ဇင္လင္း သတင္းေဆာင္းပါး

ဇင္လင္း – ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ဖို႕လိုသည္ဇင္လင္း  – ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ဖို႕လိုသည္
(မုိးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၈

သမိုင္း၀င္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ျပည့္ေပၿပီ။ ဤ အေရး ေတာ္ပုံကို ျမန္မာ့ မ်က္ေမွာက္သမိုင္း၏ အခ်ိဳး အေကြ႕ႀကီး အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ လူထု အေရးေတာ္ပုံႀကီးေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ အေရးႀကီး အစိပ္အပိုင္းမ်ားကို ခုတ္ျဖတ္ဖယ္ရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖိဳလွဲႏိုင္ခဲ့သည္။ အာဏာရွင္ ထိပ္သီးအခ်ိဳ႕ကို အာဏာထိုင္ခုံထက္မွ ဆြဲခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ တန္းတူေရးဆိုသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚ အသိအျမင္မ်ားကို အေရး ေတာ္ပုံက ရွင္သန္ ျပန္႕ပြားေစခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို စိန္ေခၚအန္တုႏိုင္စြမ္းရွိေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ တဦးကို လည္း အေရးေတာ္ပုံက ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို စိန္ေခၚသူအျဖစ္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံက လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ဤေနရာ၌ ပိုမို အေရးပါသည့္ ထူးျခားခ်က္တခုမွာ အေရးေတာ္ပုံ၏ သက္ေရာက္မႈအရွိန္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေတြး အေခၚ အလွည့္အေျပာင္းသိသာစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို အလွည့္အေျပာင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ တာ၀န္ယူရမည့္သူ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ သို႕ျဖင့္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၌ လည္း အဓိက ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အမ်ားစုဆႏၵျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရွင္ဂိုဏ္းသားမ်ား ထင္ရာစိုင္းႀကီးစိုးေနသည္မွာ အေတာ္ၾကာေနၿပီျဖစ္သည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ားတြင္ မိန္းမသားမ်ားကို ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ေနရာမေပးဘဲ ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့သည္မွာ ၾကာလွ ၿပီ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီအထိ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ စေသာ ရာထူးမ်ိဳး ကိုပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေနရာ မေပးခဲ့ေပ။ ဒု ၀န္ႀကီး၊ ၀န္ႀကီးဆိုသည့္ ရာထူးမ်ိဳးကေတာ့ ပို၍ ေ၀းပါသည္။ ဤသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ ပေဒသရာဇ္ဆန္ဆန္ အေတြးအေခၚမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႕ေသာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါမ်ိဳး တြင္ ျပည္သူက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လူထု ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ အေတြးအေခၚ အလွည့္အေျပာင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ” မွ တင္ေျမွာက္ခဲ့သည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစု လက္ခံအသိအမွတ္ ျပဳျခင္းခံရေသာ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (Political System Change) ျဖစ္သည္။ ‘လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ တန္းတူေရးဆိုေသာ ဒီမိုကေရစီပိုင္ခြင့္’ ကို ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ‘တန္းတူေရး’ ဟုေျပာရာ၌ လူမ်ိဳး၊ လူတန္းစား၊ ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ မွ်သာမက၊ ‘လိင္’ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ေရးလည္း ပါ၀င္သည္။ လြတ္လပ္ ေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ တန္းတူေရးဆိုေသာ ဒီမိုကေရစီပိုင္ခြင့္မ်ား ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သူတို႕ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္း သုံးသပ္ၾကည့္ပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပည္သူက တခဲနက္ ဆႏၵမဲေပး ခဲ့ၾကသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ရသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူတို႕၏ ကိုယ္စား တိုင္းျပည္အေရးအရာမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အာဏာ (Mandate) လႊဲအပ္လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို အမွန္ လိုလားလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑ကို အတိုက္အခံျပဳေနသူမ်ား အေနျဖင့္ မသိက်ိဳးကၽြန္မျပဳသင့္ေပ။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုက တစိုက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆိုေနသည့္အေလ်ာက္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာ ေပးရေပ မည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တဆင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ရွာေဖြရေပမည္။ ယေန႕ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံလူထုအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိထားရုံ မက၊ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကိုပါ ရရွိေနသည့္ အခ်က္ကို မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္ေပ။

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တစိုက္မတ္မတ္ ေမတၲာရပ္ခံခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရွင္အုပ္စုက အၿမဲ ဥေကၡာျပဳခဲ့သည္ကို ျပည္သူအမ်ား မွတ္မိၾကမည္ ထင္ပါသည္။ ၁၉၉၅ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႕ ည(၉)နာရီတြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ “ေနးရွင္းသတင္းစာ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အင္တာဗ်ဴး” တြင္ ေဒၚဆန္းစုၾကည္ ၏ ရိုးေျဖာင့္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္ခ်က္ ေစတနာကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေအာက္တြင္ အင္တာဗ်ဴး ဘာသာျပန္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ေဖၚျပလိုပါသည္။

ေနးရွင္းအယ္ဒီတာ။ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို အမွန္တကယ္ ထူေထာင္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္တဲ့ မူေဘာင္ခ်ရမွာပါ လဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ပထမဆုံး ‘ယုံၾကည္မႈပတ္၀န္းက်င္’ တခု တည္ေဆာက္ၾကရမွာပါ။ ဒီ ‘ယုံၾကည္မႈ’ ဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ကြယ္ေပ်ာက္ေနတဲ့ အရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ‘ယုံၾကည္မႈပတ္၀န္းက်င္’တခု မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးသမွ် ‘ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ’မ်ိဳး က်မတို႕ စတင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲမွာ ၀ိုင္းထိုင္လိုက္ဖို႕ဆိုတာ ကေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းက တဦးအေပၚ တဦး သံသယေတြ ပြားေနၾကရင္ အမ်ား လက္ခံႏိုင္တဲ့ သေဘာတူညီမႈတခု ရရွိေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္တဲ့ အစိုးရ တရပ္ ရွိတယ္ ဆိုတာ က်မတို႕အေနနဲ႕ ျပသဖို႕လိုပါတယ္။ အဲဒီအစိုးရဟာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႕ ျပႆနာေတြကို စာနာေထာက္ထားေၾကာင္းလည္း ျပသရပါလိမ့္မယ္။ ျပႆနာကို အဲဒီကေန စၿပီး ကိုင္တြယ္ရမယ္ထင္ ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြအေနနဲ႕ ‘ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ’ ေတြ မစတင္မီ သူတို႕ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ မူေဘာင္ဆိုင္ရာ အႀကံျပဳစရာေတြ ရွိၿပီးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္နဲ႕ကိုက္ညီတဲ့ မူေဘာင္တခုရရွိဖို႕ အတြက္ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆိုရင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေနးရွင္းအယ္ဒီတာ။ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႕ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ ျပႆနာကို ဦးစားေပးကိစၥအျဖစ္ သေဘာထားႏိုင္ပါမည္လား။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ပထမဆုံးလုပ္ရမွာက အျပန္အလွန္ စကားစတင္ေျပာႏိုင္ၾကဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ ပါ၀င္လာဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ မပါ၀င္ခဲ႕ရင္ အရွည္ တည္တန္႕တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို က်မတို႕မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ မုခ်ပါ၀င္ရမွာပါ။

၎အင္တာဗ်ဴးသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍၊ ယခု ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ၂၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္ ခဲ့ပါျပီ။ သို႕ရာတြင္ ထိုစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အျမင္သေဘာထားသည္ ယခုအထိလည္း ဆက္လက္က်င့္သုံးေနဆဲျဖစ္သည္ကို ျမင္ရသည္။ “ဆိုခဲေစ ျမဲေစ” ဆိုေသာ ေရွးကၾသ၀ါဒႏွင့္လည္း ညီေၾကာင္းေတြ႕ရ သည္။ ျပည္သူလူထုကို တာ၀န္ခံရသည့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ညီေအာင္ေျပာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စကားအခ်ိဳ႕ကို ထပ္မ့ေဖၚျပလိုသည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ – ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္အေ၀းေနာက္ဆုံးေန႔ အပိတ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ညီလာခံ ရလဒ္ အျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုကဲ့သို႕ ဆိုဖူးသည္။

“ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီကေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး လမ္းႀကီးအေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းလိုက္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ေျခလွမ္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီေျခလွမ္း လွမ္းႏိုင္ဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို လြယ္လြယ္ကူကူရရွိခဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ စိတ္ဓါတ္က်စရာေတြ စိတ္တက္ၾကြစရာေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမွ အခုလိုရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြ၊ ရႈျမင္ခ်က္ကြာျခားမႈေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း ဘုံတူညီတဲ့ သေဘာထား အျမင္ ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ ညွိႏႈိင္းႏိုင္ခဲ့ၾကတာဟာ အင္မတန္မွ အားတက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္းမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ အေရးၾကီးလွတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ဖက္ဒရယ္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ တည္ေဆာက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့ အတြက္လည္း ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအိပ္မက္ဟာ ပထမဆုံးအေနနဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္းေတြ စတင္ ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ပါျပီလို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။”

ယင္းေျပာဆိုခ်က္ကို ေလ့လာလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုတြင္ ျပည္သူလူထု လိုလား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။
(၂၁) ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝး ဆ႒မေန႔အခမ္းအနားတြင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားသည့္ႏႈတ္ခြန္းစကား၌လည္း သူ႕တာ၀န္ကို ဇြဲႀကီးႀကီးျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမင္ရသည္။

“ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းေနာက္ခံေတြမွာ ကၽြန္မတို႕ အခ်င္းခ်င္းအၾကား မယုံၾကည္မႈနဲ႕ သံသယေတြ ပါဝင္ေနျပီးေတာ့ ဒီကြာဟခ်က္ေတြ ေၾကာင့္ပဲ ရန္လိုမႈနဲ႕မုန္းတီးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာပါ။ ယုုံၾကည္မႈ တည္ ေဆာက္ေရးကိုု ျမွင့္တင္ႏိုုင္ဖုုိ႕ အင္အားစုုေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အၾကားမွာ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုုံျပီး သေဘာထား အျမင္ေတြ ဖလွယ္ၾကဖို႕၊ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ရႈျမင္ခ်က္ေတြၾကားက တူညီတဲ့ ဘုံရႈျမင္ခ်က္ေတြရရွိေအာင္ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ ရြက္သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ NCAလက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေခါင္းေဆာင္ ေတြနဲ႕ေတြ႔ဆုံရာမွာလည္း ကၽြန္မတို႕အၾကားမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ ပိုင္ခြင့္ လႊဲအပ္လုိက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံၾကဖို႔ သေဘာတူညီထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြအၾကား အလြတ္သေဘာ သီးသန္႕ေဆြးေႏြးပြဲ အျမန္ဆုံးစတင္ႏိုင္ဖို႕လည္း အစိုးရဘက္က အေလး အနက္ထား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားလိုပါတယ္။”

“ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ေအာက္ေျခ ျပည္သူေတြအတြက္ ျပည္သူေတြ ေတြ႔ျမင္ခံစားႏုိင္တဲ့၊ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ အေျပာင္း အလဲေတြ ျဖစ္ေပၚလာဖို႕ အေရး ၾကီးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ အသံေတြကို ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံၾကီးက နားေထာင္ဖို႕၊ ရင္ၾကားေစ့ၾကရာမွာ ေအာက္ေျခ အဆင့္အထိ ျပန္႔ႏွံ႕ေရာက္ရွိေအာင္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက ၾကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႕၊ ပဋိပကၡေဒသက တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈဘဝ အေျပာင္း အလဲေတြ ျဖစ္ေပၚ လာေအာင္ ကၽြန္မတို႔ အစိုးရအေနနဲ႕ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီ ဆန္႕က်င္သူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စြမ္းရည္သတိၲကို ေခ်မႈန္းရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အားထုတ္ၾက ေသာ္လည္း လူထုေထာက္ခံမႈေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုံရိပ္သည္ ႀကီးျမင့္သည္ထက္ ႀကီးျမင့္လာလွ်က္ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀၊ မိမိ၏ မိသားစု ဘ၀ႏွင့္တကြ မိမိ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာ ဂုဏ္ပညာ စသည္တို႕ကို တြန္႕ဆုတ္ျခင္း အလ်ဥ္း မရွိဘဲ၊ စြန္႕လႊတ္ခဲ့သည္။ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ လူထု အတြက္ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ တန္းတူေရးဆိုသည့္ ဒီမိုကေရစီပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိေရး တိုက္ပြဲလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ အထူး အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမိုင္း၀င္ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီးက ေမြးဖြားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုေသာအခ်က္ကို မေမ့အပ္။ အေရးေတာ္ပုံက ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အတူ အေရးေတာ္ပုံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံသစ္ဆီ ေရွးရႈၾကရန္ ႏိုင္ငံေရးသတိရွိၾကဖို႕လိုသည္။ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္လိုေသာ အာဏာရွင္ဂိုဏ္းသားမ်ားက ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မ်က္ျခည္ျပတ္ေအာင္ လုပ္ေနဆဲရွိသည္ကို မေမ့မေလ်ာ့ၾကေစလိုေၾကာင္း ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။။။။။

ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၈၊ တနလၤာေန႕ထုတ္ ဒီလိႈင္းဂ်ာနယ္၊ တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါး။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts