မွတ္စုုမွတ္တမ္း

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်္ေဇာ ● ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ပါတီဗဟို သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည့္စာတမ္း

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်္ေဇာ ● ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ပါတီဗဟို သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည့္စာတမ္း

နဝတ စစ္အုပ္စုႏွင့္ စစ္တပ္အေၾကာင္းအက်ဥ္းအေျခခံ (မူၾကမ္း)  ၁၇ – ၈ – ၁၉၉၆
(မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၇


အပိုင္း (၁)
၁။ ၁၉၉၀ ေက်ာ္ကာလ ျမန္မာတပ္ဟာ ျပည္တြင္းသူပုန္နဲ႔ တိုက္ခိုက္ေရးမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး အဓိက ေကအင္ယူတဦးသာ က်န္သည္။ အားလံုးလိုလို ေစ့စပ္ အပစ္အခတ္ရပ္ေရးလမ္းေပၚ ေရာက္လာသည္။

၂။ တပ္အေၾကာင္းမစမီ မူရင္းအစိုးရ၏ ေယဘုယ်ေျပာင္းလဲလာပံု သေဘာထားကိုစဥ္းစားလွ်င္ ၁၉၈၈ ဃၥB ၿပိဳကြဲသြားျခင္း အတြက္ နဝတ စစ္အုပ္စု သေဘာထားေျပာင္းလဲသြားပံုမွာ သူတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရလည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးအရလည္း ေကာင္း ႏွစ္ ၄၅ – ၅၀ ခန္႔ကတည္းက စိုးရိမ္အေၾကာင့္ၾကရဆံုးေသာ ရန္ဘက္ႀကီး ၿပိဳကြဲသြားသျဖင့္ သူတို႔စိတ္အေနအထား အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

၃။ ႏိုင္ငံေရးအရ အျခားဘယ္ပါတီမွ မမႈေတာ့ေပ။ ေျခာက္၊ ေခ်ာ့၊ ဖိႏွိပ္၊ ေခ်ာ့၊ ၿဖိဳခြဲတို႔ျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ဘယ္ပါတီကိုမဆို ၿဖိဳႏိုင္သည္ဟု တြက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မာနဝင္လာ၊ တင္းမာလာသည္။ ဘယ္သူမွမႈစရာမလိုဟု တြက္လာသည္။

၄။ ေနာက္ စစ္ေရးအရ ခိုင္မာေတာင့္တင္းၿပီး စစ္လက္နက္ပစၥည္း အေတာ္ျပည့္စံုၿပီး စစ္ပရိယာယ္အတတ္ပညာ အေတာ္ ထက္ျမက္၊ ေနာက္ခံမဟာပိတ္အင္အားရွိေသာ CPB ၏ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ ၿပိဳကြဲႃပီျဖစ္၍ သူတို႔တပ္မ်ား လြတ္ေျမာက္သြားၿပီး တျခားဘယ္သူပုန္တပ္မဆို သိပ္မမႈေတာ့ေပ။

၅။ ၁၉၈၉ CPB ၿပိဳကြဲရျခင္းအေပၚ သူတို႔သင္ခန္းစာ ႏွစ္ခုရယူသည္။ ပထမက သူပုန္အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ စစ္ေရးသက္သက္ တ နည္းတည္းျဖင့္ ၿဖိဳခြဲေရးထက္ သူပုန္တပ္အတြင္း ၿပိဳကြဲေရးအတြက္ ၿဖိဳခြဲေရးလုပ္ငန္းဟာ အလြန္အထူး အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္ဟု သိနားလည္ၿပီး CPB အတြင္း ၿဖိဳခြဲသလို အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းၿဖိဳခြဲရာ တခ်ဳိ႕အေတာ္ေအာင္ျမင္ေနသည္။ ဥပမာ ဳၵၠ ထဲတြင္ ဗုဒျြဘာသာကရင္တပ္ (DKBA) ဆိုၿပီးခြဲေထာင္ရန္ အားထုတ္ခဲ့ၾကရာ အေတာ္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ အလားတူ ေစ့စပ္ရယူထားေသာ အဖြဲ႔ေတြအတြင္းလည္း ၿဖိဳခြဲေန၍ အားလံုးသတိထား ေနလာရသည္။ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအတြင္း လည္း ထိုသေဘာထားေဆာင္ရြက္သည္။ ဒုတိယသင္ခန္းစာ – သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြကို စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ လက္ကမ္းေပးၿပီး သူတို႔၏လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားက ေခြထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥမွာ အဆံုး အထိေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အခ်ဳိ႕တပ္ဖြဲ႔မ်ား ခက္ခဲေနေသးသည္။ ဥပမာ ဝ တပ္ဖြဲ႔။ ႏိုင္ငံေရး – စစ္ေရးအရ CPB ၿပိဳကြဲရျခင္း ေၾကာင့္ သူတို႔အေျခခံစိတ္ဓာတ္ကို အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲေစသည္။ မာနႀကီးသြားၿပီး အေတြ႔ အၾကံဳလည္း ႂကြယ္ဝလာ သည္။ စစ္တပ္အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မွ စစ္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရွိခဲ့သည္။

၆။ CPB ၿပိဳကြဲရျခင္းေၾကာင့္ မာနႀကီးမႈကို ထပ္တိုးေစသည္မွာ အထက္ပါႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးအေၾကာင္းမ်ားအျပင္ စီးပြားေရးအ ေၾကာင္း အခ်က္မ်ား တိုးတက္လာသျဖင့္ မာနႀကီးမႈထပ္တိုးေစသည္။

(က) အဓိကတခ်က္
ျပည္တြင္းစပါးပိုထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသို႔ ဆန္မ်ားတင္ပို႔ႏိုင္ေအာင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံအႀကီး၊ အ လတ္၊ အေသးအခိုင္အမာႏွင့္ ယာယီတို႔ပါ မ်ိဳးစံုလုပ္ၿပီး တႏွစ္လွ်င္ ၂ သီးမွ ၃ သီးထိပင္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သျဖင့္ စပါးမ်ားစြာထြက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခား ဆန္တင္ပို႔ ႏိုင္ၿပီး တန္ခ်ိန္ တသန္းထိတင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေငြအေတာ္တိုးတက္ ရရွိလာသည္။ လယ္သမားအခ်ဳိ႕ အေတာ္အတန္ေခ်ာင္ခ်ိလာသည္။ သို႔ေသာ္ လူဦးေရအမ်ားစုမွာ လြန္စြာဆင္းရဲက်ပ္တည္းလွသည္။

(ခ) စီးပြားေရးအရ အျခားအဓိကအေၾကာင္းတခုမွာ –
မုတၲမေကြ႔မွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ထိုင္းသို႔ပိုက္လိုင္းသြယ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေရး ႏွစ္ (၃၀) စာခ်ဳပ္ ထိုင္းႏွင့္ ၁၉၉၅ က ခ်ဳပ္ထား ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းမွ တႏွစ္ေဒၚလာသန္း (၄၀ဝ) မွ် ဝင္မည္ျဖစ္ရာ နဝတစစ္အစိုးရ စစ္ဘတ္ဂ်က္အတြက္ မ်ားစြာဖူလံုစိတ္ ခ်ရၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းသည္စီးပြားေရးအရ စပါးကိစၥႏွင့္ပါ မာနႀကီးစရာျဖစ္ခဲ့သည္။

၇။ သံတမန္ေရးအရလည္း အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္ အဆက္အသြယ္မေကာင္းလွေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ျပည္၏ ေထာက္ခံမႈရသျဖင့္ သံတမန္ေရးသာမက စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါ အက်ိဳးအျမတ္ရခဲ့သည္။ အဓိကလူသံုး ကုန္ပစၥည္းအျပင္ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း ပစၥည္းမ်ားရရွိသည္။ ေငြေၾကးအကူမ်ားလည္း ရရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အေနာက္တိုင္းမွ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုလည္း အကာအကြယ္ရႏိုင္ေပသည္။ တ႐ုတ္အကူတြင္ သူတို႔အတြက္ အဓိကအက်ဆံုးအကူတခုမွာ စစ္လက္နက္ပစၥည္းဝယ္ယူရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ပို၍စိတ္ခ်ရေအာင္ သူ႔တပ္တခ်ဳိ႕ကို တ႐ုတ္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ တပ္ဆင္၍ပင္ေနသည္။ တ႐ုတ္မွလက္နယ္ငယ္စက္႐ံုမ်ား၊ ခဲယမ္း စက္႐ံုမ်ားလည္း တည္ေဆာက္ေနသည္။

တ႐ုတ္အေနျဖင့္ နဝတ ႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္းသည္-
(က) ျမန္မာ့ေစ်းကြက္တခုရရွိျခင္း။

(ခ) ထို႔ထက္ အေနာက္နယ္ခ်ဲ႕၏ တ႐ုတ္အေပၚထိုးစစ္ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲတြင္ မိမိမဟာမိတ္တဦး တိုးျခင္းျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ သံတမန္ ေရးရာမ်ားတြင္ မဲတမဲရႏိုင္။

(ဂ) ထို႔ျပင္ ျမန္မာနဝတအေပၚ အေနာက္ကလႊမ္းပါက တ႐ုတ္ဝိုင္းေရး၊ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ အားတအားျဖစ္လာၿပီး အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ နယ္နိမိတ္ဆက္ေနေသာ လူနည္းစုမ်ားကို ေျမႇာက္ေပးၿပီး နယ္စပ္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို အေတာ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အကြက္တကြက္ကို တားဆီးရန္။

၈။ ေနာက္သံတမန္အကူတခုမွာ နဝတသည္ ေအစီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိကမိမိသယံဇာ တေတြေပးၿပီး လူသံုးကုန္မ်ား နည္းပညာမ်ားရေစၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ တဖက္လွည့္ အဆက္အသြယ္တမ်ိဳး ဆက္ ႏိုင္သည္။

ေအစီယံႏွင့္ နဝတ ဆက္ဆံရျခင္းမွာ-
(က) ေစ်းကြက္ႏွင့္
(ခ) သယံဇာတမ်ားရျခင္း
(ဂ) သူတို႔လည္းအလားတူ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ား ရွိေနၾက၍ သက္သာျခင္း။
(ဃ) ေနာင္တ႐ုတ္ႏွင့္ နဝတ သိပ္ေပါင္းမိသြားမွာ စိုးရိမ္ျခင္း၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက သူတို႔ကသာ နဝတအေပၚ တင္းမာေန ေသာ္လည္း တဖက္ကလည္း နဝတအေနႏွင့္ တ႐ုတ္ဘက္သိပ္ပါသြားမွာစိုးရ၍ ေအစီယံ-နဝတႏွင့္ ဆက္ဆံေနတာကို သိပ္ ျပတ္ျပတ္မတားျမစ္ေခ်။

၉။ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္း ျမန္မာတပ္ မဟာဗ်ဴဟာ –
(က) ယခု က်န္သူပုန္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ရာတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္ေရးသာမက လက္နက္ခ်ေရးပါ အျပတ္ေတာင္းဆိုလာ။ သူတို႔ တြင္ တပ္အင္အားလည္းမ်ားစြာ ပိုလွ်ံေနၿပီး လက္နက္ႀကီးမ်ားအားလည္း မ်ားစြာဝယ္ယူထားႏိုင္၍ ဒါကိုျပၿပီးၿခိမ္းေျခာက္။

(ခ) သူတို႔ဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား အေမရိကန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ နယ္စပ္စစ္ပြဲၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ၁၉၄၉ အေတြ႔အၾကံဳ အရ လက္နက္ပစၥည္းဝယ္မရျဖစ္ရျခင္း၊ တ႐ုတ္မွ ခဲယမ္းလက္နက္မ်ား အမ်ားအျပားဝယ္ယူသည္။ ယခင္က အေနာက္ႏွင့္သင့္ျမတ္စဥ္က နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္ရန္အတြက္ လက္နက္ႀကီးမ်ား မ်ားစြာဝယ္ဖို႔မလိုရာမွ ယခုျပင္ဆင္ ရၿပီျဖစ္၍ ခဲယမ္းလက္နက္ႀကီးေတြ ဝယ္ယူရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြအတြက္ ဖိအားေတြကို တြန္းလွန္ခုခံရန္ ျပင္ဆင္ရျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။ နယ္ခ်ဲ႕ရန္က တိုက္႐ိုက္သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္သူ႔ဘက္ေတာ္ သားမ်ားက ေႏွာက္ယွက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုပါ ရင္ဆိုင္ရန္ ျဖစ္ပံုရ။

(ဂ) ျမန္မာတပ္ကိုယ္တိုင္က လူထုအံုႂကြမႈကို ေရွာင္ရွားရန္ နယ္စပ္စစ္ပြဲျဖစ္ေရးႏွင့္ ျမန္မာလူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ လုပ္ ေရးတို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားဝယ္။

(ဃ) ေနာက္တေၾကာင္းမွာ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးေနဖို႔၊ စစ္လုပ္ငန္းရွိေနဖို႔ နယ္စပ္မၿငိမ္ေရးလည္း အေၾကာင္းျပရန္ နယ္စပ္တိုက္ ပြဲငယ္ေတြ ထိုးဆြႏိုင္။

၁၀။ ေနာက္ နဝတ မဟာဗ်ဴဟာတခုတြင္ စစ္တပ္မ်ား တဖက္က တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္ ဦးတည္ေနစဥ္ စစ္အင္အား ၁၉၈၈ – ၈ ေလးလံုးကာလက ၂သိန္းခန္႔၊ ၁၉၉၃ – ၃သိန္းေက်ာ္ ယခု ၅ သိန္းေက်ာ္ထိ ရည္ရြယ္ၿပီး တိုးခ်ဲ႕ေနသည္။ ဘာ ေၾကာင့္လဲ။
(က) အထက္ပါ နံပါတ္ ၉ ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရန္အတြက္လည္း ျဖစ္သည္။

(ခ) ေနရာတကာ ထºကလာႏိုင္သည့္ လူထုအံုႂကြမႈကို အျမန္ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ဖိႏွိပ္လိုက္ႏိုင္ရန္လည္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕တိုင္း ေလာက္တြင္ တပ္စြဲႏိုင္ေအာင္ တပ္ေတြကို တိုးခ်ဲ႕တာျဖစ္ႏိုင္။
(ဂ) တိုင္းျပည္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရသိပ္မ်ားေနရာ ဒါကို တစိတ္တပိုင္းေျဖရွင္းတဲ့အေနႏွင့္ သိမ္းသြင္းရန္ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ မရွိတဲ့အခါ အရြယ္ေကာင္းလူငယ္တခ်ဳိ႕ကို သိမ္းသြင္းယူျခင္းျဖစ္ႏိုင္။
(ဃ) အခ်ဳပ္အျဖစ္-
၁။ နယ္ခ်ဲ႕အႏၲရာယ္၊ နယ္စပ္အႏၲရာယ္ – စစ္မ်ားကာကြယ္ေရး။
၂။ လူထုအံုႂကြမႈအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး။
၃။ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာေျဖရွင္းေရး။
၄။ သူပုန္မ်ား လက္နက္ခ်ေရးတို႔အတြက္ တပ္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီလက္နက္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ား လုပ္လာျခင္းျဖစ္ သည္။

အပိုင္း (၂)
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထူးျခားခ်က္

၁။ သမိုင္းအရ သာမန္ေၾကးစားတပ္သက္သက္ မဟုတ္ခဲ့။ တိုင္းျပည္၏ နယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ႔တို႔မွ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္စစ္တပ္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးအတြင္း အဂၤလိပ္ကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ရန္ ၁၉၄၁ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဂ်ပန္တြင္ စစ္ပညာသင္ခဲ့။

၂။ ၂၆-၁၂-၁၉၄၁ တြင္ ထိုင္း ဘန္ေကာက္တြင္ ဘီ-အိုင္-ေအ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္း သို႔ ဂ်ပန္စစ္တပ္ႏွင့္အတူဝင္ၿပီး အဂၤလိပ္ကိုတိုက္ဖို႔ လုပ္ခဲ့။ ၁၉၄၁ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္အဂၤလိပ္ ျမန္မာျပည္မွဆုတ္ခြာၿပီးေနာက္တြင္ ဘီ-အိုင္-ေအ တပ္ လူသံုးေသာင္းေက်ာ္ ျဖစ္လာရာက ဂ်ပန္က ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ အေၾကာင္းျပၿပီး ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၃ ရင္းထိ ၃ ေထာင္ေက်ာ္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဘီ – ဒီ – ေအ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္သစ္ဖြဲ႔ၿပီးေနာက္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၇ ရင္းႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့တပ္မ်ားပါ တျဖညူ္းျဖည္းထပ္ဖြဲ႔။

၃။ ၂၇ – ၃ – ၁၉၄၅ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ၿပီး ဂ်ပန္ကိုေမာင္းထုတ္ရာတြင္ မဟာမိတ္အဂၤလိပ္တို႔ႏွင့္ေပါင္းၿပီး ထိေရာက္စြာ ပါဝင္ခဲ့။ ဂ်ပန္ ၂ ေသာင္းေလာက္ သုတ္သင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး။

၄။ ၁၉၄၅ စက္တင္ဘာေလာက္ကစၿပီး အဂၤလိပ္တို႔က အဓိကေျခလ်င္တပ္ရင္း ၃ ရင္းကိုမူတည္ၿပီး Burma Army သစ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့။ ထိုစဥ္က ဖဆပလ ႏွင့္ CBP တို႔က ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရယူႏိုင္မည္ထင္ၿပီး ၿဗိတိသွ်တပ္တြင္း သိမ္းသြင္းျခင္းကို ကႏၵီစာခ်ဳပ္ျဖင့္ လက္ခံလိုက္သည္။ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး၏ အမာခံအသဲႏွလံုးကို အရင္ၿဖိဳ ခြဲရန္ ႀကိဳးစားတာျဖစ္။

၅။ အထက္ပါတို႔အရ အစဥ္အလာအရ ဗမာျပည္သူႏွင့္အတူ နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမွ ေပါက္ ဖြားလာေသာ စစ္တပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းကမွ ေၾကးစားတပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလာၾကသည္။

၆။ ေၾကးစားတပ္ျဖစ္လာပံု
(က) ပထမဆံုးက ဗမာျပည္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေတာတြင္းေမာင္းထုတ္သျဖင့္ တပ္တြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္တခ်ဳိ႕ ေတာခိုရျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီးဖယ္ရွားျခင္းခံရျခင္းတို႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့။ တပ္တြင္း မူလအသံျဖစ္တဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား မဲ့သြားျခင္းျဖစ္။

(ခ) ဒုတိယမွာ တတပ္လံုးေၾကးစားအျဖစ္ႏွင့္ လက္ရွိလူထုဆန္႔က်င္ေရးတပ္အျဖစ္ ေရာက္လာေစမယ့္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ဗမာ့ျပည္တြင္းစစ္ပြဲႀကီး အဓိကနယ္ခ်ဲ႕ႏွင့္ ျပည္တြင္းဆိုရွယ္လစ္တို႔ဖန္တီးေသာ စစ္တြင္းသြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ေခတ္ ႐ုရွားတြင္ ယဲ့လ္ဆင္က တပ္နီကို ေတာ္လွန္တပ္စိတ္ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ခ်က္ညာျပည္တြင္းစစ္ျဖင့္ ဆိုင္ေပး သကဲ့သို႔ ႏွစ္ ၄၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ နည္းနည္းမွ မအားမလပ္အသြင္းခံရျခင္းက သာမန္ေၾကးစားတပ္ အျဖစ္ သာမက ျပည္သူကို ေထာင္ခ်ီၿပီး ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆန္႔က်င္ေရး လူသတ္စစ္ပြဲကို လုပ္ရဲတဲ့အထိ ျဖစ္လာေစသည္။ လူတန္းစား ဖိႏွိပ္ေရးကိရိယာႀကီးျဖစ္လာေစသည္။ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ေၾကးစားတပ္မွဴးႀကီး ငယ္တို႔၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ရြာသားေတြရြာေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္ေရးေတြ လုပ္ေစ ျခင္းျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး မ်ိဳးခ်စ္တပ္အျဖစ္မွ ေလွ်ာက်ေစခဲ့သည္။ ျပည္သူႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ သတ္ျဖတ္ေရး လက္နက္ကိုင္တပ္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၇။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို အျပင္သဏၭာန္အားျဖင့္ ယခင္နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈ တိုက္ပြဲမ်ားျဖတ္သန္းလာသည့္ အစဥ္အလာေတြကို ထိန္းသိမ္းသြတ္သြင္းၿပီး ျပည္သူတြင္းလည္း ဝါဒျဖန္႔ေပးၿပီး တကယ့္အတြင္းသဏၭာန္က ျပည္သူဆန္႔က်င္ဖိႏွိပ္ေရး ကိရိယာအျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံေစ ခဲ့သည္။ စစ္အုပ္စုက သူ႔စစ္တပ္၏ စိတ္ဓာတ္ကို နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ အစဥ္အလာစိတ္ဓာတ္သြင္း ထားသည္။ ယင္းစိတ္ဓာတ္ဟာ တပ္ရဲ႕စည္းကမ္းေကာင္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္စည္းလံုးေရးကို အဓိကအေျခခံ အက်ိဳးျပဳခ်က္ ႀကီးျဖစ္သည္။ မဆလေခတ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ရွစ္ေလးလံုးကိစၥေၾကာင့္ ျပည္သူက ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္ျခင္းခံရၿပီး ေနာက္ တခ်ီအံုႂကြမႈ ထပ္ျဖစ္ရင္ တပ္ပါၿပိဳအက္လာမွာ စိုးရသည္။

၈။ စစ္တပ္တြင္း ပုဂၢလိကစီးပြားေရးကို အဓိကဗိုလ္ေနဝင္းတဦးတည္းသာ ထင္သလိုခ်ယ္လွယ္ကိုင္စြဲႏိုင္ၿပီး ထိပ္တန္းဆိုရွယ္ လစ္အႀကီးအကဲတခ်ဳိ႕သာ စားေသာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းက တင္းက်ပ္စြာကိုင္တြယ္လို႔ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းမႈ အလြန္ နည္းခဲ့။ သို႔ေသာ္ ယခု ၁၉၈၈ ေနာက္ နဝတေခတ္တြင္ တပ္မွဴးတခ်ဳိ႕ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ စားေသာက္ခြင့္ေတြ ေပးခဲ့သျဖင့္ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းေခတ္တြင္ စစ္တပ္တြင္း အေတာ္မ်ားမ်ား ႀကီး၊ လတ္၊ ငယ္ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္တြင္းအႀကီးပိုင္းေတြရဲ႕ စားေသာက္မႈႀကီးေတြ အလြန္မ်ားျပားလာ။ ယင္းသည္ စစ္တပ္တြင္းယိုယြင္းမႈ အေတာ္ျဖစ္ေစတာေတြ႔ရ။ ေစာေစာပိုင္းက မိမိရာထူးတိုးတက္ေရးအတြက္သာ အဓိကျဖစ္။ စီးပြားေရး မရွိသေလာက္ျဖစ္။

၉။ ၁၉၉၀ ထိ တပ္တြင္ စားေသာက္ခြင့္မေပးဘဲ ရာထူးေတြသာ ေရစီးသလိုတိုးေပးၿပီး ခန္႔ထားရသည္။ ေနာက္ထူးျခားခ်က္မွာ ခြာရာတိုင္းမွာစိုးလို႔ ေခါင္ေဆာင္မႈ စုစည္းလာမွာစိုးလို႔ ရာထူးေတြသာတိုးေပးၿပီး တေနရာမွာ ၾကာၾကာမထား၊ ရာထူးျမင့္ လာရင္ ေဘးဖယ္၊ အျခားေနရာေတြေပးလိုက္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္မွာ အေတြ႔အၾကံဳအရ တပ္မွဴးေကာင္းေတြသာရွိၿပီး စစ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မေပၚေပါက္ေအာင္ လုပ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္စည္းလံုးေရးလည္း ထိခိုက္ၿပီး စစ္တပ္ေခတ္ မီၾကံ့ခိုင္ေရး၊ စည္းကမ္းတို႔ကိုပါ ထိခိုက္ေစၿပီး ေၾကးစားစိတ္ကို ပိုတိုးေစသည္။

၁၀။ ေနာက္စစ္တပ္ထူးျခားခ်က္တြင္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္မ်ားမွာ အျခားအာရွႏိုင္ငံ အရင္းရွင္တပ္ေတြႏွင့္မတူတာက ေျမရွင္၊ အ ရင္းရွင္ အရာရွိႀကီး သားသမီးမ်ား အလြန္နည္းပါးစြာသာရွိၿပီး မရွိသေလာက္ျဖစ္။ ေျမရွင္ႀကီးမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္ခဲ့။ အရင္းရွင္ႀကီးမ်ားလည္း တရားဝင္ နည္းပါးလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ဗိုလ္မ်ားမွာ သာမန္ဓနရွင္ေပါက္စ အလတ္ႏွင့္ အငယ္ စားမ်ားမွ အေျခခံပညာ အသင့္အတင့္ရွိသူေတြ အဓိကျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမန္မရႏိုင္သည့္ ရာထူးစည္းစိမ္ျဖစ္၍ အလြန္ေက်နပ္ေနၿပီး ပိုၿပီးအဆင္းရဲခံႏိုင္ ပိုစြန္႔လႊတ္ႏိုင္မႈ လည္းရွိ၊ ရဲရင့္မႈလည္းရွိ၊ ေအာက္ေျခတပ္သားမ်ားႏွင့္လည္း ပိုနီး စပ္မႈရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခဲရာခဲဆစ္ ေျပာက္က်ားမ်ားကို လိုက္တိုက္ရာတြင္ ပိုဆင္းရဲဒုကၡခံႏိုင္၍ ပိုၿပီးထိေရာက္လွသည္။ ၎လူတန္းစားမွာ ေတာ္လွန္ေရးက အလြန္အေပၚစီးရေနလွ်င္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲရန္ အလားအလာ အား နည္းသည့္ကာလတြင္ မ်ားစြာအသံုးဝင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုစစ္တပ္၏ အဓိကထူးျခားခ်က္တခုမွာ လူတန္းစားအရ စစ္ဗိုလ္မ်ားဟာ ေျမရွင္အရင္းရွင္အရာရွိႀကီး သားသမီးမရွိသေလာက္ အလြန္နည္းၿပီး ဓနရွင္ေပါက္စ အလတ္စားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားက လႊမ္းျခံဳထားသျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေရးအရည္အခ်င္းေကာင္းမြန္သည္။ မိမိလူတန္းစားထက္ ျမင့္တဲ့ရာထူး စည္းစိမ္မက္လံုးမ်ားေၾကာင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္တည္ၿငိမ္စည္းလံုးမႈကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လူတန္းစားအရ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ အဓိကထူးျခားခ်က္ႀကီးတခု ျဖစ္ေနၿပီး စစ္တပ္၏ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခခံႀကီး တရပ္လည္း ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု ရွစ္ေလးလံုးကာလလြန္ၿပီးေနာက္တြင္ စစ္တပ္တြင္း စစ္အရာရွိႀကီးမ်ား၏ သားမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕စစ္အုပ္စုႏွင့္ အလြန္နီးစပ္သူမ်ား၏သားမ်ား တပ္တြင္းအရာရွိမ်ား ျဖစ္လာၿပီး ၎တို႔ကို အေရးပါေသာ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ အမာခံအျဖစ္ ေမြးျမဴၿပီး တပ္တြင္းအေရးပါေသာ အခ်က္အခ်ာေနရာအခ်ဳိ႕ကို ေပးထားလာသည္။ ၎ တို႔၏သမီးအခ်ဳိ႕လည္း သူတို႔၏မ်ိဳးဆက္သစ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဓနရွင္ေပါက္စတပ္မွဴးတခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေပးစားလက္ထပ္ေပးၿပီး သိမ္း သြင္းမႈလည္း ေတြ႔ရသည္။  ၎တို႔သည္ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ား၏ သားသမီးမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္း အခ်ဳိ႕မွာ စီးပြားေရးအရ ပြထားေသာမိဘမ်ား၊ အရင္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ သားသမီးမ်ားလည္းျဖစ္ေနသည္။ ၎တို႔စစ္တပ္တြင္း ရွိလာ ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကလႊမ္းမိုးမႈမွာ ဓနရွင္ေပါက္စ သားသမီးမ်ားျဖစ္သည္။

၁၁။ ၎စစ္တပ္သည္ စည္းကမ္းအေတာ္ေကာင္းေသာတပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္-

(က) နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးလြတ္လပ္ေရး အစဥ္အလာစိတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးအစဥ္အလာစိတ္ကို သြင္းထားႏိုင္ျခင္း အဓိက တခုျဖစ္သည္။

(ခ) ဗိုလ္ေနဝင္းေခတ္တေလွ်ာက္လံုး တပ္တြင္းပုဂၢိဳလ္အရ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းမႈမရွိေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္၊ ယခုအထိ ေအာက္ေျခ အလယ္အလတ္အဆင့္တို႔တြင္ ထိန္းထားႏိုင္ျခင္း။

(ဂ) ေနာက္အဓိကတခုမွာ အရာရွိအမ်ားစုမွာ ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစား အလတ္ႏွင့္အနိမ့္ ဦးစီးတဲ့တပ္ျဖစ္ေနျခင္း နံပါတ္ ၁၀ တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္။

(ဃ) ေနာက္အေရးႀကီးအေၾကာင္းတခုမွာ – ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွရသည့္ အေမြေကာင္းဟုဆိုရမည့္ စစ္တပ္တြင္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ား အျပည့္ အစံုရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔မွာ ကိုလိုနီဓနသဟာရစစ္တပ္မ်ားပါ ကိုင္တြယ္ဆက္ဆံလာရေသာ ရွည္လ်ားက်ယ္ျပန္႔သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေပၚ အေျခခံၿပီး တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား အႏွံ႔အျပားက်ယ္ျပန္႔စြာ အေသးအမႊားကစၿပီး တီထြင္တည္ေဆာက္ထားရာ ျမန္မာတပ္လည္း  ထိုအေမြကိုရခဲ့သျဖင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ယခင္ေတာ္ လွန္ေရးအစဥ္အလာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္႐ံုမက ၿဗိတိသွ်တို႔၏ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုေသာ ေၾကးစားတပ္စည္းကမ္းဥပေဒ မ်ားပါ အေျခခံၿပီးကိုင္တြယ္ႏိုင္သျဖင့္ စစ္တပ္စည္းကမ္းေကာင္းေရး ေဒါက္တိုင္ႀကီးတခု ျဖစ္လာေတာ့သည္။

(င) ဗိုလ္ေနဝင္းမွာ သူသာလွ်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေသာ္လည္း စစ္တပ္ကိုကိုင္တြယ္ရာတြင္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ စည္းကမ္း အတိုင္း ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ တဖက္က သူလူေမြးၿပီး မ်က္ႏွာသာေပးမႈေတြရွိၿပီး မလိုသူေတြကို ျဖဳတ္ – ထုတ္ ေတြ ရွိေသာ္ လည္း တဖက္ကစည္းကမ္းကို ထိန္းသည္။ စည္းကမ္းေသဝပ္ေရးကို ဂ႐ုျပဳ၏။ ေနာက္တခ်ဳိ႕လူႀကီးမ်ား အမွားက်ဴးလြန္မႈ မ်ားရွိရာ ထိုသူေတြထဲမွ တခ်ဳိ႕ကိုအေရးမယူျခင္း၊ ထုတ္ပစ္ျခင္းမျပဳဘဲ ထိုအရာမ်ားကိုျပ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး သူႀကိဳက္သလို ဆက္ၿပီး ကာလတခ်ဳိ႕အထိ ၿငိမ္ဝပ္စြာကိုင္တြယ္သြားသည္လည္း ရွိသည္။

(စ) တပ္တြင္းတြင္ ေအာက္ေျခအၾကပ္တပ္သားမ်ားက အထက္အရာရွိႀကီးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ရာထူးတိုးတက္ေရးမက္လံုးေတြ ေပးထား ဖန္တီးထားျခင္းျဖင့္ မိမိႀကီးပြားလိုေသာ စိတ္မက္လံုးကို ေပးထားႏိုင္ျခင္း၊ အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္ တပ္သည္ စည္းကမ္း အေတာ္အသင့္ တည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္ေသာတပ္ ျဖစ္ေနျခင္း။

၁၂။ နဝတ စစ္တပ္သည္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အေတာ္အတန္အထိအခိုက္ အက်အဆံုးခံႏိုင္ေသာ စစ္တပ္ျဖစ္ ေနေပသည္။ ဒီစစ္တပ္သည္ ေစာေစာပိုင္း ၁၉၄၉ – ၆၀ ခန္႔က တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲဝင္သူ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ထိခိုက္က်ဆံုးသြားလွ်င္ တိုက္စိတ္ ခိုက္စိတ္ စိတ္ဓာတ္ ဒူးထိေလာက္ေအာင္ က်ဆင္းတတ္ၿပီး ထိုတပ္ ျပန္နာလန္ထူေအာင္ ႏွစ္အခ်ဳိ႕ အျခားသက္သာေသာ တာဝန္ေတြေပးၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ရေသာ္လည္း ၁၉၆၀ ေက်ာ္ အထူးသျဖင့္ ၁၉၇၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ က်ဆံုးထိခိုက္သည့္တိုင္ တပ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တိုက္စိတ္ခိုက္ စိတ္မက်တတ္ေသးဘဲ ဆက္ၿပီးတာဝန္ယူႏိုင္သည္အထိ အက်အဆံုးခံႏိုင္လာသည္။ ယင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ အေတြ႔အၾကံဳ ရင့္က်က္လာျခင္းႏွင့္ အထက္ နံပါတ္ ၁၀ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စည္းကမ္းႏွင့္ မက္လံုးမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ဟန္ ရွိသည္။

၁၃။ နဝတစစ္တပ္သည္ တေလွ်ာက္လံုး ႏိုင္ငံျခားနယ္ခ်ဲ႕ရန္ကာကြယ္ေရးအတြက္ မရည္ရြယ္ဘဲ ျပည္တြင္းစစ္သာ ဦးတည္ ထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ယွဥ္ႏိုင္ရန္ ေခတ္မီလက္နက္ပစၥည္းမ်ား မတပ္ဆင္၊ သံခ်ပ္ကာ အေျမာက္တပ္၊ ဒံုးပ်ံတပ္၊ အင္ဂ်င္နီ ယာတပ္၊ ေလတပ္၊ ေရတပ္တို႔ကို က်က်နနမတပ္ဆင္၊ ေျခလ်င္တပ္သာ အဓိကတပ္ဆင္ထားသည္။ တည္ေဆာက္ထား သည္။ အေၾကာင္းမွာ-
(က) နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံအမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္လိုက္ေလ်ာထားၿပီး

(ခ) အဓိကမွာ မိမိအာဏာတည္ႃမဲေရးအတြက္ ျပည္တြင္းစစ္မွာသာ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ႏွင့္ လံုးပန္းတိုက္ခိုက္ေနသည္။

(ဂ) ျပည္သူလူထုနယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕အကူမယူလိုျခင္း၊ ေနာက္ၾကားေနေရး ဘက္မလိုက္ေရး မ်က္ႏွာဖံုး တပ္ထားရျခင္း ေနာက္နယ္ခ်ဲ႕လည္းေၾကာက္ရ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕အကူလည္း မယူရဲ။

(ဃ) မိမိေအာက္လူမ်ားက ျပန္၍လုပ္ၾကံလွ်င္ လြယ္ကူမွာလည္း စိုးရေသးဟန္ရွိ။

(င) ေနာက္ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးဘတ္ဂ်က္လည္း မတတ္ႏိုင္၍ မိမိအာဏာတည္ႃမဲေရးအတြက္ လက္ရွိျပည္တြင္းစစ္ကိုသာ ဖိရမွာမို႔ ယင္းအတြက္ပိုၿပီး လိုအပ္သည့္ ေျခလ်င္တပ္သာ အဓိကထားၿပီး ဖြဲ႔ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔တပ္ဖြဲ႔ရာတြင္ ေစာေစာပိုင္းက ေျခလ်င္တပ္မ်ားပင္ မ်ားမ်ားမဖြဲ႔ႏိုင္ၾက။ ေနာက္ကြန္ျမဴနစ္ဘက္ ယိမ္းယိုင္စိတ္ကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ တဖက္ကဖိႏွိပ္႐ံုမက တဖက္ကလည္း တိုင္းျပည္စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စတဲ့ဘက္ေတြမွာ တိုးတက္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ေရာ ဒါေတြကိုဝါဒျဖန္႔ေရးအတြက္ေရာ ေငြအားသံုးရ၍ စစ္ဘတ္ဂ်က္ကို သာမန္ထက္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပို၍ အလြန္အကြၽံ မသံုးရဲေပ။ သို႔ေသာ္ ရွစ္ေလးလံုးၿပီးေနာက္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔ျဖင့္ေစ့စပ္လိုေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္ အာဏာခြဲေဝ ေရးထိ မစြန္႔လို၍ နယ္ခ်ဲ႕ေႏွာက္ယွက္မႈကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ စစ္တပ္ကို မတတ္သာဘဲ မလုပ္ခ်င္လွေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံၿပီး လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေတာ္ေခတ္မီေအာင္ ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ဝယ္ယူတပ္ဆင္လာသည္။ မိမိတဦးတည္း အာဏာရွင္ျဖစ္ လာ၍  ေငြေၾကးအရလည္း ျပည္သူကိုေထာက္ထားစရာမလို၊ လက္နက္ႀကီးတပ္မ်ား ေရတပ္၊ ေလတပ္မ်ားပါ ျမႇင့္တင္လာ သည္။ တဖက္ကလည္း ျပည္သူမ်ား၏ အံုႂကြမႈကို အျမန္ခ်ိဳးႏွိမ္ႏိုင္ေအာင္ ေျခလ်င္တပ္ေတြလည္း တိုးခ်ဲ႕ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နဝတ တပ္ဟာ ရွစ္ေလးလံုးကာလက ၾကည္း-ေရ-ေလ အႃမဲတမ္းတပ္ တသိန္းကိုးေသာင္း ႏွစ္သိန္းနီးပါးရွိရာက ယခု ၁၉၉၅ – ၉၆ တြင္ ႏွစ္ဆေလာက္ ေလးသိန္းေက်ာ္ထိ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့။ ငါးသိန္းထိလည္း တိုးခ်ဲ႕မည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ေလာက္အထိ လံုးဝေခတ္မမီ၊ ေျခလ်င္တပ္အဓိကမွ ယခု ၁၉၉၅ – ၉၆ တြင္ အသင့္အတင့္ ေခတ္မီလာ သည္။ ေခတ္မီစစ္ပညာကိုလည္း တ႐ုတ္မ်ားထံက အထက္တန္းစစ္ရာထူးႀကီး သင္တန္းမ်ားတက္ေစၿပီး အေတာ္အတန္ ေခတ္မီေရးကို ဦးတည္လာသည္။

သို႔ရာတြင္ နဝတတပ္၏စိတ္ဓာတ္မွာ ယခင္ ရွစ္ေလးလံုးမတိုင္မီကေလာက္ စိတ္ဓာတ္မေကာင္းေတာ့ေပ။ အဓိကအေၾကာင္း က ျပည္သူတို႔၏ စစ္တပ္အေပၚ မုန္းတီးရြံရွာမႈအတြက္ စိတ္ထိခိုက္မႈ၊ ေနာက္ ၁၉၈၉ CPB ၿပိဳၿပီးေနာက္ အစိုးရက အပစ္အခတ္ရပ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွး႐ႈလာသည္။ ေနာက္ကမာၻႏွင့္ခ်ီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစိတ္ဓာတ္ ႐ိုက္ခတ္မႈလည္း ရွိလာေန၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစိတ္လႊမ္းလာၿပီး တိုက္စိတ္ခိုက္စိတ္ ေလ်ာ့နည္းလာၾကဟန္လည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္ ဟာ ေခတ္မီတပ္ႀကီး မျဖစ္ေသး။ ေခတ္မီစစ္ပညာမ်ား မတတ္ေျမာက္ေသး။ ေခတ္မီစစ္ပြဲအေတြ႔အၾကံဳ မရွိေသးေပ။ ေနာက္ ဗိုလ္ေနဝင္း ေသခါနီးလာေလ တပ္တြင္းဂိုဏ္းဂန အုပ္စုအာဏာ၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ကြဲျပဲေရးမ်ား ေခါင္းျပဴလာ။ အဓိက တပ္တြင္း စီးပြားေရးသမားအခ်ဳိ႕၏ အေနာက္ဘက္ယိမ္းမႈႏွင့္ အာဏာဆက္ထိန္းထားလိုသူတို႔က တ႐ုတ္ႏွင့္တြဲလိုမႈဟာ ဂိုဏ္းသေဘာအစျုပေနၿပီဟု ထင္ရသည္။

၁၄။ နဝတ၏ ထူးျခားမႈတရပ္မွာ ယခုထိ ယင္းတပ္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဂိုဏ္းအဖြဲ႔မ်ားမရွိေသးဟု ယူဆရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥ ဗိုလ္ေနဝင္းက တဦးတည္းသာ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထာၿပီး ထိုသို႔ဂိုဏ္းဖြဲ႔လိုသူတို႔ကို ဗိုလ္ေနဝင္းက ကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ ပထမ ၁၉၇၀ ေက်ာ္အထိ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ လက္ကိုင္တုတ္၊ ၿဗိတိသွ်ဘက္သားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္အေတြ႔ အၾကံဳအရ ဂ်ာမဏီ၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ပါ ဆက္ဆံလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏွင့္လည္း ပဋိပကၡမႀကီးေအာင္ ထိန္းထားခဲ့။ တဦးတည္း၏ တပည့္အျဖစ္မခံ။ ဖိလစ္ပိုင္ မားကို႔စ္ ဟာ အေမရိကန္တဦးတည္း၏ တပည့္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္က လူေျပာင္းလိုတဲ့အခါ ထြက္ေပးရသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းက တပည့္ေျပာင္းမခံ။ ဆရာသာေျပာင္း ဆက္ဆံသည္။ သူ၏ထူးခြၽန္မႈျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကိုလည္း အလြန္သည္းခံေစာင့္ဆိုင္းၿပီး ေရရွည္ဆက္ဆံေရး မပ်က္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္တို႔ဂိုဏ္းကို တပ္ကထုတ္ပယ္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းမွာ ၎ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္သည္ အေမရိ ကန္ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္တကြ အစိုးရကိုပါ စစ္အာဏာသိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားၾကံစည္ေနမႈ ေပါက္ၾကားသိရွိလာရ၍ ထုတ္ ပယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးကို တပ္မွထုတ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာလည္း တျခားအေၾကာင္းေတြရွိ။ ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီျပဳတ္သြားၿပီးေသာ္လည္း ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးမွာ တပ္တြင္ ဗိုလ္ေနဝင္းအေပၚလည္းေကာင္း၊ တျခားလူ ေတြအေပၚတြင္လည္းေကာင္း ဆက္ဆံေရးမေျပာင္းဘဲ ယခင္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီအစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္လို ဆက္လက္ဗိုလ္ က်ဆက္ဆံျခင္း၊ ဦးႏုက ဗိုလ္ေနဝင္းကို ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ရန္ ႏိုင္ငံျခားထြက္ျခင္းကို သိလ်က္ႏွင့္ သတင္းမပို႔ျခင္း စသည္တို႔။ ေနာက္တေၾကာင္းမွာ ဂ်ပန္ႏွင့္ရင္းႏွီးလြန္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖဳတ္ထုတ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ စစ္ တပ္တြင္းက အျခားႏိုင္ငံေတြႏွင့္ ဂိုဏ္းဖြဲ႔ျခင္းကို သူကိုယ္တိုင္မွတပါး အျခားမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ အေမရိကန္သည္ တပ္တြင္းဂိုဏ္းဖြဲ႔ႏိုင္ေရးအတြက္ အလြန္ႀကိဳးစားမည္ထင္ရသည္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ပိုႀကိဳးစားမည္ ထင္ရသည္။ ဘယ္မွ်ခရီး ေပါက္သည္ မသိရေပ။ သိပ္ေပါက္မည္ေတာ့ မထင္။ အေၾကာင္းတရပ္မွာ တိုင္းျပည္၏ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးဂယက္ စိတ္ ဓာတ္မွာ တပ္ကို႐ိုက္ခတ္၊ နဂိုမူလကအစဥ္အလာအရ တပ္မွာလည္း ဒီစိတ္ဓာတ္သြင္းထား။ အေမရိကန္ကလည္း ကမာၻ ကပါ ဆန္႔က်င္ခံေနရ၍ အေမရိကန္အေနႏွင့္ ဂိုဏ္းဖြဲ႔ေရး သိပ္မလြယ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ နဝတစစ္တပ္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕ဂိုဏ္း ဖြဲ႔ထားႏိုင္မႈ မရွိေသးဟု ယူဆရသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္တြင္းတြင္ ထိပ္သီးတခ်ဳိ႕ ေငြေၾကးစားခြင့္ရၿပီး ယခင္ႏွင့္မတူ အေတာ္ႀကီး ခ်မ္းသာလာသူတခ်ဳိ႕ ရွိလာသည္။ ဂိုဏ္းအဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထိုဂိုဏ္းမ်ား မိမိတို႔အေျခအေနရပ္တည္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂိုဏ္းဖြဲ႔ေျခမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ေပါင္းၿပီး မိမိအာဏာဆက္ကိုင္ထားလိုသူ ဗိုလ္ေနဝင္းဂိုဏ္းႏွင့္ တပ္တြင္းဂိုဏ္းတိုက္ပြဲ ရွိလာႏိုင္သည့္ အလားအလာလည္း ရွိသည္။

၁၅။ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ တပ္တြင္းနယ္ခ်ဲ႕ဂိုဏ္း မဖြဲ႔ႏိုင္ေအာင္ အစဥ္ထိန္းသိမ္းထားသလို တပ္တြင္း၌ ၎ကိုဆန္႔က်င္သည့္ ဂိုဏ္းမေပၚေအာင္ အႃမဲသတိနွင့္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ ထိုအလားအလာ ဂိုဏ္းအစအနမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းနည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ႏွိမ္နင္းပစ္သည္။

၁၆။ ဗိုလ္ေနဝင္းက စစ္တပ္ကို သူ႔ၾသဇာကိုင္ သူပိုင္စစ္တပ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပံု။

(က) ပထမအဆင့္။ ဗမာျပည္တြင္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီအျဖစ္ခံယူၿပီး ဆိုရွယ္လစ္မ်ားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးအစဥ္အလာရွိေသာ စစ္တပ္ကို အတြင္းသဏၭာန္အားျဖင့္ ေၾကးစားတပ္ျဖစ္ေအာင္ ပူးေပါင္းလုပ္ၾကံခဲ့ ၾကသည္။

(ခ) တပ္မွဴးႀကီးငယ္ထဲမွ ကြန္ျမဴနစ္စိတ္ရွိသူ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္သူမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းအေၾကာင္းရွာၿပီး ထုတ္ပယ္ ပစ္ ျခင္း။

(ဂ) ကြန္ျမဴနစ္စိတ္လည္း သိပ္မရွိ၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဝင္အျဖစ္လည္း မလုပ္ေသးသူ၊ လုပ္ေသာ္လည္း သိပ္ထင္ထင္ရွားရွား မလုပ္သူ၊ အဓိက မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ အသင့္အတင့္ရွိသူတို႔ကို ဗိုလ္ေနဝင္းက ရာထူးဌာန ႏၲရေတြေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရလည္း ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ တည္ျမဲကိုဆန္႔က်င္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို တကယ့္ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေထာင္မည့္ဟန္ စည္း႐ံုးၿပီး သူ႔ ဘက္သားမ်ားအျဖစ္ ေမြးျမဴေနရာေပး ထိန္းသိမ္းလိုက္ျခင္း။

(ဃ) စတုတၴမွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ၎မွာ တပ္တြင္း၌ လူေဟာင္းအမ်ားစုအထက္၊ အလတ္သည္ ဗိုလ္ေနဝင္းအေၾကာင္း သိၾကတာ မ်ားသည္။ သူသည္ တကယ့္မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိသူ မဟုတ္။ အခြင့္အေရးသမားႀကီး ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို လည္းေကာင္း၊ စစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ရာထူးႀကီးမ်ားသာယူထားေသာ္လည္း ဘာမွ်တတ္ေျမာက္ျခင္းမရွိ၊ ထက္ထက္ ျမက္ျမက္မရွိ၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈလည္းမရွိ ဆိုသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း ေကာင္း ေကာင္းေအာင္လုပ္လိုစိတ္လည္းမရွိ လုပ္နိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းလည္းမရွိ ဆိုသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အဆိုးဆံုးမွာ အေပ်ာ္အပါးလိုက္၍ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားသူသာ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း သိထားၾကပါသည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ေကာင္းေရးအတြက္ ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွမရွိသူဟု သတ္မွတ္ၾကၿပီး သူ၏အက်င့္စာရိတၲ မထိန္းသိမ္း ႏိုင္မႈအေပၚမွာလည္း အထင္အျမင္ေသးၾကပါသည္။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔သည္ ဗိုလ္ေနဝင္းအေပၚ အဆိုးျမင္တခုတည္းသာ ၾကည့္ျမင္ ၾကသည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ဆိုလွ်င္ ဘယ္ကိစၥကိုမဆို ဘယ္သူ႔ကိုမဆို မေထာက္မထား ရက္ရက္စက္စက္လုပ္ရဲသူ၊ လုပ္ႏိုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းကို မျမင္ၾက။ အမွန္က ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ အေျခအေနအခြင့္ေကာင္းေတြကို ၾကည့္ျမင္တတ္ၿပီး ရသည့္အခြင့္အေရးေတြကို တလွမ္းျခင္းေျပာင္းလဲ ရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမ – သခင္ဗစိန္ဂိုဏ္းမွေန၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အလြန္ေလးစားဟန္ျပ၍ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တြင္း ေနရာရေအာင္ ယူခဲ့သည္။

ဒုတိယ – ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ဖဆပလ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ အာဏာရလာေသာအခါ ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခံယူခဲ့သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကလည္း စစ္တပ္ကို သူလႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့သည္။

တတိယ – လူထုက ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ တည္ျမဲကိုစြန္႔လႊတ္လိုက္ေသာအခါ ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ဆိုရွယ္လစ္မဟုတ္ခဲ့သ လို၊ ဆိုရွယ္လစ္မ်ားႏွင့္ခြာလိုက္ၿပီး တပ္တြင္းက ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးႀကီးမ်ား ထုတ္ပစ္ျခင္း၊ တပ္တြင္းက ၾကားလူတခ်ဳိ႕ကို ကိုင္ကာ စစ္တပ္ကိုထိန္းခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး စစ္တပ္အေပၚ လံုးဝအာဏာၾသဇာလႊမ္းလာေအာင္လုပ္ပံုမွာ သူ႔အေပၚအ ေကာင္းမျမင္၊ အထင္မႀကီးသည့္ တပ္မွဴးေဟာင္းမ်ားကို နည္းသဏၭာန္ေပါင္းစံုျဖင့္ ဖယ္ရွားၿပီး အရပ္ဘက္ရာထူးႀကီးမ်ား အထူးသျဖင့္ သံတမန္ေပးေျပာင္း။ သူ႔အေၾကာင္း သိပ္မသိေသာ တပ္မွဴးငယ္မ်ား လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို ေရစီးသလို ရာထူးေတြတိုးေပးၿပီး ေမြးျမဴခဲ့သည္။ ထိုလူငယ္မ်ိဳးဆက္မွာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကိုလည္း မျဖတ္သန္းဖူး၊ ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္လည္း အဆင့္အလြန္ကြာျခား၊ ရာထူးႀကီးမ်ားကလည္း မတန္တဆေတြရထား စတဲ့အခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ အလြန္ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ၾကၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းအေနႏွင့္ ထိုဒုတိယမ်ိဳးဆက္ တပ္မွဴးမ်ားမွတဆင့္ တပ္ကိုေကာင္းေကာင္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ႔အတြက္ အလြန္အက်ိဳးမ်ားေစခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္တြင္ ဗိုလ္ေနဝင္း ၾသဇာအာဏာပိုင္ျဖစ္လာရျခင္းမွာ အခ်ဳပ္အားျဖင့္-

(၁)    ပထမ တပ္ကို ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္အစဥ္အလာကိုခံယူၿပီး ထိန္းထားႏိုင္ျခင္း။
(၂)    ဖဆပလ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ေပါင္းၿပီး ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းႏွစ္ကာ ေၾကးစားတပ္အျဖစ္ေျပာင္း။
(၃)    ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္တပ္မွဴးမ်ားကို ထုတ္ပယ္ပစ္ျခင္း။
(၄)    တပ္မွဴးေဟာင္းမ်ားကို တပ္ျပင္ထုတ္ၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ အစားထိုးျခင္း။
ရာထူးႀကီးမ်ားဖန္တီးေပးၿပီး ကိုင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းကြယ္လြန္ၿပီးတိုင္ ဆက္သြားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ ထားေသာ္လည္း ဗိုလ္ေနဝင္းမရွိေတာ့လွ်င္ စည္းလံုးမႈေလ်ာ့ရဲလာႏိုင္။

၁၇။ နဝတ စစ္တပ္၏ အရည္အခ်င္းစြမ္းရည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထူးျခားမႈမွာ ၎တပ္သည္ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ေလးဆယ္ ေက်ာ္မွ် တိုက္ခိုက္လာခဲ့ရသျခင့္ တိုက္ခိုက္ေရးအေတြ႔အၾကံဳ အေတာ္ႂကြယ္ဝလာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားထဲမွ အာနည္းခ်က္ႀကီး ၂ ခုရွိသည္။

(က) ပထမမွာ အေတြ႔အၾကံဳရင့္လာေသာ တပ္မွဴးမ်ား နာမည္နည္းနည္းထြက္လာသည္ႏွင့္ ေျခရာတိုင္းၿပီး ဂိုဏ္းအုပ္စုဖြဲ႔လာ မွာစိုး၍ ၾကာၾကာမထားဘဲ လူေဟာင္းကို ျမႇင့္တင္သည့္နည္းျဖင့္ ေဘးဖယ္ထုတ္ကာ လူသစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ခါဆက္ခါ လဲေပး သြားသျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာအျမင္ ရင့္သန္ေသာတပ္မွဴးႀကီး စစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မ်ိဳး သိပ္မေရာက္ႏိုင္၍ တပ္မွဴးမ်ားအတြင္း တိုက္ခိုက္ေရးေကာင္းမြန္ေသာ တပ္မႉးမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း မဟာဗ်ဴဟာအျမင္က်ယ္သူ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့ေနေပ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တခြင္တျပင္လံုး အျမင္က်ယ္က်ယ္ႏွင့္ၾကည့္ျမင္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္လူမ်ိဳး မရွိသေလာက္နည္း ပါးေနသည္။

(ခ) ဒုတိယအားနည္းခ်က္မွာ ရွည္လ်ားေသာျပည္တြင္းစစ္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္တပ္မွာ ေျခလ်င္တပ္ကိုသာ အဓိကမ႑ိဳင္ထား ၿပီး တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည္။ အေျမာက္တပ္၊ သံခ်ပ္ကာယႏၲယားတပ္မ်ား၊ ေလတပ္၊ ေရတပ္တို႔ျဖင့္ ထိေရာက္ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္ခဲ့ရာ အားနည္းခ်က္ ၂ ခုထပ္ေတြ႔ရျပန္သည္။

ပထမ – တပ္မွဴးမ်ားအေနႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး စစ္လက္႐ံုးတပ္အသီးသီး အမ်ားအျပားကိုပူးတြဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီ ကိုင္တြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ျခင္းအတတ္ မတတ္ေျမာက္ၾကျခင္းႏွင့္

ဒုတိယ – ထိုသို႔ ေခတ္မီလက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေလတပ္၊ ေရတပ္တို႔ကို ယခုမွ စတင္ဖြဲ႔စည္းလာရာ ေခတ္မီတိုက္ပြဲႀကီးမ်ား ႏိုင္ငံျခားတပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ မ်ားစြာအားနည္းေနေပသည္။ ေနာက္တေၾကာင္းမွာလည္း ထိုလက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခဲယမ္း မ်ားထုတ္ႏိုင္ေသာ ဘတ္ဂ်က္အရ ကန္႔သတ္မႈလည္း ရွိမည္ျဖစ္ရာ ထိုေခတ္မီႏိုင္ငံျခားႏွင့္ျဖစ္မည့္စစ္ပြဲမ်ိဳး ေရရွည္ တိုက္ႏိုင္ဖို႔လည္း မလြယ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားစစ္ပြဲတိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ ေခတ္မီစစ္ပြဲကိုယ္တြယ္ႏိုင္သည့္ အရည္အ ခ်င္းအရ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ထို႐ုပ္ပစၥည္းမ်ား ၾကာၾကာအသံုးျုပႏိုင္ဖို မလံုမေလာက္ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ေခတ္မီစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ မ်ားစြာအားနည္းခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎တို႔၏အေရးသာခ်က္မွာ စစ္အေတြ႔အၾကံဳ အေတာ္ရင့္ က်က္ထားသျဖင့္  အေတာ္အတန္ေခတ္မီေသာ္လည္း စစ္အေတြ႔အၾကံဳအားနည္းတဲ့ ႏိုင္ငံျခားတပ္မ်ားကိုမူ အေတာ္အတန္ရင္ဆိုင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ ခံစစ္အဓိကျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တခ်က္မွာ နဝတတပ္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးကို အစဥ္အလာသဏၭာန္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့ျခင္း၊ ျပည္သူတို႔တြင္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ ရွိေနျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေရးတြင္ အေတာ္အတန္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာစြာ တံု႔ျပန္ႏိုင္စရာလည္း ရွိသည္။

အပိုင္း (၃)
ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိစစ္တပ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ အေတြးအေခၚသည္ ခံစစ္ေလာ၊ ထိုးစစ္ေလာ ဆိုရာတြင္ အထက္ပါအေၾကာင္းတို႔ ေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ အဘက္ဘက္က အေပၚစီးရေနသျဖင့္ ထိုးစစ္မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ၿပီး ျပည္ပႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အဓိကအားျဖင့္ ခံစစ္မဟာဗ်ဴဟာက်င့္သံုးမည္ျဖစ္သည္။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ လံုးဝစစ္ႀကီးမျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံ ေရးနည္းစသျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္-

(က) ျပည္တြင္းျပည္သူအံုºကမႈကို လမ္းလႊဲရန္အတြက္လည္းေကာင္း

(ခ) မိမိတို႔စစ္တပ္ႀကီး တည္ရွိေနမႈသည္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔စစ္တပ္အရာရာလႊမ္းမိုးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ရေရးအတြက္လည္းေကာင္း

(ဂ) ျပည္သူတို႔၏ စစ္တပ္ကိုမုန္းတီးေနမႈမွ ထိတ္လန္႔ေခ်ာက္ခ်ားၿပီး အားကိုးအားထားမွီတြယ္လိုစိတ္ ရွိလာေအာင္အတြက္ လည္းေကာင္း အေတာ္အတန္ေခတ္မီေသာ္လည္း စစ္အေတြ႔အၾကံဳနည္းၿပီး သိပ္သိပ္သည္းသည္းမရွိေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ တို႔ျဖင့္ ယာယီနယ္စပ္ စစ္ပြဲငယ္မ်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာရန္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

အပိုင္း (၄)
ယခုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္စီစဥ္ေနရာခ်ထားပံုမွာ – အဓိကအားျဖင့္ အစိုးရသည္ အတိုက္အခံအဲန္အယ္လ္ဒီ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ၿဖိဳဖ်က္ေရးအေပၚ အားထုတ္ႀကိဳးစားေနစဥ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအံုႂကြလာမွာကို စိုးရိမ္ေနရေသာကာလ ျဖစ္သည္။ ထိုကာလတြင္ စစ္တပ္ကို ျပည္သူလူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္ဖိႏွိပ္ထားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္သူလူထုကိုသာ ရင္ ဆိုင္ရန္ အဓိကထား။ ျမန္မာျပည္တြင္း နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ေအးခ်မ္းေနေသာ္လည္း တပ္ရင္းအေျခခံစခန္းမ်ား တည္ေထာင္ခ်ထားသည္။ ေနာက္ဘက္က အဓိကတပ္မ်ားကို ဆူပူလႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖိႏွိပ္ႏိုင္ရန္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ခ်ထားသည္။ အဓိကအားျဖင့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသႏွင့္ ထိုင္း နယ္စပ္ဘက္၊ ရခိုင္ေဒသဘက္တို႔တြင္ အာ႐ံုစိုက္ထားၿပီး အျခားအပစ္ရပ္ ေစ့စပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားေသာ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔မ်ား အထူးသျဖင့္ ေကအင္ယူ၊ ေကအိုင္အို၊ ကရင္နီ၊ ဝ၊ ကိုးကန္႔၊ ရခိုင္ေဒသမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေဒသမ်ားတို႔တြင္ တပ္မ်ား အားလံုး စူးစိုက္ထားသည္။ ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ ရခိုင္ေဒသတို႔တြင္ ေနာင္နယ္စပ္စစ္ပြဲမ်ား ဖန္တီးႏိုင္သည္လည္းရွိသည္။

အပိုင္း (၅)
တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စစ္တပ္အေပၚ ျမန္မာအစိုးရက်င့္သံုးေသာ မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍စဥ္းစားလွ်င္ ဤေနရာတြင္ စစ္ တပ္ႏွင့္ အစိုးရခြဲမရ ကြာျခားျခင္းမရွိ တသားတည္းျဖစ္ေနေသာ စစ္အစိုးရျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးမွာ ပထမပိုင္း က သိပ္မစဥ္းစား ျပည္တြင္းမိမိအာဏာ ထူေထာင္ႃမဲႃမံေရးအတြက္သာ အဓိကကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို တိုက္ခိုက္ေရးႏွင့္ ျပည္ တြင္းစစ္ကိုသာ ေဇာင္းေပးထားသည္။ ယခု ရွစ္ေလးလံုးေနာက္ အေမရိကန္ စသည္တို႔အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ျပည္ပရန္ကာ ကြယ္ေရးအတြက္ စစ္တပ္ကို သာမန္ေျခလ်င္ တပ္အဓိကမွ စစ္လက္႐ံုးတပ္မ်ား တပ္ဆင္ၿပီး အေတာ္အတန္ေခတ္မီေအာင္ ဖြဲ႔စည္းလာသည္။ ယင္းအတြက္ ျပင္ဆင္လာသည္။

ျပည္ပနယ္ခ်ဲ႕လုပ္ႏိုင္ခ်က္မွာ –
(က) ပထမလူမ်ိဳးစုတခ်ဳိ႕ကို သတ္သတ္ကိုင္တြယ္ အားေပးထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ဒုတိယ – ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တြင္းသို႔ ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ စည္း႐ံုးကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ားလုပ္ၿပီး ျပည္သူ႔နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ႀကိဳး စားမည္ ျဖစ္သည္။

(ခ) ျမန္မာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ နယ္ခ်ဲ႕ၾသဇာႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္စစ္ပြဲျဖစ္ရန္ ဖန္တီးႏိုင္သည္။ ျမန္မာအဖို႔ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ရန္ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။

(ဂ) ေနာက္ဆံုး နယ္ခ်ဲ႕ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္စြက္ဖက္လုပ္ၾကံမႈေတြ လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုနယ္စပ္စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္မႈကို ကာကြယ္ရန္ အေတြးအေခၚအရ သိျမင္ျပင္ဆင္မည္ဟု ယူဆရ သည္။

ဤသည္တို႔မွာ လက္ရွိျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ အျမင္အခ်ဳိ႕ျဖစ္သည္။

(ၿပီး)
မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထုတ္ ျပည္သူ႔အာဏာ အမွတ္ (၄၀) မွ ျဖစ္ပါသည္။

ပုံစာ – ၁၉၅၅ ခုႏွစ္-ရန္ႀကီးေအာင္စစ္ဆင္ေရးအတြင္းက


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Similar Posts