မွတ္စုုမွတ္တမ္း သတင္းေဆာင္းပါး

လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား စာတမ္း (အပိုင္း ၃) (EPC Man)

လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား စာတမ္း (အပိုင္း ၃)

အီးပီစီက လူ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂

အဂတိလိုက္စားမႈ့တြင္ သရဖူရ လွ်ပ္စစ္ဌာန (၂)

၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း ၍ ဆနၵၵျပမႈ့မ်ားအျပီး ၂၀၁၃ အတြက္ ၀န္ၾကီးမွ အားသြန္ခြန္စိုက္ ၾကိုတင္ျပင္ဆင္ပံုမ်ားကို ထပ္မံတင္ျပပါဦးမည္။

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားသည္ ေနြအခါတြင္ ျမို့ၾကီးမ်ားအား ဓါတ္အား ေပးနိုင္ရန္ အဓိက အခန္းက႑မွပါ၀င္ပါသည္။ သို့ပါ ၍ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းကို ဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ နွစ္စဥ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွပါသည္။ ယခင္နွစ္မ်ားက ပံုမွန္ျပင္ဆင္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ယခုနွစ္္တြင္ ဌာနမွျပင္ဆင္ရန္ ခြင့္မျပုခဲ့ပါ။ ယခုနွစ္တြင္ ၀န္ၾကီးမွ ေနြရာသီ ဖေယာင္းတိုင္ မထြန္းရေရး အေၾကာင္းျပ၍ အခြင့္အလမ္း ၾကီး တစ္ခုအား ဖန္တီးပါေတာ့သည္။

အလံုနွင့္ေလွာ္ကား သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား ကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ကုမၸၸဏီ နွစ္ခုအား တင္ဒါမေခၚဘဲ ေပးရန္ ျပင္ဆင္ ပါေတာ့သည္။ ၂၀၁၂ စက္တဘၤာလအတြင္း ကုမၸၸဏီမ်ားကို ေခၚယူ၍ ေနြရာသီအမီွ မီးေပးနိုင္ရန္ အေၾကာင္းျပျပီး ထို ကုမၸၸဏီ နွစ္ခုအား ျပိုင္ဘက္မရိွ လုပ္ငန္းအပ္နံွမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားပါသည္။

ထို ကုမၸၸဏီ နွစ္ခုမွာ NONOVA ကုမၸၸဏီ နွင့္ GQM ကုမၸၸဏီ တို့ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ နွစ္စ မိုးတြင္းကာလ တည္းကျပင္ဆင္ပါက စက္ရံုတစ္ရံုလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သံုးသန္း ခန့္ကုန္က်မည္ျဖစ္ျပီး ကုမၸၸဏီ တစ္ခုလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ဆယ္သန္းေက်ာ္ ျဖင့္ အပ္နံွျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ထို့အျပင္ ဤမွ် တန္ဘိုးၾကီး ေပးထား၍ သက္တမ္းအာမခံမွာ တစ္နွစ္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအသိေပးသည့္ ပဲြတြင္ ၀ိုင္း၀န္းကန့္ကြက္ ၾကသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကို တိုင္မည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ၀န္ၾကီးမွ တင္ဒါ ေခၚယူေစခဲ့ပါသည္။ ဤတန္ဘိုးၾကီးျပီး အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ရမည့္ တင္ဒါကိုလည္း နွစ္ပတ္နွင့္ပိတ္၍၊ တင္ဒါမပိတ္မီွပင္တြင္ ေပးထားျပီးသား ကုမၸၸဏီ နွစ္ခုနွင့္ စာခု်ပ္ခု်ပ္ဆိုနိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေစခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားအရ GQM မွ မည္မွ် အကုန္ခံထားသည္ျဖင့္ ထြက္လာေနရာ ၀န္ၾကီးမွ နႈတ္ပိတ္ ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို့ပါ ၍ ၀န္ၾကီးမွ ထိုအလုပ္ကို အထက္ပါ ကုမၸၸဏီ နွစ္ခုအား မေပးမျဖစ္ ေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္ျပီး တင္ဒါ၀င္ျပိုင္သူ မ်ားအေနနွင့္ နွစ္သိမ့္ဆု အျဖစ္ ေရေနြးေငြ့စက္မ်ားျပင္ဆင္ရန္သာ ရရိွေတာ့မည္ဟု ၾကားသိေနရပါသည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ဌာနမွသာ ျပင္ဆင္ေနရာမွ ၀န္ၾကီး၏ ေခါင္းစဥ္တပ္ အမိအရ စီးပြားရွာမႈ့ေၾကာင့္ လာမည့္ေနြရာသီတြင္ဓါတ္အား မေလာက္ငွမႈ့ကို ျပည္သူမ်ား ၾကံုေတြ့နိုင္ပါေၾကာင္း။ အကယ္၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ဆည္ေရကုန္သည္အထိ အစြမ္းကုန္သံုးမည္ဆိုပါက ဆည္မ်ားပ်က္စီးမႈ့ ျဖစ္ပြားနိုင္ေၾကာင္း ၾကိုတင္ အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။

အသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ တြက္ခ်က္ျပျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၀န္ၾကီး၏ ကိုယ္ကို်းအတြက္ ခ်ယ္လွယ္မႈ့ မ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနနွင့္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းမ်ားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရင္းနီွးျမုပ္နံွသူမ်ားနွင့္ အေက်အလည္ေဆြးေနြးၾကပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဌာန၏ အျခားျပႆနာ တစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္မွ ေျပာင္းလာၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ အခြင့္အေရး သာေစာင့္ေနျပီး အဂတိလိုက္စားမႈ့မွာလည္း ထိပ္တန္း သို့ေရာက္ေနပါသည္။

ပညာရွင္မ်ားက နိုင္ငံ့အကို်းအတြက္ အေက်အလည္ ေဆြးေနြးလိုပါေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ ေျပာင္းလာၾကေသာ ၀န္ထမ္း ဌာနအၾကီးအကဲမွ “မင္းတို့ေပးရတာမဟုတ္ဘူး ေဈးနႈန္းသေဘာတူလိုက္၊ ၀န္ၾကီးမွ သေဘာတူခိုင္းေနျပီ …” ဆိုေသာေၾကာင့္ အဆိုျပု တစ္ကီလို၀ပ္နာရီေဈးနႈန္း ၁၃.၁၃ ဆင့္ျဖင့္ ျပည္သူမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ နွစ္ ဘီလီယံ ေပးဆပ္ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ့ အေနနွင့္ ရင္းနီွးျမုပ္နံွသူမ်ားဘက္မွ တြက္ခ်က္နည္းကို တင္ျပရန္ ပညာရွင္မ်ားမွ နိုင္ငံအတြက္ စီစစ္လို၍  ေတာင္းဆို ပါေသာ္လည္း မည္သည့္ တြက္ခ်က္မႈ့ကိုမွ် အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း တင္ျပမႈ့မပါဘဲ ၀န္ၾကီးအမိန့္ျဖင့္ လက္ခံခိုင္းခဲ့ပါသည္။ မည္မွ် နိုင္ငံေပၚ တာ၀န္မဲ့ေသာ ဌာနအၾကီးအကဲပါလဲ၊ နိုင္ငံအတြက္မည္မွ်သစၥာမဲ့ေသာ ၀န္ၾကီးပါလဲ။ ဌာနမွ သံုးသပ္ခ်က္ကို မယူ၊ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံျပုခ်က္အား ထည့္မစဥ္းစား၊ ကိုယ့္တစ္ဘို့ တည္းသမား ၀န္ၾကီး ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ရန္ကုန္ျမို့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရိွေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေရတို ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျမန္ဆန္စြာ ရရိွေရးအတြက္ ၅၀ မီဂါ၀ပ္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့သံုးအင္ဂ်င္ မ်ားတပ္ဆင္ရန္ လက္သင့္ရာ ကုမၸၸဏီမ်ားကို ျပိုင္ဘက္မရိွ ေပးလိုက္ျပန္ပါသည္။ ထို ကုမၸၸဏီမ်ားမွာ ၀န္ၾကီး မျဖစ္မီွ၊ ရန္ကုနဲ္ျမို့ေတာ္ ဓါတ္အားေပး အဖဲြ့ ဥကၠၠဌ ျဖစ္စဥ္က နီးစပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸၸဏီမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ စာခု်ပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အျငင္းပြား ဘြယ္ရာမ်ားစြာ ပါရိွေနပါေသာ္လည္း ၀န္ၾကီးအမိန့္နွင့္ မည္သူမွ မတားဆီးရဲ၊ အၾကံမျပုရဲ၊ မကန့္ကြက္ရဲ ျဖစ္ေနပါသည္။  စာခု်ပ္တြင္ တစ္ကီလို၀ပ္နာရီ ထုပ္လုပ္ေပးရန္အတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွ ကုမၸၸဏီကို ၃.၅ ဆင့္ ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ မွန္သည္ထင္ရေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္မွ အနာ ခ်ည္းသာျဖစ္ပါသည္။

ေလွာ္ကား နွင့္ အလံု ကဲ့သို့ေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တြင္ တစ္ကီလို၀ပ္နာရီ ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ခန့္မွန္း ဓါတ္ေငြ့ဘိုး ကုန္က် စရိတ္ မွာ ၈ မွ ၁၀ ဆင့္ အတြင္း ကုန္က်မည္ ျဖစ္ျပီး ခန့္မွန္း ထုပ္လုပ္ခမွာ ၃ မွ ၄ ဆင့္ အတြင္း ကုန္က်မည္ ျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္းအေနနွင့္ တစ္ကီလို၀ပ္နာရီ ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္ရန္ အတြက္ ၁၁ မွ ၁၄ ဆင့္ အတြင္းသာ ကုန္က်ပါမည္။

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့သံုး အင္ဂ်င္မ်ား၏ စက္စြမ္းရည္မွာမူ အလြန္ နိမ့္က်ပါသည္။ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့သံုး အင္ဂ်င္မ်ားျဖင့္ ထုပ္လုပ္ပါက တစ္ကီလို၀ပ္နာရီ ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္ရန္ အတြက္ ဓါတ္ေငြ့ဘိုး ခန့္မွန္း ကုန္က်စရိတ္ ၁၄ မွ ၂၀ ဆင့္ အထိ ကုန္က် နိုင္ပါသည္။ စုစုေပါင္း အေနနွင့္ တစ္ကီလို၀ပ္နာရီ ဓါတ္အား ထုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ၁၇.၅ မွ ၂၃.၅ ဆင့္ အတြင္း ကုန္က်ပါမည္။ ၀န္ၾကီး၏ေခါင္းစဥ္တပ္ အျမတ္ထုတ္သည့္ အလုပ္မွာ တိုင္းျပည္ အတြက္ အလြန္ နစ္နာပါသည္။ မည္သူမွ် ဓါတ္အားခ ပိုေပးစရာ မလိုေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာ ယိုဖိတ္ေနသည္ကို အမ်ားသိရိွ၍ တားဆီးနိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

၀န္ၾကီး၏ အျခားကြ်မ္းက်င္ ရာအလုပ္မွာ သမၼတၾကီး အား ေခါင္းစဥ္ တပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား မိမိဘာသာ စတင္၍ မလုပ္ဘဲ၊ သမၼတၾကီး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ခုတံုးလုပ္ျပီး ကဲြ်ကူးေရပါ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္၍ ကိုယ္ကို်းရွာျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အျမဲတေစ သမၼတၾကီးခိုင္းသည့္ အတြက္ဟုေျပာကာ ပညာရွင္မ်ား၏ အၾကံျပုခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ား ကို လွစ္လူ်ရႈ့ ျပီး လုပ္ခ်င္ရာမ်ားကို အမိန့္နွင့္လုပ္ေဆာင္ ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ့သံုး ဓါတ္အားေပး စက္ရံုရင္းနီွးျမုပ္နံွမႈ့မ်ားတြင္ “ဦးၾကိုင္သန္းေရႊ” ပါ၀င္ လာျပီး သထံုနွင့္ ေမာ္လျမိုင္ျမို့မ်ား အတြက္ MOU ထိုးျပီးေၾကာင္း၊ ၀န္ၾကီးမွာ ဦးသန္းေရႊ၏ လူရင္းတစ္ဦးျဖစ္၍၊ မျပုတ္နိုင္ဘဲ ရာထူးတိုးကာ လွ်ပ္စစ္ နွစ္ခုေပါင္း ၀န္ၾကီးျဖစ္လာျပီး ထင္သလို စီးပြားရွာကာ တိုင္းျပည္၏ အနာဂါတ္ကို ေရာင္းစား ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားရသိရ ပါသည္။

အခု်ပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ၀န္ၾကီး၏ တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာ နွင့္ အုပ္ခု်ပ္၍၊ ပညာရွင္မ်ား မည္သို့မွ်မလြန္ဆန္နိုင္ဘဲ၊ အလႊာေပါင္းစံုတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ့ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန နွင့္ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးကို အမ်ားျပည္သူမ်ား၊ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကြ်မ္းက်င္ၾကေသာ ပညာရွင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားမွ မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း ကြ်နု္ပ္တို့၏ အနာဂါတ္ မို်းဆက္မ်ားအတြက္ အကူအညီေတာင္းခံ တင္ျပအပ္ပါသည္။

(ေဆာင္းပါးစာတမ္း တင္ျပခ်က္ အပိုင္း ၃ ပိုင္း ၏ အဆုံး)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား စာတမ္း (အပိုင္း ၃) (EPC Man)
  1. Sirs:

    Thanks so much for your articles. My suggestion is that you should state the names of the persons involved so that everybody would realize what has happened in this Ministry and who did all these matters. Otherwise they would pointed one another and no actions can be taken.

    Now I knew what had happened in Burma but I did not know who did these serious irresponsible mistakes.

    Thanks so much to Moemaka for giving me a chance to know what have happened in Burma.

    Kelvin

Comments are closed.