သတင္းပေဒသာ

“၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ”

“၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ”
မင္းအဂၢ (ျပည္သူ႔ဆႏၵဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၃၉၊ ၁၂.၁၂.၂ဝ၁၃)

Facebook Recollection

၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းလႊာမွာ ေမးခြန္းေပါင္း (၄၁)ခ်က္ ပါဝင္ပါတယ္။ အိမ္တစ္အိမ္ကုိ ေမးခြန္း (၄၁)ခ်က္ကုိ ေျဖဆုိဖုိ႔ ပ်မ္းမွ် အခ်ိန္ မိနစ္ ၂ဝ ကေန မိနစ္ ၃ဝ ထိ ၾကာႏုိင္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေတြကုိ ေျဖတ့ဲအခါ ၁ ၂ ၃ ၄ ဆုိၿပီး ေရးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ခဲတံနဲ႔ ျခစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလုိလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရမည့္သူေတြကုိ သင္တန္းေပးထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဖြဲ႔စည္းပုံအရ တုိင္းရင္းသား (၁၃၅)မ်ဳိးရွိတယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္ႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတ့ဲ နယ္နိမိတ္ေတြမွာ အခ်ဳိ႔လူမ်ဳိးစုေတြရွိေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ဘက္ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္)၊ နာဂဘက္မွာ၊ ျပည္တြင္းမွာလည္းရွိတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေးအရဆုိရင္ လူမ်ဳိးစုတစ္စုသည္ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ႔ ဝ. ဝဝ၁ % အေရအတြက္ရွိမယ္ဆုိရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာတစ္ေနရာရမယ္။ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး တစ္ေနရာရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရွမ္း၊ မြန္၊ ခ်င္းေတြက ရန္ကုန္မွာ သူတုိ႔လူမ်ဳိးစု ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆုိတာ စစ္တမ္းေကာက္တယ္။

အမွန္ေတာ့ အဲဒါေတြက သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ပဲ ဆုိင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႔လူမ်ဳိးစုေတြကလည္း သူတုိ႔လူမ်ဳိးစုကုိ အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနတ့ဲသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လူမ်ဳိးစုေတြကုိ ထည့္သြင္းေရး၊ မထည့္သြင္းေရးဆုိတာ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥမဟုတ္ပါ။ အဲဒါက ႏုိင္ငံေရးရာကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားျဖစ္ေနပါေစ၊ မ်ဳိးႏြယ္စုႀကီးျဖစ္ျဖစ္၊ ေသးေသးျဖစ္ျဖစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတ့ဲအခါမွာ ပါကုိပါရပါလိမ့္မယ္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ မတုိင္မီက လူမ်ဳိးစု (၁၄၄)မ်ဳိး ရွိရာမွာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာ လူမ်ဳိးစု (၁၃၅)မ်ဳိးသာ ပါဝင္ျပ႒ာန္းခ့ဲတယ္။ ေပ်ာက္သြားတ့ဲ လူမ်ဳိးစု (၈)မ်ဳိးက သူတုိ႔ရဲ႔ လူမ်ဳိးစု ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ ဒါက ႏုိင္ငံေရးအပုိင္းပါ။

၁၃၅ မ်ဳိးမွာ ပါဝင္တ့ဲ မ်ဳိးႏြယ္ေတြအတြက္ code no. ေတြ ပါရွိၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီထဲမွာ မပါဝင္တ့ဲ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြကုိေတာ့ Other ဆုိတ့ဲ အကြက္ထဲမွာ ထည့္ပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ့္မ်ဳိးႏြယ္စု မပါဝင္သူေတြဟာ Other ဆုိတ့ဲ code no. က ၉ ၁ ၄ ။ အဲဒီေဘးက ကြက္လပ္ကေလးမွာ ကုိယ့္ရဲ႔မ်ဳိးႏြယ္စုကုိ ဖြင့္ဟေျပာပါ။

စာရင္းေကာက္သူက ကာယကံရွင္ေျပာတ့ဲအတုိင္း ၉ ၁ ၄ ရဲ႔ ေဘးကကြက္လပ္မွာ ကုိယ္ေျပာတ့ဲမ်ဳိးႏြယ္စုကုိ ေရးေပးပါလိမ့္မယ္။

အခ်ဳိ႔ မွတ္ပုံတင္ကတ္ေတြမွာ ကုိယ့္လူမ်ဳိးအမည္အမွန္ကုိ မေရးထားခ့ဲလွ်င္လည္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္သူကုိ ကုိယ့္မ်ဳိးႏြယ္စုကုိ မွန္ကန္တိက်စြာ ေျပာရပါမယ္။

မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားကုိ ထုတ္ျပစရာ မလုိပါဘူး။ ဘာကတ္မွမရွိရင္လည္း မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္႐ုံပဲ။

ကို္ယ့္မိဘရဲ႔ လူမ်ဳိးက ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္ထည့္ခ်င္တ့ဲလူမ်ဳိးကုိ ထည့္ခြင့္ရွိပါတယ္။

ကိုယ္ဆႏၵရွိတ့ဲ လူမ်ဳိးကုိ ထည့္တာကုိ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္သူက ေရး၊ မေရး ေသခ်ာၾကည့္ပါ။

သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ လူအမည္ကုိမၾကည့္ပါ။ အဓိက ဘာသာ၊ လူမ်ဳိးစုကုိသာ ၾကည့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံး ထုတ္ျပန္ခ်ိန္မွာ Other လုိ႔ပဲ ထုတ္ျပန္မွာျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးႏြယ္စုအမည္ေတြ မပါပါဘူး။

ဒါေပမ့ဲ ေနာက္ပုိင္းထုတ္ျပန္တ့ဲအခါ တစ္မ်ဳိးခ်င္းစီ ထုတ္ျပန္ေပးပါမယ္။

ေသခ်ာသုံးသပ္စိစစ္ၿပီးတ့ဲအခါမွာ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ေရးဆြဲမယ့္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအတြက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းမွရေသာ အခ်က္အလက္သည္ ဥပေဒျပဳရာတြင္လည္း အသုံးဝင္ပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ ေျဖဆုိသူသည္ မိမိဆႏၵရွိေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုကုိသာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖဆုိပါ။ ကုိယ္က အေသအခ်ာေျပာရဲ႔သားနဲ႔ မေရးဘူးဆုိရင္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးကုိ တုိင္လုိ႔ရပါတယ္။

အဲဒါမွ အေရးမယူဘူးဆုိရင္ အထက္အဆင့္ဆင့္ကုိ အခ်ိန္မီတုိင္ၾကားလုိ႔ရပါတယ္။

သူတုိ႔ေမးတာကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပန္မေျဖဘူဆုိရင္လည္း အိမ္ရွင္ကုိ တရားစြဲလုိ႔ရပါတယ္။

ကုိယ့္မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးက ျပည္ပမွာေရာက္ေနသူရွိရင္ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ေနပါတယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္တယ္။ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ သြားခ့ဲသြားခ့ဲ၊ အေရးယူျခင္း / မယူျခင္းနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသား / မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ အျခားဘယ္ႏုိင္ငံမွာ ရွိေနတယ္ဆုိတာ ေပၚလြင္သြားေစပါတယ္။ အဲဒါမွ ကုိယ့္သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ကုိယ့္မိသားစုဝင္အားလုံးပါဝင္မယ္။ ကုိယ့္မိသားစုဝင္ထဲမွာ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူရွိရင္လည္း ေျပာျပရပါမယ္။

အျခားဘယ္နယ္ကုိ ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာကုိလည္း ေျပာျပရပါမယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ၿပီးလုိ႔ စာရင္းထုတ္ျပန္တ့ဲအခါ အမည္စာရင္းထုတ္ျပန္မွာမဟုတ္ဘဲ လူဦးေရစာရင္းကုိ ရပ္ကြက္အဆင့္၊ ၿမိဳ႔နယ္အဆင့္၊ ခ႐ုိင္အဆင့္၊ ျပည္နယ္ / တုိင္းအဆင့္ စသျဖင့္ ထုတ္ျပန္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံၿပီးတ့ဲအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူဦးေရဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆုိတာ အၾကမ္းဖ်င္းရလဒ္ရွိလာၿပီ။ အမ်ဳိးသားဦးေရ၊ အမ်ဳိးသမီးဦးေရကုိ ရပ္ကြက္အလုိက္၊ ၿမိဳ႔နယ္အလုိက္ အသီးသီးေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ ၁၁ လ ၾကာတ့ဲအခါ အကုန္အျပည့္အစုံ ထုတ္ျပန္ေပးပါမယ္။

သက္ဆုိင္ရာဌာနအလုိက္ အစီရင္ခံစာ စစ္တမ္းေတြထြက္လာမယ္။ ေနာက္ ၁ဝ ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂ဝ မွာ ျဖစ္လာမယ့္ လူဦးေရ၊ ေမြးဖြားႏႈန္း၊ ေသဆုံးႏႈန္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိ၊ လူငယ္အေရအတြက္ စသျဖင့္ အားလုံးကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္မယ္။ လူမ်ဳိးစုအခ်ဳိ႔ တုိးလာဖုိ႔ရွိသလုိ ေလ်ာ့သြားႏုိင္တ့ဲ လူမ်ဳိးစုလည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိတာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းနဲ႔ မတူပါဘူး။

မွတ္ပုံတင္ကတ္နဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္က လူအခ်င္းခ်င္း သန္းေခါင္စာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိသမွ်ကုိ မွ်ေဝရပါမယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖေပးၾကဖုိ႔။ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေစာင္းမက်န္ လူမွန္သမွ် သန္းေခါင္စာရင္းထဲမွာ ပါဝင္ရမယ္ဆုိတာကုိ ျပည္သူအခ်င္ခ်င္းလည္း အသိေပးျဖန္႔ေဝၾကရပါမယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႔ ေရရွည္စီမံကိန္းေတြအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လာေစပါလိမ့္မယ္။

မင္းအဂၢ (ျပည္သူ႔ဆႏၵဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၃၉၊ ၁၂.၁၂.၂ဝ၁၃)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts