သတင္းေဆာင္းပါး ေအာင္ဒင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၉ )

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၇၉၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၉ )

 ေအာင္ဒင္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၃

အပိုင္း (၄၉) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

 #လႊတ္ေတာ္ထက္ အာဏာၾကီးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အျမင့္ဆုံး ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သလို  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႕နဲ႕ တန္းတူ အျမင့္ဆုံးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ့ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထက္ အာဏာပိုျမင့္သလို ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္၊

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ သေဘာတူညီမႈနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ မဲဆနၵနယ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ မဲစာရင္းမ်ား ျပဳစု၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အေျခအေနမေပးေသာ မဲဆနၵနယ္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြါးမႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ျခင္း စတဲ့ အဓိကတာဝန္မ်ားရွိပါတယ္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ လႊတ္ေတာ္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထက္ျမင့္တဲ့ အာဏာေတြ ရွိေနပါတယ္၊ အဲဒီအာဏာမ်ားကေတာ့ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူျခင္းတို႕ ျဖစ္ပါတယ္၊

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၀၂) အရ  ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲခံုအဖြဲ႕မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုင္ရာ ဥပေဒအရေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အားလုံးအတြက္ “ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အျပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္ေစရမည္” လို႕ျပ႒န္းထားပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သမၼတခန္႕အပ္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေရြးေကာက္ေကာ္မရွင္ရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေစာဒကတက္ခြင့္ မရွိပါ၊

#ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္ခုအတြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ လစ္လပ္တတ္ပါတယ္၊ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သက္ဆိုင္ရာမဲဆနၵနယ္မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျပီး လစ္လပ္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အစားထိုးေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမွာပါ၊ ဒါေပမည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာေရာ၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္ ၃) မွာပါ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အခ်ိန္အပိုင္းအျခားသတ္မွတ္ျပီး က်င္းပေပးဖို႕ ျပ႒န္းထားတာ မပါဝင္ပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆနၵရွိမွ က်င္းပေပးျပီး ဆနၵမရွိရင္ မက်င္းပပဲထားႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာရွိသလို ျဖစ္ေနပါတယ္၊

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၆) ရက္ေန႕က က်င္းပတဲ့ ပထမအၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ သတၱမအစည္းအေဝး၊ ဒုတိယေန႕မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ (ပုသိမ္မဲဆနၵနယ္) နဲ႕ ဦးေဖသန္း (ေျမပံုမဲဆနၵနယ္) တို႕ရဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက “ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃၁ အရ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေနရာအခ်ိဳ႕ လစ္လပ္ေနေစကာမူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္” ဟု ျပဌန္းထားတာကို ကိုးကားျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို “အခါအားေလ်ာ္စြာ” သတ္မွတ္က်င္းပေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေနရလို႕ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို “ေလာေလာဆယ္” က်င္းပရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားပါတယ္၊

တကယ္ေတာ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (သို႕မဟုတ္) အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္အင္အားအျပည့္တက္ေရာက္လို႕ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ လစ္လပ္ေနေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္လို႕ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပႏိုင္ျခင္း(သို႕မဟုတ္) မက်င္းပႏိုင္ျခင္းဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ့ တာဝန္မဟုတ္ပါ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ့ တာဝန္က မဲဆနၵနယ္တိုင္းကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျပည့္အဝေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျပီး ျဖစ္ဖို႕ပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္လစ္လပ္တဲ့ မဲဆနၵနယ္မ်ားမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အျမန္ဆုံးက်င္းပေပးဖို႕ တာဝန္ရွိပါတယ္၊

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြနဲ႕ အလုပ္မ်ားေနလို႕ ဆိုတာလည္း လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မဟုတ္ပါ၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အၾကိဳ၊ အစမ္းေလ့က်င့္သလိုျဖစ္တာမို႕ ပိုျပီးေတာင္အက်ိဳးရွိပါေသးတယ္၊ အခုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆနၵနယ္ ၁၆ခု၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆနၵနယ္ ၄ခုနဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆနၵနယ္ ၁၅ ခုမွာ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဆုံးရွုံးေနရပါတယ္၊

#လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူျခင္း

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ကို ျပ႒န္းထားပါတယ္၊ ပုဒ္မ (၃၉၆) ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆနၵနယ္၏ မူလမဲဆနၵရွင္မ်ားအနက္ အနည္းဆုံး တစ္ရာခိုင္ႏႈံးက တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းလိုေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရပါမယ္၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဥပေဒႏွင့္အညီ စံုစမ္းစစ္ေဆးရပါမယ္၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေခ်ပခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပ႒န္းထားပါတယ္၊ ပုဒ္မခြဲ (င) အရ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က စြပ္စြဲခ်က္သည္မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ စြပ္စြဲခံရသူသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ထမ္းရြက္ေစရန္ မသင့္ေၾကာင္း သေဘာရရွိလ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရမည္လို႕ ျပ႒န္းထားပါတယ္၊

ဒီျပ႒န္းခ်က္မွာ ကိုင္တြယ္က်င့္သုံးရမည့္ “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တာဝန္မွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ” ကိုေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒န္းျခင္းမရွိေသးပါ၊ ဒါေပမည့္လည္း ဥပေဒတိုင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ပင္မဥပေဒျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ကိုက္ညီရမွာမို႕ ဒီဥပေဒျပ႒န္းရင္လည္း ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တိုင္တန္းခ်က္အရ စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူခြင့္အာဏာကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ အပ္ႏွံရမွာျဖစ္ျပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ့ အဆုံးအျဖတ္ဟာ အျပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္မွာပါ၊ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္တဲ့ က်င့္ဝတ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းလို႕ စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ အေရးယူရမည့္ အစား သမၼတခန္႕အပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္ကို အာဏာအပ္ႏွင္းထားတာမို႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ ကံၾကမၼာကို ဆုံးျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အာဏာရွိေနပါတယ္၊

#အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ၊ ဥပေဒျပဳအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ နဲ႕ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ထံ  အပ္ႏွံထားတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္၊

ဒါေပမည့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ ဖ်က္သိမ္းခြင့္၊ မဲဆနၵနယ္မ်ား သတ္မွတ္ခြင့္၊ ျပင္ဆင္ခြင့္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပခြင့္၊ ေရႊ႕ဆိုင္းခြင့္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္၊ အေရးယူခြင့္ေတြနဲ႕၊ အဲဒီေကာ္မရွင္ရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာလည္း အျပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္တာမို႕ ဗဟိုအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို အခုေလာက္ အာဏာမ်ား မ်ားအပ္ႏွင္းထားျခင္းဟာ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ့ အခန္းကဏၰကို ေသးသိမ္ေစသလို “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံးတရားရုံးျဖစ္သည္” လို႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈)၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) မွာ အတိအလင္းျပ႒န္းထားတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္” ရဲ့ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို လည္း အားနည္းေစပါတယ္၊

#သမာသမတ္က်ျခင္း၊ မက်ျခင္း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ၾကမွာပါ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုက ေထာက္ခံတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႕ ဥပေဒၾကမ္းတင္တာေတြ၊ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တာေတြ လုပ္ၾကမွာပါ၊ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းရဲ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံမွ ျပင္ဆင္လို႕ရမွာပါ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လိုအပ္တဲ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေထာက္ခံမဲရရင္ေတာင္မွ ” ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)၊ ၅၉(စ)” လို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအရည္အခ်င္းနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ျပ႒န္းခ်က္အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ပုဒ္မေတြအတြက္ လူထုဆနၵခံယူပြဲက်င္းပရမွာျဖစ္ျပီး မဲဆနၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလုံးရဲ့ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေထာက္ခံမွ ျပင္ဆင္ျခင္း အတည္ျဖစ္မွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕လို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ျပည္လုံးကြၽတ္ လူထုဆနၵခံယူပြဲက်င္းပေရးတာဝန္ကိုပါ ထမ္းေဆာင္ရႏိုင္ပါတယ္၊

လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ရွိေပမည့္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္မရွိပါ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ မက်င္းပေပးဘူးဆိုရင္ လစ္လပ္ေနရာေတြကို မျဖည့္ႏိုင္လို႕ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးၾကိဳးပမ္းရာမွာ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္က အားနည္းမွာပါ၊

လူထုဆနၵခံယူပြဲနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား သန္႕ရွင္းမွ်တဖို႕မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကိုယ္တိုင္က သန္႕ရွင္းမွ်တဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၈၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) မွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ “ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သူျဖစ္ရမည္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္ မဟုတ္သူျဖစ္ရမည္။” စတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ျပ႒န္းထားပါတယ္၊ မလံုေလာက္ပါ၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒နဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသာမက ေဒသအလိုက္ ေကာ္မရွင္ခြဲအဆင့္ဆင့္မွာ ပါဝင္သူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံးနဲ႕ ေဒသအလိုက္ေကာ္မရွင္ခြဲရုံးမ်ားမွာ ခန္႕အပ္ထားတဲ့ အရာထမ္းမ်ားအားလုံးပါ ပါတီႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းဖို႕လိုအပ္သလို တပ္မေတာ္နဲ႕လည္း ကင္းရွင္းဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးႏိုင္တဲ့ (ဗီတို) အာဏာကို ကိုင္တြယ္ထားတဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ့ လက္ေအာက္ခံ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႕ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းရွိသင့္ပါတယ္၊

 

 

 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊  ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕စြဲနဲ႕ ထုတ္ျပန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ့ အမိန္႕ေၾကာ္ညာစာ အမွတ္ ၄၇/၂၀၁၃ နဲ႕ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး (ၾကည္း)၊ စစ္ရာထူးခန္႕ခ်ဳပ္ရုံးက လႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ ဗိုလ္မႉးအဆင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ ၅၈ ဦးကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရုံးအဆင့္ဆင့္မွာ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ရာထူးမ်ားမွာ ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ အဲဒီေန႕မွာပဲ ထုတ္ျပန္တဲ့ အမိန္႕ေၾကာ္ညာစာအမွတ္ ၄၈/၂၀၁၃ နဲ႕ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း) က ဗိုလ္ၾကီးအဆင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ ၃ ဦးကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ရုံးအဆင့္ဆင့္မွာ ဦးစီးအရာရွိမ်ားအျဖစ္ ခန္႕အပ္လိုက္ျပန္ပါတယ္၊ တစ္ေန႕တည္းမွာ တပ္မေတာ္အရာရွိ ၆၁ ဦးကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရုံးအဆင့္ဆင့္မွာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားအျဖစ္ ခန္႕အပ္လိုက္တာပါ၊  ေနာက္ထပ္လည္း တပ္မေတာ္အရာရွိေတြ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံးကို ထပ္မံေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါေသးတယ္၊

ဒီရာထူးေနရာေတြမွာ ခန္႕အပ္ဖို႕ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူေတြ အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွာ မရွိဘူးလို႕ ေျပာရင္ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိပါ၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပဖို႕ လိုအပ္ေနတဲ့၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူထုဆနၵခံယူပြဲ က်င္းပေကာင္း က်င္းပရႏိုင္တဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတိုင္မီမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံးေတြမွာ တပ္မေတာ္အရာရွိေတြက အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို အလုံးအရင္းနဲ႕ ဝင္ေရာက္ေနရာယူတာ သံသယျဖစ္စရာရွိပါတယ္၊ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းနဲ႕ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးက ဦးေဆာင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ နဲ႕ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို ကိုင္တြယ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံးအဖြဲ႕မ်ားရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ/ ဆနၡခံယူပြဲ က်င္းပပံု၊ ၾကီးၾကပ္ပံုမ်ားအေပၚမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိလာပါလိမ့္မယ္၊

#အခ်ိန္မီ ျပင္ဖို႕လိုအပ္ပါသည္၊

အခုလို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ဖို႕ အလြန္အကြၽံအာဏာေတြရွိေနတာဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ့ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမျဖစ္သင့္ပါ၊ ဒီအခ်က္ေတြကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ျပီး မပ်က္မကြက္က်င္းပဖို႕နဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႕ ေကာ္မရွင္ရုံးအဆင့္ဆင့္က အရာထမ္းမ်ားအားလုံး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႕ ကင္းရွင္းဖို႕၊ တပ္မေတာ္အရာထမ္းမ်ားမျဖစ္ဖို႕ ကန္႕သတ္တဲ့ ျပ႒န္းခ်က္မ်ားကိုထည့္သြင္းျပီး “ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ” ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္၊

ေလးစားစြာ၊

ေအာင္ဒင္

ဇန္နဝါရီလ ၅၊ ၂၀၁၄


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts