ကဗ်ာ

ေဆာင္းျဖဴ – ျပန္မၾကည့္ခ်င္ေတာ့တ့ဲ ဓာတ္ပုံေတြ

ေဆာင္းျဖဴ – ျပန္မၾကည့္ခ်င္ေတာ့တ့ဲ ဓာတ္ပုံေတြ
(မိုးမခ) မတ္လ ၁၇၊ ၂၀၁၆

ျပ န္ မ ၾက ည့္ ခ် င္ ေ တ ာ့ တ့ဲ ဓ ာ တ္ ပုံ ေ တြ ထဲ မွ ာ
တ ကၠ သို လ္ ပုံ ရိပ္ ေ တြ ပါ တ ယ္
ေ က် ာ င္ း ရ နံ႔ ဆို တ ာ
ဟို တု န္ း က ၀ တၳဳ စ ာ အု ပ္ ထဲ . . .
ဟို တု န္ း က ႐ု ပ္ ရွ င္ ေ တြ ထဲ ပဲ ရွိ ေ န ေ တ ာ့ တ ာ ကို း ။

ျပ န္ မ ၾက ည့္ ခ် င္ ေ တ ာ့ တ့ဲ ဓ ာ တ္ ပုံ ေ တြ ထဲ မွ ာ
၈ ၈ က ပုံ ေ တြ ပါ တ ယ္
ျပ ည္ သူ ေ တြ ရဲ႕ အ ခြ င့္ အ ေ ရ း ဆို တ ာ
စ စ္ ဘီ လူ း ေ တြ လ က္ ထဲ ေ ရ ာ က္ ခ့ဲ ရ တ ာ ကို း ။

ျပ န္ မ ၾက ည့္ ခ် င္ ေ တ ာ့ တ့ဲ ဓ ာ တ္ ပုံ ေ တြ ထဲ မွ ာ
န ာ ဂ စ္ ပုံ ေ တြ ပါ တ ယ္
လူ႕ အ သ က္ ဆို တ ာ
ဥ ေ ပ ကၡ ာ ျပဳ ျခ င္ း နဲ႔ ထပ္ တူ က် ေ န ခ့ဲ တ ာ ကို း ။

ျပ န္ မ ၾက ည့္ ခ် င္ ေ တ ာ့ တဲ့ ဓ ာ တ္ ပုံ ေ တြ ထဲ မွ ာ
အ က် ဥ္ း ေ ထ ာ င္ ပုံ ေ တြ ပါ တ ယ္
ေ ခ တ္ ေ ျပ ာ င္ း ေ တ ာ္ လွ န္ ေ ရ း ေ တ း သံ ဆို တ ာ
မ ရ ဏ ေ လွ ာ င္ အိ မ္ ထဲ က် ခဲ့ ရ တ ာ ကို း ။

စိ တ္ မွ ာ
ျပ န္ မ ၾက ည့္ ခ် င္ တ ာ ေ တြ က မ ် ာ း တ ယ္
အဲ ဒီ လို
ျပ န္ မ ၾက ည့္ ခ် င္ ေ တ ာ့ တ့ဲ ဓ ာ တ္ ပုံ ေ တြ ထဲ မွ ာ
ျမ န္ မ ာ ျပ ည္ ေ ျမ ပုံ လ ည္ း ပါ တ ယ္
ကြၽ န္ ေ တ ာ္ တို႔ ရဲ႕ မိ ခ င္ ဆို တ ာ
ပ ေ ထြ း ေ တြ လ က္ ထဲ
ႏွ စ္ ေ ပါ င္ း မ် ာ း စြ ာ ေ ရ ာ က္ ခဲ့ ရ တ ာ ကို း ။

ေ ဆ ာ င္ း ျဖ ဴ
၂ ၀ ၁ ၄ ေ မ လ ၊ ၃ ၀ ရ က္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts