သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – ၂၁ ရာစုပင္လုံႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယာန္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး – အပိုင္း ၂

ေမာင္ေမာင္စိုး – ၂၁ ရာစုပင္လုံႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယာန္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝး – အပိုင္း ၂
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၆
အစိုးရ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံ
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ တင္ျပသေဘာတူညီခ်က္ ရယူခ့ဲသက့ဲ့သုိ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အားလည္း ညီလာခံအတြက္ သြားလာေရးလုံျခံဳေရးအတြက္ အကူအညီရယူခ့ဲသည္။

ထိ့ုေျကာင့္လည္း ညီလာခံသုိ႔သြားေရာက္သူမ်ားအား အဆင္ေျပစြာသြားလာႏိုင္ခ့ဲသည္။ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ားသြားေရာက္ၾကေသာ မူစယ္မွ တရုတ္ျပည္ေရႊလီကိုျဖတ္၍ မိုင္ဂ်ာယာန္သုိ႔သြားလာရာတြင္၎ ျမစ္ႀကီးနားမွ စိန္လုံကဘာ လြယ္ဂ်ယ္လမ္းမွ မိုင္ဂ်ာယာန္သုိ႔ သြားေရာက္ရာတြင္၎ တိက်ေသာစစ္ေဆးမႈမ်ားရွိသည့္မွအပ အဆင္ေျပစြာသြားလာႏိုင္ခဲ့သည္။

တကယ္တမ္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ မိုင္ဂ်ာယာန္သည္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွစစ္ေျမျပင္တပ္ရင္းတရင္း အေျချပဳထားသည့္ လြယ္ဂ်ယ္မွ ကားျဖင့္သြားလွ်င္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔သာေဝးကြာပါသည္။ လြယ္ဂ်ယ္အေပၚရွိ ျမန္မာစစ္ဖက္မွအေျချပဳထားရာ ေယာယုံေတာင္ကုန္းမ်ားမွလည္း အေျမာက္ တကမ္းစာအကြာတြင္သာ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အားလုံး၏နားလည္မႈရွိမႈေၾကာင့္ မိုင္ဂ်ာယာန္ ညီလာခံသည္ ေအးခ်မ္းစြာၿပီးဆုံးခ့ဲသည္။ လိုင္ဇာညီလာခံတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ သဝဏ္လႊာ ပို႔သက့ဲသုိ႔ မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံတြင္ အရပ္သားအစုိးရ၏သဝဏ္လႊာေရာက္ရွိမလာေသာ္လည္း မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံမွ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားအား ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုခ့ဲပါသည္။

သဝဏ္လႊာမပို႔ခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ေၾကညာခ်က္တခု ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ၎ေၾကညာခ်က္တြင္ မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံတြင္ပါဝင္သူမ်ား သြားလာေရးအဆင္ေျပေစရန္ လိုအပ္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က ရွိေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအတြက္ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူ အားလုံးပါဝင္ေရးအတြက္ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားေရာ မထိုးေသးသည့္အဖြဲ႔မ်ားေရာဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း၊ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ NCA တြင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံ၌ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအႀကိဳ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရွိေသးေသာ အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆြးေႏြးၿပီး NCA ေပၚအေျခခံ၍ ေပၚလာသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံသုိ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္
ဖြဲ႔မ်ား စုံညီစြာတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲသည္။

မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံက်င္းပေနစဥ္ ၎ေဒသတြင္ စစ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေသာ္လည္း က်င္းပေနစဥ္ႏွင့္ က်င္းပၿပီးကာလမ်ား၌ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားသည္ ကို ေတြ႔ရသက့ဲသုိ႔ SSPP/ SSA ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ဝမ္းဟိုင္းေဒသတြင္ SSA တပ္ရင္းတရင္းအား ေနရာဖယ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ညီလာခံအား ထိခိုက္မႈမရွိေသာ္လည္း ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥမ်ားစြာရွိေသးသည္ကို အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္း ထိုးေနသည္ဟုဆိုရပါမည္။

ႏိုင္ငံတကာတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံသုိ႔ သံတမန္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တိုင္းရင္းသားအေရးကို အေလးထားေၾကာင္းေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီေဂ်နမ္ဗီးယား ႏွင့္အဖြဲ႔၊ တရုတ္ျပည္အာရွေရးရာအထူးသံတမန္ မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္ႏွင့္အဖြဲ႔တို႔လည္း တက္ေရာက္ခ့ဲၿပီး ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍၎၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍၎၊ ၎တို႔၏အေလးထားမႈကိုေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

မူလစီစဥ္ထားသည့္ အစည္းအေဝးေနာက္ဆံုးရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အစီအစဥ္အတိုင္း ၎သံတမန္ ၂ ဦးစလုံးမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ၎တို႔ ၂ ဦးစလုံးက ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရွိေၾကာင္းႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆိုခ့ဲသက့ဲ့သုိ႔ ယခုညီလာခံတြင္ ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္လာသည္ကိုေတြ႔ရ၍ ဝမ္းေျမာက္ ေၾကာင္းစကားဆိုခ့ဲသည္။ တရုတ္သံတမန္ မစၥတာဆြန္ေကာ့ရွန္က ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ လြယ္ကူရာမွ စတင္ရန္ အႀကံျပဳခ့ဲသည္။

တက္ေရာက္ၾကသူမ်ား

မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၈ ဖြဲ႔တက္ေရာက္သည္ဟု ေၾကညာပါသည္။ ၎ ၁၈ ဖြဲ႔တြင္ UNFC ကိုပါ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ အေနႏွင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပပါသည္။ ၎တို႔မွာ …

၁။ UNFC ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
၂။ KIO/KIA ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔
၃။ KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး
၄။ SSPP/SSA ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ
၅။ RCSS /SSA ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ
၆။ KNPP ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ
၇။ NMSP မြန္ျပည္သစ္ပါတီ
၈။ KNU/KNLA-PC ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ
၉။ DKBA ကရင္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳတပ္မေတာ္
၁၀။PNLO ပအို႔ဝ္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၁၁။ CNF ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး
၁၂။ ULA/AA ရခိုင္ျပည္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၁၃။ ANC/AA ရခိုင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ
၁၄။ ALP/AA ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ
၁၅။ LDU လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္သမဂၢ
၁၆။ WNO ဝ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၁၇။ ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္
၁၈။ NDAA အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္(မိုင္းလား)
တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႔မွလြဲ၍ က်န္အဖြဲ႔တိုင္းမွ ကိုယ္စားလည္ ၅ ဦး ေလ့လာသူ ၅ ဦးတက္ေရာက္ၾကၿပီး NDAA မွ ေလ့လာသူ ၃ ဦး ေစလႊတ္ခ့ဲပါသည္။ အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကိုယ္စားလည္ေရာ ေလ့လာသူပါမတက္ေရာက္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ၄ ဖြဲ႔ရွိသည္။

၁။ UWSP/UWSA ဝ ျပည္ေသြးစည္းေရးပါတီ
၂။ MNDAA ျမန္မာျပည္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရကရက္တစ္မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (ကိုးကန့္အဖြဲ့)
၃။ PSLF/TNLA ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
၄။ NSCN(K) နာဂအမ်ဳိးသား ဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီတို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ တရားဝင္ပါတီမ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ေနျကေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီ တပ္ေပါင္းစု ၂ ခုျဖစ္ေသာ UNA ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ NBF ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒရယ္ေရးရွင္း တိ့ုမွကိုယ္စားလည္ ၅ ဦးစီ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ WLB ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွလည္း ကိုယ္စားလည္တက္ေရာက္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဴ PCG ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔အပါ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တသီးပုဂၢလမ်ားကိုလည္း ေလ့လာသူအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားခ့ဲသည္။ အဆိုပါ မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၉၆ ဦး ေလ့လာသူ ၁၁၀ ဦး စုစုေပါင္း ၂၀၆ ဦး တက္ေရာက္ခ့ဲပါ သည္။

ညီလာခံဦးေဆာင္သူမ်ား

၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္မွ ၂၉ ရက္ထိ ျပဳလုပ္ရန္ရည္ရြယ္ထားရွိသည့္
မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံကို ေအာက္ပါ ” ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ” ဝင္မ်ားက ဦးစီး
ခ့ဲသည္။

၁။ ဖဒို ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ KNU
၂။ ဒူဝါအင္ဘန္လ KIO
၃။ နိုင္ေအာင္မင္း NMSP
၄။ စဝ္ေဘာင္ေခး RCSS
၅။ စဝ္စုိင္းထူး SSPP
၆။ ႏိုင္ဟံသာ UNFC
၇။ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ ANC
၈။ ဦးေအာင္ျမတ္ KNPP
၉။ ပူဇင္က်ဳံး CNF
၁၀။ ခြန္ျမင့္ထြန္း PNLO
၁၁။ ဦးသံခဲ ABSDF
၁၂။ တာ့ပလြဲ WNO တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

“က်င္းပေရးေကာ္မတီ” ဝင္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ ခူဦးရယ္ ဥကၠ႒ KNPP
၂။ ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း ဒုဥကၠ႒ ၁ KNU
၃။ ဒူဝါဆြန္လြတ္ဂြမ္ေမာ္ ဒုဥကၠ႒ ၂ KIO
၄။ စဝ္စိုင္းလ အတြင္းေရးမွဴး RCSS
၅။ ႏိုင္ေရႊသိမ္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴ း NMSP
၆။ ပူခြါအုပ္လ်ံ အဖြဲ႔ဝင္ CNF
၇။ စဝ္စိုင္းထူး ။ SSPP
၈။ ဦးမင္းထြန္း ။ ANC
၉။ ေစာျမရာဇာလင္း ။ ALP
၁၀။ ဦးဆန္နီ ။ ABSDF

ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီကို ဥကၠ႒ဦးလနန္(KIO) အတြင္းေရးမွဴး စဝ္ေဘာင္ေခး( RCSS ) တို႔မွ ဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႔ဝင္ ၈ ဦးပါဝင္သည္။ အစည္းအေဝးအားထိန္းညိႇေဆာင္ရြက္သည့္ ” အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႔” အား ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး ဆရာမဂ်ာနန္ႏွင့္ ဒုညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးယိင္းဟန္ဖ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ဝင္ ၈ ဦးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔အား အဖြဲ႔ဝင္ ၆ ဦးျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ခ်ဳပ္၍ဆိုလွ်င္ KIO/KIA ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမျဖစ္သည့္ မိုင္ဂ်ာယာန္တြင္ KIA မွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း ညီလာခံက်င္းပရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဂရုတစိုက္အေလးထားေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ဟုဆိုရပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ညီလာခံ၏သဘာပတိမ်ားအျဖစ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ပူးေပါင္းတြဲဖက္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

26/7/2016
သဘာပတိ ဒူဝါအင္ဘန္လ(KIO ဒုဥကၠဌ)
တြဲဖက္သဘာပတိ ၁ စဝ္ေဘာင္ေခး(ဒုစစ္ဦးစီခ်ဳပ္ RCSS)
။ ၂ ႏိုင္ေအာင္မင္း( အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး NMSP)

27/7/2016
သဘာပတိ ဖဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္( KNU ဒုဥကၠဌ)
တြဲဖက္သဘာပတိ ၁ ဦးသံခဲ ( ဥကၠ႒ ABSDF)
။ ၂ ဦးဇိုဇမ္ (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ NBF)

28/7/2016
သဘာပတိ ေဒါက္တာဆလိုင္လ်န္မႈန္းဆာေခါင္(ဒုဥကၠ႒ CNF)
တြဲဖက္သဘာပတိ ၁ ေဒါက္တာခင္ေမာင္( ဥကၠ႒ ANC)
။ ၂ မန္းေက်ာ္ၿငိမ္း ( အဖြဲ႔ဝင္ UNA)

29/7/2016
သဘာပတိ ဖဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္(ဒုဥကၠ႒ KNU )
တြဲဘက္သဘာပတိ ၁ ဦးေအာင္ျမတ္ (ဒုစစ္ဦးစီးခ် ဳပ္ KNPP)
။ ၂ ဦးသံခဲ ( ဥကၠ႒ ABSDF )

30/7/2016
သဘာပတိ ဒူဝါအင္ဘန္လ ( ဒုဥကၠ႒ KIO )
တြဲဖက္သဘာပတိ
၁၊ ႏိုင္ေအာင္မင္း (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း NMSP)။
၂၊ ခြန္ျမင့္ထြန္း( ဥကၠ႒ PNLO) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

SSPP မွ ကိုယ္စားလည္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ စဝ္စိုင္းထူးမွာ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ သဘာပတိအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ခ့ဲ့ျခင္းမရွိခ့ဲေပ။

ညီလာခံလ်ာထားခ်က္

မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံအား ၂၀၁၆ ဇူလိုင္ ၂၆ မွ ၂၉ ထိ ၄ ရက္လ်ာထားၿပီး တရက္လွ်င္ အေၾကာင္းအရာတရပ္ ေဆြးေႏြး၍ ဘုံသေဘာထားစုစည္းရန္ ရည္ရြယ္ထားခ့ဲသည္။ လ်ာထားခ်က္အရ ၄ ရက္အတြင္းေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာ ၄ ခုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

၁။ ပင္လုံလက္စြဲစာတမ္း
၂။ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူ
၃။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခံဳေရးမူဝါဒမ်ား
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား
၄။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္သုံးသပ္ခ်က္

၎တို႔အား တရက္လွ်င္ အေၾကာင္းအရာတခုေဆြးေႏြးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ထားရွိေသာ္လည္း ၿပီးျပတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔တရက္တိုးျမႇင့္ က်င္းပခ့ဲသည္။

မိုင္ဂ်ာယာန္ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အေျကာင္းအရာမ်ားသည္ မ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔သျဖင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္အကန္႔အသတ္အရ အၿပီးအျပတ္ ေဆြးေႏြးရန္မလြယ္လွေပ။ သုိ႔ေသာ္ ညီလာခံ စီစဥ္သူမ်ားအေနႏွင့္ အေျခခံက်သည့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသာရယူရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး က်န္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရန္အတြက္ လူထုအားအမွာစကားပါးလိုသည့္ သေဘာျဖစ္ပုံရသည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။ ဤသုိ႔အမွာစကားပါးျခင္းေၾကာင့္ လူထုၾကား စိတ္ဝင္စားသူမ်ားၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရန္အတြက္ စဥ္းစားၾကရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပုံရသည္။ သူတို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ပုံရသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စုိး)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts