သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအားသုံးသပ္ခ်က္ – အပိုင္း ၄

 

ေမာင္ေမာင္စိုး – ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံအားသုံးသပ္ခ်က္ – အပိုင္း ၄
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၆

ညီလာခံတြင္း ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ လ်ာထားသည္မွာ ပါဝင္တက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ့အစည္းအားလုံး မိမိတိ့ုအဖြဲ့အစည္းသေဘာထားကို ၁၀ မီနစ္ခန့္ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။ မူလက ၇၆ ဦးတင္ျပမည္ဟု စီစဥ္ထားေသာ္လည္း UWSA ကစာတမ္းဖတ္မည့္ေနတြင္ စာတမ္းထားခ့ဲျပီး ျပန္သြား၍၎ UNFC အဖြဲ့ဝင္ ၇ ဖြဲ့မွ စုေပါင္း၍ ၅ ဦးသာတင္ျပျခင္းေျကာင့္၎ လက္ေတြ့ စာတမ္းဖတ္ျကားတင္သြင္းရာတြင္ ၇၂ ဦးတင္ျပခ့ဲသည္။

ဤသုိ့ ညီလာခံအတြင္း စာတမ္းဖတ္ျကားတင္ျပသူ ၇၂ ဦးမွာ
အစိုးရ ၅ ဦး
လႊတ္ေတာ္ ၅ ဦး
တပ္မေတာ္ ၉ ဦး
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ ၁၄ ဦး
တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီ ၂၇ ဦး
တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ့ ၆ ဦး
ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူအစုအဖြဲ့ ၆ ဦး
စုစုေပါင္း ၇၂ ဦး တိ့ုျဖစ္ပါသည္။

1/9/2016 တြင္ ၃၂ ဦး 2/9/2016 တြင္ ၃၀ ဦး ႏွင့္ 3/9/2016 တြင္ ၁၀ ဦီးက မိမိတိ့ုကိုယ္စားျပဳ အစုအဖြဲ့၏ အျမင္သေဘာထားကို တင္ျပခ့ဲ သည္။ ဤညီလာခံတြင္ အစုအဖြဲ့အသီးသီး၏ သေဘာထားကို သေဘာထား ကို တင္ျပျခင္းသာျပဳ လုပ္ျပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳ ပါ။ သုိ့ရာတြင္ အဖြဲ့အစည္းအသီးသီး၏ ပြင့္လင္းစြာ တင္ျပႏိုင္မွဳ ေျကာင့္ သူတိ့ုအားလုံး၏ စဥ္းစားမွဳ ရပ္ခံဆုပ္ကိုင္မွဳ မ်ား ရွင္းလင္းစြာေတြ့ရသည္။ မတူညီေသာအခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကြာဟခ်က္ျကီးမားမွဳ မ်ားကို ေတြ့ျမင္နိုင္သည္။ ထိုတင္ျပခ်က္မ်ားမွ အဓိက ရွာေဖြရမည္မွာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာက စတင္
မည္နည္း ကြာဟခ်က္ျကီးမားေသာ အခ်က္မ်ားကို ကြာဟခ်က္ က်ဥ္းေျမာင္းသြားေအာင္ ေက်ာ္လႊားသြားနိုင္ေအာင္ မည္သုိ့ျကံေဆာင္မည္ဆိုသည္ ေရွ့ရွဳရန္ လိုအပ္ေပမည္။

အစိုးရ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္
အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွစာတမ္းတင္သြင္းသူမ်ား၏သည္ ေယဘူယ် အားျဖင့္ တသေဘာတည္းျဖစ္သည္။ စစ္အနိဌာရံုမ်ား အားေထာက္ျပျခင္း ၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ျပသနာကို ေဖၚျပျခင္း ၊ တိုင္းျပည္ဖြံ့ျဖိဳ းတိုးတက္နိုင္ေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ လိုအပ္ေျကာင္း အဓိကထားေျပာဆိုျပီး နိုင္ငံေရး စားပြဲဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ ဘုံသေဘာတူခ်က္ရွာေဖြရယူျပီး ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ဦးတည္ေျပာဆိုခ့ဲျကသည္္။ သုိ့ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွ တက္ေရာက္ သေဘာထားေဖၚျပသူမ်ားသည္ မည္သည့္ ဖက္ဒရယ္ပုံစံ တည္ေဆာက္မည္ဆိုသည္ကို ေဖၚျပျခင္းမရွိေပ။

ထူးျခားခ်က္အေနႏွင့္ အစိုးရဖက္မွ စာတမ္းတင္သြင္းသည့္ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားအား DDR ေခၚ လက္နက္ ျဖဳ တ္သိမ္းရန္ လိုအပ္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုသည္ကို ေတြ့ရပါသည္။

တပ္မေတာ္အစုအဖြဲမွ ၉ ဦးတက္ေရာက္၍ သေဘာထားမ်ားတင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ့မွာ စာတမ္းတင္သြင္းသူမ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီခ် ဳပ္၏ႏွဳတ္ဆက္မိန့္ခြန္းပါ မူဝါဒအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ စာတမ္းတင္သြင္းသူအားလုံးသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုသည့္ အသုံး
အႏွဳံ းကို လုံးဝသုံစြဲျခင္းမျပဳ ေခ် ။ သူတိ့ုရပ္ခံသည္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ သည္ ဖက္ဒရယ္မူမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲထားသည္ဟုသည္ သေဘာထားအေျခခံေပၚမွ ရပ္ခံေဆြးေႏြးျကသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူပါရွိသည္ ဆိုသည့္ဘက္မွ ရပ္ခံေဆြးေႏြး
ျကသည္။

တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ့ဝင္ ဗိုလ္မွဴ းျကီးတင့္နိုင္ေအးက ျပည္နယ္နံမည္ေျပာင္းရန္ ပထဝီအေနအထားကို အေျခခံေသာ ျပည္နယ္ဖြဲ့စည္းရန္ တင္ျပသည္ကို ေတြ့ရပါသည္။ ထိုျပင္ ေဒသစြဲလူမ် ဳိးစြဲမ်ားေျကာင့္ျဖစ္ပြါးေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားခ် ဳပ္ျငိမ္းေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္တရပ္ထဲရွိေရး ကိုလည္းဗိုလ္မွဴ းျကီးမင္းဦးက ေဇာင္းေပးတင္ျပသည္ကို ေတြ့ရသည္။

ထိ့ုျပင္ ေနာက္တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ့မွဒုဗိုလ္မွဴ းျကီးေဇာ္ဦးက တပ္မ ေတာ္၏ မူဝါဒ ၆ ခ်က္ကို တငိျပ ေဆြးေႏြးျပီး NCA ကတိကဝတ္မ်ားထိန္းသိမ္းရန္ အပစ္ရပ္စဥ္ကာလ နိုင္ငံေရးအျမတ္မထုတ္ရန္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း DDR/ SSR ျပဳ လုပ္ရန္တိ့ု အျပင္ အပစ္ရပ္ေရးအတြက္ နိုင္ငံျခားမွ ဝင္ေရာက္ျကီးျကပ္မွဳ မလိုအပ္ ေျကာင္းတင္ျပေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

ဗိုလ္မွဴ းျကီးေဇာ္ဝင္းျမင့္မွ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ခ် ဳပ္ျငိမ္းေရးအတြက္ အေျခခံရမည့္ မူမွာ DDR ျဖစ္ေျကာင္း နိုင္ငံေရးျပသနာကို နိုင္ငံေရး နည္းလမ္းႏွင့္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေျကာင္း SSR ဆိုသည္မွာ လုံျခံဳ ေရးအေျခအေနမေကာင္းသည့္နိုင္ငံမ်ားတြင္သာ ျပဳလုပ္ေျကာင္း SSR လုပ္လုိအပ္ပါက
လည္း DDR ျပီးမွ SSR လုပ္ရန္လိုအပ္ေျကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ဗိုလ္မွဴ းထိပ္တင္ခ် ဳိမွ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ IDP ျပသနာအား၎ ဗိုလ္မွဴးျကီးေက်ာ္စိုးဦးက အခြန္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းျပသနာအား၎၊ ဗိုလ္မွဴ းျကီးေဇာ္မင္းထြန္းက သယံဇာတစီမံခန့္ခြဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍၎၊ တင္ျပခ့ဲျကျပီး ေနာက္ဆံုးတင္ျပသူ ဗိုလ္မွဴ းျကီးေနမင္းထြန္းက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဖက္ဒရယ္မူမ်ား ပါရွိေျကာင္း DDR ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္း ျပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေျကာင္း ထပ္မံတင္ျပျပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပ
ေဒ အခန္း ၁၅ ခန္းတြင္ ပုဒ္မ ၄၅၇ ခုအနက္ မည္သည့္ပုဒ္မ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ မကိုက္ညီသည္ကို အေသးစိတ္ေထာက္ျပရန္ လိုအပ္ေျကာင္း တင္ျပသြားသည္ကို ေတြ့ရသည္။

တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ၏ သေဘာထားကိုခ် ဳပ္ျကည့္လ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ား ပါဝင္ေျကာင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအေနႏွင့္ DDR လုပ္၍ လက္နက္စြန့္ျပီး ဒီမိုကေရစီလမ္း
ေျကာင္းေလ်ွာက္လွမ္းရန္လိုေျကာင္း ရပ္ခံျပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုေသာ ေဝါဟာရအား ေရွာင္ရွား၍ သုံးစြဲခ့ဲသည္။ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ တခုတည္းရွိေရးကို ရပ္ခံခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ လမ္းဖြင့္
ေပးနိုင္သည္ဟု ဆိုနိုင္သည္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒမ ၄၅၇ ခုအနက္ မည္သည့္ပုဒ္မက ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ မကိုက္ညီသည္ကို ေဆြးေႏြးရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသည္ဟု ယူဆရပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ့

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ့မ်ားမွ ေဆြးေႏြးရာတြင္ KNU/ KPC/ DKBA အဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့က စာတမ္းတေစာင္တည္းအား ၃ ပိုင္းခြဲ၍ KNU မွ ဖဒိုေစာတာဒိုမူ၊ KPC မွ ေစာေက်ာ္ညြန့္ ၊ DKBA မွ ဗိုလ္မွဴ းျကီးေစာစိန္ဝင္းတိ့ု ဖတ္ျကားျခင္းျပဳ ခ့ဲျပီး ၎တိ့ု ၃ ဖြဲ့ တသေဘာတည္းျဖစ္ေျကာင္း တင္ျပခဲ့ သည္။ အလားတူပင္ UNFC အဖြဲ့ဝင္ ၇ ဖြဲ့ကလည္း ၎တိ့ုဘုံသေဘာတူ စာတမ္းအားအပိုင္း ၅ ပိုင္းခြဲ၍ NMSP မွ ဒုဥကၠဌ နိုင္ဟံသာ ၊ KNPP ဒုဥကၠဌ ခူဦးရယ္ ၊ KIA မွ ဒုဗိုလ္မွဴ းျကီးဆင္ဝါး ၊ SSPP ဒုဥကၠဌ ၂ စဝ္ခြန္ဆိုင္း ၊ ANC  အတြင္းေရးမွဴ း ဦးထြန္းေဇာ္တို့က ဖတ္ျကားျပီး UNFC သေဘာထားအျဖစ္တင္ျပခ့ဲသည္။

မို္င္ဂ်ာယာန္ညီလာခံတြင္ေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ား 

ျပည္နယ္မ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၊သယံဇာတခြဲေဝေရး ၊ အမ် ဳိ းသားလုံျခံဳ ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၊  ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္တပ္မ်ား၊  စီးပြါးေရး၊  လူမွဳေရး ႏွင့္ ေျမယာကဏၰမ်ား ခြဲ၍ ေဖၚျပထားသည္။

CNF ဒုဥကၠဌ ၂ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်ံမွဳံ းဆာေခါင္ ၊ PNLO ဥကၠဌ ခြန္ျမင့္ထြန္း ၊ ABSDF မွ ရဲေဘာ္ျမင့္ဟိန္း၊  ALP မွ ဦးခိုင္ထြန္းဝင္း ၊ RCSS မွ ဒုဗိုလ္မွဴ းျကီးစိုင္းငင္း တိ့ုမွလည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ် ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္းအုပ္ခ် ဳပ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံးေရး၊ NCA ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္၊  SSR ႏွင့္ လုံျခံဳ ေရးဆိုင္ရာျပသနာ ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီတန္ဘိုးေလ်ာ့က်
ေနသည့္ျပသနာ ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ဖိအားေပးခံခ့ဲရျပီး နိုင္ငံေရးအရ ျပသနာကိုမေျဖရွင္းခ့ဲ၍ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မွဳ ေပၚေပါက္လာျခင္းတိ့ုကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားခ့ဲျကသည္။

NDAA မိုင္းလား အတြင္းေရးမွဴ းဦးျကည္ျမင့္ ကေတာ့ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးကို ေထာက္ခံေျပာဆိုခ့ဲေသာ္လည္း သူတိ့ုအေနႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး
လက္မွတ္ထိုးျပီး ၂၇ ႏွစ္အတြင္း ေဒသဖြံ့ျဖိဳ းတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ကို ေဇာင္းေပးေျပာဆိုကာ NDAA လက္မွတ္ထိုး မထိုးကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုျခင္းမရွိပါ။ NDAA ႏွင့္ နိုင္ငံေရး လုံျခံဳ ေရး ေျမယာ လူမွဳေရး စီးပြါးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သီးျခားစာတမ္းတင္သြင္းထားခ့ဲသည္။ UWSA သည္လည္း
စာတမ္းဖတ္မည့္ေန့တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြါသြား၍ စာတမ္းအား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အား ေပးအပ္ထားခ့ဲသည္။

ခ် ဳပ္၍ ဆိုရလ်င္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ KNU/ RCSS အပါ ၈ ဖြဲ့၏သေဘာထားႏွင့္ UNFC ၇ ဖြဲ့၏သေဘာထားမွာ မ်ားစြာကြဲျပားျခင္းမရွိပါ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုရေရး၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္တရပ္ရွိေရးကို ေထာက္ခံေသာ္လည္း ထိုတပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအစုိးရေအာက္တြင္ ရွိရမည္ဟု ရပ္ခံသည္။ ထိ့ုျပင္ ျပည္နယ္တပ္ ထားရွိရန္ လိုသည္ဟု တင္ျပျကသည္။ ထို့အတုူ အာဏာတူ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ထားရွိေရးကို တင္ျပျကသည္။

ထိ့ုျပင္ တိုင္းရင္းသားအားလုံးေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သျဖင့္၎ ျမန္မာႏွင့္ ဗမာဆိုသည္မွာလည္း အတူတူျဖစ္၍၎ တိုင္းျပည္နံမည္ကို ေျပာင္းလဲရန္ တင္ျပသည္ကို ေတြ့ရသည္။

တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ANP ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ တင္သြင္းသည့္ အျကံျပဳ စာတမ္းတြင္ နိုင္ငံေရး၊ လုံျခံဳ ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ လႊတ္ေတာ္/အစိုးရ ၊ လူမွဳေရး ၊ စီးပြါးေရး ၊ သယံဇာတခြဲေဝမွဳ စသည့္ ကဏၰ မ်ားခြဲ၍ တင္ျပျကသည္။ ဖက္ဒရယ္ထက္ ကြန္ဖက္ဒရိတ္ပိုဆန္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခံရသည့္ စာ တမ္းျဖစ္သည္။

SNLD သုေတသနႏွင့္ေလ့လာေရးဌာနမွ စိုင္းထြန္းေအးကေတာ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရး မရျက၍ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ေပၚလာေျကာင္း၊ အေျခအေနကလည္း လက္နက္ကိုင္မွ လူရာဝင္သက့ဲသုိ့ ျဖစ္ေနေျကာင္း၊ ဖိအားေပး၍ အတင္းအျကပ္အတည္ျပဳ ခ့ဲသည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေျကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ အေျခခံဥပေဒ အသစ္တရပ္ လိုအပ္ေျကာင္း တင္ျပသြားခ့ဲသည္။

ထိ့ုျပင္အျခားထူးျခားခ်က္တခုမွာ TNP တအန္းအမ် ဳိ းသားပါတီ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း မိုင္ဝင္ထူးမွ တအန္းပေလာင္ျပည္နယ္ဖြဲ့စည္းေပးေရးအား၎၊  PNO မွ ခြန္ထြန္းေရႊ မွ ပအိုဝ္ျ့ပည္နယ္ ဖြဲ့စည္းေပးေရးအား၎၊ ဝ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ – ဟိုပန္ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုရန္ေက်ာ္မွ
ဝ ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးေရးအား၎၊  ဝ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဦးညီနပ္က ဝ ေျမာက္ ၆ ျမိဳ့ နယ္အျပင္ က် ဳိင္းတံု ၄ ျမိဳ့ နယ္ပါထပ္ေပါင္းျပီး  ၀ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးေရးအား၎၊ တိုင္းလ်ံပါတီ ဥကၠဌ စိုင္းေဌးေအာင္က  ရွမ္းနီျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးေရးအား၎ တင္ျပခ့ဲသည္။ ျပည္နယ္အသစ္မ်ား ဖြဲ့စည္းေရးသည္ ျမန္မာျပည္အေတြ့အျကံဳ
အရ၎ အေမရိကန္ အိႏၵိယနိုင္ငံတိ့ု၏ အေတြ့အျကံဳ အရ၎ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ဘဲ လိုအပ္သလို ဖြဲ့စည္းရန္ လိုအပ္ဟု တင္ျပခ့ဲျကသည္။

အလားတူ လီဆူးအမ် ဳိ းသားပါတီ ( ဒူးေလးပါတီ ) ဦးေရႊမင္းေခၚ ဆခါးလာလူက ပူတာအို၊ ေခါင္လန္ဖူး၊ ေဆာ့ေလာ္ ၊ ခ်ီေဗြ၊  မခ်န္းေဘာ ၅ ျမိဳ့ နယ္အား လီဆူး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ် ဳပ္ေရးေဒသ ဖြဲ့စည္းေပးေရးအား၎၊  အခါအမ် ဳိ းသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဦးမားကို့စ္မွ အခါကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ် ဳပ္ေရးေဒသ ဖြဲ့စည္းေပးရန္အား၎၊ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားပါတီမွ ဦးေအးမင္းက ထားဝယ္တိ့ု၏ ထူးျခားခ်က္ကို အသိမွတ္ျပဳ ရန္၎ ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္ကို ေတြ့ရသည္။

ခ် ဳပ္၍ ဆိုရလ်င္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖက္ဒရယ္မူမ်ား ေတာင္းဆိုျကျခင္းရွိသက့ဲသုိ့ ကြန္ဖက္ဒရိတ္အဆင့္အတန္း ေတာင္းဆိုမွဳ မ်ားလည္းရွိသည္။ ထိ့ုျပင္ နိုးျကား စုစည္းမိလာေသာ တိုင္းရင္း
သားမ်ားမွ ျပည္နယ္အဆင့္တိုးျမွင့္ေပးရန္ေတာင္းဆိုမွဳ ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ် ဳပ္ေရး ေဒသအသစ္မ်ား ေတာင္းဆိုလာသည္ကို ေတြ့ရေပသည္။ ထိ့ုအတူ
တပ္မေတာ္အားလည္း အရပ္ဖက္အစုိးရေအာက္တြင္ ထားရွိေရးကို တင္ျပခ့ဲသည္။

တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ့
တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ့မွ ညီလာခံတက္ေရာက္သူမ်ား ထူးထူးျခားျခား သတိျပဳ မိသူမွာ ကဒူးတိုင္းရင္းသား ကိုသန္းေဇာ္ဦးျဖစ္သည္။  ကိုသန္းေဇာ္ဦးက ညီလာခံဒုတိယေန့က ဒုဗိုလ္မွဴ းျကီးစိုးတင့္က နိုင္ငံတကာ စံႏွဳံ းႏွင့္ႏွဳိင္းယွဥ္ျပီး ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးအျပည့္အဝရွိသည္ဟု ဆိုခ့ဲပါေျကာင္း၊  ထိုသုိ့နိုင္ငံတကာစံႏွဳံ းအရ ဒီမိုကေရစီ အေကာင္အထည္ေဖၚ က်င့္သုံးေနျပီဆိုပါက နိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္ ပါဝင္ေနသည့္အခန္းအား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လိုအပ္ေျကာင္း ေထာက္ျပခ့ဲသည္။

ထို့ျပင္ ကိုသန္းေဇာ္ဦးက ၎အား ကဒူးတိုင္းရင္းသားမ်ားက အမွာပါးလိုက္ေျကာင္း၊ ညီလာခံတြင္ ဗမာ ၁ က်ပ္ ရွမ္း ၁ က်ပ္ ရပါက ကဒူး အတြက္လည္း ၁ က်ပ္ရေအာင္ ေတာင္းခ့ဲရန္ အမွာပါးလိုက္ေျကာင္း တင္ျပ
သြားခ့ဲသည္။ ကိုသန္းေဇာ္ဦးတင္ျပခ်က္မွ သတိျပဳဘြယ္ရာမွာ ျမန္မာျပည္ရွိ တိုင္းရင္းသားျပသနာေျဖရွင္းရာတြင္ လူနဲစုတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည့္ အထူးအခြင့္အေရးေပးသည့္ အစီအမံမ်ား၊  ျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါ လိုအပ္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္
Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စုိး )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts