ရသေဆာင္းပါးစုံ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး ● တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္

ေမာင္ေမာင္စုိး ● တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္

အပိုင္း (၁)

(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၈၊ ၂၀၁၆

 

● တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
တိုင္းျပည္တျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိပါသည္။ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္သည္အေရးပါသည့္အေၾကာင္းအခ်က္တရပ္ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ လီနင္သည္ ႐ုရွားနိုင္ငံတြင္ ဇာဘုရင္ကိုျဖဳတ္ခ်သည့္ ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးအၿပီးတြင္ လွ်ပ္္စစ္ျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္ ေလာက တည္ေဆာက္ၾကဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ဆိုခ်င္သည္မွာ တိုင္းျပည္တျပည္၌ မည္သည့္စနစ္က်င့္သုံးသည္ျဖစ္ေစ လွ်ပ္္စစ္ စြမ္းအင္အေရးႀကီးသည္ကို အားလုံးက သတိျပဳမိၾကသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ေခတ္သစ္တိုင္းျပည္တခုတည္ေဆာက္ရာတြင္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေခတ္မွီနည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား အ ေပၚ အေျချပဳၾကသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ပင္ ေခတ္မွီစက္ကရိယာမ်ား နည္းပညာမ်ားအသုံးျပဳ၍ ထုတ္ လုပ္ေရးတိုးျမႇင့္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ထပ္တိုးတန္ဖိုးျမႇင့္နိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ အေခ်ာထည္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ တာရွည္ခံႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳၾကရသည္။

ဤသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရန္ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္လိုအပ္ပါသည္။ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္မရွိဘဲ တိုင္းျပည္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္၍ မျဖစ္နိုင္ပါ။ လက္ရွိျမန္မာျပည္၏ လွ်ပ္္စစ္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ၃၅၀၀ မဂၢါ၀ပ္ခန္႔သာရွိၿပီး တိုင္းျပည္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လွ်ပ္္စစ္မီးေပးႏိုင္ေသးၿပီး ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ လွ်ပ္္စစ္မီး မရေသးဟုဆိုပါသည္။ ထိုစာရင္းမွာ တျပည္လုံးပ်မ္းမွ် စာရင္းသာျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္္စစ္မီးမရသည့္အခ်ဳိးအစား ပိုျမင့္ဖြယ္ရွိသည္။အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္မႏၲေလးႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားတြင္ မီးရရွိေသးၿပီး ေက်းလက္အမ်ားစုမွာ လွ်ပ္္စစ္မီးမရေသးဟု ဆိုရပါမည္။

ထိုသု္ိ႔ လွ်ပ္္စစ္မီးရသည္ဆိုသည့္ ရန္ကုန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားပင္လ်င္ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္ မလုံေလာက္ဘဲ မၾကာခဏမီးျပတ္ ေတာက္ေနသည္ကို အားလုံးအသိပင္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ လူထုပင္ လွ်ပ္္စစ္မီး မလုံေလာက္သည့္အေျခအေနတြင္ ထုတ္ လုပ္ေရးျမႇင့္တင္ရန္ မည္သည့္လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္ကို အသုံးျပဳမည္နည္း။ တိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္းမွ ဆြဲထုတ္ရန္ မည္သည့္ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္ကို အသုံးျပဳမည္နည္း။

ျမန္မာျပည္က့ဲသုိ႔ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္တျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚရန္လိုအပ္သည္။ နိုင္ငံရပ္ျခားမွ အရင္းအႏွီးအတတ္ပညာမ်ားျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထူေထာင္ၿပီး တိုင္းျပည္ထုတ္ကုန္ျမင့္တက္ေစျခင္း အ ခြန္အခ ဝင္ေငြရရွိေစျခင္း မိမိျပည္သူမ်ားအလုပ္အကိုင္ အတတ္ပညာရရွိေစျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို တြန္းတင္ရမည္ဆိုသည္ကို အမ်ားကလက္ခံၿပီးသား အေၾကာင္းအရာတခုျဖစ္သည္။

ယေန႔ စီးပြားေရးအင္အားေကာင္းလာသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သည္ပင္ ၁၉၈၀ စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သုံးၿပီးမွ တိုးတက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ မတိုင္မီက ရိကၡာ ေလာင္စာ ပိတ္စမွအစ ရာရွင္စနစ္ျဖင့္ ခြဲတမ္းခ် ၍ သုံးစြံခ့ဲရသည့္ နိုင္ငံျဖစ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္း နိုင္ငံရပ္ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္၏ နိုင္ငံျခားပုိ႔ကုန္အမ်ားစုမွာ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမွ ျဖစ္ခ့ဲသည္။

ထိုသုိ႔ နိုင္ငံရပ္ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမ်ားသည္ တံခါးဖြင့္ေပၚလစီ လိုအပ္သည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာဥပေဒအျပင္ အေျခခံအေဆာက္ အအုံမ်ား ေကာင္းမြန္စြာရွိရန္လိုအပ္သည္။ ထိုအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ အေရးႀကီးလိုအပ္သည္မွာ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အစိုးရက မည္သုိ႔လက္ကမ္းေခၚသည္ျဖစ္ေစ လက္ရွ္ိ ျမန္မာျပည္အရပ္သားအစုိးရသစ္ကမည္သုိ႔ပင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားလုပ္မည္ဆိုေစ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္မရွိက လာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ၿပီးခ့ဲႏွစ္မ်ားက ကိုးရီးယားမွ ဆမ္ေဆာင္အီလက္ထေရာနစ္ကုမၼဏီမွ ျမန္မာျပည္တြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျပီး စက္႐ံုတည္ရန္ျပင္ဆင္ခ့ဲေသးေသာ္လည္း လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအား အာမခံနိုင္ျခင္းမရွိ၍ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံသုိ႔ ဆမ္ ေဆာင္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္၌ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ဝယ္ယူသုံးစြဲမႈမွာ ၃၅၀၀ မဂၢါ၀ပ္သာရွိေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္လူဦးေရႏွင့္ အလွမ္းမကြာသည့္အာရွ၏ က်ားႏွစ္ေကာင္ျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတုိ႔၏ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈ မွာ မ်ားစြာျမင့္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ၏လွ်ပ္္စစ္သုံးစြဲမႈမွာ ၂၉၉၀၀ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္၏ လွ်ပ္္စစ္သုံးစြဲမႈမွာ ၂၀၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ရွိသည္။ ထိုင္းက ျမန္မာထက္ ၈ ဆေက်ာ္ျမင့္ၿပီး ဗီယက္နမ္က ၆ ဆခန္႔ ျမင့္မားသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္အဖို႔ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္မည္သုိ႔ ထုတ္လုပ္ရယူမည္ဆိုသည္မွာ အေရးႀကီးျပႆနာျဖစ္သည္။ ထိုင္းတုိ႔ ဗီယက္နမ္တုိ႔အား ေက်ာ္တက္ရန္မဆိုထားႏွင့္ လိုက္မွီရန္ပင္ အေတာ္ႀကိဳးစားရေပ မည္။ စိတ္ဓာတ္သက္သက္ျဖင့္ လုပ္၍ မရနိုင္ေပ။ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေတြ႕က်သည့္ေျခလွမ္းမ်ား စီမံ ကိန္းမ်ားရွိရန္လိုသည္။ ပလိုင္းေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္သက့ဲသုိ႔ လွ်ပ္္စစ္ျဖည့္တင္းရန္စဥ္းစားခ်က္မ်ားႏွင့္ မလုံေလာက္ေခ်။ ထိုသုိ႔ စနစ္က်ေသာ လွ်ပ္္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ား ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ ထိုင္းနိုင္ငံ ဗီယက္နမ္တုိ႔အား ေက်ာ္တက္ရန္မဆိုထားႏွင့္ လိုက္မွီရန္ပင္ ျဖစ္နိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

● လွ်ပ္္စစ္အင္ဂ်င္နီယာတေယာက္၏ အျမင္
လက္ရွိ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အင္ဂ်င္နီယာတဦးျဖစ္သူ ကိုမ်ဳိးမင္းႏိုင္၏အျမင္မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ဓာတ္အားခတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ဝင္ေငြအရ မတုိ႔ မထိရဲ။

၂။ ဓာတ္အားမလုံေလာက္မႈအတြက္ ဓာတ္အားတိုးထုတ္ဖို႔ ေရအား/ေက်ာက္မီးေသြးဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ျပည္သူ လက္ခံနိုင္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္နိုင္လို႔ မထိရဲ မတုိ႔ရဲ။

၃။ ဓာတ္ေငြ႕က ဓာတ္အားထုတ္ဖို႔ ဓာတ္ေငြ႕ အေရာင္းလက္လြန္လို႔ မထိရဲ မတုိ႔ရဲ။

၄။ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆုံးမႈႏွင့္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ / ျဖန့္ျဖဴးေရးဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အဆင့္မွီေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေသာေငြ အလုံအေလာက္မရွိလို႔ မထိရဲ မတုိ႔ရဲဟု သုံးသပ္ထားပါသည္။


ဤသုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်၍ အေလးထားသုံးသပ္ၾကည့္ေစလိုပါသည္။

● လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္လုံေလာက္ေရး
အထက္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အခ်က္ ၄ ခ်က္အနက္၌ ဒုတိယအခ်က္ႏွင့္ တတိယအခ်က္မွာ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္လုံေလာက္ေအာင္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ပါသည္။ လက္ရွိိ ျမန္မာျပည္တြင္ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္ပမာဏသည္ တ ျပည္လုံးမဆိုထားႏွင့္ ရန္ကုန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ပင္ မလုံေလာက္သည္ကို လက္ေတြ႔ပင္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တိုင္းျပည္ အတြက္ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္ လုံေလာက္ေအာင္ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းမည္နည္း။ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္လုံေလာက္ေရးဆိုသည္မွာ အိမ္ တိုင္းေစ့ မီးလင္းေရးမွ် သာမဟုတ္ေပ။ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္ရန္ လည္း လိုအပ္သည္ကို သတိျပဳရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ ၂ ခုရွိသည္။ တခုမွာ လတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္း ရန္အတြက္ကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တခုမွာ ေရရွည္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေနေျဖ ရွင္းရမည့္ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္တိုးတက္ထုတ္လုပ္နိုင္ျခင္းမရွိပါက လာမည့္ သုံးေလးတြင္ မီးအ လွည့္က်ေပးသည့္စနစ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္သြားနိုင္ပါသည္။

လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္တင္းနိုင္သည္မွာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စက္ရံုႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုတုိ႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ျပည္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ မ်ားျပားစြာထြက္သည္ဆိုသည္ေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္က တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ လွ်ပ္္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးမျပဳခ့ဲ။ ရသမွ် ေရာင္းစားခ့ဲၾကသည္။ ထိုင္းအားလည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္အားလည္းေကာင္း၊ ေရာင္းစားခ့ဲၾကရာ ယခုကိုယ္ေရာင္းခ့ဲသည့္ ကိုယ့္ဓာတ္ေငြ႕ကို ျပန္ဝယ္ရန္ႀကိဳ းစားေန ေသာ္လည္း ဓာတ္ေငြ႕ေတာ့မေရာင္းႏိုင္ လွ်ပ္္စစ္ဓာတ္အား ျပန္ေရာင္းမည္ဟုဆိုသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ျပဳခ့ဲ ေသာ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ေရာင္းခ့ဲေသာဓာတ္ေငြ႕အစား ေစ်းႀကီးေသာ လွ်ပ္္စစ္ဓာတ္အား ျပန္ဝယ္ရမည့္ အေျခသုိ႔ ဆိုက္ေနသည္။

ဤျပႆနာတြင္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားကို အျပစ္တင္၍မရေပ။ နိုင္ငံတကာထုံးတမ္းစဥ္လာႏွင့္အညီ သူတို႔စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဝယ္ ယူထားျခင္းျဖစ္ရာ သူတုိ႔ဝယ္ယူထားေသာဓာတ္ေငြ႕ကို သူတုိ႔စီမံပိုင္ခြင့္ရသြားၿပီျဖစ္သက့ဲသုိ႔ အက်ဳိးအျမတ္လည္းတြက္ မည္သာ ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမွာ ေရရွည္တိုင္းျပည္အက်ဳိးစီးပြားကိုမၾကည့္ မ်က္ေတာင္ေမႊးတဆုံးသာၾကည့္တတ္ေသာ အုပ္စိုးသူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ရသည့္ ျမန္မာျပည္မွာ လွ်ပ္္စစ္ေတြပိုေနလို႔ ေရာင္းစားရပါသည္ဆိုေသာ ေျဗာင္လိမ္သူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ခ့ဲရသည့္ ျမန္မာျပည္ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ပ်က္ဘြယ္ေကာင္းသည့္ ဆိုးဝါးသည့္ကံၾကမၼာကိုသာ အျပစ္တင္ရေပေတာ့ မည္။

အကယ္၍ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ဝယ္မရပါဘဲ လွ်ပ္္စစ္ျပန္ဝယ္ရပါက တယူနစ္လွ်င္ ၁၅၀ အထက္တြင္ အနည္းဆုံးရွိနိုင္သည္။ လတ္တေလာေျဖရွင္းရန္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အျပင္ ေနာက္တခုမွာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုျဖစ္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံု ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္စြာဆန္႔က်င္သူမ်ားရွိေနရာ အေျဖတခုေတာ့ရွာဖို႔ လိုအပ္ေပမည္။

ထိ့ုျပင္ ေရရွည္ျပသနာကိုလည္း မျဖစ္မေနစဥ္းစားရမည္။ ထိုင္းတုိ႔ဗီယက္နမ္တုိ႔အား အမွီလိုက္နိုင္ရန္ ျမန္မာျပည္အေနႏွင့္ လွ်ပ္္စစ္ဓာတ္အားအနည္းဆုံး ၁၅၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္ခန္႔ ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ဤမွ် မ်ားျပားသည့္ လွ်ပ္္စစ္ပမာဏကို ထုတ္လုပ္ရန္ ျမန္မာျပည္အေနအထားႏွင့္ဆိုလွ်င္ ေရအားလွ်ပ္္စစ္မွသာ ထုတ္ယူသုံးစြဲရန္သာ ရွိသည္။ ေရအားလွ်ပ္္စစ္မွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ ကုန္က်စားရိတ္အနည္းဆုံး အသက္သာဆုံးျဖစ္သည္။

တဖက္တြင္လည္း လက္ရွိျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ထုတ္လုပ္ေနေသာသဘာဝဓာတ္ေငြ႕တြင္းမ်ားမွာ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ကုန္ခမ္းသြားနိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕တြင္းအသစ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိနိုင္ေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ ရွိသည္။ ေရအားလွ်ပ္္စစ္ကေတာ့ အကန္႔အသတ္အနဲဆုံးျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ လက္ရွိျမန္မာျပည္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကလက္လြန္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရတိုျပႆ နာေျဖရွင္းရန္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုသည္လည္းေကာင္း၊ ေရရွည္အတြက္ ေရအားလွ်ပ္္စစ္သည္လည္းေကာင္း၊ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေပေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆိုပါေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံု ေရအားလွ်ပ္္စစ္ဆိုသည္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းမႈႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ မလြဲမေရွာင္သာ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရေပေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

● ေဒသခံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား သတၱဳထုတ္လုပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ မႈရွိေနသည္ဟုဆိုၾကေသာ္လည္း နိုင္ငံျခားသားအခ်ဳိ႕ကေတာ့ ျမန္မာျပည္သည္ သဘာဝအပ်ဳိစင္အတိုင္းရွိေသးသည္ဟုဆိုၾကသည္။ သူတုိ႔ဆိုလိုသည္မွာ မူလသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ အသြင္အျပင္မ်ားစြာ မရွိေသး သည္ကို ဆိုလိုပါသည္။

လက္ေတြ႕တြင္ ျမန္မာျပည္၏အဓိကျမစ္ႀကီး ၄ ခုျဖစ္ေသာ ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္း၊ သံလြင္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္မ်ားေပၚတြင္ ေရ အားလွ်ပ္္စစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ၾကံရြယ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ မည္သည့္စီမံကိန္းမွအေကာင္အထည္ မေဖၚႏိုင္ေသးပါ။ အဆိုပါ ျမစ္မ်ားအားလုံးကို သဘာဝအတိုင္းထားမည္ေလာ (သုိ႔မဟုတ္) မိမိတုိ႔တိုင္းျပည္အတြက္အက်ဳိး ရွိေစရန္ ေရအားလွ်ပ္္စစ္ထုတ္လုပ္မည္ေလာ မိမိတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးၾကား အလယ္အလတ္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ရန္လိုသည္။

အဆိုပါျမစ္မ်ား၌ ေရအားလွ်ပ္္စစ္ထုတ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ပါက ပထမဆုံးၾကံဳေတြ႕ရသည့္ျပႆနာမွာ ေဒသခံမ်ားျပႆနာျဖစ္ သည္။ ေရအားလွ်ပ္္စစ္လုပ္ငန္းခြင္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ဖယ္ရွားခံရသည့္ ေဒသခံမ်ားျပႆနာျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅/၉၆ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ေပၚရွိ ထမံသီေရအားလွ်ပ္္စစ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္္စစ္တည္ေဆာက္ ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား အမိန္႔အာဏာအသုံးျပဳ၍ အဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားအား သေဘာ ေပါက္လက္ခံလာေအာင္ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းသည့္နည္းလမ္း မသုံးခ့ဲၾကေပ။ အလားတူ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ ေဒသခံမ်ား အတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းမွစ၍ လိုအပ္သည့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း စီစဥ္ေပးခ့ဲမႈမ်ား အားနည္းခ့ဲသည္။

လိုအပ္သည္မွာ ေဒသခံမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္လက္ခံေအာင္ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းျခင္း ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ေဒသ ခံမ်ားအား ေနရာထိုင္ခင္းမွစ၍ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ စီစဥ္ေပးျခင္းတုိ႔ကို ဂရုစိုက္ေျဖရွင္း ေပးရန္လိုအပ္သည္။

ေရအားလွ်ပ္္စစ္စက္ရံုတည္ေဆာက္ပါက ေရျမဳပ္ဧရိယာရွိမည္ျဖစ္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ တစုံတရာရွိမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထြက္လာမည့္လွ်ပ္္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈၾကား အေလးသာသည့္ဖက္ကို အက်ဳိးရွိစြာ အသုံးခ်ဖို႔ လိုသည္။ တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ ျမန္မာျပည္၏အဓိက ျမစ္ႀကီး ၄ ခုအေပၚ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသုိ႔ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ျပႆနာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေျဖရွင္းရန္လိုမည္။ ေရအားလွ်ပ္္စစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ျမစ္ဆံုက့ဲသုိ႔ လူထုလက္မခံႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို သတိျပဳရန္လိုသည္။ ရွည္လ်ားေသာ ျမစ္မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္နိုင္သည့္ေနရာ မ်ားစြာရွိပါသည္။

တဖက္ကလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း လွ်ပ္္ စစ္စြမ္းအင္အား စားရိတ္အကုန္အက်အနည္းဆုံးႏွင့္ ထုတ္လုပ္နိုင္မည့္ ေရအားလွ်ပ္္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးသည္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္၏ လက္ေတြ႕က်ေသာျပႆနာျဖစ္သည္ကို သေဘာေပါက္လက္ခံရန္လိုသည္။ လွ်ပ္္စစ္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ရရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို အသိမွတ္ျပဳရန္လိုသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ မည္သည့္ျမစ္ ေပၚမွ ေရအားလွ်ပ္္စစ္ အေဆာက္မခံႏိုင္ဆိုသည့္ အစြန္းဖက္ကို ေရွာင္ရန္လိုအပ္မည္။

အလားတူပင္ ေရတိုအတြက္ စဥ္းစားရမည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုျပႆနာတြင္လည္း လူေနထူထပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ စက္ရံုတည္ျခင္းကိုေရွာင္ရွားျခင္းျဖင့္ ျပႆနာေျပလည္ေအာင္ စဥ္းစားရန္လိုအပ္မည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးလုံးဝ လက္မခံ No Coal ဟု ဆိုၾကသည္။ အေတာ္ပင္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုံရေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕က လတ္တေလာ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္စြမ္းႏိုင္ပါက တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ေနဆဲပင္ျဖစ္မည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလုပ္ နိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုမလုပ္ဆိုလွ်င္ မည္သုိ႔ျပႆနာေျဖရွင္းမည္ဆိုသည္ကို နည္းလမ္း ရွာ ရန္ လိုအပ္ေပမည္။

 

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္

Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စုိး)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts