သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုုး – အဂၤါမစုံသည့္ NCA ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးျဖဴကူနိုင္ပါမည္ေလာ

 
ေမာင္ေမာင္စိုုး – အဂၤါမစုံသည့္ NCA ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးျဖဴကူနိုင္ပါမည္ေလာ
(မိုုးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၇၊ ၂၀၁၅
 
ေအာက္တိုဘာ လက္မွတ္ထိုးပြဲ

ျပီးခ့ဲေသာလမ်ားကတည္းက အမ်ားခန့္မွန္းထားသက့ဲသုိ့ပင္ NCA ဟုေခၚသည့္ တနိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အမ်ားစုမပါဝင္ခ့ဲေပ။ KNU/KPC/DKBA ကရင္ ၃ဖြဲ့ႏွင့္ ABSDF/ CNF/ ALP/ PNLO စသည့္ ၇ ဖြဲ့ လက္မွတ္ထိုးျကမည္ျဖစ္သည္။

 
ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ UPWC/ MPC တိ့ုႏွင့္ေတြ့ဆုံပြဲတြင္ ထို ၇ ဖြဲ့အျပင္ RCSS ပါတက္ေရာက္သည္ကို ေတြ့ရသည္။ ထိုေတြ့ဆုံပြဲမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္  ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။
 
ထိုလက္မွတ္ထိုးပြဲတြင္ အစိုးရဖက္မွ သမတ ကာခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ား တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းအသိအသက္ေသ မ်ားအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ဦးခြန္ထြန္းဦး ကိုမင္းကိုနိုင္ ႏွင့္ အျခားနိုင္ငံေရးပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ျက မည္ဟု ဆိုသည္။ ထိ့ုျပင္ ျပည္ပသက္ေသအျဖစ္ UN/ EU/ ဂ်ပန္ တရုတ္ အိႏၵိယ ထိုင္းတိ့ုကို ဖိတ္ျကားသြားမည္ဟုဆိုသည္။
 
တြက္ဆရသည္မွာ အဆိုပါလက္မွတ္ထိုးပြဲကို တတ္နိုင္သမ်ွ ျကီးက်ယ္ခန္းနားေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္အလားအလာရွိသည္ ျခိမ့္ျခိမ့္သဲ က်င္းပသြားဘြယ္ရာရွိသည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ရေပသည္။
 
သုိ့ေသာ္ လက္မွတ္ထိုးမည့္အဖြဲ့မွာ နည္းလြန္းေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ RCSS ပါဝင္ခ့ဲေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၁၅ တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု မဆိုခ့ဲေပ။ ဌာနခ်ဳပ္သုိ့ျပန္လည္တင္ျပျပီး လက္မွတ္မထိုးမွီ ၃ ရက္အလိုတြင္မွ သူတိ့ုသေဘာထားကို ထုတ္ျပန္မည္ဟုဆိုသည္။ အေတာ္ပင္ လိပ္ခဲတင္းတင္းအေျခအေနဟုဆိုရေပမည္။
 
အကယ္၍ RCSS မပါဝင္ခ့ဲ့ပါက လက္မွတ္ထိုးမည့္အဖြဲ့အေရ အတြက္မွာ စုစုေပါင္း ၂၁ ဖြဲ့အနက္ ၇ ဖြဲ့သာထိုးမည္ျဖစ္၍ သုံးပုံတစ္ပုံသာရွိသည္ဟုဆိုရမည္။ လက္နက္ကိုင္အင္အား အရေျပာလ်င္ဆယ္ပုံတစ္တစ္ပုံသာရွိေပလိမ့္မည္။ နယ္ေျမအရ ေျပာလ်င္ကရင္ျပည္နယ္ တစ္ခုသာ အပစ္ရပ္သည့္သေဘာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 3/10/2015 ကတင္သည့္ post တြင္ ေရးခ့ဲသက့ဲသုိ့ တနိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ NCA မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ကရင္ျပည္နယ္အပစ္ရပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ KCA သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
 
အကယ္၍ RCSS ပါဝင္လာမည္ဆိုပါက ၈ ဖြဲ့ ျဖစ္လာျပီး လက္နက္ကိုင္အင္အားအရ ဆယ္ပုံႏွစ္ပုံခန့္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ္ရပ္နိုင္သည္ဟု ဆိုနိုင္မည္။ နယ္ေျမအရလည္း ကရင္ျပည္နယ္ ္သာမက ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္းပါ အပစ္ရပ္နိုင္လိမ့္မည္။ သုိ့ေသာ္လည္းတျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူည္ ခ်က္ ဟုေတာ့ဆိုနိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။ အဂၤါမစုံသည့္ NCA ဟုသာဆိုနိုင္ေပလိမ့္မည္။
 
သက္ေသေရာစုံပါမည္ေလာ

အဆိုပါ အဂၤါမစုံသည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲသုိ့ျပည္တြင္း သက္ေသအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ုျကည္ ဦးခြန္ထြန္းဦး ကိုမင္းကိုနိုင္တိ့ုအပါ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိတ္ျကားသြားမည္ဟုဆိုသည္။ အမည္ေဖၚျပသည့္ ၃ ဦးထဲ မွ ဦးခြန္ထြန္းဦးကမူ အဆိုပါလက္မွတ္ထိုးပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အားလုံးပါမွ သက္ေသအျဖစ္တက္ေရာက္ ္မည္ဟု ေစာစီးစြာကပင္ေျပာဆိုထားေပရာ တက္ေရာက္ဖြယ္ရာ  မရွိဟု ယူဆရသည္။ အျခားသူမ်ားေတာ့ တစုံတရာမွတ္ခ်က္ မျပဳေသးေပ။ သက္ေသအျဖစ္ပါဝင္မည္ဟု ေျကျငာမည့္အထဲတြင္ ဦးေအးသာေအာင္ နိုင္ေငြသိမ္းစသူတိ့ုပါဝင္ပါက ထိုသူမ်ား မည္သုိ့ ဆုံးျဖတ္မည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ သည္။

 
နိုင္ငံတကာသက္ေသမ်ားအျဖစ္တက္ေရာက္မည့္ UN/EU အေနာက္နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္တိ့ုမွာေသခ်ာေပါက္တက္ေရာက္ မည္ဟုယူဆပါသည္။ထိုင္းနိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း သူ့နယ္စပ္မွ အဖြဲ့အမ်ားစုလက္မွတ္ထိုးသည္ျဖစ္၍ တက္ေရာက္မည္သာ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယနိုင္ငံအဖိ့ုလည္း သူ့နိုင္ငံမွ မတရားသင္း ေျကျငာထားသည့္ NSCN ( K )နာဂအဖြဲ့ လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ မပါဝင္သျဖင့္ စိတ္သက္ေတာင့္သက္သာျဖင့္ တက္ေရာက္ နိုင္ေပလိမ့္ မည္။
 
သုိ့ေသာ္ တရုတ္တိ့ုမည္သုိ့စဥ္းစားတုန့္ျပန္မည္ဆိုျခင္းကေတာ့ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အဂၤါမစုံသည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲတြင္ တရုတ္နယ္စပ္မွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့တဖြဲ့မွ မပါဝင္ေပရာသူ၏ နယ္စပ္လုံျခံဳေရး ႏွင့္တည္ျငိမ္ေရးအတြက္  မည္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမွ မရွိေပရာ တရုတ္အတြက္ ဤလက္မွတ္ထိုးပြဲသည္ စဥ္းစားဖြယ္ရာျဖစ္နိုင္သည္။ တရုတ္တိ့ု မည္သု့ိဆုံးျဖတ္ တုန့္ျပန္မည္ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေပ ေတာ့သည္။
 
ခ်ဳပ္၍ဆိုရလ်င္ အဂၤါမစုံသည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲတြင္ သက္ေသ ေရာစုံပါမည္ေလာဆိုသည္မွာ ေတြးဆဘြယ္ျဖစ္သည္။
 
မည္သုိ့ေရွ့ဆက္ျကမည္နည္း

ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္လက္မွတ္မထိုးမွီ ၃ ရက္အလိုတြင္ လက္မွတ္ထိုးမည့္အဖြဲ့မ်ားအား မတရားသင္းေျကျငာထားျခင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးမည္ဟုဆိုသည္။ အျခားအဖြဲ့မ်ားကေတာ့ မတရားသင္းအျဖစ္ ဆက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

 
ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေတြ့ဆုံပြဲတြင္ UPWC မွဦးေအာင္မင္းက လက္မွတ္မထိုးသည့္အဖြဲ့မ်ားအား စစ္ေရးအရဖိအားေပး တိုက္ခိုက္မည္မဟုတ္ဟုဆိုသည္။ မူလ႐ရွိထားသည့္သေဘာတူ ူညီခ်က္မ်ားကိုေလးစားသြားမည္ဟုဆိုသည္။ လက္ရွိ လက္မွတ္ထိုးသည့္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္းက်န္သည့္အဖြဲ့မ်ား အားလုံးပါဝင္ေရးကို ဆက္လက္ျကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
 
မည္သုိ့ပင္ျဖစ္ေစ ဤသေဘာထားမ်ားကို ျကိဳဆိုရမည္ျ ဖစ္ သည္။ သုိ့ေသာ္ ဤရည္မွန္းခ်က္ အတြက္ လက္ေတြ့ေျခလွမ္း လည္းလိုအပ္သည္။ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ အဂၤါမစုံသည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲျပီးေနာက္ UPWC ႏွင့္ လက္မွတ္ ္ထိုးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားအတြက္ တနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မွာ က်န္သည့္ အဖြဲ့အားလုံးပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာသြားေရး ျဖစ္ရေပမည္။ တဖြဲ့ခ်င္းအလိုက္ အပစ္ရပ္ ေစာင့္ျကည့္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ့စည္းေရး အပစ္ရပ္နယ္ေျမပိုင္းျခား သတ္မွတ္ျခင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္ျပသနာ ေျဖရွင္းျခင္းစသည္ တို့ကို ျပဳလုပ္ရင္း က်န္အဖြဲ့အားလုံးပါဝင္ေရးကို ေရွ့ရွဳရေပမည္။
 
သုိ့ေသာ္ အခ်ိဳ့၏သေဘာထားေဖၚျပခ်က္အရေအာက္တိုဘာ လက္မွတ္ထိုးျပီးသည္ႏွင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲစတင္ဘြယ္ရာ ရွွိသည္။ ဤသုိ့ျပဳမူျခင္း သည္ ျပသနာကိုေျဖရွင္းနိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ပိုမိုရွဳတ္ေထြးေစမည္သာျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အနဲစုကေဆြးေႏြးသည့္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားကို မပါဝင္သည့္ က်န္အဖြဲ့မ်ား လက္ခံဘြယ္ရာ အခြင့္အလမ္း မရွိသေလာက္နည္းေပသည္။ UPWC အေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးသည့္ အဖြဲ့မ်ားအား နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္္ဖိတ္ျကားမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း လာေရာက္တက္္မည့္ အလားအလာ လြန္စြာနဲသည္ဟု ဆိုရေပမည္။
 
သုိ့ျဖစ္ရာ NCA တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ အားလုံးမပါဝင္ဘဲ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင ္ခ်မွတ္ရာတြင္ အားလုံးမပါဝင္ဘဲ တနိုင္ငံလုံးႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ္အဖြဲ့မ်ား၏ နိုင္ငံေရးျပသနာကို ေျဖရွင္းနိုင္္လိမ့္ မည္ မဟုတ္ေပ။ အဂါၤမစုံသည့္ NCAလက္မွတ္ေရး ထိုးရာတြင္ ပါဝင္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ့အနဲငယ္မ်ွႏွင့္နိုင္ငံေရးျပသနာ ေဆြးေႏြးရံုျဖင့္ တနိုင္ငံလုံးျပသနာကို ေျဖရွင္း၍ရမည္မဟုတ္ေပ။ က်န္သည့္ လက္နက္ကိုင္ ္အင္အားအမ်ားစုရွိေနသည့္ အဖြဲ့မ်ားလက္ခံ ံနိုင္မည့္ အာမခံခ်က္လည္း လုံးဝမရွိေပ။
 
အားလုံးပါဝင္နိုင္ေရးကို ဦးတည္ခ်က္အရင္ထား၍ လုပ္ေဆာင္ ေရွ့ဆက္မွ လမ္းမွန္ေပလိမ့္ မည္။ NCA ဟုဆိုသည့္အညီ တနိုင္ငံလုံးပါဝင္ သည္ အဂၤါစုံသည့္ NCA ျဖစ္ေရးသည္ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ NCA ကိုဤအစုိးရသက္တမ္းအတြင္း အျပီးလုပ္လိုသည့္ဆႏၵကို နားလည္၍ ရေသာ္လည္း မျပီႏိုင္သည္ကို မျပီးျပီးေအာင္ အတင္းအျကပ္ျပဳ၍မရေပ။ မျပီးျပတ္ပါက ေနာက္အစိုးရသက္တမ္းသုိ့ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း ေပးရန္သာလိုပါသည္။

အားလုံး၏စုိးရိမ္မွဳ

ေနာက္ေျကာင္းျပန္မည္ကို စိုးရိမ္ေနျကရ သည့္ ျမန္မာျပည္တြင္ အပစ္ရပ္လုပ္ငန္းစဥ္အားေနာက္ေျကာင္းျပန္သြားမည္ကို စုိးရိမ္စိတ္ရွိျကသည္။ UPWC ဦးေအာင္မင္းက NCA လက္္မွတ္မထိုးေသးသည့္အဖြဲ့မ်ား စစ္ေရးအရ တိုက္္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳးမျပဳဟု ဆိုထားေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူအေနႏွင့္စိတ္ဒုံးဒုံးခ်မယုံျကည္ရဲ ၾကေပ။

 
အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ ရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္ NCAေဆြးေႏြးစဥ္ကာလ တြင္ပင္လ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေလေျကာင္းပစ္ကူပါဝင္သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖစ္ပြါးေနခ့ဲသည္။ သမတႏွင့္ေတြ့ဆုံသည့္  စက္တင္ဘာလအတြင္းကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွမ္းျပည္နယ္ ္တိ့ုတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးေနခ့ဲသည္မဟုတ္ပါေလာ။
 
NCA လက္မွတ္ထိုးေရးအတြက္ KIA အားစစ္ေရးအရဖိအား ေပး၍ ရမည္မဟုတ္ဟု KIA ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ဂြမ္ေမာ္က ဆိုပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေျမျပင္သတင္းမ်ားအရ ျမစ္ျကီးနား ဗန္းေမာ္ဖက္သုိ့ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ စစ္အင္အားျဖည့္တင္းေနသည္ ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေန သကဲ့သုိ့ SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ မိုင္းရယ္ မိုင္းေနာင္ မိုင္ရွဴးျကားရွိ ဝမ္ဟိုင္းအနီးသုိ့ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ တိုးခ်ဲ့ေနရာယူသည္ဟု ေျမျပင္သတင္းမ်ားကဆိုပါသည္။ တာဖါေဆာင္တံတားတိုက္ပြဲအျပီးေလးလခန့္အျကာတြင္ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ SSPP/SSA ျကားစစ္ေရးအရျပန္လည္ တင္းမာလာသည္ဟုဆိုရသည္။
 
ဤသုိ့ေသာအေျခအေနတြင္ လက္မွတ္ထိုးရာတြင္မပါဝင္ ေသာ SSPP/SSA/KIA/TNLA ေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ ျဖစ္ပြါးလာမည္ ္မွာ စိုးရိမ္ဘြယ္ရာျဖစ္သည္။ ထို့ျပင္ ၅ လခန့္ျငိမ္သက္ေနေသာ ကိုးကန့္ေဒသမွာလည္း စစ္မီးျပန္မစနိုင္ဟု အာမခံခ်က္မရွိေသးေပ။ လက္ရွိ ကိုးကန့္ေဒသတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ အလုံးအရင္းခ်၍ ေနရာယူထားရဆဲျဖစ္သည္။
 
ထိ့ုျပင္အထူးဂရုျပဳရမည္မွာ UWSA ဝ အဖြဲ့ျပသနာျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ UWSA ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူျပီးကထဲက တိုက္ပြဲမ်ားမရွိခ့ဲ့ေပ။ သုိ့ေသာ္ ယခုႏွစ္အတြင္း တင္းမာမွဳမ်ား တိုးလာသည္ကိုေတြ့ရသည္။ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန့က မိုင္းတုံႏွင့္ပုံပါက်င္ျကား သစ္ခုတ္မွဳျပသနာျဖစ္ပြါးျပီး ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအျပန္အလွန္ ဝိုင္းျပီး တင္းမာမွဳျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။သုိ့ုေသာ္ ေသနတ္သံမထြက္ဘဲ ေျဖရွင္းနိုင္ခ့ဲျကသည္။ တဖန္ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန့က ယခင္ျပသနာျဖစ္ပြါးခ့ဲရာ မိုင္းဆတ္ခရိုင္ မိုင္းတုံျမိဳ့နယ္ အတြင္း၌ပင္ UWSA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ စရဖ အရာရွိတိ့ု ေျမယာျပသနာအျငင္းပြါးရာမွ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္မွဳျဖစ္ပြါးျပီး UWSA မွ ၂ ေယာက္ဒဏ္ရာရ၍ စရဖအရာရွိ လည္း ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရခ့ဲျပီး ေနာက္တေန့၌ မိုင္းဆတ္ခရိုင္ ္ေဆးရံုတြင္ ကြယ္လြန္ခ့ဲသည္။ ဤျပသနာမည္သုိ့ေျဖရွင္းသည္ကို ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခ့ဲပါ။
 
ျပသနာျဖစ္ပြါးရာေဒသမွာ တာခ်ီလိတ္ေတာင္ ဘက္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္အတြင္းရွိ လြယ္လန္းေဒသတြင္ျဖစ္သည္။ ၎ေဒသမွာ ၁၉၉၈ ေနာက္ပိုင္းနဝတ၏သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ UWSA အေျခစိုက္ေသာေဒသျဖစ္ျပီး UWSA က ၁၇၁ စစ္ေဒသ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာေဒသျဖစ္သည္။ ထိုေဒသရွိ ဝ တပ္ဖြဲ့အား ၂၀၀၉ ႏွစ္က နအဖ အစိုးရက ဝနယ္ေျမာက္ပိုင္း သုိ့ျပန္လည္ဆုတ္ခြါ ရန္ အေျကာင္းျကားခ့ဲေသာ္လည္း UWSA မွ လက္ခံျခင္းမရွိခ့ဲေပ။ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန့ က်ိဳင္းတုံျမိဳ့ေ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း UWSAအေနႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးပါက မိုင္းဆတ္ ္ခရိုင္ လြယ္လန္းေဒသတြင္းရွိ UWSA တပ္ဖြဲ့တည္ရွိမွဳကို အစိုးရကတာဝန္မယူနိုင္ဟု၍ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာျကးခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။တာခ်ီလိတ္တြင္က်င္းပေသာထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း ၎ေဒသရွိ UWSA တပ္မ်ား နယ္စပ္မွေနာက္ဆုတ္၍ တပ္စြဲေပးရန္ထိုင္းဖက္မွ ျမန္မာအစုိးရ ဖက္သုိ့ ေတာင္းဆိုထားသည္မွာ ႏွစ္ျကိမ္ရွိသြားျပီျဖစ္သည္။
 
သုိ့ျဖစ္ရာ မိုင္းဆတ္ခရိုင္ လြယ္လန္းေဒသရွိ UWSA ၏ ၁၇၁ စစ္ေဒသမွာ ျပသနာျဖစ္ပြါးနိုင္ စရာ မီးပြါးဟုဆိုရေပမည္။ UWSA ၏ စစ္အင္အားႏွင့္နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းအရ ျကီးမားေသာ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ဆင္ႏႊဲရမည္ျဖစ္ရာ အဖက္ဖက္ကခ်ိန္ဆ ေနပုံရသည္ဟု တြက္ဆရသည္။
 
ျမန္မာစစ္ဖက္မွ အျငိမ္းစားစစ္အရာရွိျကီးတစ္ဦးကမူ ျမန္မာ စစ္ဖက္မွ က်ဆုံးဒဏ္ရာရ စစ္သည္ငါးေထာင္ခန့္ အရင္းအႏွီး စေတးေပးနိုင္လ်င္ ဝနယ္ကို တိုက္ခိုက္ခိုက္သိမ္းပုိက္နိုင္မည္ဟု တြက္ခ်က္ခန့္မွန္းသည္ဟုဆိုသည္။ သုိ့ရာတြင္ကိုးကန့္စစ္ပြဲ ြဲအတြင္းေတြ့ရေသာ ျမန္မာစစ္ဖက္၏ ေျခလ်င္ တပ္၏ တိုက္စြမ္းရည္ႏွင့္ လက္ရွိေျခလ်င္ တပ္မ်ား၏ စစ္အင္အား ေလ်ာ့က်မွဳအရ ဝနယ္ေျမာက္ပိုင္းပါ စစ္ပြဲကူးစက္မည္ကို ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ျခင္း UWSA ၏ လက္နက္ျကီးအသုံးျပဳနိုင္စြမ္းကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္း UWSA ၏ စစ္အင္အားႏွင့္ လွဳပ္ရွားနိုင္စြမ္းကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္း ျပဳမည္ဆိုပါက အဆိုပါအျငိမ္းစားစစ္ဖက္အရာရွိျကီးတြက္ခ်က္သည္ထက္ ႏွစ္ဆခန့္ျဖစ္သြားနိုင္ေပသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္အေနႏွင့္လည္း  စတုတၳမ်ိဳးဆက္ ေလေျကာင္းပစ္ကူႏွင့္ လက္နက္ျကီးပစ္ကူမ်ားကို ယခင္ကထက္ ျမင့္မားစြာအသုံးျပဳနိုင္ေခ်ရွိရာ ျဖစ္ပြါးခ့ဲပါက ျမန္မာ့စစ္သမိုင္းတြင္အျကီးမား အျပင္းထန္ဆုံးစစ္ပြဲ ျဖစ္သြားနိုင္ေပ သည္။
 
တကယ္ဆိုလ်င္ ဝ ျပသနာသည္ ျကာျမင့္စြာမကုဘဲထားသည့္ အတြင္းလွဳိက္စားေနသည့္ျမံဳေနသည့္အနာႏွင့္တူသည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေဆးနည္းႏွင့္မွန္ကန္စြာမကုသနိုင္ပါက ခြဲဟယ္ စိတ္ဟယ္ ျဖတ္ဟယ္ ေတာက္ဟယ္ႏွင့္ ျပင္းထန္သည္းသန္ သြားနိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။
 
သုိ့ျဖစ္ေပရာ NCA အားလုံးပါဝင္နိုင္ေရး နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ အားလုံးပါဝင္နိုင္ေရးကိုေရွ့ရွဳ မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါက စုိးရိမ္စရာအေျခအေနမ်ားသည္ ဆက္လက္ရွိေနဥိီးမည္ သာျဖစ္ေပသည္။
 
စူပါ ပါဝါအားျပိဳင္မွဳျကားက NCA
 
အျကိမ္ျကိမ္တင္ျပခ့ဲျပီးသက့ဲသုိ့ပင္ ျမန္မာ နိုင္ငံသည္ စူပါ ပါတိ့ု၏ အားျပိဳင္မွဳ အလယ္တြင္က်ေရာက္ေနသည္ကို ေလးနက္ျကေစခ်င္ပါသည္။ေဒသတြင္း၌ အေမရိကန္ အေနာက္အုပ္စု ဂ်ပန္တိ့ုႏွင့္ တရုတ္၏ အားျပိဳင္မွဳမွာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာေနသည္။ စူပါ ပါဝါတိ့ုသည္မိမိဖက္ပါေစရန္ အစိုးရအားဆြဲေဆာင္ေနသက့ဲသုိ့ အစိုးရအားဆန့္က်င္တိုက္ခိုက္ ဆန့္က်င္ေနသည့္ အင္အားေသာင္းအခ်ိဳ့ရွိေန ေသာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားကို ပစ္ပယ္မထားျကေခ်။
 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားျပသနာ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပသနာသည္ မည္သု့ိပင္ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးဟု ေျပာေနသည္ျဖစ္ေစ နိုင္ငံတကာစူပါ ပါဝါမ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္ ေနမွဳက္ို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျကည့္ျမင္ကိုင္တြယ္ရန္လိုသည္။ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မဆိုသူတိ့ုအားကူညီမည့္ နိုင္ငံတကာအကူအညီကို ရွာေဖြမည္သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာတိ့ု သည္လည္းအဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ ဂ်ပန္ အကူအညီယူဘူးခ့ဲသည္သာျဖစ္သည္။
 
လက္ရွိ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးရန္ က်န္ေန သည့္ အဖြဲ့မ်ားတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP ႏွင့္ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP မွ လြဲ၍က်န္အဖြဲ့မ်ားမွာ တရုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္ရွိ အဖြဲ့မ်ားျဖစ္ျပီး စစ္အင္အား လက္နက္အင္အားအရ ေတာင့္တင္းသည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရ ေသာအဖြဲ့မ်ားျဖစ္သည္။  ဤသုိ့ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ NCA တြင္အားလုံး ပါဝင္ေရးကိုအျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျပည္ပစြက္ဖက္မွဳမ်ားကို အျမန္ဆုံးေလ်ာ့ခ်နိုင္သည့္ လမ္းေျကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ျပည္တြင္းအင္အားမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ စုစည္းနို္င္သည့္ လမ္းေျကာင္းလည္းျဖစ္သည္။ တဖက္ကလည္း စူပါ ပါဝါမ်ာ အလယ္တြင္ မ်ွတသည့္ဟန္ခ်က္ညီသည့္ေပၚလစီက်င့္သုံးရန္လို ေပသည္။
 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးျဖဴ ကူနိုင္ေလရန္
 
လက္ရွိ NCA တြင္အားလုံးပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ အဓိက ေျဖရွင္းရမည့္ျပသနာမွာ အားလုံးပါဝင္ခြင့္ျပဳေရးျဖစ္သည္။ သမတ အေနႏွင့္ TNLAႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သေဘာတူလိုက္ျပီျဖစ္ေသာ္ လည္း MNDAA ကိုးကန့္ ႏွင့္ AA ရခိုင္ ႏွစ္ဖြဲ့က်န္ေနေသးသည္။ ထိုႏွစ္ဖြဲ့ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အျမန္ဆုံးနည္းနာရွာျပီး လုပ္ေဆာင္နိုင္ ပါက အားလုံးပါဝင္ေရးသည္ ေရွာေရွာရွဴရွဴ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။

KIA အပါ အားလုံးပါဝင္လာပါက နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ UWSA ႏွင့္ NDAA တိ့ုပါဝင္လာေရး ခက္ခဲေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။

ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ အျမင္ႏွင့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေျပာင္းလဲဖိ့ုကအေရးျကီးသည္။
 
ဒုတိယအေနႏွင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ စစ္တပ္၏လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို စနစ္တက်ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္လိုသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ စစ္ေရးအရဖိအားေပးျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ဆိုးက်ိဳး ပိုမ်ားဘြယ္ရာရွိသည္။ထိ့ုျပင္ မလိုလားသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား  ျဖစ္လာနိုင္ဘြယ္ရာရွိသည္။
 
တတိယအေနႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးေရးတြင္ပါဝင္ ပတ္သက္ေနေသာ ဖက္အားလုံးအေနႏွင့္ လက္ရွိအားလုံး လက္မွတ္မထိုးနိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျကသည္ထက္ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းရွာေရးကို ဦးတည္သင့္သည္။
 
စတုတၳအေနႏွင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္မ်ားသတ္မွတ္မည့္ ကိစၥရပ္အား အားလုံးပါဝင္ေအာင္အရင္လုပ္ျပီးမွ စရန္လိုသည္။ အားလုံးမပါ ဝင္မွီတဖြဲ့ခ်င္း၏ ျပသနာမ်ားကို အရင္ေျဖရွင္းရန္ ေရွ့ရွဳ့သင့္သည္။
 
ပဥၥမအခ်က္အေနႏွင့္ မိမိေဒသတြင္းအားျပိဳင္ေနသည့္ စူပါ ပါဝါမ်ားအား မ်ွတသည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳျဖင့္ ထိမ္းညိွ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား စူပါ ပါဝါ တဖက္ဖက္ပါမသြားေစရန္၎ စူပါဝါႏွင့္နီးကပ္သည့္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျပီး တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ား NCA လက္မွတ္ထိုးရာ တြင္ပါဝင္ေရးကို၎ လိမၼာပါးနပ္စြာလုပ္ေဆာင္ရန္ ္လိုအပ္သည္ ။

သုိ့မဟုတ္ဘဲ စူပါ ပါဝါတဖက္ဖက္ႏွင့္ ပိုမိုပူးကပ္သြားသည့္ အေျခအေနသုိ့ေရာက္ရွိသြားပါက ကိုင္တြယ္ရန္ ပိုမိုခက္ခဲ သြားေပလိမ့္မည္။

 
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလႏွင့္ အစုိးရ အကူးအေျပာင္းကာလျဖစ္ေပရာ ျမိဳ့ေပၚႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနႏွင့္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္အလုပ္ရွဳပ္ေနေပရာ အစိုးသစ္ဖြဲ့စည္းျပီးသည္ အထိ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိစၥရပ္မ်ား ေရႊ့ဆိုင္းသင့္ေပသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားျပသနာေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္ဆန္ဖိ့ုထက္ မွန္ကန္ဖိ့ု အေျခခံေကာင္းဖိ့ုကပိုအေရးျကီး ပါသည္။
 
သုိ့မွသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်ိဳးျဖဴငွက္ျမန္မာျပည္အႏွံ ခရီးဆန့္၍ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ကူနိုင္ေပလိမ့္မည္။
သုိ့ေသာ္ ဤေဆာင္းပါးေရးေနသည့္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန့တြင္ ရွမ္းျပည္မိုင္းရွဴးေဒသ တာေဆာင္ဖူးတြင္ SSPP/SSA ႏွင့္၎ ေက်ာက္မဲခရိုင္ ပန္စံ ပန္ဖ်က္ေက်းရြာအနီးတြင္ TNLA ႏွင့္၎ မူစယ္ခရိုင္ ဟိုဖ်က္ တီမား ရြာမ်ားတြင္ KIA ႏွင့္၎ အစိုးရစစ္ေျကာင္းမ်ား ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးေနသည္ ဟူသည့္ သတင္းမ်ားတက္လာေနသည္။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ တေန့ထဲတြင္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးျဖဴငွက္ကူရန္ ခက္ဆဲဟူ၍သာ ဆိုရေပေတာ့ ့မည္။ေတာင္ျပာေတြ၏တျခားတဖက္ မ်က္ႏွာတြင္ ခ်ယ္ရီေတြ ယမ္းန့ံစြဲေနဆဲျဖစ္ပါ သည္။
အဂၤါမစုံသည့္ NCA ကို အတင္းေမြးဖိ့ုျကိဳးစားျကလ်င္ေတာ့ ေရွာေမြးသာျဖစ္ျပီး အသက္ရွင္လမ္းရွိမည္မဟုတ္ပါေခ်။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts