News Features ေအာင္ဒင္

Aung Din – Regime Parliament in Perspective (34)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၅၉၊ ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂) 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၃၄)


ေအာင္ဒင္

အပိုင္း (၃၄) လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို အစိုးရသတင္းစာေတြမွာ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ေန႕က ေဖာ္ျပပါတယ္၊ အဲဒီဥပေဒၾကမ္းနဲ႕ပါတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်င္သူေတြကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မီတီ ရုံးခန္းမွာ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕ကေန ၄ ရက္ေန႕အတြင္း လာေရာက္ေဆြးေႏြးၾကဖို႕ ဖိတ္ေခၚထားတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္၊ အဲဒီ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက “၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို ဆန္႕က်င္သျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ေၾကညာတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္၊ အဲဒီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ျပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႕ေပါင္း ၅၂ ဖြဲ႕က ေထာက္ခံသေဘာတူထားျပီး သူတို႕ရဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ျပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႕ လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႕လည္း ၾကားသိရပါတယ္၊
ဒီဥေဒၾကမ္းကို ေလ့လာၾကည့္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားကိုယ္တိုင္က တိုင္းျပည္ရဲ့ ပဉၥမ မဏိၰဳင္လို႕ တင္စားၾကတဲ့ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ရွင္သန္ၾကီးထြားေရးကို အကန္႕အသတ္ျပဳမည့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုျဖစ္ေနတာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ျမင္လိုက္ရပါတယ္၊ 
အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုသလို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က လက္ရွိ “အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း” ကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းမွ ဆိုင္းငံ့ျပီး ပိုျပီးေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းအသစ္တစ္ခုကို အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈနဲ႕ ျပန္လည္ေရးဆြဲဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္၊
အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
ဒီဥပေဒၾကမ္းရဲ့ အခန္း (၂) ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) မွာ “အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမႈစီးပြါးေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္ရန္” လို႕ ေဖာ္ျပပါတယ္၊ တစ္ခါ အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (စ) မွာ “ဖြဲ႕စည္းခြင့္လက္မွတ္ သို႕မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ရရွိသည့္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ ယင္းတို႕၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လူမႈစီးပြါးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေစမည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အားကစား၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ မိသားစုဝင္ေငြတိုးေရး၊ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေသာက္သုံးေရရရွိေရး၊ အာဟာရဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ခိုကိုးရာမဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သဘာဝေဘးအန ၱရာယ္ ေလွ်ာ႕ခ်ေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစေရး၊ လူေနမႈဘဝတိုးတက္ျမင့္မားေစေရး၊ နာေရးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ အျခားလူမႈေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  စသည္တို႕အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ လမ္းညႊန္ေပးျခင္း” ဆိုျပီး ဗဟိုအဖြဲ႕ရဲ့ တာဝန္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊
အထက္ပါ ဥပေဒပုဒ္မ ႏွစ္ခုကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီဥပေဒၾကမ္းပါ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆိုတာ လူမႈစီးပြါးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မည့္ အဖြဲ႕မ်ားလို႕ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနပါတယ္၊
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ား (လူ႕အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ လြပ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ စတာေတြ)၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ ဆက္ႏြယ္တဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ား (ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေဝဘန္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေဝဘန္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႉျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္း၊ မူဝါဒဆိုင္ရာအၾကံေပးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွျပ႒န္းသည့္ဥပေဒမ်ားကို ေဝဘန္ျခင္း၊ အစိုးရ၏ မတရားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေဝဘန္ျခင္း၊)၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ( တိုင္းရင္းသား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ေတြ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ေတြ၊ ဒုကၡသည္မ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ေတြ၊ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႕ေတြ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ေတြ)၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနဲ႕ပါတ္သက္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ (အာဆီယံ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕ေတြ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းေတြ)၊ သဘာဝ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတပစၥည္းမ်ား မပ်က္သုံးေအာင္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႉတဲ့အဖြဲ႕ေတြ၊ လူမႈပ႗ိပကၡမ်ားတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြ (ဥပမာ ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း)၊ ႏိုင္ငံေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားရဲ့ မူဝါဒအၾကံေပးအဖြဲ႕ေတြ (Think Tanks)၊ နဲ႕ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အက်ဳံးမဝင္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ဒီဥပေဒမွာ အခန္းကဏၰေပါင္းစံုမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအားလုံး အက်ဳံးဝင္ေအာင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္၊
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာနမွ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
ဥပေဒၾကမ္းရဲ့ အခန္း (၃) ဗဟိုအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဗဟိုအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၄ မွာ “ဗဟိုအဖြဲ႕ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးက ဥကၠ႒၊ အျခားဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားမွ ဝန္ၾကီး၊ ဒုဝန္ၾကီးမ်ားက ဒုဥကၠ႒ ၂ ေယာက္နဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး႒ာနရဲ့ ညြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္နဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမႉးက အတြင္းေရးမႉး နဲ႕ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရမည္” လို႕ ဆိုပါတယ္၊
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ဗဟိုအဖြဲ႕နဲ႕ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုရင္ အဲဒီအဖြဲ႕ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ျပီး အစိုးရဝန္ထမ္းမဟုတ္တဲ့၊ ျပည္သူလူထုက ေလးစားၾကည္ညိဳတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ နဲ႕ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီဖြဲ႕စည္းသလိုမ်ိဳးပါ၊ အရပ္ဘက္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဟာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ၾကတဲ့အတြက္ အစိုးရဝန္ၾကီး႒ာနရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ထားရွိတာ မသင့္ေတာ္ပါ၊
ကန္႕သတ္ျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း၊ အေရးယူျခင္း
ဗဟိုအဖြဲ႕ရဲ့လုပ္ငန္းတာဝန္ တစ္ရပ္အေနနဲ႕ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) မွာ “ဤဥပေဒႏွင့္ အညီ ဖြဲ႕စည္းခြင့္လက္မွတ္ သို႕မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္မရွိပဲ ရပ္တည္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္း” လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ အခန္း (၈) တားျမစ္ခ်က္မွာ ပုဒ္မ ၁၄၊ ပုဒ္မ ၁၅ တို႕နဲ႕ “မည္သူမွ် ဖြဲ႕စည္းခြင့္လက္မွတ္မရွိပဲ အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉးတာဝန္ယူျခင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္ျခင္း၊ မျပဳလုပ္ရလို႕” တားျမစ္ထားပါတယ္၊ အခန္း (၉) ျပစ္မႈနဲ႕ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ၊ ပုဒ္မ (၁၈) နဲ႕ ပုဒ္မ (၁၉) မွာေတာ့ အဆိုပါကန္႕သတ္ခ်က္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္ရင္ တာဝန္ခံပုဂိၢဳလ္ဆိုရင္ ေထာင္ သုံးႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ က်ပ္ငါးသိန္းအထိျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕ဝင္ ဆိုရင္ ေထာင္ ၆ လအထိျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ က်ပ္ တစ္သိန္းအထိျဖစ္ေစ၊ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္၊
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္မရပဲနဲ႕ ရပ္တည္လႈပ္ရွားရင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမယ္ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ မရွိသင့္ပါ၊ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ့ အေျခခံအခြင့္အေရးပါ၊ ဒီအေရးယူမႈနဲ႕ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို လုံးဝပယ္ဖ်က္သင့္ပါတယ္၊
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အဖြဲအစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္း မွတ္ပံုတင္ၾကသလို မွတ္ပံုတင္ျခင္းမျပဳပဲ ရပ္တည္ခြင့္လည္းရွိပါတယ္၊ မွတ္ပံုတင္တဲ့အခါ ရတဲ့အခြင့္အေရးက (၁) မိမိတို႕အဖြဲ႕အစည္း နံမည္နဲ႕ ဘဏ္ေငြစာရင္းဖြင့္ခြင့္ရွိတယ္၊ (၂) ျပည္သူလူထုဆီက အလႉေငြေကာက္ခံခြင့္ရွိတယ္၊ (၃) အစိုးရနဲ႕ ပုဂၢလိက ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားထံက Grants ေတြ လက္ခံခြင့္ရွိတယ္၊ (၄) အဖြဲ႕အစည္းရဲ့ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအေပၚမွာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိတယ္၊ (၅) အဖြဲ႕အစည္းကို လႉဒါန္းၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းေတြလည္း အဲဒီ လႉဒါန္းေငြအေပၚမွာ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိပါတယ္၊ ဒါပါပဲ၊ အဖြဲ႕အစည္းကို မွတ္ပံုတင္ရင္ အဆိုပါအခြင့္အေရးေတြ ရမယ္၊ မွတ္ပံုမတင္ရင္ အဲဒီအခြင့္အေရးေတြမရဘူး၊ မွတ္ပံုမတင္လို႕ ေထာင္မခ်ပါ၊ ဒဏ္ေငြမတပ္ပါ၊ အေရးမယူပါ၊
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ရွင္သန္ခြင့္ ေပးသင့္ပါတယ္၊ မွတ္ပံုတင္ရင္ တင္တဲ့အေလ်ာက္ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဴ၊ အားေပးကူညီ၊ အခြင့္အေရးေတြေပးျပီး မွတ္ပံုမတင္ရင္လည္း ဓားျပဂိုဏ္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဂိုဏ္း၊ လူေမွာင္ခိုဏ္း၊ မဟုတ္သ၍ အျပစ္ေပးစရာမလိုပါ၊
မွတ္ပံုတင္ရန္ မလိုေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အခန္း (၆)၊ ပုဒ္မ (၁၀) မွာ ” ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ သို႕မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ခြင္႕ေလွ်ာက္ထားရင္ မလိုေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား” ကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ ဒီျပ႒န္းခ်က္အရ (က) ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတည္လ်က္ရွိေသာ အသင္းအဖြဲ႕၊ (ခ) ဘာသာ၊ သာသနာေရးသက္သက္ကိုသာ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ေသာအသင္းအဖြဲ႕၊ (ဂ) စီးပြါးေရးသက္သက္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေသာအသင္းအဖြဲ႕၊ (ဃ) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ မွတ္ပံုတင္ထားေသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ (င) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႕ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားဟာ ဒီဥပေဒသစ္အရ ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္လို႕ ဆိုပါတယ္၊
အင္မတန္ က်ဥ္းေျမာင္းပါတယ္၊ (က) မွာပါတဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ့ အႂကြင္းအက်န္အေမြအႏွစ္တစ္ခုျဖစ္လို႕ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမွာပါ၊ နာေရးကူညီမႈအသင္းလို၊ ပညာဒါနေက်ာင္းေတြလို၊ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ကူညီတဲ့ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ မွတ္ပံုတင္ရန္မလိုပဲ ဖြဲ႕စည္းရပ္တည္ခြင့္ရွိရမွာပါ၊ အဲဒီလိုပဲ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ စာဖတ္အသင္းေတြ၊ လည္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေတာင္းခံရန္မလိုပဲ ရပ္တည္ခြင့္ရွိသင့္ပါတယ္၊
အဲဒီစာရင္းထဲမွာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားကိုလည္း ထည့္သင့္ပါတယ္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရပ္တည္ျခင္းဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္ျပီး အဲဒီအခြင့္အေရးကို “တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား ဥပေဒ”၊ “အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားဥပေဒ”၊ “အေျခခံပညာေရးဥပေဒ”၊ “အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒ” စတဲ့ သီးျခားဥပေဒမ်ားမွာ ထည့္သြင္းျပ႒န္းသင့္ပါတယ္၊
အျခားကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား
ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ အမ်ားစိုးရိမ္ပူပန္ၾကတဲ့ “ႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းရန္ ကန္႕သတ္ခ်က္”၊ “သတ္မွတ္ထားေသာ ကဏၰႏွင့္ ေဒသမွတပါး အျခားကဏၰမ်ား၊ အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္မျပဳတဲ့ကန္႕သတ္ခ်က္”၊ “ျမင့္မားတဲ့ မွတ္ပံုတင္ေၾကး က်ပ္ ငါးသိန္း” ဆိုတာေတြ မပါဝင္ပါ၊ ဒါေပမည့္ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပီးရင္ ဆက္လက္ထုတ္ျပန္မည့္ “နည္းဥပေဒ” မွာ ပါလာလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ဒီ “ဥပေဒၾကမ္း” မွာပဲ  “ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ ကဏၰမ်ိဳးစံု၊ ေဒသမ်ိဳးစံုလႈပ္ရွားခြင့္၊ မွတ္ပံုတင္ေၾကးကို အနိမ့္ဆုံးသတ္မွတ္ျခင္း၊” ေတြ ပါဝင္သင့္ပါတယ္၊ နည္းဥပေဒဆိုတာ “ပင္မဥပေဒ” ကို အေျခခံေရးဆြဲရတာမို႕ “ပင္မဥပေဒ” ကိုယ္၌က ရွင္းလင္းစင္ၾကယ္ျပီး ျပည့္စံုဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊
ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ရန္ပံုေငြရွာေဖြျခင္းနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ဘာမွ မေရးထားပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ မွတ္ပံုတင္ျပီး ရပ္တည္တဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဟာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားဆီက အဖြဲ႕ဝင္ေၾကး နဲ႕ အလႉေငြေကာက္ခံခြင့္၊ ႏိုင္ငံတကာက အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕မ်ားထံက ေငြေၾကးလက္ခံခြင့္” ေတြရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းျပ႒န္းသင့္ပါတယ္၊
အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ အားေကာင္းရွင္သန္ပါေစ
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ လက္ရွိ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈေတြ ရပ္တန္႕ျပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ဖို႕အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းဖို႕လိုပါတယ္၊ တိုင္းျပည္ရဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႉေရးနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာေတြ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးပ႗ိပကၡေတြကို အစိုးရနဲ႕ လႊတ္ေတာ္အားသက္သက္နဲ႕ ေျဖရွင္းလို႕ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ၊ အစိုးရ နဲ႕ လႊတ္ေတာ္က အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ မဟာမိတ္ျပဳ၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ့ အားကိုယူျပီး ျပႆနာေပါင္းစံုကို ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈနဲ႕ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းမွ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွင္သန္ၾကီးထြားႏိုင္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္က အေထာက္အပံ့ေပးတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးကိုသာ ျပ႒န္းသင့္ပါေၾကာင္း၊
ေလးစားစြာ၊
ေအာင္ဒင္
ဩဂုတ္လ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၃

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives

Similar Posts