မာမာေအး မိုုးမခရုုပ္သံ

လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္က ေဒၚမာမာေအးရဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္အေရးေတာ္ပုံ သီခ်င္း ေခတ္မီေနဆဲ

မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ မိုုးမခရုုပ္သံ

ေရလဲ၊ ဂ်ဳံးက်၊ ဆကာအင္းကုုိ အလြဲသုုံး ဖ်က္စီးမႈ သမၼတထံ တိုုင္ၾကား (Letter)

မိုုးမခရုုပ္သံ အရွင္ပညာနႏၵ

ဒယ္အိုုးဆရာေတာ္ ဥဴးသုုမဂၤလႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံျခင္း – အရွင္ပညာနႏၵ ေမးျမန္းသည္

မိုုးမခရုုပ္သံ

ရွားခဲအင္းအျငင္းပြားမႈမွ လူသတ္မႈအထိ ျဖစ္ပြား၊ တရားခံမ်ား ဆက္လက္ေသာင္းက်န္းေနဆဲ

မိုုးမခရုုပ္သံ

ဒါရိုုက္တာခ်ဳိတူးေဇာ္၏ မွတ္တမ္း – ေအဘီေတာင္ပိုုင္းက ဆရာေန၀င္းေအာင္၏ အေတြ႔အၾကဳံ ျဖတ္သန္းမႈမ်ား

မိုုးမခရုုပ္သံ

၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ အေမရိကန္တကၠသိုုလ္မွာ ျမန္မာမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုုံတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ျမင္ကြင္းရုုပ္သံ