တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

TU MAUNG NYO – ဒုတိယသမၼတ ဘယ္သူျဖစ္လာမလဲ

ဒုတိယသမၼတ ဘယ္သူျဖစ္လာမလဲ

တူေမာင္ညိဳ၊ ဇူလိုုင္ ၅၊ ၂၀၁၂

            ဖြဲ႔႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၀ (ခ) (၃) အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ “စစ္သားအမတ္” (၂၅%) က အမည္စာရင္းတင္သြင္း ေပးရမွာဘဲ။

 ဒါေၾကာင့္ (၂၅%) စစ္သားအမတ္ေတြက အမည္စာရင္းေပးတာမ်ိဳးေတာ့မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္သူကုိသာ စစ္သားအမတ္ (၂၅%) က လက္ခံၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳရတာပဲျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

            ဒီအခ်က္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္၊ ေစလႊတ္ႏုိင္တယ္၊ အမည္စာရင္းေပးႏုိင္ တဲ့ အာဏာရွိေနတဲ့ အခ်က္ကို သိသာ ထင္ရွားေစပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာစစ္သားအမတ္ (၂၅%) ကို စိတ္ႀကိဳက္စာရင္း ေပးႏုိင္သလို၊ ေပးထားတဲ့ စစ္သား အမတ္ေတြကိုလည္း စိတ္ႀကိဳက္ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏုိင္ၿပီး၊ အစားထိုးေပးႏုိင္ခြင့္လည္းရွိတယ္။

            ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ စစ္သားအမတ္ကိုလည္းခန္႔ႏုိင္သလို၊ ဒုတိယသမၼတလည္း ခန္႔ႏုိင္တယ္ဆုိတာပါပဲ။

            ဒါဟာ စစ္တပ္နဲ႔ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က လႊတ္ေတာ္ကို စိတ္ႀကိဳက္ ခ်ယ္လွယ္ေနႏုိင္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

            ဖြဲ႔႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ (ခ) ႏွင့္ (ဂ) အရ စစ္တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ“ကိစၥအားလံုး” ကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္ခြဲစီရင္ ေဆာင္ ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိသူဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

 ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ စစ္တပ္နဲ႔ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ကြပ္ကြဲႏုိင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ စစ္တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ “ကိစၥအားလံုး” လုိ႔ဆိုထားတဲ့အတြက္ ကမ္းကုန္ေနပါၿပီ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္လက္ ေအာက္မွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။

ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာစစ္ဆင္ေနတဲစစ္တပ္ေတြကို စစ္တုိက္ေနတာေတြရပ္ဖို႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ရံုး)ကုိ ညြန္ၾကားခဲ့ေပမယ့္ သမၼတရဲ႕ၫြန္ၾကားခ်က္ကုိ စစ္တပ္ကလိုက္နာခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ “ဗိုလ္ေနၿမဲက်ားေနၿမဲ” ဆုိသလုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္တုိက္ၿမဲတုိက္ေနတယ္ မဟုတ္ပါလား။

 စစ္တပ္နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဘယ္လို (Check and Balance ) လုပ္မလဲ။

“လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္ခြဲစီရင္ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္”လို႔ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးထားတဲ့အတြက္ ဘယ္လုိမွ (Check and Balance ) လုပ္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရိွေတာ့ပါဘူး။

 ဒါေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ (စစ္ဘတ္ဂ်က္) နဲ႔ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတရားစီရင္ေရး ဆိုတာေတြဟာ စစ္တပ္က (ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္) က စိတ္ႀကိဳက္သတ္မွတ္စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ နယ္ပယ္ေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘယ္သူကမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ထိန္း ခ်ဳပ္လို႔မရပါဘူး။

            တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွာ စစ္တပ္နဲ႔ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဆုိတာဟာ ျပည္သူတုိ႔ကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ (ပါလီမန္) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၄င္း(ပါလီမန္) လႊတ္ေတာ္ကတဆင့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႔တုိ႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ တြင္ရွိရ ပါမယ္။ (ပါလီမန္) လႊတ္ေတာ္ကခြင့္မျပဳဘဲ စစ္တပ္ကိုတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမျပဳရ၊ (ပါလီမန္)လႊတ္ေတာ္ကခြင့္ျပဳေသာ ေငြကို သံုးစြဲၿပီး(ပါလီမန္) လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူေသာ စစ္တပ္အင္အားကိုသာ ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

            ဒါ့အျပင္ စစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) ကိုလည္း အစုိးရအဖြဲ႔ကအုပ္ခ်ဳပ္၍ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးေခါင္းေဆာင္ေသာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာ ထားရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

            ဒါေပမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) အရေတာ့ စစ္တပ္နဲ႔ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အထက္ မွာရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ပါတယ္။ စစ္သားအမတ္ေတြကိုကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က စိတ္ႀကိဳက္စာရင္းေပးေစလႊတ္ေနတာ/ရုပ္သိမ္းေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 အခုလည္း လစ္လပ္သြားတဲ့ ဒုတိယသမၼတ ေနရာအတြက္အစားထိုးရမယ့္ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ပဲေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေပးသူကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ရာဘာတံဆိပ္တုံး ထုေပးဖုိ႔သာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၂ အရ “အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕အဆိုျပဳေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရမယ္” လို႔ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕သက္တမ္းကို ေဖၚ ျပထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

 ဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ဆုိတာဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ အသြင္ယူ ထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္ျပည့္ဝတဲ့ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔မဆီေလ်ာ္တဲ့ အဲဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြ ပါဝင္ေနတာ ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို လက္မခံႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ထင္သာျမင္သာမရွိတဲ့အခ်က္ေတြထဲမွာ ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးအပါအဝင္ သမၼတသံုးဦးစလံုးရဲ႕ပုိင္ဆိုင္မႈစာရင္းေတြကို ျပည္သူေတြက လံုးဝမသိရွိရတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

 ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈ အရ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယသမၼတမ်ားရဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အႀကီးအမွဴးထံ ေပးပို႔ရမယ္လုိ႔သာျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

“သန္႔ရွင္းတဲ့အစုိးရ၊ေကာင္းမြန္တဲ့အစိုးရ”ဆုိတဲ့ အေျပာစကားေတြနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ စံျပ အျဖစ္ သမၼတေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ပုိင္ဆုိင္အားလံုးကို ျပည္သူေတြသိရွိေအာင္ထုတ္ေဖၚေၾကညာသင့္ပါတယ္။ ဒါမွလည္းအစုိးရအဆက္ဆက္ နက္ရႈိင္းဆိုးဝါးစြာအျမစ္တြယ္ေနတဲ့ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈကင္ဆာေရာဂါကို တုိက္ဖ်က္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ (ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိွဳင္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးတင္ေအး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး လွေဌး၀င္း၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို၊  ႀကံ့ဖြံပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦး — စသျဖင့္) ဘယ္သူပဲ ျဖစ္လာပါေစ၊ ဒီမုိကေရစီ ပိုၿပီးရွိလာႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

 ေရြးခ်ယ္ခံရသူက သူရဲ႕ပုိင္ဆိုင္မႈေတြအားလံုးကို ျပည္သူေတြသိရွိေအာင္ စံျပအျဖစ္ ထုတ္ေဖၚေၾကညာဝ့ံသလား။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုတဲ့ ဒီ စနစ္ယႏၱယားကို ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ။ လူေျပာင္းေနရံုနဲ႔ ပိုၿပီးထူးျခားစရာမရွိပါဘူး။ ဒီထုိင္ခံုမွာ ထုိင္ရင္ ဒီေခ်းပဲပါ ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ဆိုတဲ့ စနစ္ယႏၱယားႀကီးကို အေျခခံက်က် ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမရွိသမွ် ဘယ္သူေတြပဲ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရပါေစ စစ္မွန္ျပည့္ဝတဲ့ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ျပည္သူအမ်ား တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ရရွိခံစားႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယသမၼတ အျဖစ္ဘယ္သူ႔ကိုပဲေရြးခ်ယ္ပါေစ၊ ဘယ္သူပဲျဖစ္လာပါေစ၊ ဘာမွ ထူးျခားစရာမရွိပါဘူး။  သုိ႔ေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္ခံရသူဟာ ဖြဲ႔႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၂၊ ၆၃၊ ၆၄ တို႔ကုိ နာခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။

            ဒါ့အျပင္  ေရြးခ်ယ္ခံရသူဟာ စစ္တပ္မွာ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေနသူျဖစ္ေနလွ်င္ ဖြဲ႔႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၃ အရ ဝန္ထမ္း အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရမယ္/ အၿငိမ္းစားယူၿပီးျဖစ္တယ္လုိ႔ျပ႒ာန္းထားတယ္။

            ဒါေၾကာင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ဗုိလ္တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူဟာ စစ္တပ္ကေန အၿငိမ္းစားယူ ရ မွာျဖစ္တယ္။

ၫြန္း

– ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

– တုိ႔ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု (ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts

5 thoughts on “TU MAUNG NYO – ဒုတိယသမၼတ ဘယ္သူျဖစ္လာမလဲ
 1. ဦးေဌးဦးကို ေပးလိုက္ရင္ေတာ ့ တိုင္ၿပည္အတြက္ရင္ေမာတယ္ဗ် ဘာလို ့လဲဆိုေတာ ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၿဖစ္တုန္းကေတာင္ သူအေဖဦးေက်ာ္စိန္(ၿငိမ္း) ကရပ္ကြက္ထဲလင္မယားရန္ၿဖစ္တာပါသူကိုအရင္လာတိုင္သူကမွာလဲ မွန္တာဘဲၿပီးေတာ ့ဦးေဌးဦးႏွင္ ့အစုရ်ယ္ယာေတြစပ္ၿပီးလုပ္ငန္းလုပ္ေနေသာဦးေဇာ္သင္ရွိန္(ဧရာဟသၤာ)ကုမဏီကလယ္ေတာ္ မွေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ ့လယ္ေၿမေတြကိုသိမ္းပိုက္ၿပီး ေၿမကြက္ေတြေရာင္း
  ဟသၤာတၿမိဳ ့သူၿမိဳ ့သားေတြဒုတ္ခေရာက္မယ္ ့ကားဂိတ္ကို ဒုသမတ၀ိတ္ၿဖင္ ့ဖြင္ ့ေတာ ့မွာႀကိမ္းေသပါတယ္ဗ်ာဒုသမတေနရာကိုေသခ်ာစီစစ္ေပးခ်င္ေစပါတယ္ဟသၤာတၿမို ့မိၿမိဳ ့ဖတစ္ဦး

 2. ဦးေဆြး စာရိုက္ခ်င္ေဇာမ်ားသြားတယ္ထင္တယ္ ေဇာ္၀င္းရွိန္ ပါ ေဇာ္၀င္းရွိန္ ဆိုတာေခတ္အဆက္ဆက္
  ဧရာ၀တီတိုင္း တိုင္းမွဴး ေတြကို ပိုင္တဲ့သူပါ ေပးတယ္ ကန္းတယ္ ၿပီးေတာ ့ၿပန္ယူတယ္ လွဴတယ္ဗ်ာဟသၤာတမွာ သူကဟသၤာတဇာတိပါ ကိုဇာတိမို ့လွဴတာမဟုတ္ပါဘူး သူအက်ိဳးအတြက္လွဴတာပါ ၿပီးေတာ ့ လယ္ေတြကို သိမ္းတုန္းကၿပည္သူအက်ိဳးအတြက္ ကားဂိတ္ကိုအသံုးၿပဳမွာဆိုၿပီးေတာ ့ လယ္သမားေတြကိုေၿပာၿပီး သက္သာစြာ၀ယ္တယ္ ၿပီးေတာ ့ေၿမကြက္ရိုက္ၿပီးမတနမဆေတြနဲ ့ေရာင္းတယ္ အေ၀ဒေၿပးထြက္မည္ ့ေနရာကလည္းဦးေဌးဦးပါရွယ္ယာပါတယ္ဗ်ာ ၿပီးေတာ ့ဟသၤာတခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးလွေ၀ကို သိန္း350 တန္အခန္းတစ္ခန္းလက္ေဆာင္ေပးထားတယ္ဗ်ာ ဦးေထးဦးကအခုဧရာ၀တီတိုင္၀န္ႀကီးဦးသိန္းေအာင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုေတာင္မမွီဘူးဗ်ာမိမိဇာတိ
  ဟသၤာတလမ္းေတြမယံုရင္လာႀကည္ ့ပါစုတ္ၿပတ္သပ္ေနတာဘဲ သူအေဖေနတဲ ့ရပ္ကြက္ေတာင္မၿပင္ဘူးဗ်ာ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေပးပါရန္

  1. ေဇာ္သင္းရွိန္(ဧရာဟသၤာ)ကုမဏီႏွင္ ့ဦးေဌးဦးတို ့စပ္တူလုပ္ ထားတဲ ့မၿပီးၿပတ္ေသးတဲ ့လုပ္ငန္းေတြဟသၤာတမွာရ်ိပါတယ္ ဒုတိယသမတၿဖစ္လို ့ကေတာ ့အရင္ဆံုးဒုတ္ခေရာက္မွာကကြ်န္ေတာ္တို ့ဟသၤာတပါ ဘာလို ့လဲဆိုရင္သူအေဖဦးေက်ာ္စိန္(တပ္မေတာ္ၿငိမ္း)ဟာရပ္ကြက္ထဲလင္မယားရန္ၿဖစ္တာကအစပါတယ္မွာတဲ ့သူၿဖစ္ေနပါေစသူကိုအရင္လာတိုင္တဲ ့သူကႏိုင္တယ္ ရပ္ကြက္ထဲအစိုးရအလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ ့သူေတြကိုသူကိုအဘအဘေခၚရင္အားလံုးကိုေထာက္ခံစာေရးေပးတယ္ၿပီးေတာ ့ဦးေဌးဦးရ်ယ္ယာေတြအမ်ားႀကီးထည္ ့ထားတဲ ့ဟသၤာတလယ္ေတာ္အေ၀ဒေၿပးကိစလည္းၿပန္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖၚသြားရင္ဟသၤာတၿမိဳ ့သူၿမိဳ ့သား ခရီးသြားၿပည္သူမ်ား ကုန္ထမ္းအလုပ္သမားမ်ား အေႏွးယာဥ္ဆိုက္ကားသမားမ်ား႒ေရွ ့ေရးကိုမေတြ၀ံ့ပါ ေသ်ခ်ာစစီစစ္ၿပီးေရြးခ်ယ္ဆံုးၿဖတ္က်ပါရန္
   ကိုယ္ၿမိဳ ့ကလူဒုတိယသမတၿဖစ္မွာကို၀မ္းသာရမယ္ ့အစားရင္ေလးေနရပါတယၤဗ်ာ ဟသၤာတၿပည္သူမ်ား

 3. Pyi-thu sanda (People’ desire)
  We need the leader whoever he is, USDP or NLD or Military. He should be qualified and cleaned. We had bitter experience in past 50-years. Unqualify and corrupted leaders were rulling these days and country become poorest country with higher illiteracy and very poor health. We requested to the military leaders to think about the past and give the right decision for the people and country. Ruling the country is quite different with the war game. In the war field, you have to think ” KILL OR BE KILLED”.
  But in political and economical field, there is win-win situation. It is sure most of you have no eperience win-win game. Please think about people and country not to be suffered anymore.

 4. စစ္တပ္ထဲကလူေတြက
  ျပည္သူ႔အစိုးရမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
  စစ္အမိန္႔နဲ႔တိုင္းျပည္ကိုကိုင္တြယ္ျပီး
  အမ်ိဳးေကာင္းစားေရးကိုေရွ႕တန္းတင္ေနတာ
  ဘယ္သူတက္တက္ဒီအဆင္ပဲမို႔
  စိတ္ပ်က္တယ္။

Comments are closed.