ေမာင္မိုးသူ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေမာင္မုိးသူ


ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေမာင္မုိးသူ

(သံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္၊ ရန္ကုန္) မိုးမခ၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အၿမဲကုိးကားေလ့ရွိေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးဟု ပါရွိပါတယ္၊ ထုိနည္းတူ လက္နက္ကုိင္လူမ်ိဳးစုမ်ား ကလည္း ေတာင္းဆုိေနၾက သည္မွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္ပါတယ္၊ စကားလုံးအရ ထပ္တူညီမွ် တူပါေသာ္ လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သုံးဦးသုံးဖက္ ေလးဦးေလးဖက္ ၁၃၅ဦး ၁၃၅ဖက္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ေဆာင္ရာေဖာ္ညႊန္း ရာတြင္ ကဲြျပားေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူမ်ိဳးစုေပါင္း စာရင္းအရ ၁၃၅ မ်ိဳး ရွိသည္ဟု ဆုိရာ ၁၃၅မ်ိဳးေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားအသီးသီးက သူတုိ႔၏လုိအပ္ခ်က္လုိလားခ်က္ သူတုိ႔တည္ေဆာက္လုိၾကေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ ေပၚေရးကုိ ေတာင္းဆုိတင္ျပၾကမည္သာျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာေသးမီက ကရင္ျပည္ နယ္တြင္ ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအားလုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လူမႈေရးအဖဲြ႔ အစည္းမ်ား အားလုံးစုေပါင္းထားသည့္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ကရင္ျပည္နယ္တုိးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး လူမႈေရး ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အရပ္ရပ္တုိ႔ကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ပုိင္စီမံခန္႔ခြဲရေရး၊ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသုံး စဲြခြင့္ရွိျခင္း အစရွိသည္ အစရွိသည္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လူမ်ိဳးစုအလုိက္ ျပည္နယ္အလုိက္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္က်င္း ပမည့္ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ တင္ျပၾကမည္ဟု သတင္းဖတ္ရႈရပါသည္၊ ထုိနည္းတူ တနသၤာရီတုိင္းတြင္ လည္း လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကုိ္င္မ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား အားလုံးစုေပါင္း၍ တနသၤာရီတုိင္း၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပၾကမည္ျဖစ္ပါသည္၊ ထုိနည္းတူ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း အဖဲြ႔အစည္းေပါင္းစုံစုစည္း၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားတင္ျပၾကအုံးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ လူမ်ိဳးစုအလုိက္ တုိင္းနွင့္ျပည္နယ္အလုိက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားတင္ျပၾကရာဆုိသည္မွာ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးပဲြမွ ေပါက္ဖြားလာေသာအႀကံျပဳခ်က္ မူေဘာင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ကပင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္ အစုိးရ၏ ၅ႏွစ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးခါနီး အခ်ိန္တြင္ကပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ အပစ္ခတ္ရပ္္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးသည့္အဖဲြ႔ ၈ ဖဲြ႔ရွိၿပီး က်န္အဖဲြ႔မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရိွၾကရာ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ၿပီးဆုံးသြားသည့္ေနာက္ ေနာက္တက္လာသည့္ NLD အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ပခုံးေျပာင္းတာဝန္က်ေရာက္ခဲ့ပါသည္၊ ထုိတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေရးအဖဲြ႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ႔သည္ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံကုိ ေခၚဆုိၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသား အဖဲြ႔မ်ားအျပင္ လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည္အဖဲြ႔မ်ား ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေန သည့္သတင္းမ်ား ၾကားသိရပါသည္။

ယခုရက္ပုိင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး အဖဲြ႔ ၈ဖဲြ႔မွ တာဝန္ခံေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ ႏုိ္င္ငံေတာ္အတုိင္ ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္းေကာင္း ကာကြယေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း သီးျခားစီ ေတြ႔ဆုံေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည္အဖဲြ႔မ်ားကလည္း သူတုိ႔အား ေလ့လာသူအျဖစ္သာ တက္ေရာက္ရမည္ဆုိပါက မတက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္ထားပါသည္။ တခ်ိန္ထဲတြင္ ေနာက္ဆုံးတုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိတဲ့ ရွမ္းေျမာက္မွာ မဟာမိတ္ ၄ဖဲြ႔ တုိ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔တုိ႔ ေတြ႔ဆုံညိွႏိႈင္းေနၾကသည့္ သတင္းလည္းၾကားသိရသည္၊ ၃ဖဲြ႔ကမူ ကာကြယေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္၏ သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ခု ကုိေတြ႔ရွိရသည္၊ ရွမ္းေျမာက္အဖဲြ႔ မ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆြး ေႏြးရာတြင္ ဝ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တရုတ္ အာဏာပုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သက္ေသအျဖစ္ ပါဝင္ၾကရန္လုိအပ္ ေၾကာင္း တင္ျပထားသည္ကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

မည္ကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံ၏ ဒုတိယအစည္းအေဝးသုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသူေရာ လက္မွတ္မထုိးရေသးသူမ်ားပါ ပါဝင္ညိွႏိႈ္င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမွသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိပါမွ တုိင္းျပည္၏ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ျမန္ဆန္ႀကီးမားမည္ျဖစ္ပါတယ္၊

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားၾကား တြင္ တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားၿပီး စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ား ထိေတြ႔တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားေနသကဲ့သုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အခ်င္းခ်င္းလည္း ထိေတြ႔ တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ ေျမဇာပင္အမ်ားစုမွာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ျပည္မမွၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ဘာသာေရးဆုိင္ရာဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား ဘုရားရွိခုိ္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ စစ္ေျပးစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ေနၾကသည္ကုိေတြ႔ျမင္ ရပါသည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပဲြ ဆင္ႏဲႊသည့္လမ္းစဥ္ကုိသာ ကုိင္စဲြၾကမည္ဆုိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္သည့္သေဘာထားမွာ စစ္ေရးအရေျဖရွင္းသည့္နည္းမ ဟုတ္ပဲ ႏိုင္ငံေရးအရ စားပဲြဝုိင္းတြင္ ေတြ႔ဆုံညိွႏိႈ္င္း ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံညိွႏိႈင္း ေျဖရွင္းမွသာလွ်င္ လုိအပ္ေသာ လုိခ်င္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိ္င္ၾကမည္ျဖစ္ ပါတယ္၊ လူမ်ိဳးစုအားလုံး မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးစု အလုိက္ ေဒသအလုိက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတို္းတက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္ၾကမည္ျဖစ္ပါတယ္၊

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည့္တာဝန္မွာ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကုိ္င္မ်ား အားလုံး ေတြ႔ဆုံညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းၾကမွသာ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏုိင္ မည္ ျဖစ္ပါတယ္၊

ေဆြးေႏြးပဲြမစမီကပင္ ဒီအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါက မေဆြးႏုိင္ေၾကာင္း အကန္႔အသတ္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိေနၾကျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဝးသည္ထက္ေဝးမည္သာျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးစုေပါင္း စာရင္းအရ ၁၃၅ မ်ိဳးရွိသည္ဟုဆုိထားရာ အသံအားျဖင့္လည္း ၁၃၅သံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအားလုံး လူမ်ိဳးစုမ်ားအားလုံး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ား လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ၾကမွသာလွ်င္ တုိင္းျပည္က ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိ္င္မည္ျဖစ္ပါတယ္၊ ဤကဲ့သုိ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ အားလုံးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ မလုိလားအပ္ေသာ ရန္လုိစကားမ်ားျဖင့္ ေျပာဆုိေနၾကျခင္း အခြင့္အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳး ေတာင္းဆုိေနၾကျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေဝးကြာမည့္ သေဘာလကၡဏာမ်ားျဖစ္ပါတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိတည္ေဆာက္ ၾကရာတြင္ စစ္ေရးအျမင္ျဖင့္ မၾကည့္ရႈၾကပဲ တုိင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရရွိေစရန္ ညိွႏိႈ္င္းေျဖရွင္းၾက သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္ၾကမွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိျခင္းမွ သည္ တုိင္းျပည္ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါတယ္၊


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts