သတင္းေဆာင္းပါး

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း (၄)

ေမာင္ေမာင္စုိး – ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ – အပိုင္း (၄)
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၅

• ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ေျခဥ
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး KIA သည္ လိုင္ဇာတြင္လည္းေကာင္း၊ KNPP သည္ လြိဳင္ေကာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဘာသာေရး လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလည္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျပီး လူထု သေဘာထားယူခ့ဲသည္။ က်ယ္ျပန္႔မႈ အတိုင္းအတာအရ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေနေသာ စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားယူျခင္းသည္လိုလားအပ္ေသာ ကိစၥျဖစ္ သည္။

ျမန္မာျပည္သူေတြအေနႏွင့္ ျပည္သူတရပ္လုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စစ္ႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာ ထား မည္၍ မည္မွ် ေဖာ္ျပဆုံးျဖတ္ေပး၍ရပါသနည္း။

လက္ရွိျပည္သူလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလည္မ်ားဆိုလွ်င္ လႊတ္ ေတာ္အေနႏွင့္ စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တိုက္ျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နိုင္ခြင့္ရွိပါသေလာ။ ၿပီးခ့ဲေသာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ေလးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း စစ္တိုက္ျခင္း ရပ္ျခင္း စစ္ပြဲစားရိတ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္ စားျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးပါေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းမေတြ႕ရေပ။

ျမန္မာအေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ Ashin Pan ၏အဆိုအရ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀ (ခ) အရ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိပါးအႏၲရာယ္ျပဳမည့္ အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္လွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္) ေပၚေပါက္ရန္ အေျကာင္းရွိလွ်င္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိပါးအႏၲရာယ္ျပဳသည္ဆိုသည္မွာ အဓိပၸါယ္က်ယ္ဝန္းေသာ္လည္း စစ္တပ္ အခန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ထည့္သြင္းေဖၚျပထား၍ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဓိကရည္စူးသည္ဟု Ashin Pan က သုံးသပ္ပါသည္။

ကာလုံ၏တာဝန္ထဲမွာ စစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္စစ္သာထည့္သြင္းထားျပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို ထည့္သြင္းေဖၚျပ ထားျခင္းမရွိဟု ဆိုပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမတကာလုံတို႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေကာင္း တိုင္ပင္နိုင္ေပမဲ့ အေျခခံ ဥပေဒပါ အခြင့္အေရးအရ ျပည္တြင္းစစ္ တိုက္ခြင့္ ရပ္ခြင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသည္ စစ္တပ္၏ လက္ထဲတြင္ရိွသည္ဟု Ashin Pan က သုံးသပ္ပါသည။္

ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာပုဒ္မဟု ထင္ရွားသည့္ပုဒ္မ ၃၄၀ တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးကာကြယ္ေရးတြင္ ျပည္သူတရပ္လုံး ပါဝင္ေရးအ တြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာ ကို ေဖၚေဆာင္ရမည္ဟု ေဖၚျပထား သည္ဟု ဆိုပါသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ Ashin Pan က စစ္တပ္၏ဦးေဆာင္မႈဟုဆိုထားသျဖင့္ က်န္သူမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ျပင္ စစ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေရးကိစၥအားလုံးအား ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သည္ဟုဆိုပါ သည္။

ထို႔ျပင္ ကာလုံ ၁၁ ဦးတြင္လည္း ကာခ်ဳပ္ ဒုကာခ်ဳပ္ စစ္တပ္မွတင္ေသာ ဒုသမတတစ္ဦးႏွင့္ ကာခ်ဳပ္မွခန္႔အပ္သည့္ စစ္သားဝန္ႀကီး ၃ ဦးေပါင္း ၆ ဦးျဖင့္ အသာစီးရယူထားသည္။ ၎ျပင္စစ္တပ္မွတင္သည့္ ဒုသမတက သမတသာ ျဖစ္သြားပါက နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးသည္လည္း သူခန္႔သူျဖစ္ရာ ကာလုံတြင္ ကာခ်ဳပ္ႏွင့္စစ္ဖက္မွ သိသိသာသာ အသာစီးရ ထားမည္ျဖစ္ရာ စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏သေဘာသည္ အခရာျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူေရြးေကာက္သည့္ သမတ တက္ေရာက္နိုင္ဦးေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာစစ္တပ္၏သေဘာသည္ အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္ျမဲ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ သူလူထုကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၎လႊတ္ေတာ္က တင္ေျမႇာက္သည့္အစိုးရက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဆင္ဘဲ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ဆိုရေပမည္။

• ႏိုင္ငံတကာပါဝင္ပတ္သက္မႈ
လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေရးတြင္ နိုင္ငံတကာက ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ေနရ၏။ EU ဂ်ပန္ တရုတ္တို႔အား တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ နီနိီးကပ္ကပ္ ေတြ႕ေနရသည္။

အကဲခတ္မ်ား၏ အဆိုအရ KNU/KPC/DKBA/RCSS တို႔သည္ က်န္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္သေဘာထားမတူဘဲ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးတြင္ ပိုမိုတက္ႂကြေနသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ KNU ဆိုလွ်င္ UNFC ကပင္ ႏႈတ္ထြက္ထားသည္ျဖစ္သည္။ဤေလးဖြဲ႕ႏွင့္ အတူတြဲေတြ႕ေနသည္မွာ EBO မွ ဦးဟန္ေညာင္ေဝျဖစ္ေပရာ အေနာက္ ဥေရာပ၏ၾသဇာသက္ေရာက္မႈသည္ ထိုေလးဖြဲ႕အနက္ အထူးသျဖင့္ KNU ႏွင့္ RCSS ၏ အဓိကေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေပၚတြင္ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။ ထိုသုိ႔ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈရရွိရန္ ထိုအဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပ့ံပိုးမႈမ်ားရွိနိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။

ဂ်ပန္နိပြန္ေဖါင္ေဒးရွင္းမွ KNU ေဒသတြင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေနသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ဂ်ပန္အေနႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုေနာက္မွ သာ ကပ္လိုက္ေနပုံရသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။

တရုတ္အေနအထားမွာ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ျဖစ္သည္။ သူ၏ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နီးနီးစပ္စပ္ရွိျပီးျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာစစ္ဖက္က NCA လက္မွတ္ထိုးရန္သေဘာမတူဘဲ လက္နက္ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုထား သည့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ NCA တြင္လက္မွတ္ထိုးရန္မလိုဟု ျငင္းဆန္ထားေသာ UWSA ႏွင့္ မိုင္းလား အဖြဲ႕သည္လည္းေကာင္း၊ UNFC ကိုဦးစီး၍ NCA တြင္အားလုံးပါဝင္ေရးကို ေရွ႕ဆာင္ေနေသာ KIA သည္လည္းေကာင္း၊ တရုတ္နယ္စပ္မွ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။

ဤသုိ့ေသာအေျခအေနတြင္ လက္နက္မခ်၍ျဖစ္ေစ NCA လက္မွတ္မထိုး၍ျဖစ္ေစ စစ္ပြဲျဖစ္လာနိုင္ေခ်သည္ တရုတ္နယ္စပ္ တေလွ်ာက္တြင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကိုးကန္႔သည္သူတို႔၏မ်ိဳးႏြယ္တူ ဟန္လူမ်ိဳးမ်ားဟု ဆိုထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ လည္း ကိုးကန္႔နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းခြင့္ကို ပိတ္ထားဆဲျဖစ္သက့ဲသို႔ အကန္႔အသတ္မရွိ က်ည္အစစ္ျဖင့္ စစ္ေလ့က်င့္ျခင္းကို ရုပ္သိမ္းျခင္းမရွိေသးေပ။

အာရွပစီးဖိတ္ေဒသတြင္း အေနာက္ႏွင့္ စစ္မက္ျပိဳင္ဆိုင္အားႀကီးလာေသာ တရုတ္အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္အား ေသနဂၤဗ်ဴဟာအျမင္ထား၍ၾကည့္ေလ့ရွိေသာ တရုတ္အေနႏွင့္ သူနယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား မည္သုိ႔သေဘာထား ကိုင္တြယ္မည္နည္း။

တရုတ္အစုိးရအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးအား ဝင္မစြက္ဖက္သည့္ မူကိုက်င့္သုံးသည္ဆိုသည့္တိုင္ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားသည့္ တရုတ္ျပည္၏အစိုးရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စစ္တပ္ေဒသအစိုးရႏွင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ မတူကြဲျပားစြာ လႈပ္ရွားတတ္မႈ ႏွင့္အက်ိဳးစီးပြားဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားက ရိုးစင္းလွသည္မဟုတ္ေခ်။

လက္ရွိ ျမန္မာစစ္တပ္အေနႏွင့္ အေနာက္ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕ဆက္ဆံလာျပီး ျပင္သစ္ ေနာ္ေဝ အဂၤလန္တုိ႔သုိ႔ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သက့ဲ့သုိ႔ ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနာက္ႏွင့္နီးစပ္မႈရွိေနသည့္အျပင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ပါ နီးစပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တရုတ္နယ္စပ္ရွိသူႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိျပီး သားအဖြဲ႕မ်ားအား ျဖစ္လိုျဖစ္ မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္သေဘာထားထားရန္မွာ ခက္ခဲမည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ျပသနာတြင္ ျမန္မာႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ တိုင္္းျပည္မ်ားတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ လက္ရွိ ေဒသတြင္း၌ အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ား အင္အားျပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္လာမႈသည္ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပါ ပတ္သက္ဆက္စပ္လာေပရာ ျမန္မာျပည္တြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျပသနာေျဖရွင္းရာတြင္ နိုင္ငံတကာ၏ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအား ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ မစဥ္းစားဘဲျဖစ္နိုင္မည္ မ ဟုတ္ေပ။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts