Letter to MoeMaKa

Letter to Moemaka

သမတႀကီး ခ်ဲထုုိးပါဦး
မုုိးမခေပးစာ
ၾသဂုုတ္ ၂၀၊ ၂၀၁၃


သုုိ႔႔
(၁) သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
သမၼတရံုး
ေနျပည္ေတာ္။                                                                                                                                             
(၂)  ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး 
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန                                                                                                                          
ေနျပည္ေတာ္။           
ရက္စြဲ။         ။ ၁၂-၈-၂၀၁၃
အေၾကာင္းအရာ။  ။ျပည္သူ႔ကိုယ္က်င့္တရားကိုဆန႔္က်င္ေသာ (၂) လံုးေလာင္းကစားလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္သူ ျပည္ျမိဳ႕ဆင္စု ရပ္ကြက္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔တိုင္ၾကားေသာ္လည္း ေလာင္းကစားလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွေနေသာ ေၾကာင့္ အေရးေဆာင္ရြက္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ (၅) ပုဒ္မခြဲ (စ) (စ်)၊ ပုဒ္မ (၁၃)ပုဒ္မခြဲ (က) (ဃ) (ဋ) (ဌ)၊ ပုဒ္မ (၁၅) ပုဒ္မခြဲ(ဂ) တို႕ကို ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ရပ္ကြက္တြင္ေနထိုင္သ ူမ်ား ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားတို႔ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္သျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ား    ျပန္လည္ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ အျမန္ဆံုး ထိထိေရာက္ေရာက ္စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ၾကားျခင္း။  
အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျ ပည္ျမိဳ႕၊ ဆင္စုရပ္ကြက္၊ လိႈင္ဂါတ္လမ္းေန ကြ်န္ေတာ္ ဦးစိန္၀င္း (မွတ္ ပံုတင္ အမွတ္-၇/ပမန(ႏိုင္)၀၃၅၂၈၃) ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ ဦးေဌး၀င္းေအာင္ (မွတ္ပံုတင္အမွတ္-၇/ပမန(ႏိုင္)၀၉၈၇၁၄) တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၈၇) အရ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးေအးခ်မ္း သာယာေရးတို႔အတြက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေဆာင္ ရြက္ရန္တာ၀န္ရိွသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။                                                    
ဆင္စုရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္စိုး (ဘ) ဦးဥာဏ္ဦးသည္ (၁၉-၂-၂၀၁၃)ေန႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ခံအပ္ျခင္းခံရပါသည္။ ဆင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးျမင့္စိုးသည္၏ ကိုယ္ေရးရာဇာ၀င္ကိုေမးျမန္းရာ ကုန္သည္စီးပြါးေရးလုပ္ကိုင္ျပီး ျပစ္မႈတစ္စံုတစ္ရာမရိွ အျပစ္ကင္း ရွင္းေၾကာင္းဆစ္စုရပ္မိရပ္ဖမ်ားကိုေျပာၾကားျခင္းသည္ေနာက္ခံသမိုင္းအျပစ္မ်ားကိုဖံုးကြယ္ျပီးလိမ္လည္လွည္႔စားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ဆင္စု ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးျမင့္စိုးသည္(၂၀၀၂)ခုႏွစ္ကတည္းကေလာင္းကစားျဖင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳလုပ္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ တို႔၏အက်င့္သိကၡာထိခိုက္ပ်က္ျပားေစေသာပုဒ္မ(၄၉၇)မယားခိုးမႈ၊ပမ၃၃၂၆/၉၆ႏွင့္မိမိအက်ဳိးစီးပြါးအတြက္ျပည္သူ႔၏ကိုယ္က်င့္တရားလူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ျမင့္မားလာမႈကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစေသာ ေလာင္းကစားပုဒ္မ၁၅(က)၊၁၆(က) ၂၈၃/၂၀၀၈ တို႔ကိုျပည္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးတြင္ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ေထာင္က်အေရးယူျခင္းခံခဲ့ရသူျဖစ္ပါသည္။ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူသည္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းလိုက္သည္႔ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒနွင့္အညီျပည္႔စံုရမည္ျဖစ္သည္။
ဆင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးျမင့္စိုးသည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ျပီးေနာက္ (၂၆-၂-၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္  သူ၏ေနအိမ္တြင္ သမီးျဖစ္သူ မႏွင္းႏွင္းစိုးကတရားမ၀င္ေလာင္းကစား(၂)လံုးထီကိုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းေရာင္းခ်ေနပါသည္(သက္ေသခံ-ေရာင္းေနသည္႔ေဘာက္ခ်ာ တင္ျပပါသည္)။ (၅-၆-၂၀၁၃)ရက္ေန႔မနက္(၉း၃၀)အခ်ိန္ေရာင္းေနသည႔္    သက္ေသခံ-ေဘာက္ခ်ာ၊ဓါတ္ပံု၊မွတ္တမ္းမ်ားပူးတြဲတင္ျပပါ သည္။ (၅-၆-၂၀၁၃) ရက္ေန႔တြင္ဆင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးျမင့္စိုး၏သမီး မႏွင္းႏွင္းစိုး(၂)လံုးထီေလာင္းကစားေရာင္းခ်ေနသည္ကိုျပည္ျမိဳ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေအာင္ေဇာ္ထက္၊ျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးဦးျမင့္ဦးႏွင့္ျမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴးဦး၀င္းခိုင္တို႔ကိုတိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္(သက္ေသခံ-တိုင္တန္ စာတင္ျပပါသည္)။ (၁၇-၆-၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္လည္း ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းထံ ထက္မံတိုင္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ထက္တိုင္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရိွခဲ့ပါ။
တရားမ၀င္(၂)လံုးထီေရာင္းခ်ေနျခင္းသည္ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏တန္ဖိုးထားေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာအမ်ဳိးဂုဏ္၊ဇာတိဂုဏ့္္ကို ထိခိုက္ ပ်က္ျပားေစေသာေၾကာင့္အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ႏွိမ္ႏွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ထိုသို႔မႏွိမ္ႏွင္းပါကျပည္သူ႕တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးျမင့္မားလာမႈကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစျခင္း၊ ေလာင္းကစာားသမားမ်ားေပါ မ်ားလာျပီးစီးပြါးပ်က္၊ ဘ၀ပ်က္၊ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းအက်င့္သိကၡာမ်ားျပင္းထန္စြာထိခိုက္ပ်က္ျပားေစပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္းအလြယ္နည္း၊
ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္သာစီးပြါးရွာလုိၾကေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ရိွျပီး လူကုန္ကူးသူႏွင့္လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားျဖစ္မည္အေျခအေနသို႔တြန္းပို႔ ေနသည႔္အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။(၂)လံုးထီေလာင္းကစားလုပ္ကိုင္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျဖင့္စီးပြါးရွာေနေသာဆင္စုရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးဦးျမင့္စိုး၏ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ယခုအခ်ိန္ထိေလာင္းကစားလုပ္ကိုင္ေနေသာၾကာင့္ရပ္ကြက္သို႔မဟုတ္ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပ ေဒ ပုဒ္မ(၅)ပုဒ္မခြဲ(စ)(စ်)၊ပုဒ္မ(၁၃)ပုဒ္မခြဲ(က)(ဃ)(ဋ)(ဌ)၊ ပုဒ္မ(၁၅)ပုဒ္မခြဲ(ဂ)တို႕ကိုခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၈၇)အရႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးေအးခ်မ္းသာယာေရးတို႔အတြက္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကိုထိခိုက္ပ်က္ ျပားေစသည္႔ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာေလာင္းကစားလုပ္ကိုင္ျခင္းကိုအေလးအနက္ထား တားဆီးကာကြယ္ ရမည္ ျဖစ္
ေသာေၾကာင့္ဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ တည္ဆဲဥပေဒျဖစ္ေသာ (၂၀၀၂)ခုႏွစ္ တရားမ၀င္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ရရိွ သည္႔ေငြေၾကးႏွင့္ပစၥည္းမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၊ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္အဂတိလိုက္စားမႈတားျမစ္ေရးအက္ဥပေဒ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္း(CAC)စာခ်ဳပ္ ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။
သက္ေသခံ-ေဘာက္ခ်ာ၊ဓါတ္ပံုျဖင့္တိတိက်က်တိုင္တန္ေသာ္လည္း ယေန႔ထိတိုင္ တရားမ၀င္ႏွစ္လံုးထီေလာင္းကစားလုပ္ကိုင္ ေနေသာဆင္စုရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးျမင့္စိုးအားအေရးမယူႏိုင္ျခင္းသည္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင္လံုျခံဳေရးကိုထိခိုက္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၄၈) မည္သည္႔ႏိုင္ငံသားကိုမွ်ခဲြျခားမႈမရိွေစရကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပေဒ၏အေပၚသို႔ ဆင္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးျမင့္စိုးေရာက္ရိွေနေသာေၾကာင့္ရပ္ကြက္တြင္ေနထိုင္သူမ်ား၏လံုျခံဳေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္း သာယာ ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳေဆာင္ရြက္ေရးအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚအႏၱရာယ္ရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္အျမန္ဆံုးထိထိေရာက္ေရာက္စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူေပးပါရန္ေလးစားစြာသက္ဆိုင္ရာသို႔တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။(သက္ေသခံ-ဓါတ္ပံု၊စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ေဘာက္ခ်ာတို႔ကိုပူးတြဲတင္ျပပါ သည္။)
ေလးစားစြာျဖင့္
ဦးေဌး၀င္းေအာင္           
၇/ပမန(ႏိုင္) ၀၉၈၇၁၄    
လိႈင္ဂါတ္လမ္း၊ အမွတ္(၅၀၃)
ဆင္စုရပ္ကြက္၊ ျပည္ျမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး။
ဦးစိန္၀င္း
၇/ ပမန (နုုိင္) ၀၃၅၂၈၃
လႈိင္ဂတ္လမ္း၊ အမွတ္ (၆၀၁)
ဆင္စုရပ္ကြက္၊ ျပည္ျမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး။
xxxxxx
မိတၱဴကို
(၁) ဥကၠ႒၊အစိုးရ၏အာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္တာဝန္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ေနျပည္ေတာ္။                                                  
(၂) ဥကၠ႒၊ႏိုင္ငံသားမ်ား၏မူလအခြင့္အေရး၊ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၊ေနျပည္ေတာ္။                      
(၃) ဥကၠ႒၊တရားစီရင္ေရးႏွင့္ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ေနျပည္ေတာ္။              
(၄) ဥကၠ႒၊လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၊ေနျပည္ေတာ္။                                                                                                              
(၅) ဥကၠ႒၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္၊ ေနျပည္ေတာ္။
(၆) ဥကၠ႒၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ၊ ေနျပည္ေတာ္။
(၇) ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
(၈) ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာအမ်ဳိးသားေကာ္မတီ၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္။                                                                                                            
(၉) ရဲခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္။                                                                                                                                                                     
(၁၀) ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိး သား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ အမွတ္(၂၇)၊ ျပည္လမ္း၊ (၆)မိုင္ခဲြ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။             
(၁၁) ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ ပဲခူးျမိဳ႕၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး။                                                                                   
(၁၂) ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ရံုး၊ ေနျပည္ေတာ္။                                                                
(၁၃) ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊ ေနျပည္ေတာ္။                                                                     
(၁၄) ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အထူးစံုးစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္။                                                                                     
(၁၅) ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔တို႔၏တင္ျပစာ၊ တိုင္ၾကားစာႏွင့္ အသနားခံစာေကာ္မတီ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္။                                 
(၁၆) ေဒၚဥမၼာအိအိေခ်ာ(National Project Coordinator)၊ကုလသမဂၢလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္(UNIAP)၊ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား       ဟိုတယ္၊၁၂ထပ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ႕။                                                                                                                            
(၁၇)   ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေနျပည္ေတာ္။  (၂၈)  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ေနျပည္ေတာ္။                                                                                               
(၁၉) ဦး၀င္းျမင့္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ Strand Hotel ကမ္းနားလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕။                                                                                                                                                              
(၂၀)   ျမိဳ႕နယ္တရာသူၾကီးး၊ ျပည္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုး၊ ျပည္ျမိဳ႕။       
 (၂၁)   စခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴး ဦး၀င္းခိုင္၊ ျမိဳ႕မရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္း၊ ျပည္ျမိဳ႕။
(၂၂)   တာ၀န္ခံ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔ (HRDP) ျပည္ေဒသ။         

တို႔ကိုေပးပို႔ပါသည္။                                                                                                              

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts