သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ကိုးကန္႔တရုတ္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာ – အပိုင္း ၃

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ ေရႊလီလမ္းရိွ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC ) ရန္ကုန္ရံုးခြဲ၊ ဇူလိုုင္ ၁၇၊ ၂၀၁၆

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ကိုးကန္႔တရုတ္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာ – အပိုင္း ၃
(မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၂၀၊ ၂၀၁၆

ျမန္မာတရုတ္နယ္စပ္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား
ျမန္မာ တရုတ္နယ္စပ္တြင္ အေျချပဳ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြ႔ဲမ်ားသည္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ လက္နက္ကိုင္အင္အား အေတာင့္တင့္ဆုံး ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႔မ်ား ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ အားလုံးပါဝင္လာေရး သည္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ပထမေျခလွမ္းလည္း ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ အုတ္ျမစ္တခ်ပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေလာေလာအခ်ိန္တြင္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းေခါင္းေဆာင္သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ UWSA ဝ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ NDAA မိုင္းလားအေျချပဳ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔ဆုံ ၿပီးေသာ္လည္း ၂၁ ပင္လုံညီလာခံတြင္ ပါဝင္မည္ဟုအပ္ခ်မတ္ခ်ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိေသးပါ။ အလားတူပင္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားျခင္းမရွိေသးသည့္ UNFC အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုမ်ားအေနႏွင့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံတက္မည္ဟု ေၾကညာျခင္းမျပဳ ေသးပါ။

UWSA ႏွင့္ NDAA တို႔ကလည္း ဇြန္လအတြင္း ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း ေခါင္ေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ရာတြင္ ညီလာခံ၌ MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ PSLF/TNLA တအန္းပေလာင္အဖြဲ႔ AA ရခိုင္အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ေရးကို ရပ္ခံေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ဟု ဆိုသည္။ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္မထိုးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားက လည္း ၂၀၁၅ အတြင္း NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ မပါဝင္ခ့ဲျခင္းမွာ MNDAA/TNLA/AA စသည့္ ၃ ဖြဲ႔အပါ အားလုံးပါဝင္ေရးမူကို ဆုပ္ကိုင္ထား၍ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အေျခအေန တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ထို ၃ ဖြဲ႔အား မည္က့ဲသုိ႔ ၾကည့္ျမင္ခ်ဥ္းကပ္မည္ဆို သည္က အေရးႀကီးေပသည္။

ထို ၃ ဖြဲ႔ထဲတြင္ တရုတ္တို႔ ထူးျခားစြာၾကည့္ျမင္ေသာ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ပါရွိသည္။ ထိုအဖြဲ႔မွာ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ MNDAA ျဖစ္သည္။

ကိုးကန္႔တရုတ္
ကိုးကန္႔ေဒသသည္ ျမန္မာျပည္နယ္နမိတ္တြင္းပါဝင္လာျခင္းသည္၎ ကိုးကန္႔တရုတ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္လာျခင္းသည္၎၊ ၎အခ်က္မ်ာ းတရားဝင္မႈသည္ အဂၤလိပ္တို႔ ျမန္မာျပည္သိမ္းၿပီးေနာက္ၿဗိတိသွ်ဘားမားအစိုးရႏွင့္ တရုတ္အစိုးရတို႔၏ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ အသက္ဝင္သည္ဟုဆိုရမည္။

လက္ရွိ ကိုးကန္႔တရုတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္တိ႔ု၏ၾကည့္ျမင္ပုံမွာ သူတို႔ႏွင့္ လူမ်ဳိးတူ ဟန္လူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္ၾကည့္ျမင္သည္။ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ တာဝန္ရွိသူတဦး၏အဆိုအရ ကိုးကန္႔တရုတ္မ်ားသည္ သူတိ႔ု၏ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ဟန္လူမ်ဳိး မ်ားျဖစ္ျကရာ တရုတ္အေနႏွင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍မရ။ သူမ်ားအိမ္ ေရာက္ေနေသာ မိမိသားသမီးႏွိပ္စက္ခံရ ဒုကၡေရာက္ေနပါက တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ လက္ပိုက္ျကည့္ေနရန္ ခဲယဥ္းသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာအစုိးရအေန ႏွင့္ ကိုးကန္႔တရုတ္မ်ားအား စစ္ေရးတိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ တရုတ္တိ႔ု၏စိတ္ကို ရိုက္ခတ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ကိုကန္႔အဖြဲ႔အား အသိမွတ္ျပဳ ျခင္းမရွိဘဲ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ျငင္းပယ္ပါက ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲျမဲခက္ခဲေနမည္ဟုတရုတ္တိ႔ု စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

၂၀၁၅ ႏွစ္ဦးပိုင္း ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ကိုးကန္႔ေဒသစစ္ပြဲမ်ားတြင္ တရုတ္အစိုးရ၏ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ အခိုင္အမာေတြ႔ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ တရုတ္ အစိုးရက မူဝါဒခ်မွတ္၍ ကူညီခ့ဲျခင္းမရွိေသာ္လည္း အစိုးရေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စစ္တပ္ႏွင့္ တရုတ္လူထုမ်ားၾကား ႀကီးမားစြာရိုက္ခတ္ခ့ဲၿပီး အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕၏ေထာက္ခံမႈ၊ ကူညီမႈ ရခ့ဲသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ ရခ့ဲျခင္းသည္ တရုတ္ အစိုးရေပၚလစီေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ တရုတ္အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုရပါမည္။ ဤကား ကိုးကန္႔ တရုတ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔၏ ထူးျခားမႈေၾကာင့္ဆိုရမည္။

ဤသုိ႔ ကိုးကန္႔တရုတ္ျပႆနာအား တရုတ္တို႔ကအမ်ဳိးသားလကၡဏာႏွင့္ၾကည့္ျမင္ျခင္းသည္ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအားလုံးလိုလိုတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိသက့ဲသုိ႔ ထိုသုိ႔ၾကည့္ျမင္မႈသည္ တရုတ္ အစိုးရေပၚလစီအားလည္း ဂယက္ရိုက္မႈ ရွိသည္။ ၿပီးခ့ဲေသာ ၂၀၁၅ ကိုးကန္႔ ေဒသစစ္ပြဲမ်ား အတြင္း ကိုးကန္႔အဖြဲ႔သည္ တရုတ္အစိုးရ၏အကူအညီပ့ံပိုးမႈထက္ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ား၏
ေထာက္ခံမႈပ့ံပိုးမႈကိုပိုရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

စီးပြါးေရးျပႆနာၾကည့္ျမင္ေျဖရွင္းပါက အက်ဳိးအျမတ္ျပႆနာကို ေရွ႕တန္းတင္တြက္ခ်က္ေလ့ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာကိုေျဖရွင္းပါက ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္မာန္မာနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိၾကသည္။

နယ္စပ္ျပႆနာႏွင့္တရုတ္
ျမန္မာတရုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တရုတ္တို႔၏ဆက္စပ္မႈ ျပႆနာကိုၾကည့္ရာတြင္ ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ပုံျခင္းမတူၾကေပ။ တရုတ္တို႔အေနႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသရွိ ျမန္မာျပည္ ျပည္မဗဟိုအစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ မရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အဆက္အဆံရွိသည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ တရုတ္တို႔အေနႏွင့္ဤသုိ႔ ဆက္ဆံျခင္း သည္ သူတိ႔ု၏နယ္စပ္ေဒသတည္ျငိမ္ေရးအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္း ရွိသည္။

တရုတ္အစိုးရပိုင္းတြင္ တရုတ္တို႔၏ စစ္ေရးေသနဂၤဗ ဴဟာအတြက္၎၊ ျမန္မာအစိုးရကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ား ေထာက္ပ့ံကိုင္တြယ္ထားရမည္ဟု အယူအဆ ရွိသူမ်ားရွိသက့ဲသုိ႔ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရန္ အဆိုပါအဖြဲ႔မ်ားအား ေထာက္ပ့ံျခင္းမျပဳရန္အယူအဆရွိသူမ်ားလည္း ရွိသည္ဟုသုံးသပ္ၾကသည္။ ႀကီးမားေသာတရုတ္ျပည္တြင္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအၾကား အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ မတူညီျခင္း အက်ဳိးစီးပြားမတူျခင္းမ်ားေၾကာင့္ နယ္စပ္ရွိတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ဆက္ဆံျခင္း ပ့ံပိုး
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ မတူညီမႈရွိသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။

သုိ႔ေသာ္ နယ္စပ္ရွိတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ လက္နက္ရရွိမႈသည္ အကန္႔အသတ္ရွိသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႔မ်ား၏ လက္နက္ဝယ္ယူရရွိမႈလမ္းေဝကာင္းသည္ တရုတ္သက္ သက္ေတာ့မဟုတ္၊ ထိုင္း လာအိုတို႔မွ ဝယ္ယူရရွိနိုင္သည္ဟု နယ္စပ္ေဒသသတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ တရုတ္တို႔သည္ တရုတ္နယ္စပ္တြင္ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ေစခ်င္ သည္ကေတာ ့အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တိုင္းရင္းသားမ်ားျပႆနာအား လက္နက္ကိုင္ နည္းႏွင့္ေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္ဟု၎၊ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ကူညီေပးသြားမည္ဟု၎ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္ ဆြန္ေကာ့ရွန္က ဆိုပါသည္။ တရုတ္တို႔အေနႏွင့္သူတို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ တည္ၿငိမ္သည့္ နယ္စပ္ေဒသအား လိုလားသည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းျပည္တြင္ တဖက္ဖက္က စစ္ေရးနည္းႏွင့္ အႏိုင္ရလိမ့္မည္ဟု တရုတ္တို႔မယုံၾကည္ေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာ့ ျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တရုတ္တို ႔လိုလားေနသည္။

ထို ၃ ဖြဲ႔
လက္ရွိ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ အားလုံးပါဝင္နိုင္ရန္ ျပႆနာ၂ ခုရွိသည္။ တခုက အားလုံး NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တခုက ျမန္မာစစ္ဖက္က လက္နက္စြန္႔လႊတ္မွ ညီလာခံ တက္ခြင့္ေပးႏိုင္မည္ဟုေတာင္းဆိုထားေသာ MNDAA/TNLA/AA တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။

ထိုအဖြဲ႔ ၃ ဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူလက UNFC ကတဆင့္ အားလုံးပါဝင္ေရးအား ၂၀၁၆ ႏွစ္ဆန္း အထိ ေတာင္းဆိုလာခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခု ပင္လုံညီလာခံအတြက္ ျပင္ဆင္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုအဖြဲ႔မ်ားသည္ UNFC မွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ေတာင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ထို ၃ ဖြဲ႔ပါဝင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး UWSA ႏွင့္ NDAA တို႔မွ ေျပာင္းလဲရပ္ခံလာသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အဆိုပါေျပာင္းလဲရပ္ခံလာ ေသာ UWSA ႏွင့္ NDAA သည္ အေရွ့ေျမာက္တြင္ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား အျမဲတန္းတပ္ပုံစံဖြဲ႔စည္းႏိုင္ကာ လက္နက္အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ျပင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားလည္းပိုင္ဆိုင္ထားၾကသည္။

ထိ႔ုျပင္ UWSA ႏွင့္ NDAA တို႔သည္ တရုတ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံး ဆက္ဆံ ေရးအေကာင္းဆံုး အဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ထံမွ လက္နက္မ်ား ပ့ံပိုးေရာင္းခ်မႈကိုရရွိထားၾကသည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက သုံးသပ္ ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာ ပိုနီးစပ္ေကာင္းမြန္လာခ်ိန္ဆိုရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တာဝန္ယူေနခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာပိုေကာင္းႏိုင္သည္ဟု အားလုံးတြက္ဆေနခ်ိန္တြင္ UWSA ႏွင့္ NDAA တို႔က ေျပာင္းလဲရပ္ခံလာျခင္းသည္ ကိုးကန္႔ အဖြဲ႔အပါ ထို ၃ ဖြဲ႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တရားဝင္ပါဝင္ခြင့္ရရန္ အားထုတ္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟုယူဆရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာစစ္ဖက္ကေတာင္းဆိုေသာ လက္နက္စြန့္လႊတ္ေရးအား အဆိုပါ ၃ ဖြဲ႔အေနႏွင့္ လက္ခံဖြယ္မရွိေပ။ ထိုသုိ႔ လက္နက္စြန္႔ရျခင္းသည္ဂုဏ္သိကၡာမဲ့သည္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ တရုတ္တို႔အေနႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ေရာက္ေစခ်င္ေသာ္လည္း ဂုဏ္သိကၡာမဲ့သည့္ အေနအထားမ်ဳိးႏွင့္ ေရာက္ေစခ်င္ပုံမရေပ။ ညီလာခံေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ လက္နက္ကိုင္တပ္ျပသနာ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ေနာက္ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ တရုတ္တို႔အေနႏွင့္ သူတို႔ဟန္လူမ်ဳိးတူျဖစ္ေသာ ကိုးကန္႔တရုတ္တို႔အား ဂုဏ္သိကၡာမဲ့သည္အေျခအေန ေရာက္ေစလိုပုံမရ။ ကိုးကန္႔တရုတ္တို႔ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ေစျခင္းသည္ တရုတ္တို႔၏ဂုဏ္သိကၡာပါ ထိပါးသည္ဟုယူဆပုံရသည္။ ဤ
အခ်က္ကား ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

ထိ့ုျပင္နိုင္ငံေရးျပသနာကိုေျဖရွင္းရာ ထြက္ေပါက္ဖြင့္၍ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။ နိုင္ငံေရးျပသနာတြင္ ပါဝင္ၾကေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား သိကၡာရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းအားဖြင့္ေပးၿပီး ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္။ ထြက္ေပါက္ပိတ္ထားပါက ျပန္လည္ တုံ႔ျပန္တြန္းကန္မႈသာႀကံဳရၿပီး နိုင္ငံေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေပ။ တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ ၂၁ ပင္လုံညီလာခံ၌ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္ျပႆနာ တန္းတူေရးျပႆနာကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းၾကရဦးမည္။ SSR ေခၚ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ျပႆနာ ေျဖရွင္းၾကရမည္။ ထိုသုိ႔ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အားလုံးပါဝင္သည့္ ညီလာခံတရပ္ အစျပဳႏိုင္ရန္လိုသည္။ မီးစက်န္ေနက အက်ဳိးမရွိႏိုင္။ အားလုံးပါဝင္ေရးဆိုသည္မွာ အားလုံးသိကၡာရွိစြာ ပါဝင္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ သိကၡာရွိသည့္ ထြက္ေပါက္ေပး၍ နိုင္ငံေရးအရေျဖရွင္းၾကရန္လိုသည္။

လက္ရွိ ၂၁ ရာစုပင္လုံအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးလိုအပ္ခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔အားလုံး ပါဝင္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တရုတ္
ျမန္မာ့ျပည္အတြက္ လက္ရွိအေရးႀကီးေသာ ျပႆနာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီမရႏိုင္သက့ဲသုိ႔ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ စစ္စားရိတ္ စစ္ဒဏ္ျဖင့္ပိေနေသာ တိုင္းျပည္တျပည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ကိစၥမဟုတ္ေပ။ ဤအခ်က္အား အရပ္သားအစုိးရသစ္က ေကာင္းမြန္စြာ ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္ တရုတ္၏သေဘာထားႏွင့္ တရုတ္အေနအထားကို မျဖစ္မေနထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုသည္။

နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တရုတ္တို႔ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဆက္စပ္ ပတ္သက္ခ့ဲသည္မွာ အမ်ားအသိပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးစီးပြားေရးအင္အားႀကီး တရုတ္တို႔၏ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈရွိသည္မွာလည္း ျငင္းပယ္၍ မရသည့္ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ေရွာင္ဖယ္၍ စဥ္းစားမရႏိုင္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အားလုံးသည္ တရုတ္ ခိုင္းတာ အားလုံးလုပ္သည့္ တရုတ္ၾသဇာခံသက္သက္ေတာ့ မဟုတ္။ သူတို႔လူမ်ဳိး သူတို႔အဖြဲ႔အစည္း အက်ဳိးစီးပြားဖက္က ရပ္တည္ေနသည္ကိုလည္း ခြဲျခားျမင္ဖို႔လိုသည္။

မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ တရုတ္တို႔ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကားတြင္ တူညီေသာ အခ်က္တခုရွိေနသည္။ ၎မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာျဖစ္သည္။ တရုတ္တို႔အေနႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေစခ်င္သည္။ နယ္စပ္ေဒသတြင္ စစ္ပြဲမ်ားထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရအေျခအေနမ်ား မျမင္ေတြ႔လိုေပ။ နယ္စပ္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေနမွ တရုတ္တို႔အေနႏွင့္ သူတိ႔ု၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွ႕တဆင့္တိုး လုပ္ေဆာင္၍ ရမည္ျဖစ္၍ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ကၽြႏ္ုပ္တိ႔ုသည္လည္း တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔သည္။ ဤကား တရုတ္တို႔ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္တရုတ္တို႔ၾကား ဘုံတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ဤဘုံသေဘာတူညီမႈကိုအေျချပဳ၍ တရုတ္တိ႔ု၏နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေပၚ အျမင္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုသည္။ ကိုးကန္႔တရုတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္တိ႔ု၏ထူးျခားသည့္အေျခအေနႏွင့္သေဘာထားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုသည္။ လိုအပ္သည့္အေျခအေနအခ်ိန္အခါတြင္ တရုတ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရအေၾကာင္းကိစၥတခုကို ေကာင္းမြန္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈအားလုံးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရန္လိုပါသည္။ ထို႔ျပင္ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအခ်က္သာမက စီးပြားေရးအေၾကာင္းအခ်က္ပါ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည္ျဖစ္ရာ ဆက္စပ္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ အခြင့္အလမ္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ တခုခ်င္း၏ ထူးျခားမႈမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ေပမည္။

နိဂံုး

တရုတ္တိ႔ုသည္ ျမန္မာႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ သံတမန္မ်ားစြာထား၍ လႈပ္ရွားဆက္စပ္ေနသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနဝန္ႀကီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတရုတ္အထူးသံတမန္ တရုတ္ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္တို႔က ပုံမွန္လႈပ္ရွား ဆက္ဆံေနၾကသည္။ မၾကာေသးမီ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လဆန္းက တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္လုံျခံဳဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Mr Geng Hwichang ကင္ေဟြခ်န္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား လာေရာက္ေတြ႔ဆုံသည္ကို ေတ႔ြရသည္။

မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း ျမန္မာျပည္ႏွင့္တရုတ္ျပည္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ သြားလာေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကသည္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ဖြယ္ရာရွိပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ထားႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေတြ႔ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။

ယခင္ႏွစ္ကာလမ်ားကေတာ့ တရုတ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္အေျခအေနမ်ား ေပၚလာလိမ့္ မည္ဟု ျမန္မာလူထု မေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲၾကသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရိွ အရပ္သား အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ေတာ့ ျမန္မာတရုတ္ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားမွ ျမန္မာျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္အေျခအေနမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။

ၿပီးပါၿပီ
Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စုိး )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts