ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင္း (၅၈)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင္း (၅၈)
(မုိးမခ) မတ္လ ၆၊ ၂၀၁၈

● အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မ်ား
အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ၏ အဓိကတိုက္ခိုက္ေရးတပ္မ်ားအား တပ္မဟာမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တပ္မဟာမ်ား၌ လက္ေအာက္ခံတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္း ၃ ရင္းအထက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တပ္မဟာတိုင္း၌ တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္႐ံုးအဖြဲ႕၊ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕၊ တပ္မဟာေဆး႐ံု၊ ေထာက္ပို႔ဌာန၊ လက္နက္ႀကီးတပ္ခြဲ၊ တပ္မဟာ ကိုယ္ရံတပ္ခြဲတုိ႔ ထည့္ သြင္း ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ တပ္မဟာလက္နက္ႀကီးတပ္ခြဲတြင္ ၇၅ မမ၊ ၅၇ မမ ေနာက္ပြင့္အေျမာက္မ်ား၊ ၈၂ မမ ေမာ္တာတုိ႔ တပ္ဆင္ထားသည္။ ကင္းတပ္ခြဲတြင္ ကင္းတပ္စု ပိြဳင့္ ၅ စက္ႀကီးတပ္စုႏွင့္ ေဖာက္ခြဲေရးတပ္စုတုိ႔ထည့္သြင္း ဖြဲ႕ စည္းထား သည္။ ကင္းတပ္စုက တပ္မဟာဌာနခ်ဳပ္လုံျခံဳေရးႏွင့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ ဆက္သားတာဝန္ယူသည္။ ေဖါက္ခြဲေရးတပ္စုက ေတာ့ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ တပ္စခန္း တပ္စည္းရိုးမ်ား ၊ မိုင္းကြင္း၊ ေညွာင့္ကြင္း မ်ားအား ရွင္းလင္းရန္တာဝန္ယူသည္။ လမ္းျဖတ္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ေဖာက္ခြဲျဖတ္ေတာက္ရန္ တာဝန္ယူသည္။ ပိြဳင့္ ၅ တပ္စုက ေတာ့ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပစ္ကူေပးရန္ တာဝန္ယူပါသည္။

တပ္မဟာေဆး႐ုံအေနႏွင့္ ေနာက္တန္း႐ုံးအေျခစိုက္ေဆး႐ုံထားရွိသကဲ့သုိ႔ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ေဆးအဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္နိုင္ ရန္ ျပင္ဆင္ထားရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဒဏ္ရာ (သုိ႔မဟုတ္) ေရာဂါ ျပင္းထန္ေသာရဲေဘာ္မ်ားအား စစ္ေဒသေနာက္တန္းေဆး႐ုံသုိ႔ ဆက္လက္ပုိ႔ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ေထာက္ပို႔ဌာနကမူ ေရွ႕တန္းတပ္ရွိ ရဲေဘာ္မ်ား ရိကၡာယူနီေဖါင္း စစ္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားအား ပုံမွန္ျဖည့္တင္းနိုင္ေရး စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျဖည့္တင္းနိုင္ေရးတုိ႔အား တာဝန္ယူသယ္ေဆာင္ျဖန္႔ေဝေပးရသည္။ ေရွ႕တန္းသုိ႔ စစ္လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ျဖည့္တင္းနိုင္ေရးအတြက္ သယ္ေဆာင္ရန္ ျမင္းလားတပ္ဖြဲ႕မ်ား ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားသည္။ လိုအပ္ပါက ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား ဆင့္ေခၚၿပီး ခဲယမ္းသယ္ပို႔ေရး ဒဏ္ရာရလူနာသယ္ပို႔ေရးတုိ႔အား စီစဥ္ရသည္။

ေတာင္တန္းေဒသတြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ တကယ္တမ္းအားထားရသည္မွာ လားမ်ားျဖစ္သည္။ ျမင္းက အ ေကာင္ႀကီးေသာ္လည္း ဝန္ေလးသိပ္မသယ္ႏိုင္ေပ။ ျမည္းကေတာ့ အေကာင္ေသးေသာ္လည္း အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ အ ေလးပင္သယ္နိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးမားသည္မ်ားကို ျမည္းေပၚတင္ရန္ အဆင္မေျပေပ။ ေတာင္ေပၚသားမ်ားက ထိုအေျခအေနႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္သတၲဝါကို ရွာေဖြထားသည္။ ထိုသတၱဝါမွာ လားျဖစ္သည္။ လားဆိုသည္မွာ ျမည္းအထီး ႏွင့္ ျမင္းအမတုိ႔ သားစပ္၍ရလာေသာ သတၱဝါျဖစ္သည္။ သဘာဝအတိုင္းစပ္၍ ထြက္ေပၚလာသည္က ေတာင္ေပၚသားတုိ႔ ေတြ႕ရွိသေလာ၊ ေတာင္ေပၚသားတုိ႔ စမ္းသပ္သားေဖါက္သေလာေတာ့ မိမိ မသိရွိခ့ဲပါ။ မိမိေတြ႕ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ ေပၚ၌ ျမည္းအထီးႏွင့္ ျမင္းမ သားစပ္၍ လားသားေဖါက္၍ အသုံးျပဳေနၾကေပၿပီ။လားသည္ ထူးဆန္းသည့္ သတၱဝါျဖစ္သည္။ လားအခ်င္းအခ်င္း သားေဖါက္၍လား မရနိုင္ေပ။ အဆိုပါ ျမည္းႏွင့္ျမင္း သားစပ္၍ရေသာ လားသည္ အေကာင္အရြယ္က ျမင္းထက္ပင္ႀကီးထြားေပသည္။ ဝန္တင္ရန္ အဆင္ေျပသည္။ သတိျပဳ ရန္တခုမွာ ထိုလားအုပ္ကို ေရွ႕ေဆာင္ရန္ ျမင္း တေကာင္ေတာ့ လိုပါသည္။ ေရွ႕ဆံုးက ျမင္းတေကာင္ရွိပါက လားအုပ္သည္ ထိုျမင္းေနာက္မွ တန္းတန္းမတ္မတ္ လိုက္ေလ့ ရွိသည္။ ျမင္းမပါေသာလားအုပ္အား ထိမ္းေက်ာင္းခရီးႏွင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ေတာင္တန္း ေဒသတြင္ ျမင္းလားသည္ ဝန္သယ္ရန္ အလြန္အေရးပါသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ား အတြက္လည္းျမင္း၊ လားတပ္ဖြဲ႕သည္ အေရးပါသည္။ ထုိ႔အတူ အဆိုပါ ျမင္း၊ လားတုိ႔အတြက္ ျမင္းစာ လားစာသည္ အေရး ပါသည္။ ျမက္ရိတ္ေႂကြး႐ုံႏွင့္ေတာ့မရ၊ ျမင္းလားတုိ႔ သန္မာ၍ ဝန္တင္နိုင္ရန္ အစာအျဖစ္ ေျပာင္းဖူးကို အဓိက အား ထားရသည္။ ထုိ႔အတူ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာသုိ႔ ခ်ိီတက္ရာတြင္ ေတာင္ေၾကာမ်ား၌ ျမင္း၊ လားမ်ား သြား၍ ရမရသည္၎ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားျဖတ္ရာတြင္ ျမင္း၊ လားတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖတ္သန္းနိုင္ေရးအတြက္သည္၎ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရပါေတာ့ သည္။ ေထာက္ပ့ံေရးတာဝန္ယူရသူမ်ားကား လူအျပင္ တိရိစၧာန္မ်ားကိုပါ တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ရေပသည္။ ေဒသခံမ်ားကေတာ့ ႏြားမ်ားကိုပါ ဝန္တင္အျဖစ္အသုံးျပဳပါသည္။

တပ္မဟာ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ တပ္မဟာႏွင့္စစ္ေဒသ၏ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးက္ို တာဝန္ယူရသက့ဲသုိ႔ တပ္မဟာႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ား၏ ေၾကနန္းဆက္သြယ္ေရးကို တာဝန္ကိုလည္းယူရသည္။ တပ္ရင္းမ်ားသုိ႔ ေၾကးနန္းရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးစက္မ်ားအား အလွည့္က် ေစလႊတ္တာဝန္ေပးရသည္။ ေၾကးနန္းစက္ကိုင္ႏွင့္ ဝွက္စာ သမားမ်ားအား လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေစာင့္ထိမ္းမႈကို တာဝန္ယူရသည္။ CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ား၌ တပ္ရင္းႏွင့္တပ္ခြဲၾကားတြင္ ဆက္သြယ္ ေရးစက္ အသုံးမျပဳႏိုင္ပါ။ ႏႈတ္မိန္႔ႏွင့္ ဆက္သားရဲေဘာ္ကိုသာ အသုံးျပဳရသည္။

ေၾကးနန္းစက္သြယ္ေရးအျပင္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးပါ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သည္။ ႀကိဳးမ့ဲေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး သည္ ေလလႈိင္းမွတဆင့္ျဖစ္၍ RT ေခၚ ေရဒီယ္ိုတယ္လီဖုန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုသည္ျဖစ္ေစ၊ ဝွက္စာျဖင့္ေပးပို႔သည္ျဖစ္ေစ တဖက္မွ ဖမ္းယူနားေထာင္နိုင္သည္။ မည္မွ်ခက္သည့္ ဝွက္စာျဖစ္ေစ အခ်ိန္တခုၾကာလ်င္ ေဖၚနိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေၾကနန္း ဆက္သြယ္ေရးသည္ အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ရန္ အခက္အခဲရွိသည္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္မ်ားတြင္သာ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္နိုင္သည့္ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကိုလည္း အသုံးျပဳ ၾက သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ တယ္လီဖုန္းစနစ္အားလႈပ္ရွားစစ္ေျမျပင္မ်ားတြင္ အသုံးမျပဳႏိုင္ေပ။ အေျခခံေဒသ ခံစစ္ယူထားသည့္ စစ္ေျမျပင္မ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။ တလုံးႏွင့္တလုံးႀကိဳးသြယ္၍ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳသက့ဲသုိ႔ အိတ္ခ်ိန္း (Exchange) ခုံေထာင္၍ တယ္လီဖုန္း ၁ဝ လုံးမွ ၂ဝ လုံးထိ ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳၾကပါသည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ လက္ေအာက္၌ တပ္မဟာ ၄ ခုရွိသည္။ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဖက္ကမ္း ေရႊက်င္ဝမ္ တာပန္ေဒသ၌ တပ္မဟာ၂ ရွိသည္။ တပ္မဟာ ၂ လက္ေအာက္၌ ရင္း ၃ဝ၃၁ (အထူးတပ္ရင္း)၊ ရင္း ၃ဝ၃၃ (ရင္း ၁)၊ ရင္း ၃ဝ၃၇ (ရင္း ၃) ႏွင့္ ရင္း ၁ဝ၇ တုိ႔ ရွိၾကသည္။ တပ္မဟာ၂ နိုင္ငံေရးမွဴးမွာ ရဲေဘာ္အင္ဖန္းဂမ္ (ေကြ႕က်ဳိးရဲေဘာ္ေဟာင္း)၊ တပ္မဟာမွဴး ရဲေဘာ္ေစာထြန္းတင္ (ေကြ႕က်ဳိးရဲေဘာ္ေဟာင္း)၊ တပ္မဟာဒုနိုင္ငံေရးမွဴးမွာ ရဲေဘာ္ဟုန္စစ္လ်ံေခၚ ဆရာ ဟုန္ (ရန္ကုန္ တ႐ုတ္ေက်ာင္းတခုမွ ေက်ာင္းဆရာ၊ ၁၉၆၇ တ႐ုတ္-ဗမာအေရးအခင္းၿပီး ေရာက္လာသူ) ဒုတပ္မဟာမွဴး ရဲေဘာ္ၾကည္ျမင့္ေခၚ က်န္းစစ္မင္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ရဲေဘာ္အင္ဖန္းဂမ္းအား စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲၿပီးေနာက္ နိုင္ငံေရးမွဴး အသစ္ခန္႔အပ္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။

အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ဝ နယ္၌ တပ္မဟာ ၆၈၅၊ တပ္မဟာ ၈၊ တပ္မဟာ ၁၂ တုိ႔ရွိသည္။ တပ္မဟာ ၆၈၅ လက္ေအာက္တြင္ ရင္း ဝ၄၂၊ ရင္း ဝ၇၂ရင္း ၆၈၅၅ (ရင္း ၁၅ ) စသည့္ တပ္ရင္း ၃ ရင္းရွိသည္။ ထိုစဥ္ကာလက ဝ နယ္ရွိ တပ္ရင္းမ်ားသည္ တရင္းလွ်င္ အင္အား ၆ဝဝ အထက္ရွိလာသျဖင့္ ထိုအင္အားမ်ားကိုခြဲ၍ တပ္ရင္းအသစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ရင္း ၄ဝ၄၅ မွ အင္အားမ်ားကိုခြဲ၍ ရင္း ဝ၄၂ အျဖစ္၎၊ ရင္း ၄ဝ၄၇ အင္အားမ်ားကိုခြဲ၍ ရင္း ဝ၇၂ အျဖစ္၎ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ ထိုအတူ တပ္မဟာ ၅ အားလည္း တပ္မဟာ ၆၈၃ ႏွင့္ တပ္မဟာ ၆၈၅ အျဖစ္ ၂ ခုခြဲ၍ ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ တပ္မဟာ ၆၈၅ ၏ နိုင္ငံေရးမွဴးမွာ ရဲေဘာ္လီတ့ဲခိုင္၊ တပ္မဟာမွဴး ရဲေဘာ္ဇင္ခန္တန္ (ေကြ႕က်ဳိးရဲေဘာ္ေဟာင္း) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

တပ္မဟာ ၈ လက္ေအာက္တြင္ ရင္း ၅ဝ၁၊ ရင္း ၄ဝ၄၈၊ ရင္း ရင္း ၃ဝ၃၅၊ ရင္း ၅ဝ၃ စသည့္ တပ္ရင္း ၄ ရင္းရွိသည္။ ထိုစဥ္ ကာလက တပ္မဟာ ၈ သည္ CPB အေရွ႕ေျမာက္အဓိကတပ္မ်ားတြင္ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမာဆံုးတပ္ျဖစ္ သည္။ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းတိုင္းသည္လည္း တိုက္ခိုက္ေရးတြင္ မာေက်ာသည္။ တပ္မဟာ ၈ ၏ ႏိုင္ငံေရးမွဴးမွာ ရဲေဘာ္ အုန္းၾကည္ ေခၚ ဝမ္စစ္မင္ (စစ္ခြၽမ္းရဲေဘာ္ေဟာင္း) ၊ တပ္မဟာမွဴးဦးဖုန္ၾကားဖူး (ကိုးကန္႔)၊ ဒုနိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္ေဇာ္လီ ( ေကြ႕က်ဳိးရဲေဘာ္ေဟာင္း)၊ ဒုတပ္မဟာမွဴး ရဲေဘာ္ေနာ္လြန္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

တပ္မဟာ ၁၂ လက္ေအာက္တြင္ ရင္း ၁၊ ရင္း ၆၊ ရင္း ၉၊ ရင္း ၁၈၊ ရင္း ၂၂ စသည့္ တပ္ရင္း ၅ ရင္းရွိပါသည္။ တပ္မဟာ ၁၂ သည္ ဝ နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ အေျချပဳ ဖြဲ႕စည္းသည္။ တပ္မဟာ ႏိုင္ငံေရးမွဴးမွာ ရဲေဘာ္ေဇာ္လြန္ (ေကြ႕က်ဳိးရဲေဘာ္ေဟာင္း)၊ တပ္မဟာမွဴးရဲေဘာ္ဝင္းေဆြ (စစ္ခြၽမ္းရဲေဘာ္ေဟာင္း)၊  ဒုႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္ျမေသာင္း (စစ္ခြၽမ္းေလာက္ပင္း)၊ ဒုတပ္မဟာ မွဴး ရဲေဘာ္ေက်ာက္ညီလိုင္ (ေဒသခံ) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ရဲေဘာ္ျမေသာင္းသည္ ဝ ေျမာက္ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္၎၊ ရဲေဘာ္ေက်ာက္ညီလိုင္သည္ ဝ ေျမာက္ခရိုင္မွဴးအျဖစ္၎ တြဲဖက္တာဝန္ယူသည္။

ထိုစဥ္က CPB အဓိက တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္းမ်ားအား ရင္းဌာနခ်ဳပ္၊တပ္ခြဲ အနည္းဆံုး ၃ ခြဲႏွင့္ လက္နက္ႀကီးတပ္စုတစုပါ သည္။ ရင္း႐ုံးတြင္ တပ္ရင္းနိုင္ငံေရးမွဴး၊ တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္ရင္းဒုနိုင္ငံေရးမွဴးႏွင့္ ဒုရင္းမွဴးတုိ႔ကဦးေဆာင္သည္။ ရင္း႐ုံးတြင္ တပ္ရင္းေဆးမွဴး၊ တပ္ရင္းရိကၡာမွဴး၊ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးရဲေဘာ္မ်ား တြဲဖက္ထားသည္။ တပ္ခြဲတြင္ ခြဲႏိုင္ငံေရးမွဴး၊ခြဲမွဴး၊ ခြဲဒုနိုင္ငံေရးမွဴး၊ ဒုခြဲမွဴးတုိ႔ရွိၿပီး ခြဲ႐ုံးတြင္ တပ္ခြဲရိကၡာမွဴးႏွင့္ ေဆးတပ္သားတုိ႔ တြဲဖက္ထားသည္။ တပ္စုတြင္ တပ္စုနိုင္ငံေရး မွဴးႏွင့္ တပ္စုမွဴးတုိ႔ကဦးေဆာင္သည္ တပ္စုမွဴးက ဦးေဆာင္သည္။ တပ္စု႐ုံး မထားရွိပါ။ နိုင္ငံေရးမွဴးတာဝန္ယူသူသည္ ပါတီဝင္ျဖစ္ရၿပီး တပ္မွဴးတာဝန္ယူသည္ ပါတီဝင္ မျဖစ္လည္းရသည္။

တပ္ခြဲ တခြဲလွ်င္ တပ္စု ၃ စုရွိၿပီး တပ္စုတစုတြင္ တပ္စိတ္ ၃ စိတ္ရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ၃ ေယာက္တဖြဲ႕၊ ၃ ဖြဲ႕ တစိတ္၊ ၃ စိတ္ တစု။ ၃ စု တခြဲ၊ ၃ ခြဲတရင္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုစဥ္က တပ္မဟာ ၂ တပ္ရင္းမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံမျပည့္ေခ်။ တရင္းလွ်င္ အင္အား ၂ဝဝ ေအာက္တြင္သာ ရွိသည္။ ဝ နယ္မွ တပ္မဟာမ်ားကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံျပည့္ အင္အားျပည့္ရွိၾကသည္။ တပ္ရင္း အလိုက္ လက္နက္တပ္ဆင္ရာတြင္ အမ်ားစု M 22 ေမာင္းျပန္ေသနတ္ကိုအဓိက တပ္မ်ားတြင္ ကိုင္ေဆာင္ၾကသည္။ တပ္စု တစုလွ်င္ M 23 စက္ကေလးတလက္၊ ဘဇူကာ တလက္တပ္ဆင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ပုံမွန္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ စစ္ဆင္ေရးအေျခ အေနအရ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေလ့ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပံု အင္အားမျပည့္ေသာ တပ္စုမ်ားတြင္ M 23 စက္ကေလး သယ္ေဆာင္ေလ့မရွိၾကပါ။ တပ္ရင္း၊ တပ္ခြဲေကဒါ မ်ားက ပစၥတို M 20 သာကိုင္ေဆာင္ေလ့ရွိၿပီး ၎တုိ႔အား ကိုယ္ရံႏွင့္ ဆက္သားရဲေဘာ္မ်ား ထားရွိခြင့္ျပဳသည္။ CPB တပ္ ရင္း၊ တပ္မဟာေကဒါမ်ား၊ စစ္ေဒသေကဒါမ်ား၊ ေဒသမွခရိုင္အဆင့္ေကဒါမ်ားအား စီးျမင္းစီးခြင့္ျပဳထားပါသည္။ M 21 ေသနတ္ကေတာ့ တေတာင့္ခ်င္းသာ ပစ္ခတ္၍ရသျဖင့္ ေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပြဲတာဝန္ယူရသည့္ အဓိကတပ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ ေလ့မရွိေပ။

တပ္ရင္းရွိ လက္နက္ႀကီးတပ္စုတြင္ ၅၇ မမ၊ ၈၂ မမႏွင့္ ပိြဳင့္ ၅ စက္ႀကီးတလက္စီ တပ္ဆင္ေလ့ရွိေသာ္လည္း လူအင္အား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခအေနႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးအေျခမေနေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ေလ့ရွိသည္။ လက္နက္ႀကီးမ်ား သယ္ ေဆာင္ရာတြင္လား၊ ျမင္းမ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးအေျခအေနႏွင့္ လူအင္အားအေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ဆံုးျဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။

အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္တြင္ ကင္းတပ္ရင္းတရင္းႏွင့္ လက္နက္ႀကီးတပ္ရင္းတရင္း ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ လက္နက္ ႀကီး တပ္ရင္းတြင္ ၅၇ မမ၊ ၈၂ မမ၊ ၇၅ မမ ႏွင့္ ပိြဳင့္ ၅ တုိ႔တပ္ဆင္ထားသည္။ လက္နက္ႀကီးတပ္ရင္း ဝါ အေျမာက္တပ္ရင္း၏ နိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္ေပါက္ယိုရိ (လက္ရွိ UWSP အတြင္းေရးမွဴး၊ ေပါက္ယိုခ်မ္း၏အကို) ျဖစ္ၿပီး၊ တပ္ရင္းမွဴးမွာ ရဲေဘာ္ထင္ ေကာ့ဖုန္း (ဝ ရဲေဘာ္၊ ေနာင္ ေရနစ္ ကြယ္လြန္) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ထူးခြၽန္ေသာတပ္မွဴးမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလာသည္။ ျမစ္အေနာက္ဖက္တြင္ ဖုန္ ၾကားဖူး၊ ျမစ္အေရွ႕ဖက္တြင္ ေစာထြန္းတင္ႏွင့္ က်န္းစစ္မင္ ေခၚ ကိုၾကည္ျမင့္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခတပ္ရင္းမ်ားတြင္လည္း တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ရွိေသာ ဝ တပ္မွဴးမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ရင္း ၅ဝ၁ မွ ဆမ္ပ႐ူးႏွင့္ အိုက္ငင္း၊ ရင္း ၄ဝ၄၈ မွ လင္နမင္ေခၚ လင္ညီမိန္း၊ ရင္း ၆ မွ ႀကိဳးမင္လိုင္ စသူတုိ႔ စတင္နာမည္ရလာၾကသည္။

၁၉၇၅ ပါတီဗဟို ေအာက္တြင္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကာလပိုင္း၌ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသသည္ အဓိကအေျခခံေဒသျဖစ္ၿပီး နမ့္ခမ္း ခ႐ိုင္၊ ကြတ္ခိုင္ခ႐ိုင္၊ ကိုးကန္႔ခ႐ိုင္၊ ဝ ေျမာက္ခ႐ိုင္၊ ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္ဟူ၍ ခ႐ိုင္ ၅ ခုဖြဲစည္းထားရွိၿပီး အဓိက တိုက္ခိုက္ေရး တပ္မ်ားအျဖစ္ တပ္မဟာ ၂၊ တပ္မဟာ ၈၊  တပ္မဟာ ၁၂ ႏွင့္ တပ္မဟာ ၆၈၅ ဟူသည္ အဓိကတပ္မဟာမ်ားအျပင္ ခ႐ိုင္ တပ္၊ ၿမိဳ႕နယ္တပ္၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားရွိသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

ေမာင္ေမာင္စိုး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts