ကုိသန္းလြင္ သတင္းေဆာင္းပါး

ကိုုသန္းလြင္ – (THINK-TANK ) ေပၚလစီသုေတသနဌာန

 

ကိုုသန္းလြင္ – (THINK-TANK ) ေပၚလစီသုေတသနဌာန

(မိုုးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၆၊ ၂၀၁၅

 

()

Think Tank  ဆိုသည္မွာ အစိုးရကိုေသာ္၄င္း ျပည္သူလူထုကို၄င္း လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကိစၥအ၀၀ကို အသိပညာေပးရန္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေပၚလစီ သုေတသနလုပ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုေခၚပါ သည္ အဖြဲ႔ရံပံုေငြကို တခါတရံ အစိုးရမ်ားက အကုန္အက်ခံသလို အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက က်ခံသည္လည္းရွိပါသည္၊ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ေခၚ ကမာၻၾကီးတခုလံုး ကူးသန္းဆက္သြယ္ျခင္းလုပ္ငန္း တိုးတက္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် နိုင္ငံ အသီးသီး တြင္ ေပၚလစီေရးရာ သုေတသနအသင္းအဖြဲ႕မ်ား (Think Tank) မ်ား တိုးပြားလာေနပါသည္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းအာရွ နိုင္ငံမ်ားမွာလည္း အျခားကမာၻ႔နိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ထို အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေရအတြက္ တိုးပြားလာလ်က္ ရွိပါသည္။

တရုတ္နိုင္ငံက မၾကာမီကပင္ ၀န္ၾကီးဌာနေပါင္းစံုကို အၾကံျပဴနိုင္ရန္ ေပၚလစီသုေတသန အသင္းအဖြဲ႕ အသစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ဖြဲ႔စည္းရန္အတည္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္၊ အႏၵိယနိုင္ငံ၏ သုေတသနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ပညာတတ္ ဦးေရ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္၄င္း၊ ျပင္ပကမၻာႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္၄င္း၊ အရည္အေသြး တိုးတက္လာေနပါသည္။

ဧျပီလက တရုတ္ႏွင့္ပါကစၥတန္နိုင္ငံ တို႔ပူးေပါင္းျပီး စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရ ႏွစ္ရပ္အား အၾကံေပး နိုင္ရန္ သုေတသန အဖြဲ႔တခု ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္း ခဲ့ပါသည္၊ တရုတ္ႏွင့္ဥေရာပနိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းဖြင့္ေသာ သုေတသနအဖြဲ႔မ်ား လည္း ရွိေနပါသည္။

အၾကံေပးဌာနၾကီးမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ အသံုး၀င္အက်ိဳးျပဳမႈမွာ ခ်က္ျခင္း ဖန္တီး၍မရနိုင္ပါ၊ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိရန္ မ်ားစြာအခ်ိန္ယူရျပီး တျဖည္းျဖည္းသာတိုးတက္လာရသည့္ ျဖစ္စဥ္တရပ္လည္းျဖစ္ပါ သည္၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ဖို႔ဆိုလ်င္ သုေတသနပညာရွင္မ်ားအဖို႔ ဘယ္သူ႔အေပၚမွာမွ မမွီခိုပဲ လြတ္လပ္စြာေတြးေတာၾကံဆ အလုပ္လုပ္ ပိုင္ခြင့္ ရွိရန္ လိုအပ္လွပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ပင္ဆစ္လ္ေဘးနီးယားတကၠသိုလ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ  Global Index တြင္ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး အင္အား ၾကီး နိုင္ငံမ်ား မွ ထိုသုေတသနဌာနၾကီးမ်ားမွာ အေရအတြက္အားျဖင့္၄င္း၊ ထုတ္ျပန္သည့္စာတမ္းမ်ား ၏ အရည္အေသြး တြင္၄င္းထိပ္တန္း တြင္ရွိေနၾကပါသည္၊ အေမရိကန္၊ ရုရွား၊ အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ တရုတ္၊ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ အိႏၵိယ စသည္တို႔ ျဖစ္ၾက ပါသည္။

ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း နိုင္ငံေပါင္း (၁၈၂) နိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ သုေတသနဌာန ( Think Tank) စုစုေပါင္း အေရအတြက္ မွာ (၆၆၁၈) ခုရွိပါသည္၊ အေမရိကန္နိုင္ငံ တခုထဲတြင္ (၁၈၃၀) ခု ထိရွိျပီး အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ မက္ဆီကို သံုးႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္း (၁၉၈၉) ခုရွိပါသည္။

ဥေရာပတြင္ (၁၈၂၂) ခုရွိျပီး ကမာၻ႔နိုင္ငံအသီးသီးတြင္ မိမိနိုင္ငံ၏ လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလိုက္၍ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္၊ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားလိုက္ၾကည့္လ်င္မူ စင္ကာပူ၏ ဌာနအေရအတြက္ႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားမွာ အေမရိက ထက္ (၅) ဆရွိသည္။

ထိုသုေတသနဌာနအေရအတြက္ကို နိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီ ျဖင့္စားျပီး (၁၀၀၀၀) ျဖင့္ေျမွာက္ေသာ္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္နိုင္ သည့္ Index တခုရရွိရာထုိ စာရင္းတြင္ အာဂ်င္တီးနားက (၂.၅၃၆) ျဖင့္ နံပါတ္တစ္စဲြသည္၊ အေမရိကန္က ၁.၀၅၁၊ အဂၤလန္၊ အိႏၵိယ၊ ရရွား၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ကေနဒါတို႔ျပီးလ်င္ (Think Tank) စကၤာပူက နံပါတ္(၁၁) လိုက္သည္။ သုေတသနဌာနမ်ား၏အေရအတြက္ကိုၾကည့္လ်င္ တရုပ္ (၄၂၉) အဂၤလန္ ( ၂၈၇) ဂ်ာမနီ ( ၁၉၄) အိႏၵိယ ( ၁၉၂) ျပင္သစ္ (၁၇၇) အာ၈်င္တီးနား(၁၃ရ) ရုရွား (၁၂၂) ႏွင့္ ဂ်ပန္မွာ ( ၁၀၈) ခုရွိသည္၊

စကၤာပူတြင္ ဤကဲ့သို႔ သုေတသနဌာန နည္းပါးရျခင္းမွာ လူဦးေရ နည္းေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါသည္၊ စီးပြားေရးအရ  ၾကည့္လ်င္ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိျပီး ၀န္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ သုေတသန စာတမ္းမ်ား ဆက္တိုက္ ထြက္ရွိ ေနတတ္ပါသည္၊ နိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးျပီးျဖစ္ကာ ေပၚလစီဆိုင္ရာအၾကံေပးမႈ ျပဳျပင္မႈမ်ား မ်ားစြာ မလိုအပ္ျခင္း ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္၊

ဥပမာ ဆင္းရဲသူ လူတန္းစားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ မလိုအပ္ပါ၊ ေတြးေခၚတက္ေသာ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ခိုင္ခန္႔ေသာေငြေၾကး လစာအေထာက္အကူမွာ ေနရာတက် ရွိျပီးျဖစ္ရာ (Think Tank) မ်ားအေနျဖင့္ အထူး တလည္ရွိရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ၊ သို႔တိုင္ေအာင္ စကၤာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ၾကီးႏွင့္ နန္ယမ္ စက္မႈတကၠသိုလ္ မ်ား၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတို႔ႏွင့္ အဆင့္မွီ ( Think Tank) သုေတသနျပဳလုပ္ငန္းမ်ား တိုးပြားလ်က္ရွိေနေပ သည္။

စကၤာပူတြင္ ထင္ရွားေသာ သုေတသနဌာနၾကီးမ်ားတြင္ Institite of South East Asian Studies ႏွင့္ Lee Kuan Yew School of Public Policy တို႔ပါ၀င္သည္၊ ၄င္းတို႔မွ သုေတသနစာတမ္းမ်ား စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေ၀ၾက သည့္အျပင္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ ေက်ာ္ၾကားေသာ စာေရးဆရာ ဂ်ာနယ္လစ္(စ)မ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္ၾကီးမ်ား၊ ႏိုဘယ္ဆုရွင္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားခါ အပါတ္စဥ္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးေလ့ရွိသည္၊

တရုတ္ျပည္၏ စြမ္းအင္ႏွင့္သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ သုေတသနဌာနမ်ားမွာ အိႏၵိယနိုင္ငံထက္ အရည္ အတြက္ေရာ အရည္အခ်င္းပါ သာလြန္လ်က္ရွိသည္၊ နိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္မႈတြင္ ေျပာပေလာက္ေအာင္ ကြာျခားျခင္းမရွိ၊ ပါတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိန္းေရးဘက္တြင္မူ အိႏၵိယတြင္ ၾသဇာတိကၠမရွိေသာ ဌာနၾကီးမ်ားရွိျပီး တရုတ္တို႔ထက္ သာလြန္ပါသည္။

ေပာာင္ေကာင္တြင္ One Country Two System Research Institute သုေတသနဌာနမွာမူ အဓိကအစိုးရကို အၾကံဥာဏ္ ေပးရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္တခုႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္၊ သူတို႔သည္ ျပင္ပသို႔ မိမိတို႔အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ကို ထုတ္ျပန္ေလ့ မရွိေပ။

သုေတသနဌာနၾကီးမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိရန္ လူထုအတြင္း ၾကီးမားေသာလူမႈေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၏ အေျဖကိုရွာေပးရန္လိုသည္၊ သူတို႔ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈ႔ရွိရမည္၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်ရမည္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေသာ အေျခအေနရွိရမည္၊ အျပဳသေဘာလည္းေဆာင္ရပါလိမ့္မည္။

Think Tank မ်ားသည္ လူထုအတြင္းတြင္ ေတြးေတာစရာ၊ သိသာေသာ ဆူညံမႈ အသံတခုကိုျပဳနိုင္ရမည္ပာု ဆိုသည္၊ ဤနည္းျဖင့္ ထိုသုေတသနဌာနၾကီးမ်ားသည္ ေပၚလစီကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ျခင္းအျပင္ လူထု အတြင္း ႏႈိးၾကြတက္ၾကြသည့္ အသိကိုျဖစ္ေစႏိုင္ရမည္၊ သူတို႔အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပၚတြင္မႈတည္၍ လူမႈ အေဆာက္အဦး ၏၊ တန္ဖိုးအရည္အေသြး သည္လည္း တခ်ိန္တည္း တိုးတက္ လာႏိုင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ယမန္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီေရး ဆႏၵျပပြဲ မ်ားတြင္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားမျဖစ္ ခဲ့ဘဲ အစိုးရႏွင့္ဆႏၵျပသူမ်ားအၾကား ဆက္တိုက္ အဆက္အသြယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိခဲ့ျပီး အေျဖတစ္ခုထုတ္ႏိုင္ခဲ့ ၾကပါသည္၊ ဤသည္မွာ ေဟာင္ေကာင္လူထုႏွင့္ Think Tank မ်ားအၾကား ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ဟုယူဆမိပါသည္၊

အိႏၵိယ သတင္းစာတေစာင္က အသိအဥာဏ္ထက္ျမတ္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳ အရည္းအခ်င္းျပည့္၀ေသာ ပညာတက္မ်ားက မိမိတို႔အလုပ္မွထြက္ျပီး တိုင္းျပည္လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေအာင္ က်ရာေနရာက ပါ၀င္ၾကပါရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့သည္၊ ထိုႏႈိုးေဆာ္ခ်က္က  ပါတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ၊ လူထု က်န္းမာေရး တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရး ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ိဳးစံုကို ေျဖရွင္းေနရေသာ အိႏၵိယအစိုးရအဖို႔ အၾကံျပဳခ်က္ အသစ္မ်ားစြာေပၚထြက္လာေစပါလိမ့္မည္။

နိုင္ငံတခု၏ တကမာၻလံုးႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းလိုက္ႏိုင္ေစရန္၊ မိမိ တို႔၏လက္ရွိအေနအထားကို ေသခ်ာသေဘာ ေပါက္နားလည္မႈရွိေစရန္၊ အဖက္ဖက္ ကအၾကံျပဳတင္ျပၾကရသည့္ Think Tank ၊ မ်ား၏ အခမ္းက႑ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ထင္ထင္ရွားရွားျမင္လာေနၾကပါျပီ။

မိမိ ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ျပီး Think Tank ထူေထာင္လိုသည့္ ေပာာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီဥကၠ႒ Jasper Tsang Yok-Sing မွာ အေမရိကန္မွနာမည္ေက်ာ္ Heritage Foundation, ဘရြတ္ကင္း အင္စတီက်ဴး ႏွင့္ Centre  For American Pregress ထ႔ိုသို႔ မၾကာမီသြားေရာက္ ေလ့လာ ရန္စီစဥ္ထားသည္၊ ထိုသုေတသနဌာန ၾကီးမ်ား၏ သုေတသနအရာရွိၾကီးမ်ား အလုပ္လုပ္ပံုကို အတုယူ၍ ေပာာင္ေကာင္တြင္လိုအပ္ေနေသာာ ျပဳျပင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အၾကံဥာဏ္ရယူဖို႔ျဖစ္သည္၊ ထို Think Tank မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ ကြန္ဂရက္၊ သတင္း မီဒီယာ လုပ္ငန္း အသီးသီးတို႔ဆက္သြယ္ အလုပ္လုပ္ပံုကို လက္ေတြ႔ သိလိုလွပါသည္ဟုဆိုသည္၊

လက္ရွိတြင္ ေဟာင္ေကာင္ ၌ ေပၚလစီသုေတသနဌာန ၃၀ ခန္႔ရွိရာ ေနာင္ႏွစ္ဆန္းတြင္ ဌာန၃ ခုတိုးလာဘြယ္ ရာရွိသည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေဟာင္း တံုခ်ိ၀ွာကလည္း အဖြဲ႔၀င္ ၈၀ ပါ Our Hong Kong Foundation အဖြဲ႔တခုကို အသစ္ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္သည္၊

(၂)

Think Tank ဆိုေသာေ၀ါပာာရသည္ မိမိဖာသာ ေပါက္ဖြားလာျခင္းမပာုတ္ေပ၊ ၄င္းတြင္ မိခင္ေ၀ါဟာရရွိသည္၊ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းက စစ္ေအာင္နို္င္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍  ေနာက္တန္းမွ တက္ကြ်မ္းနားလည္သူမ်ားက အခမ္းတခမ္း၊ ေနရာတခု တြင္စုကာ စစ္တိုက္ေနေသာ ေရွ႕တန္းမွ စစ္သားမ်ား အတြက္ နည္းဗ်ဴပာာႏွင့္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ေပးၾကရသည္၊ လူေခါင္းခြံ Skull ကို အေျခခံျပဳ၍ ထိုလူစုကို Brain Box ပာုေခၚခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္အေမရိကန္တို႔က RAND ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကိုတည္ေထာင္ခါ စစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္နက္ပစၥည္း၊ စစ္သားစီမံခန္႔ခြဲမႈ စသည္တို႔ကို War Strategy အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာၾကေသာအခါ Think Tank ပာူေသာ ေ၀ါပာာရကို စတင္သံုးစြဲလာၾကသည္။

အဂၤလန္နိုင္ငံတြြင္ ၁၈၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက Fabian Society ကို တည္ေထာင္ျပီး အစိုးရကို အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ၾကပါသည္၊ ကာနက္ဂ်ီက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ကို ၁၉၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္သည္။ ဤအဖြဲ႔ ကျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ စာတန္းအေစာင္ေစာင၊္ အယူအဆ အသစ္အဆန္းမ်ားစြာကို ေရးသား ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၾကပါသည္၊

၁၉၁၆ ခုႏွစ္က အစိုးရ၏ ျပႆနာအ၀၀ကို ေျဖရွင္းရန္အၾကံေပးေနသည့္ Brooking Institution ကို ေရာဘတ္ဘရြက္ကင္းက စတင္တည္ေထာင္ျခင္းကို ေပၚလစီသုေတသနဌာနမ်ား၏ အစပာုဆိုနိုင္ပါသည္၊ လန္ဒန္တြင္မူ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ေရာက္မွ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာေရး အင္စတီက်ဴးကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ အဂၤလန္နိုင္ငံတို႔တြင္ ရာစုႏွစ္ခ်ီ၍ အျမစ္တြယ္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီစံနစ္သည္ ေျပာင္းလဲလာ ေသာ လူမႈအေဆာက္အဦး၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကိုၾကည့္ခါ တိုင္းျပည္အတြက္လိုအပ္ခ်က္ မွန္သမ်ွကို ရႈ႕ေဒါင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွေနျပီး ထိုသုေတသနၾကီးမ်ားက ေ၀ဖန္အၾကံေပး မွတ္ခ်က္ျပဳေပးလ်က္ရွိၾကပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရသည္ ျပည္သူတို႔၏ လိုးလားခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပီးေပးရပါသည္၊ ကမၻာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းလိုက္ႏိုင္ေစရန္ သိပၸံနည္းပညာ အေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ အတူ နိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စီးပြားေရးစနစ္ကိုလည္းေခ်ာေမြ႔စြာလည္ပတ္နိုင္ေအာင္   စီမံခန္႔ခြဲၾကရပါသည္။

အၾကံဥာဏ္ေကာင္းဆိုသည္မွာ လူတဦးတည္းမွလာရသည္မပာုတ္ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး ရႈေဒါင့္မ်ိဳးစံု မွ လာမွသာ ျပည့္စံုနိုင္ပါသည္၊ ကမာၻႏွင့္အ၀ွမ္း Think Tank ဦးေရ ပမာဏ တိုးတက္လာေနျခင္းမွာ အစိုးရမ်ား အဖို႔ ျပည္သူမ်ားထံမွ   စိတ္ကူး စိတ္သန္းေကာင္းမ်ားကို ရရွိရန္ လိုအပ္ေနျခင္း၏ျပယုဂ္တခုပင္ျဖစ္ပါသည္၊

ကိုသန္းလြင္

 

Reference: The Rise of Asia’s Think Tanks. Asit Biswas and Kris Hartley The diplomat webpage 20 September 2015


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts