဒီစာေတြ ရဲ ႔ အလိုအရ  ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ေနရာ ရွိတဲ ႔ျမိဳ ႔နယ္ေတြမွာ တေနရာကို  ဗဟိုကခ်ေပးမယ္..။ျမိဳ ႔နယ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း  စိစစ္ေရး အဖြဲ ႔ေတြ  ဖြဲ ႔စည္းရာမွာလည္း  တိုင္း နဲ ႔ဗဟိုက အတည္ျပဳရမယ္ ဆိုတဲ ႔ အခ်က္ေတြ ပါလာတာမို႔  ႏွစ္ေနရာ ရွိတဲ ႔ ျမိဳ ႔ေတြမွာ  တေနရာကို ဗဟိုကယူမယ္..။ဒါကို  လက္ခံတဲ ႔ စိစစ္ေရးအဖြဲ ႔ေတြကိုသာ  တိုင္းနဲ ႔ဗဟိုက  လက္ခံမယ္  ဆိုတဲ ႔သေဘာ..။ျမိဳ ႔နယ္ေတြကိုဗဟိုက  ခ်ည္ျပီး တုပ္ျပီးသား ျဖစ္ေအာင္  လုပ္လိုက္တဲ ႔ သေဘာပါ..။ဒါေၾကာင္႔  ဒါေတြကို  ဖတ္ျပီးတာနဲ ႔က်ေနာ္က  ဗိုလ္မွဴးေမာင္ေအးကိုတည္႔တည္႔ၾကည္႔ျပီး  ေျဗာင္ ေျပာခ်လိုက္ပါတယ္..။

 

“အကုန္လံုး  က်ေနာ္တို႔  ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ အတိုင္းပါပဲ။က်ေနာ္က ရပ္/ေက်းဖဲြ႔စည္းေရး၊ ျမိဳ ႔နယ္  ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ေရးကတည္းက တိုင္းနဲ႔ ဗဟိုဟာ ျမိဳ ႔နယ္ကို  အပိုင္စီးဖို ႔လုပ္တာေတြကို ၾကိဳ ျမင္ခဲ့ လို႔  ေအာက္ေျခမွာလည္း   ဒါေတြကိုေထာက္ျပျပီး

ဗဟိုကို  စာတင္ခဲ့တဲ့သူပါ။ ဒါကိုဗိုလ္မႉးသတိထားမိခဲ့မလားေတာ့  မသိဘူး။ ဒါေတြေၾကာင့္   ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ေရးကိုလက္ခံျပီ  ဆိုကတည္းက တိုင္းက  ဦးလွေဖနဲ ႔ ဦးျမေလးကိုအတိအလင္းသတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုပံုမ်ိဳး  ဆိုရင္  ဒီျမိဳ ႔နယ္ကလက္မခံဘူး  ဆိုတာ….။ ဗိုလ္မႉးေမာင္ေအးက “ဘာကိုလက္မခံတာလဲ” လို ႔ျဖတ္ေမးပါတယ္။

 

“ မဲ ဆႏၵနယ္  နွစ္နယ္ရိွရင္ တစ္နယ္ကို ဗဟိုကယူမယ္ဆိုတဲ့မူကို လက္္မခံတာပါ။ က်ေနာ္အစကတည္းက  ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္တို ႔ျမိဳ ႔က လူေတြကလည္း   ဒါကိုဦးလွေဖနဲ ႔ဦးျမေလးကို အတိအလင္း  ေျပာျပီးသားပါ။ ဗဟိုက   တစ္ေနရာလ်ာထားမယ္ဆိုတာလက္မခံနိုင္တာပါ။ တစ္ေန ႔ဒီ ဒံုပဲဆိုက္မယ္လို႔  ထင္ျပီးသားပါ။ က်ေနာ္က နိုင္ငံေရးကို  ေက်ာင္းသားကတည္းကေတာက္ေလွ်ာက္ စိုက္လိုက္ မတ္တပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူပါ။ ဘယ္ညႊန္ၾကားစာကဘယ္ကိုရည္ရြယ္တယ္ဆိုတာ သတိထားဖတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  က်ေနာ္ တို႔  ျမိဳ ႔ကိုလည္း   ၾကိဳ ျပီးသတိထားဖို ႔ အျမဲပညာေပးစည္းရံုးထားပါတယ္။ အခု.. ဗိုလ္မႉးယူလာတဲ့ညႊန္ၾကားခ်က္(၄)ရယ္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္(၅)ရယ္၊ စာအမွတ(္ဝဝ၃)ရယ္က ျမိဳ ႔နယ္စည္းရံုးေရး ေကာ္မတီကို ခ်ည္ျပီးတုပ္ျပီးလုပ္လိုက္တာေပါ့…”

 

က်ေနာ္  မ်က္နွာကိုျပံဳး ေနနိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ျဖစ္္ရင္ ေလွာင္ျပံဳးပဲ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။

 

“က်ေနာ္  ရန္ကုန္ကမျပန္ခင္   ရန္ကုန္မွာ ရွိတဲ ႔ေပါင္းတည္အသင္းက  လူေတြနဲ႔  ေတြ႔ ေတာ႔လည္းၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ေပါင္းတည္က  ဘယ္အစိုးရအဖဲြ ႔ မွာမဆို ဝန္ၾကီးအဆင့္ပါခဲ့ဖူးတာခ်ည္းပဲမို႔  အခုလည္း ေပါင္းတည္မွာ   တစ္ေနရာမွာေတာ့ဝန္ၾကီးျဖစ္နိုင္မယ့္သူကို ဒါမွ မဟုတ္..၀န္ၾကီးျဖစ္ခဲ႔ဖူးသူကိုေပးဖို႔ေပါ့ေလ။ က်ေနာ္႔ကိုေတာ့   အေရးအခင္းမွာကြ်န္ေတာ္လႈပ္ရွားခဲ့တာေတြေၾကာင္႔  ခ်န္ထားလို႔ မျဖစ္လို႔  တစ္ေနရာေပးမယ္။ေနာက္တစ္ေနရာကိုေတာ့  ရန္ကုန္က ဝန္ၾကီးအဆင့္ရိွတဲ့သူကို   ေပးဖို႔ဆိုတဲ့ ရန္ကုန္ေရာက္ေပါင္းတည္သား  ေတြရဲ ႔သေဘာထား..ေတြကို  သိခဲ ႔ရတယ္..။ဒါအမွန္ပဲ..။ ရန္ကုန္တုန္းကရင္းနီွးတဲ့ ေပါင္းတည္အသင္းအမႈေဆာင္နဲ႔ လူၾကီး တခ်ိဳ ႔က  ေျပာခဲ့တဲ့စကားေတြပါ။ က်ေနာ္  ကလည္းအဲဒီသူေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔  ဖာသာဝန္ၾကီးရူးရူးေနၾက..။ ေပါင္းတည္မဲဆႏၵ နယ္မွာ   မဲေပးၾကမွာ ကရန္ကုန္ေရာက္ေနတဲ့ေပါင္းတည္သားေတြမဟုတ္ဘူး။ ေပါင္းတည္မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္ အတြက္ က်ေနာ္႔ကိုတစ္ေနရာေပးမယ္ဆိုတာလည္း ခင္ဗ်ားတို႔ကေပးနိုင္တာမဟုတ္ဘူး..။ ေပါင္းတည္က မဲဆႏၵ ရွင္ေတြကေပးမွာလို႔..။ဒီအတိုင္းကို   ေျပာခဲ့တာ..”

 

“ ဒီမွာဗိုလ္မႉး…က်ေနာ္  ဗိုလ္မႉးကိုအပြင့္လင္းဆံုးေျပာမယ္။ ဒါဟာ က်ေနာ္ တစ္ေယာက္တည္းရဲ့သေဘာထားလည္းမဟုတ္ဘူး..။ျမိဳ ႔နယ္စည္းေကာ္မတီရဲ ႔  သေဘာထားျဖစ္မွာပဲ..။က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ဒီသေဘာထားကို  စတင္မယ္။ ဒီ သေဘာထားကေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔  ဗိုလ္မႉးတို႔  ဗဟိုကတစ္ေယာက္ရမွျဖစ္မယ္ဆိုရင္   တစ္ေယာက္ေတာ့မလာနဲ႔..။ နွစ္ေယာက္စလံုးသာ..လာခဲ့။နွစ္ေနရာစလံုးအတြက္သာ..လာခဲ့။ က်ေနာ္လည္း  ေရွာင္ေပးမယ္။ တျခားတသီးပုဂၢလအေနနဲ႔  လည္းမဝင္ပါဘူး။ ေဘးမွာေအးေအးပဲထြက္ထိုင္ေနပါမယ္..။အမတ္လုပ္ခ်င္လို႔နိုင္ငံေရးလုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး..။ရွစ္ေလးလံုးရဲ ႔  အဆက္…။ေက်ာင္းသားေတြစခဲ့တဲ့   နိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို  ဆက္လိုက္ဖို႔  နိုင္ငံေရးလုပ္ေနတာပါ..”

 

သူလည္း  ဘာမွဝင္မေျပာေတာ့ပါဘူး..။ ေရွ ႔  မွာခ်ထားတဲ့လက္ဖက္ရည္ေတြလည္းဒီအတိုင္းပါပဲ။ သူ…ေနမထိထိုင္မသာျဖစ္ေနပံုေတာ့ေပၚပါတယ္။ က်ေနာ္..ဆက္ေျပာပါတယ္။

 

“ ေအး-တစ္ခုေတာ့ရိွတယ္..။ ျမိဳ ႔နယ္ေအာင္နိုင္ေရးအဖဲြ႔ က..ဘယ္ေလာက္လုပ္ေပးနိုင္မလဲ..။

 

စည္းေကာ္မတီထဲက   ဘယ္နွစ္ေယာက္ေလာက္က   အဲဒီလို..ဗဟိုကဆင္းလာတဲ့မိုးက်ေရႊကိုယ္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား  အတြက္   လုပ္ေပးနိုင္မလဲ၊စည္းရံုးေပး  နိုင္မလဲဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္တာဝန္မခံနိုင္ဘူး”

 

အခ်ဳပ္ကေတာ့   ဒီသေဘာပါပဲ..။သူ ႔  ဆီကပါလာတဲ့ညႊန္ၾကားစာေတြဖတ္ေနတာနဲ႔..ဒီ႔ျပင္  အေၾကာင္းအရာေလးေတြ  ေျပာတာနဲ႔တစ္နာရီ၊ တစ္နာရီခဲြေလာက္ေတာ့   ၾကာသြားမယ္။ က်ေနာ္စကားျပတ္ေတာ့  သူလည္း  သူ႔  ရြာဘိုကုန္းမွာ  ညအိပ္မွာမို႔သြားေတာ့မယ္လို႔  နႈတ္ဆက္ပါတယ္၊ ျပန္ကာနီးေတာ့  ဗိုလ္မႉးေမာင္ေအးကတစ္ခြန္းေတာ့ေျပာတယ္။

 

‘ဆရာေရ-ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာဝင္  အေရြးမခံဘူးလို႔ဆံုးျဖတ္ထားတယ္’တဲ့။ က်ေနာ္ ကလည္းေျပာလိုက္ပါတယ္။ “ အဲဒါ  ..သိပ္မွန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပါ့ဗ်ာ”  လို ႔..။ ေနာက္တစ္ေန႔  မွာပဲ ျမိဳ ႔နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီ  အစည္းအေဝးေခၚျပီး   ဗိုလ္မႉးေမာင္ေအးယူလာတဲ့

ညႊန္ၾကားလႊာေတြ တင္ျပျပီး သူ ႔ကိုက်ေနာ္..ဘယ္လိုေျပာလိုက္တယ္ဆိုတာကိုပါ  တင္ျပပါတယ္။ ျမိဳ႔နယ္စည္းေကာ္မတီမွာေတာ့   ပြက္ေလာရိုက္သြားတာေပါ့။   အရင္ကေျပာတုန္းကေတာ့တစ္မ်ိဳး ..။အခုညႊန္ၾကားလႊာေတြမွာေတာ့  တစ္မ်ိဳး  မို ႔လို႔ အားလံုးပဲ     မေက်နပ္ၾက ပါ။ညႊန္ၾကားခ်က္(၄)ပါ   မဲဆႏၵနယ္နွစ္နယ္ရိွေသာ  ျမိဳ ႔နယ္မ်ားမွာ တစ္ေနရာကို  ဗဟိုကသတ္မွတ္မယ္ဆိုတာကို   ဟိုတုန္းကေတာ့ အေျခအေနအရလိုအပ္မွလုပ္မွာပါ..ဆိုျပီး ..။

 

အခုေတာ့…ဒါဟာလုပ္ကိုလုပ္မယ့္မူ  ျဖစ္ေနလို႔  မေက်နပ္ၾကပါ။ေနာက္ျပီးညႊန္ျကားခ်က္(၅)မွာပါတဲ့အဖဲြ႔ခ်ဳပ္နဲ႔နိုင္ငံေတာ္အတြက္  လိုအပ္သူမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္လ်ာထားမည္  ဆိုတာက လည္း    အရင္ေျပာခဲ့တာေတြနဲ ႔  မကိုက္ညီလို႔လက္မခံနိုင္ပါ..။အဲဒီထက္  ဆိုးတာကစာအမွတ္ဝဝ၃/ဖဲြ ႔စည္း(ေရြး)၈၉၊ စာပါ ….တိုင္း/ျပည္နယ္ ၾကီးၾကပ္ ေရးအဖဲြ႔ ကထပ္ဆင့္ေထာက္ခံအတည္ျပဳ တင္ျပသည့္အမည္စာရင္းသာလွ်င္   တရားဝင္ျဖစ္သည္ဆိုတာလည္း   မၾကိဳက္ပါ။

 

ဒါေၾကာင့္   ညႊန္ၾကားခ်က္(၄)နွင့္(၅)ကို  လက္မခံနိုင္ဘူးဆိုတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ တစ္ပါတည္း ျမိဳ ႔နယ္အတြက္    ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း  စိစစ္ေရးေကာ္မတီကို ဖဲြ႔ စည္းပါတယ္။စိစစ္မႈေကာ္မတီကသတ္မွတ္တဲ့   ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကို  ေပးပို႔ရင္း..ဗဟိုမွာသြားျပီး   အေရးဆိုဖို႔ က်ေနာ္ရယ္၊ ဦးျမေမာင္ရယ္၊ စိုင္းေနညြန္႔  ရယ္  သံုးဦးကိုလည္းတစ္ခါတည္းေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။

 

ျမိဳ ႔နယ္  ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစိစစ္ေရးအဖဲြ႔ ကိုေတာ့အျပင္ကအဖဲြ႔ ဝင္မဟုတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္(၁)ေဒါက္တာစိန္စိန္ရီ(ဗိုလ္မႉးေဟာင္း)  (၂)ဦးေမႊး(၃)ဦးသိန္း(ဆန္စက္)တို႔ကိုေရြးပါတယ္။ စည္းေကာ္မတီရဲ့ကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့   ဦးျမေမာင္၊ ဦးေအာင္တင္နဲ ႔  ဦးသိန္းလွတို ႔   ပါဝင္ပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts