သေရာ္စာ

ရန္လိုကြ်ဲ – ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆက္လက္ ရိွသင့္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ၇ ခ်က္

ေစာငိုု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုုင္ခင္က ဆြဲတဲ့ ကာတြန္းရန္လိုကြ်ဲ – ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆက္လက္ ရိွသင့္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ၇ ခ်က္

(Friday Times Journal) မိုုးမခ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၆

၂ဝ၁၆ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ရန္ အခ်ိန္ အနည္းငယ္သာ လုိေတာ့သည္။ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေရအတြက္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ဆုိသည္။ ဤတြင္ စာနယ္ဇင္းသမားတို႔ကျ ပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ မ်က္ေစာင္းထုိးလာသည္ကုိ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ဤအခင္းအက်င္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိတ္ေဆြတို႔ေရာ မည္သုိ႔ ယူဆပါသလဲ။ ကြ်ႏ္ုပ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ဳိးျပဳလြန္းေသာျ ပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ မည္သုိ႔မွ် မထိမတို႔ဘဲ ဒီအတုိင္း ထားေစခ်င္သည္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆက္ၿပီး ရိွသင့္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ၇ ခု ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္သည္။

၁။ အစဥ္အလာ ႀကီးမားျခင္း

ဤဌာနကား အစဥ္အလာ ႀကီးမားလွသည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ အမ်ားအျပားကုိေ ထာင္ထဲထည့္ရာတြင္ အားႀကဳိးမာန္တက္ရိွလွေသာ၊ စစ္ေရးအေတြ႔အႀကဳံရိွေသာေ ခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေနဝင္း၊ ဦးေစာေမာင္၊ ဦးသန္းေရႊ၊ ဦးသိန္းစိ္န္တို႔ လက္ထက္တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန တည္ရိွခဲ့သည္။ ထိုသူတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစုိးရ၏အသံကုိ ထိုဌာနက ျပန္ၾကားေပးရသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အစဥ္အလာ ႀကီးမားလွသည္။

၂။ ျပည္သူတုိ႔ အားကိုးသည့္ အစုိးရမီဒီယာ

အစုိးရအာေဘာ္ သတင္းစာကုိ ျပည္သူတုိ႔ လြန္စြာ အားကုိးသည္။ ယခင္ ေခတ္မ်ားက အစုိးရသတင္းစာဖတ္လွ်င္ စာဖတ္သူ အမ်ားအျပားက နာေရးေၾကာ္ျငာကုိ ဦးစြာ လွန္ေလွာတတ္သည္။ ဘယ္သူေတြ ကုိယ့္ေရွ႕ကေန ထြက္သြားၾကၿပီလဲ ဟူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ ထိုေၾကာ္ျငာမ်ားဖတ္လွ်င္ သိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျ ပည္သူအက်ဳိးျပဳ သတင္းစာမ်ားဟု ဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေပ။

စီးပြားေရးသမားတုိ႔ကလည္း အစုိးရအာေဘာ္ ေရဒီယုိ၊ ရုပ္သံတုိ႔ကုိ ေၾကာ္ျငာ အႀကီးအက်ယ္ ထည့္ၾကသည္။ ပုဂလိကဘက္တြင္ အနည္းငယ္သာ ေၾကာ္ျငာရၾကျခင္းမွာ သူတုိ႔ထုိက္ႏွင့္ သူတုိ႔ကံ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔မေက်နပ္လွ်င္ သူတုိ႔အလုပ္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အစုိးရမီဒီယာတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္မဟုတ္ေလာ။

ျပည္သူတုိ႔ အားကိုးသည့္ အစုိးရမီဒီယာ ရာသက္ပန္ တည္ၿမဲေစရန္ျ ပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ပါသည္။

၃။ အႀကီးဆံုး၊ လူအမ်ားဆံုး သတင္းဌာန

ျပန္ၾကားေရးဌာနေအာက္တြင္ သတင္းဌာန၊ သတင္းစာ၊ ရုပ္သံ၊ ေရဒီယို ဌာန မ်ားစြာ ရိွသည္။ ထုိဌာနမ်ားအတြက္ သတင္း၊ ဓာတ္ပံု၊ ရုပ္သံ ရရိွရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း သံုးရာေက်ာ္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားစြာ ခန္႔ထားသည္။ သတင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ဝန္ထမ္းအင္အား ခန္႔ထားမႈမွာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ပင္ ရိွႏိုင္သည္။ အေရအတြက္၊ အမ်ဳိးအမည္ မ်ားျပားလွေသာ အစိုးရအာေဘာ္ မီဒီယာတို႔ကုိ ပုဂၢလိကလက္သို႔ ထည့္လိုက္ပါက အႀကီးဆံုး၊ လူအမ်ားဆံုး သတင္းဌာန ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ ရိွေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ အစိုးရအဆက္ဆက္၏အာေဘာ္ကိုေ ရးသားထုတ္လႊင့္ေနေသာ မီဒီယာ စုစည္းမႈႀကီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျ ပန္႔ႀကဲသြားၿပီး ပုဂၢလိကပိုင္လက္ထဲသုိ႔ က်ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိမီဒီယာတို႔ကုိ ခ်ဳပ္ကိုင္ေမာင္းႏွင္ေနေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ မဖ်က္သင့္။

၄။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္

မည္သည့္အရာမဆုိ တစ္ဘက္စြန္းေရာက္သြားလွ်င္ မေကာင္း။ လြတ္လပ္စြာေ ရးသားထုတ္ေဝခြင့္သည္လည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္။ ယခုအခါ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားစြာ ရေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း စာေပေလာကသားတခ်ဳိ႕က မေက်နပ္ၾကေခ်။

ပံုႏိွပ္လုပ္ငန္းကို အနည္းငယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား ထုတ္ေဝသည့္အခါ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ မိတၱဴ ေလးငါးအုပ္ႏွင့္ စာဖိုင္ ဒီဗီြဒီ မျဖစ္မေန ေပးရျခင္းတို႔ကုိ ၎တို႔က ကလန္ကဆန္ လုပ္ခ်င္ေနသည္။

ယခင္က စာေပကင္ေပတုိင္အဖဲြ႔ ဓားခ်က္ေအာက္တြင္ ေခါင္းမေဖာ္ဝံ့သည့္ စာေပေလာကသားတို႔သည္ ယခုအခါ ေရႊရည္စိမ္ဒီမုိကေရစီ ခေမာက္ကုိ ေဆာင္းၿပီးေ ရာင့္တက္ေနၾကမွာ အျမင္ကပ္စရာ ေကာင္းလွသည္။ မည္သည့္အရာမဆုိ တစ္ဘက္စြန္းေရာက္သြားလွ်င္ မေကာင္း။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ကုိလည္း အလံုးစံု ေပးလိုက္လွ်င္ မေကာင္းပါ။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ စာေပ၊ စာနယ္ဇင္း ထုတ္ေဝသူမ်ားကုိ ဆက္လက္၍ ဦးခ်ဳိးထားႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ရိွမွ ျဖစ္ပါမည္။

၅။ စာၾကည့္တုိက္ လူလာေအာင္လုပ္ဖို႔ ပင္ပန္းမယ္

ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ စာၾကည့္တုိက္မ်ား ရိွပါသည္။ အဆုိပါ အမည္ခံစာၾကည့္တုိက္မ်ားကို ပုိမုိ အသက္ဝင္၊ လူသံုးမ်ားလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စီစဥ္မည္ ဆုိပါက ဘတ္ဂ်က္မ်ားစြာ ကုန္္က်၊ အလုပ္ လြန္စြာ မ်ားျပားပါလိမ့္မည္။ အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ နာလန္ထူစရာ လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား ရိွေနျခင္း၊ အစုိးရေဟာင္းအဆက္ဆက္ လူတတ္ႀကီးလုပ္ၿပီး ေနရာတကာတြင္ ေပါက္ကရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနျခင္းကုိ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ေနရသည္။

အစုိးရသစ္ လြန္စြာ အလုပ္မ်ားပါလိမ့္မည္။ စာၾကည့္တုိက္မ်ားကုိ ဒီအတုိင္း ထားလုိက္ပါက အလုပ္ သက္သာ၊ အသက္ရွဴေခ်ာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ အသက္ရွဴေခ်ာင္ေစျခင္း အလုိ႔ငွာ ထုိစာၾကည့္တုိက္မ်ား ဆက္လက္ အိပ္ငိုက္ေစရန္ စီစဥ္ေပးမည့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ လံုးဝ (လံုးဝ) မဖ်က္သင့္ပါ။

၆။ ဘယ္တုိင္းျပည္မွာမွ မရိွ

ဆင္ျဖဴေတာ္သည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မွ် မရိွ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာ ရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ ဂုဏ္တက္သည္။ ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္ -ျ ပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆုိသည္ကုိ တျခားေသာႏုိင္ငံတို႔တြင္ ေတြ႔ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားျခင္း မရိွ။ ျမန္မာျပည္တြင္သာေတြ႔ရေသာ ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤအရာသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ႏုိင္ငံ ဂုဏ္ယူစြာ လက္မ ေထာင္ရမည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ဆုိသည့္အတြက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကုိ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ သံႀကဳိးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသင့္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္း အလ်ဥ္း မဟုတ္ပါ။ တျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ရခဲသည့္သေဘာ ႏိႈင္းယွဥ္ျပလိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

၇။ အတုိက္အခံတို႔ကုိ ႏိွပ္ကြပ္ေရး

မည္သည့္အစုိးရမဆုိ အတုိက္အခံတုိ႔ ရိွလာစၿမဲ။ေ ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစုိးရတြင္လည္း အတုိက္အခံမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ရိွမည္။ ဤတြင္ အတုိက္အခံတုိ႔ကုိ ႏိွပ္ကြပ္ရန္ မီဒီယာလက္နက္ လုိလာသည္။ အစုိးရအဆက္ဆက္ အတုိက္အခံျပဳလာသူတုိ႔ကုိ အားရပါးရ ႏိွပ္ကြပ္ရာတြင္ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ အလြန္တရာ တာဝန္ေက် အသံုးတည့္ခဲ့သည္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ထိုသို႔ အသံုးဝင္လွေသာေၾကာင့္ ထို႔ဌာနကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစုိးရ မိုက္မိုက္မဲမဲ စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ဟု ယူဆပါသည္။ ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ရန္လိုကြ်ဲ – ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆက္လက္ ရိွသင့္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ၇ ခ်က္
 1. ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး ဦးရဲထြဏ္ ကိုယ္တိုင္ေရးထားတဲ့အတိုင္းပဲ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္။
  .
  ျမန္မာလူၾကီးလူငယ္ေတြ ဂူဂယ္၊ ဝီကီ၊ ယူၾကဳ ေရးတင္၊ရွယ္တဲ့ဗဟုသုတမ်ားစြာ ရွိလာပါျပီ။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Myanmar ကိုၾကည့္ျပီး၊ ဝန္ၾကီးဌာနေတြက လူပိုပညာတတ္ေတြကို မၾကာခင္အက်ိဳးရွိစြာ သံုးစြဲႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဝီကီမွာ ပြင့္လင္းစြာေရးထားၾကတယ္။

  1. Minister of Agriculture and Irrigation Myint Hlaing *
  2. Minister of Commerce Win Myint
  3. Minister of Communications and Information Technology Myat Hein * (many projects)
  4. Minister of Construction Kyaw Lwin (to delete)
  5. Minister of Cooperatives Kyaw Hsan (to delete)
  6. Minister of Culture Aye Myint Kyu (to mearge as Information)
  7. Minister of Defence Lt. Gen. Sein Win
  8. Minister of Education Khin San Yee
  9. Minister of Electric Power Khin Maung Soe * (many projects)
  10. Minister of Energy Zayar Aung * (many projects)
  11. Minister of Finance Win Shein
  12. Minister of Foreign Affairs Wunna Maung Lwin
  13. Ministry of Environmental Conservation and Forestry Win Tun
  14. Minister of Health Than Aung
  15. Minister of Home Affairs Lt. Gen. Ko Ko
  16. Minister of Hotels and Tourism Htay Aung
  17. Minister of Immigration and Population Khin Yi
  18. Minister of Industry Maung Myint
  19. Minister of Information Ye Htut
  20. Minister of Labor, Employment and Social Security Aye Myint
  21. Minister of Livestock, Fisheries and Rural Development Ohn Myint
  22. Minister of Mines Myint Aung
  23. Minister of National Planning and Economic Development Kan Zaw
  24. Minister of Border Affairs Kyaw Swe, Lt. Gen.[4]
  25. Minister of Rail Transport Than Htay
  26. Minister of Religious Affairs Soe Win
  27. Minister of Science and Technology Khin San Yee
  28. Minister of Social Welfare, Relief and Resettlement Myat Myat Ohn Khin
  29. Minister of Sports Tint Hsan
  30. Minister of Transport Nyan Tun Aung
  Minister of President’s Office Thein Nyunt
  Minister of President’s Office Soe Maung
  Minister of President’s Office Soe Thein
  Minister of President’s Office Aung Min
  Minister of President’s Office Hla Tun
  Minister of President’s Office Tin Naing Thein
  Union Auditor General Thein Htaik
  Union Attorney-General Tun Shin

  မႏိႈင္းယွဥ္ခ်င္ေပမဲ့လဲ ႏိႈင္းရပါဦးမယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဝန္ၾကီးဌာန၃၀ခု ရွိပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၁၉ခု ရွိပါတယ္။ အဲ..ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕အႏိႈင္းယွဥ္ရဆံုး၊ နမူနာအယူရဆံုးျဖစ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားမ်ာေတာ့ ဝန္ၾကီးဌာန ၃၃ခုေတာင္ ရွိေနပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန မျပဳတ္ဘူးလို႕ အားေပးလိုက္ပါတယ္။
  https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Thailand
  https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_Indonesia

Comments are closed.