ဂါမဏိ ရသေဆာင္းပါးစုံ

ဂါမဏိ ● ေျမပုံသစ္

ဂါမဏိ ● ေျမပုံသစ္
၂ ၁ ရ ာ စု ပ င္ လုံ စ ာ စ ဥ္ ( ၃ ၀ )
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၂၇၊ ၂၀၁၆

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးပိုင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၊ စီးပြားေရးပိုင္း၊ လံုျခံဳေရးပိုင္း၊ လူမႈေရးပိုင္း လိုအပ္ခ်က္ေတြ ေျပာၾကတာ အမ်ားႀကီးရွိေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သိတ္မေျပာၾကေသးတဲ့ ပထဝီပိုင္းကို ေျပာခ်င္ပါ တယ္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာပါမယ့္ ျပည္နယ္ေတြကေတာ့-

(၁) ကခ်င္ျပည္
(၂) ကရင္ျပည္
(၃) ကရင္နီျပည္
(၄) ခ်င္းျပည္
(၅) ဗမာျပည္
(၆) မြန္ျပည္
(၇) ရခိုင္ျပည္
(၈) ရွမ္းျပည္
(၉) ဝျပည္
(၁၀) ဧရာဝတီအမ်ုိးသားမ်ားျပည္
(၁၁) တနသၤာရီအမ်ဳိးသားမ်ားျပည္
(၁၂) ခ်င္းတြင္းအမ်ုိးသားမ်ားျပည္


တို႔ျဖစ္ပါမယ္။ (ျပည္နယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို မႀကိဳက္ပါ)

အေရးႀကီးတာက နယ္နိမိတ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္-

(၁) ကရင္ျပည္မွာ ေရႊက်င္၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ မံုး၊ ထန္းတပင္-ဇရပ္ႀကီး စတာေတြ ပါဝင္မယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ စစ္ေတာင္းျမစ္ အထိ ေရာက္မယ္။

(၂) ကရင္နီျပည္မွာ မိုးျဗဲ-ဖယ္ခံု၊ အလယ္ေခ်ာင္း၊ ပဒတ္ေခ်ာင္း၊ မရမ္းေတာင္၊ လိပ္သိုေျမာက္ဘက္ ေက်းကေတာ-ေမာင္ဘေလာ့ စတာေတြ ပါဝင္မယ္။

(၃) ခ်င္းျပည္မွာ ကေလး၊ ကေလးဝ၊ တမူး၊ ကေဘာ္ေတာင္ၾကား စတာေတြ ပါဝင္မယ္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္အထိ ေရာက္မယ္။

(၄) မြန္ျပည္မွာ ေရျဖဴ ပါဝင္မယ္။

(၅) ရခိုင္ျပည္မွာ ေခ်ာင္းသာ ေငြေဆာင္ ေမာ္တင္စြန္းအထိ ပါဝင္မယ္၊ ပလက္ဝ နယ္ထဲက ရခိုင္မ်ားတဲ့ ေခ်ာင္းေဘးနယ္ေျမတခ်ဳိ႕ပါဝင္မယ္။

(၆) ရွမ္းျပည္မွာ မိုးကုတ္ ေမၿမိဳ႕ ၂၁ မိုင္ ပါဝင္မယ္။

(၇) ဝ ျပည္မွာ ေမာ္ဖာ ဟိုပန္ ပန္လံုပါဝင္မယ္။

(၈) ဧရာဝတီအမ်ဳိးသားမ်ားျပည္မွာ ပဲခူးတိုင္းအေနာက္ျခမ္း သာယာဝတီနယ္က ကရင္ရြာေတြ ပါႏိုင္တယ္။

(၉) ခ်င္းတြင္းအမ်ဳိးသားမ်ားျပည္မွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္းက ရွမ္းနီ၊ နာဂ၊ ကတူးကနန္း ေဒသေတြ ပါဝင္မယ္၊ ကခ်င္ျပည္ ေတာင္ဘက္အစြန္းက ရွမ္းနီ ေဒသေတြ ပါႏိုင္တယ္။

(၁၀) ဗမာျပည္နယ္မွာ ပင္ေလာင္းအေနာက္စြန္းကေပါင္းေလာင္းေဒသ ပါဝင္မယ္။


ျပည္နယ္တိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသေတြ ရွိမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္-

(၁) ကခ်င္ျပည္ထဲမွာ ရွမ္းနီကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ခႏၱီးရွမ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးနယ္

(၂) ကရင္ျပည္ထဲမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ မြန္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္

(၃) ကရင္နီျပည္ထဲမွာ ကယန္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ရွမ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ကရင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊

အင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္
(၄) ခ်င္းျပည္ထဲမွာ ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ရွမ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္

(၅) မြန္ျပည္ထဲမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ကရင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ထားဝယ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္

(၆) ရခိုင္ျပည္ထဲမွာ ခ်င္း/ခမြီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ဗမာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္

(၇) ရွမ္းျပည္ထဲမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ တအာင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ကခ်င္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ အင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ လားဟူ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ အခါကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ေတာင္႐ိုးကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ယင္းက်ားယင္းနက္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္

(၈) ဝ ျပည္ထဲမွာ ရွမ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ကခ်င္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ လားဟူကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္

(၉) ဧရာဝတီျပည္ထဲမွာ နယ္ေျမသတ္သတ္မွတ္မွတ္ခြဲလို႔ရတဲ့ေနရာေတြမွာ ဗမာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ကရင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္

(၁၀) တနသၤာရီျပည္ထဲမွာ နယ္ေျမသတ္သတ္မွတ္မွတ္ခြဲလို႔ရတဲ့ေနရာေတြမွာ ထားဝယ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ မြန္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ကရင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ဆလံုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္

(၁၁) ခ်င္းတြင္းျပည္ထဲမွာ နယ္ေျမသတ္သတ္မွတ္မွတ္ခြဲလို႔ရတဲ့ေနရာေတြမွာ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ကတူးကနန္း ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ရွမ္းနီကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္

(၁၂) ဗမာျပည္နယ္ထဲမွာ ရွမ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ကရင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္၊ ခ်င္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္

(ဒါေတြက စိတ္ကူး အၾကမ္းထည္ဘဲ ျဖစ္ၿပီး အခိုင္အမာလက္ေတြ႔မွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းၾကရမွာျဖစ္ပါ တယ္။)

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ ဆိုတာ တဆက္တစပ္တည္းရြာႏွစ္ရြာ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့လူဦးေရတခု ရွိရင္ အနိမ့္ဆံုး တိုက္ နယ္အဆင့္ေပးရမယ္။ ဒီ့ထက္မ်ားရင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းအဆင့္ေပးရမယ္။

ဂါမဏိ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts