ကုိသန္းလြင္ ရသေဆာင္းပါးစုံ

ကုိသန္းလြင္ – အစိုးရသစ္အတြက္ စကားလက္ေဆာင္

 ကုိသန္းလြင္ – အစိုးရသစ္အတြက္ စကားလက္ေဆာင္
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅

(၁)
ျပည္သူအမ်ားက လာမည့္ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြျပီးလ်င္ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အသစ္မ်ားနွင့္ အစိုးရသစ္ ေပၚထြက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ အစိုးရက ေရြးေကာက္ပဲြကို လြတ္လပ္ရမည္၊ မွန္ ကန္ရမည္ဟု ကတိေပးထားေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ လိုလားေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေပၚထြက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ရပါသည္။

ျပည္သူလူထုက တင္ေျမွာက္ျခင္းမရွိဘဲ ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအာဏာရွင္၊ အစိုးရဆိုသည္မွာ ယခုေခတ္တြင္ မရွိသင့္ေတာ့ပါ၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္ရာလမ္းေၾကာင္းသည္ အေကာင္းဘက္သို႔သာ ေျပာင္းလဲေနရမည္ဟု မဟတၱမ ဂႏၶီက ေျပာခဲ့ဘူးေသာစကားရွိပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ၏ အလိုက် တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အစိုးရမ်ားသည္သာ ျပည္သူလူထု အေပၚတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိပါသည္။

ျပည္သူအမ်ားေမ်ွာ္လင့္သကဲ့သို႔သန္႕ရွင္းေသာ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္  ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္စဥ္းစားၾကည့္မိပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေခါင္းစဥ္ ငါးခုခြဲျပီး ကြၽန္ေတာ္တင္ျပလိုပါသည္။

(၁) ျပည္သူက ယံုၾကည္ေသာအစိုးရ
အစိုးရသစ္၏ပထမဆံုးလုပ္ရမည့္တာ၀န္မွာ သူတ႔ိုသည္ျပီးခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား နွင့္မပါတ္သက္ေၾကာင္း ျပည္ သူအမ်ား လက္ခံလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးျဖစ္ပါသည္။

ယခင္အစိုးရမ်ား၏ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ တိုးတက္မႈ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ အစိုးရဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ား အမ်ားစုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ၎တို႔၏စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အေသြးမွာ အားရစရာမရွိေပ၊ ၀န္ၾကီးမ်ားမွစ၍ ေအာက္ေျခ ၀န္ထမ္းမ်ား အထိျခစားလာဒ္ယူေနၾကေသာေၾကာင့္ စနစ္ၾကီးအတြင္း ျခစားမႈမ်ားမွာ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထား သကဲ့သို႔  ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကိုျပဳျပင္ႏိုင္မွသာျပည္သူလူထုကလက္ခံေသာ အစိုးရျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရျဖစ္ ေရးကို ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ထဲလုပ္ရုံျဖင့္မရ၊   အစိုးရတဖဲြ႕လံုးက ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္ရန္လိုပါ သည္။

ယခင္အစိုးရမ်ားက ျပည္သူသည္အုပ္ခ်ဳပ္ခံ လူတန္းစားသာျဖစ္သည္။ ျပည္သူ၏ဆႏၵသည္အေရးမၾကီး စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ရမည္ဟုဆိုကာ တဖက္သတ္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိခဲ့ၾကပါသည္။   ျပႆနာကို လံုျခဳံေရးတပ္သားမ်ားနွင့္လက္နက္ နွင့္ေျဖရွင္းခဲ့ၾကပါသည္။ အစိုးရသစ္သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဦးစားေပး အေလးထားသည့္အစိုးရသာ ျဖစ္ရပါမည္၊ ဤနည္းျဖင့္ သာ ျပည္သူလူထုက ပူးေပါင္းပါ၀င္လာၾက ပါလိမ့္မည္၊ ျပည္သူလူထုပါ၀င္ပူးေပါင္းျခင္းမရွိသည့္ အက်ိဳးရလဒ္ကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကပါၿပီ။

အစိုးရသစ္သည္ ေပၚလစီ အသစ္၊ စည္းကမ္းနည္းလမ္းအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ေတာင္းခံရန္လိုအပ္ပါသည္။  ႏိုင္ငံေတာ္ေရးရာမ်ားမွာ အေၾကာင္းအရာ ေပါင္းစံုေနေပရာ ေခါင္းစဥ္ၾကီးမ်ားခြဲျပီး ေတြ႕ဆံုပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္းကိစၥမ်ား စာတန္းဖတ္ပြဲမ်ား  က်င္းပေပးရပါလိမ့္မည္။ အလႊာစံု လုပ္ငန္းဌာန အသီး သီးမွ စိတ္ပါ၀င္စားသူ ျပည္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျပီး အၾကံဉာဏ္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို အစိုးရအသစ္က နားေထာင္ျပီး သင့္ေတာ္ ေသာ ေပၚလစီမ်ားကို ခ်မွတ္ၾကရပါမည္။

အစိုးရသစ္က ပထမဆံုး လုပ္ရမည့္အလုပ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အၾကံဉာဏ္ရယူရန္ ကုလသမဂၢမွ ပညာရွင္မ်ားလႊတ္ေပးေရး ေမတၱာရပ္ခံရန္ျဖစ္ပါသည္။  ႏိုင္ငံ၏ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦး မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီယူရန္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ Case Study မ်ားမွာ ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ မိမိႏွင့္ အေျခခံတူ ပံုစံအေျမာက္အမ်ားထဲမွာေရြးခ်ယ္ရန္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ပညာရွင္မ်ား၏အကူအညီကို ယူၾကရပါမည္။

ယခုေခတ္သည္ အင္တာနက္၊ ေဖ့ (စ) ဘြတ္ေခတ္ၾကီးျဖစ္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို ဖံုးအုပ္ထား၍ မရ၊ သတင္းျဖစ္ ေပၚတိုင္း ခ်က္ျခင္းျပည္သူအၾကားပ်ံ႕နွံသြားနိုင္သည္ကို အမ်ားသိၾကျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထင္သာျမင္သာရွိရမည္ (Transparency) ဆိုေသာအခ်က္သည္ အေရးၾကီးလာပါသည္။ နိုင္ငံေရးလုပ္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ရပါမည္။ မိမိစီးပြားေရးအတြက္ အစိုးရလုပ္ရျခင္းမဟုတ္၊ အစိုးရလုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ခ်မ္းသာလာေစရမည္ဟု မယူဆသင့္ေပ။

စကၤာပူပံုစံကိုယူမည္ဆိုလွ်င္ ကက္ဘိနက္၀န္ၾကီးမ်ား၏ လစာသည္ လာဒ္စားရန္ မလိုေတာ့ေလာက္ေအာင္ ေပးထားၾကပါ သည္။   မိမိ ဒရိုင္ဘာ၊ အိမ္ေဖာ္ကိစၥ၊ ေရဘိုး၊  မီးဖိုးကိစၥ အားလံုးကို မိမိဖာသာ တာ၀န္ယူရပါသည္။ ၀န္ၾကီးဟူ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ပစၥည္းကို အလကားသံုး၍မရ၊ ၀န္ၾကီးတာ၀န္ခ်ိန္မဟုတ္ဘဲ ရထားစီးလွ်င္ ရထားခကို မိမိဖာသာေပးရပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာက သပ္သပ္၊    မိမိ၏ ကုန္က်စရိတ္က သပ္သပ္ျဖစ္လာပါသည္။

တိုင္းျပည္ထူေထာင္ခ်ိန္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုတည္ေဆာက္ၾကရပါသည္။ အစိုးရတာ၀န္ ရွိသူ မ်ားက မိမိအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မိမိနီးစပ္ရာလူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ခရိုနီလူတန္းစားကို ဖန္တီးခဲ့ၾကပါသည္။ ခရိုနီမ်ားခ်မ္း သာသလို ထိုအရာရွိၾကီးမ်ားလည္း ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသြားၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အတြင္းအစိုးရ အဆက္ဆက္တြင္ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို မရရွိခဲ့ၾက ပါ၊   အာဏာရွင္ၾကီးမ်ား  အဆက္ဆက္က  အစိုးရ အဖြဲ႕ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အေတြ႔အၾကံဳ  စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္အေမွ်ာ္အျမင္ ၾကီးမားမႈ စသည့္ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္း တို႔တြင္ ရွိရမည့္အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိမရွိကို ဆန္းစစ္ရမည့္ အစား မိမိ ႏွင့္္ ရင္းႏွီးမႈ ရွိ/ မရွိ  မိမိအေပၚ သစၥာ ရွိ/မရွိ ကိုသာ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တြင္ လုပ္ခဲ့သမွ် စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားမွာ  ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု မရွိခဲ့ပါ။ လဒ္စားျခင္း ပေရာဂ်က္ရရွိရန္ တန္ဘိုး ၾကီးလက္ေဆာင္ေပးရျခင္းဟူေသာ အက်င့္မွား၊ အက်င့္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္  ဘက္ဂ်က္ခ်ေပးေသာ ေငြမွာ  စီမံကိန္းအတြက္ အျပည့္အ၀သံုးရသည္ဟု မရွိခဲ့ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ အသစ္တြင္ ထိုက္သင့္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္းရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းအတြ႕အၾကံဳရွိျခင္း၊ မိမိ၀န္ၾကီးဌာနလုပ္ ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံ ဗဟုသုတႏွင့္ျပည့္စံုေသာ လူမ်ားကိုသာ ေနရာခ် ခန္႔ထားေပးရပါမည္။ ထိုလူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရိုးသား၍ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းမတင္ေသာလူမ်ားျဖစ္ရပါမည္။

လူငယ္ထုကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးမွာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ စစ္တပ္မွလာသည္ ဆိုျခင္းအစား၊ လူငယ္ထုအတြင္းမွ  ေရြးခ်ယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရသည့္ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ခ်ထားေပးရန္ လိုပါ သည္။   အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပညာသင္ရာဌာနမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္သစ္ လူငယ္မ်ားကို ရွာေဖြေမြးထုတ္ ေပးရန္လိုပါသည္။ သမၼတ၏ပညာသင္ဆုကို တိုင္းျပည္ေနရာစံုမွ ထက္ျမက္ေသာလူငယ္မ်ားကို သမာသမတ္ရွိရွိေရြး ခ်ယ္ၾကရပါမည္။

အစိုးရသစ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ေထာက္ခံမႈရရွိေရးသည္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မပါလ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ သည္ယခင္အစိုးရမ်ားနည္းတူ ျပည္သူလိုလားသည္ကတဖက္၊ အစိုးရသြားေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းကတဖက္ ကြာဟေနမည္ သာျဖစ္သည္။ ကာလံုအဖြဲ႔က တဖက္လွည့္ႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က စီမံခန္႔ခြဲမႈအာဏားကို ယူျမဲယူထားလွ်င္ ျပည္သူ႔အစိုးရ ျဖစ္ေပၚလာေရးမွာ အခက္အခဲမ်ားရွိေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

(၂) ကူညီရိုင္းပင္းတတ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားရာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သည္ သန္႔ရွင္းေသာဗုဒၶ၏ အဆံုး အမ တရားေတာ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။

ကံ၊ ကံ၏ အက်ိဳးကို အေလးအနက္ယံုၾကည္ျပီး ကူညီရိုင္းပင္းတတ္ေသာ ျမန္မာတို႔၏ဓေလ့မွာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားမွစတင္ကာ တစတစ ေက်းရြာလူထုအထိ တျဖည္းျဖည္း အရည္အေသြး က်ဆင္းလာျခင္းကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္၍ ေငြရွာၾကရာတြင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ ႏွင့္ယံုၾကည္မႈ (Trust) ၏တန္ဘိုးမွာ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးျခင္း၊  အထက္အာဏာပိုင္တို႔က ဥပေဒကို မိမိတို႔အလိုရွိသလို အဓိပၸါယ္ေဖာ္အသံုးျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ရာစားသည့္ ၀ါဒသေဘာ သာ ျပည္သူလူထုအတြင္း စိုးမိုးေနပါသည္။

ဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ေရးကိစၥမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕ေအာက္၌ ရွိရသည္မဟုတ္ပါ၊  အစိုးရသစ္သည္ ဥပေဒ ျပဳျခင္းႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းကိစၥကို သမာသမတ္က်က် ဆံုးျဖတ္တတ္ေသာ ပညာရွင္မ်ား၏လက္ထဲတြင္သာ ထားရွိရပါ မည္၊   ဥပေဒကို လိုသလိုျပင္ လိုသလိုသံုး၍ တစံုတဦးကို လြတ္ေစ၊ တစံုတဦးကို အျပစ္ဒဏ္ က်ခံေစဟူေသာ အေလ့အထ မရွိ သင့္ပါ။

တာ၀န္ရွိသူမ်ား လာဒ္စားေနၾကျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးကို အထက္အာဏာပိုင္မ်ားကလည္းေကာင္း၊ ေဘးမွလာဘ္ေပး သူတို႔ကလည္းေကာင္း၊ လိုသလိုသံုးစြဲေနၾကျခင္းေၾကာင့္ လူေနမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္ ၾကီးမားေသာ အႏၱရာယ္မ်ားရွိ ေနၾကပါသည္။

ျပႆနာတစံုတရာျဖစ္ျပီဆိုလ်င္ ေျဖရွင္းရန္ တာ၀န္သိေသာရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ သမာသမတ္ရွိေသာ တရားစီရင္ေရး စံနစ္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။   ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္ျဖင့္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားႏွင့္သာဖြဲ႔စည္းရပါမည္၊ အစိုးရကို အစီရင္ခံရန္လိုေသာ္လည္း အစိုးရက အဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမျပဳရပါ၊ အထက္က ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း  ဥပေဒျပဳအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အာဏာကိုအစိုးရက လႊမ္းမိုးျခင္းမျပဳႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ေရးမွာ အစိုးရသစ္၏ ပထမဆံုးလုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။

စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ မိမိအယူ၀ါဒ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္မ်ားရွိမွသာ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵအစစ္အမွန္ကို အစိုးရက အျမဲသိႏိုင္ ၿပီး ျပည္သူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို အျမဲဖြင့္ထားရပါမည္။

(၃) အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဒို႔ႏိုင္ငံ
၁၉၈၀ ႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားသည္ ဘြဲ႕ရ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ရိုးရိုးဘြဲ႕ရသူမ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ထြက္ခြါၾကသည့္ အဆိုးဆံုးအခ်ိန္မ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။   ႏိုင္ငံတြင္း၌ အခြင့္အေရးမရွိ၊ မိမိတို႔သားသမီးမ်ား ကို အရည္အခ်င္း  ျပည့္၀သည့္ ပညာ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရးမွာ မ်ားစြာေသာျပည္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။    အစိုးရသည္ ပညာတတ္မ်ားကိုေမြးျမဴရမည္၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမည္ဟူေသာ၀ါဒအစား မိမိႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္သူ၊   မိမိအေပၚသစၥာရွိမည့္သူမ်ား ႏွင့္သာ အလုပ္လုပ္ရမည္ ဟုမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။   လူေတာ္လူေကာင္းမဟုတ္၊  လူေကာင္းလူေတာ္မ်ားကိုသာ အလိုရွိသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ဘူးသည္။

အက်ိဳးရလဒ္မွာ Brain Drain ျဖစ္ရျခင္းေခၚစြမ္းရည္ရွိသည့္ အလုပ္သမားေကာင္းမ်ား ျပင္ပသို႔ေရာက္ကုန္ ၾကရျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ထိုနည္းတူ  ယခုမိုးက်ေရႊကိုယ္ဟု လူအမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကေသာ စစ္တပ္မွ အနားေပးလိုက္သူမ်ား  ကိုျပင္ပ အစိုးရဌာနမ်ား၌ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အရာရွိမ်ားအျဖစ္ပို႔ လိုက္ျခင္းမွာလည္း ဘရိန္းဒရိန္းကိစၥကိုျဖစ္ေစသည့္ မွားေနေသာ ေပၚလစီ တခုသာ ျဖစ္သည္။

စစ္တပ္အတြင္း၌ ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကို Track Record ကိုၾကည့္၍ ဌာနၾကီးမ်ားတြင္ ၀န္ၾကီးလုပ္ရန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ရန္မရွိပါ၊   သို႔ပါေသာ္လည္း အသုတ္လိုက္ အသုတ္လိုက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အရာရွိအျဖစ္ ပို႔လႊတ္ျခင္းမွာ မျဖစ္သင့္ပါ၊   စစ္တိုင္းမွဴးလုပ္ျပီးလ်င္ ၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ၀န္ၾကီးခန္႔အပ္ျခင္းမွာ တေယာက္တေလ၊ တခါတရံသာ အထူးကိစၥမ်ား၌ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။   ဌာနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ဗဟုသုတ မရွိဘဲ စစ္တိုင္းမွဴးျဖစ္ ခဲ့ဘူးေသာေၾကာင့္ ၀န္ၾကီးျဖစ္ရမည္ဟူေသာ  ေပၚလစီမွာ ေခတ္သစ္အစိုးရသစ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့ပါ။

အနာဂါတ္အတြက္ လူေတာ္လူေကာင္း ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ရန္ ေနရာမွာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ ပညာသင္ရာဌာနၾကီးမ်ားသာျဖစ္သင့္သည္။ တိုင္းျပည္၌ ကိစၥၾကီးငယ္ေပၚေပါက္တိုင္း တကၠသိုလ္ႏွင့္ သုေတသန ဌာနၾကီး မ်ားမွ ပညာရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အယူအဆမ်ားကို နားေထာင္သင့္သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း  ျပႆနာ ေျဖရွင္း ေျပလည္ေစေရးအတြက္ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ တို႔၏ အယူအဆကို အမ်ားျပည္သူ သိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾက ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ တိုးတက္ဖြံံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္ပါသည္။  ျပင္ပမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ရန္ပံုေငြမ်ား ၀င္ လာမည့္နည္းတူ၊ အတတ္ပညာ Technical Knownhow ႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚၾကရပါမည္၊ ျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ၾကသည့္အျပင္ ျပင္ပကမာၻၾကီးႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳ (Experience and Exposure) ကိုရၾကမည္ျဖစ္ပါ သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စကၤာပူနိုင္ငံ၏ (EDB- Economic Development Board) ကဲ့သို႔ေသာ နိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလိုသူတို႔အတြက္ တေနရာထဲတြင္ လိုအပ္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခု ရွိရန္လိုပါသည၊္ ထိုအဖြဲ႔တြင္ ငယ္ရြယ္ျပီး ထက္ျမက္ ေသာပညာတတ္ လူငယ္အရာရွိမ်ားကို နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ၀င္လာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တာ၀န္ေပးအပ္ရပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုးတက္ဖြ႔ံျဖိဳးရန္  ပညာတတ္   မ်ားစြာရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။   ေျမလြတ္ေျမရိုင္း ေနရာ က်ယ္၀န္းျပီး သယံဇာတမ်ိဳးစံုေပါမ်ားေသာ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါသည္။   စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရဆပ္ပလိုင္းကို လံုေလာက္ေအာင္ဖန္တီးေပးရပါမည္၊ အစိုးရသစ္သည္ ျပည္တြင္း၌ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည္.ဆည္းေပးမည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္း အေသးစား၊ အလတ္စား၊ အၾကီးစားသည္ျဖင့္   ျပည္သူ လူထုတရပ္လံုးက အလုပ္လုပ္လာႏိုင္ေအာင္ အစိုးရက ပိတ္ပင္တားဆီးေနသည့္ ၾကိဳးနီစံနစ္မ်ားဖယ္ရွားရပါမည္၊ ထို႔ေနာက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကိုထိခိုက္ေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔ အတား ျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒ မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရပါမည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ MNC -Multi National Companies  ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၀င္ေရာက္လာျပီဟုဆိုလွ်င္ အစိုးရေပၚလစီ မွန္ကန္ေနျပီဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏အဓိက ၀င္ေငြမွာလယ္သမားေတြက စိုက္ပ်ိဳးလိုက္ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံ မ်ားမွျဖစ္ပါသည္။ အိမ္တြင္းစက္မႈအေသးစားလုပ္ငန္း ကေလးမ်ား တိုးတက္ လာေရး မွာ စက္မႈႏိုင္ငံၾကီးမျဖစ္မီ ပထမအဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သယံဇာတကို  အလံုးအရင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား သုိ႔ေရာင္းခ်ေသာစံနစ္မွာ တိုင္းျပည္ကို ထိခိုက္နစ္နာေစပါသည္။ တိုင္းျပည္တြင္းမွာပင္ကုန္ၾကမ္းကို ကုန္ေခ်ာျဖစ္ေအာင္လုပ္ေသာ စက္ရံုမ်ားရွိရပါမည္။

(၄) ေနခ်င္စဘြယ္ဒို႔ႏိုင္ငံ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုေသာစကားသည္ အဓိပၸါယ္တမ်ိဳးေပါက္ေနသည္။   အစိုးရ၀န္ထမ္း၊ ကုမၸဏီ  ၀န္ထမ္းတို႔ ၏တာ၀န္မွာ ျပည္သူကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လုပ္စရာရွိတိုင္း ၀န္ထမ္းမ်ားက အပိုေၾကး ပိုက္ဆံမရလွင္ ဘာမွလုပ္မေပးႏိုင္ဟူေသာအျဖစ္ေၾကာင့္ မလိုအပ္ဘဲ လာဘ္ေငြေပးၾကရသည္။ ဘဏ္၌ ေငြသြင္း ေငြထုတ္ လုပ္ရန္သြားသူသည္  (Customer /စားသံုးသူ၊ ေဖာက္သည္) ျဖစ္ျပီး ဘဏ္မွ၀န္ထမ္းမွာ သူ႔အတြက္လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္ မႈကို ေပးရန္ ျဖစ္သည္။    ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အေပါက္ေစာင့္သူကို လၻက္ရည္ဘိုးေပးရျခင္း၊ ေငြထုတ္ကို ေငြကိုင္စာေရးက ျမန္ျမန္ေရတြက္ေအာင္ ပိုက္ဆံေပးရျခင္း၊ ေငြအေရအတြက္မ်ားလွ်င္ မွားတတ္ေသာေၾကာင့္ ေငြေလ်ာ့သည္ဆိုကာ ပိုက္ဆံ ေပးရျခင္းတို႔မွာ လက္မခံႏိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဘဏ္ႏွင့္ အလားတူေနရာတိုင္း၌ ထိုသို႔ေသာျပႆ နာမ်ား ရွိလွ်င္  Complain  လုပ္ႏိုင္ေသာေနရာ၊  ျပည္သူလူထုက အၾကံျပဳခ်က္ေပးလာလ်င္ နားေထာင္မည့္သူ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း ေပးမည့္သူမ်ားကို ေနရာတိုင္း၌ ရွိေနေစရပါမည္။  တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း ျပႆနာေပါင္းစံုမ်ားျပားလွေသာေၾကာင့္ ေနရာမ်ားစြာတို႔၌ ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမရွိ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိျဖစ္ေနရေပသည္။

ရဲဌာန၊ တရားသူၾကီးရုံး၊ အေကာက္ခြန္ဌာန၊ မွတ္ပံုတင္ရုံး စသည္ျဖင့္၊ ျပည္သူတို႔၏ အေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရာဌာနမ်ားတြင္၊ ျပည္သူတို႔အေပၚ၌၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ၊ အေလ့အက်င့္မ်ား အားနည္းလွပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း လစာေငြမလံုေလာက္ဖူးပာုဆိုကာ ၀င္လာသမွ်လူသည္ သူတို႔ ေငြေတာင္းနိုင္ေသာလူေတြျဖစ္သည္။ ေငြရမွ အလုပ္လုပ္ေပး ေသာစနစ္မွာ အစိုးရသစ္မွ ေျဖရွင္းေပးရမည့္ ျပႆနာတခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

တျပည္လံုးတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေျဖာင့္ျဖဴးေကာင္းမြန္ေရး၊ ခရီးသြားမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာ နိုင္ငံအႏွံ႔ ခရီးသြားနိုင္ ေရးမွာ တိုးတက္၍လာေနပါသည္။ ပိုျပီးေကာင္းေအာင္ နိုင္ငံတကာအဆင့္မွီလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေရးမွာ အစိုးရသစ္ ၏ တာ၀န္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေနပူပူတြင္ ဘတ္စ္ကားတိုးေ၀ွ႔ စီးေနၾကရျခင္း၊ လမ္းေပၚတြင္ကားမ်ား ၾကပ္သိပ္ေနမႈေၾကာင့္ ခရီးမေပါက္နိုင္ျခင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေပၚတြင္ ေလေအးေပးစက္ဖြင့္ထားေသာ မီးရထားစံနစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေရး၊ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ပာိုက္ေ၀းလမ္းမၾကီးမ်ား၊ ေနရာအႏွံ႔ေပၚေပါက္လာေရးတို႔မွာ လစ္လ်ဴရႈထားရမည့္ကိစၥမ်ားမပာုတ္ၾကပါ၊ အသြားအလာလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔မွသာ သာယာ၀ေျပာေသာ ႏိုင္ငံတရပ္ျဖစ္လာ  ႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူက ယံုၾကည္အားကိုးေလာက္ေသာ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စံနစ္ေပၚေပါက္ေစရန္ ဘတ္ဂ်က္ကိုအလံုအေလာက္ခ်ေပးရပါမည္၊ ထိုနည္းတူ ပညာေရးအတြက္သံုးစြဲေငြသည္ အလံုအေလာက္ျဖစ္ေစရပါမည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုထင္ဟပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ျဖစ္ေစရန္ ျပည္သူႏွင့္အတူေရးဆြဲရပါမည္၊ အစိုးရ သက္တမ္းတခုစီတြင္ ညီမွ်ေသာ (Balanced Budget ) ဘတ္ဂ်က္တခုျဖစ္ရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းေရးထားရပါမည္၊

(၅) ခ်စ္စရာအိမ္
ျမန္မာတို႕၏ သာယာခ်မ္းေျမ႕ဘြယ္ အိမ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္အေရးမွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ျဖိဳခြဲလိုက္ေသာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔၏ အလြန္အကြ်ံလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္စရာမရွိေလာက္ေအာင္ စိတ္ဓာတ္မ်ား ပ်က္ျပားတုန္လႈပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ စစ္ဖိနပ္စီးျပီး လွံစြပ္တပ္ ေသနတ္မ်ားကိုကိုင္ကာ ဧည့္စာရင္းစစ္မည္ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ အိမ္မ်ား အထိ ရမ္းကားခဲ့ၾကပါသည္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးဟုဆိုခါ ညည့္နက္သန္းေခါင္တံခါးေခါက္ျပီး လူေတြကိုေခၚသြားႏိုင္ခဲ့ၾကပါ သည္။ မိမိအိမ္ကို ဧည့္သည္လာလွ်င္ လက္ခံနိုင္ခြင့္ကို ဧည့္စာရင္းတိုင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကရပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ႏီုးၾကားတက္ၾကြသူမ်ားမွာ လမ္းေပၚမွာလမ္းေလွ်ာက္ရင္း၊ ကားေတြေပၚမွာ စီးနင္းလိုက္ပါရင္း ရာဇ၀တ္ ေကာင္မ်ားကဲ့သို႔ အဖမ္းအဆီးခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ေထာင္သို႔ပို႔သည္ႏွင့္လည္း မျပီးေသးဘဲ ေထာင္ထဲအထိ အေနအထိုင္ခက္ခဲေအာင္ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တိုက္ပိတ္ျခင္း၊ သံေျခခ်င္းခတ္ျခင္း စသည့္ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို အလြန္အကြ်ံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစိုးရသစ္သည္ ဥပေဒေလးစားလိုက္နာေသာ မိသားစုအိမ္ကို ထိုသို႔ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳး မျဖစ္ေပၚ ရေအာင္ တားဆီးေပးနိုင္စြမ္းရွိရပါမည္၊ လူသည္မိမိယံုၾကည္ရာကို ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္နည္းတူ ျပည္သူတို႔၏ အိမ္ဆို သည္ကို ျပင္ပလူမ်ား၀င္ေရာက္ရမ္းကားခြင့္မရွိေအာင္ အကာအကြယ္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူျပည္သားတို႔အိမ္သည္ ရာသီဥတုဒဏ္ကိုခံႏိုင္ျပီး ခိုင္ခံ့ေသာအိမ္ျဖစ္ေအာင္ အစိုးရကဖန္တီးေပးရပါ မည္၊ အိမ္ယာစီမံကိန္းအသစ္သည္ လမ္းမ်ား ေရႏွင့္လွ်ပ္စစ္မီး အလံုအေလာက္ရရွိသည္ႏွင့္နည္းတူ ေက်ာင္း၊ စာတိုက္၊ ေစ်း၊ ဘဏ္ စသည့္ဌာနၾကီးမ်ားႏွင့္လည္းနီးစပ္ရပါမည္၊ မိမိအိမ္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းကို ၀ယ္ယူနိုင္သည့္ ၀င္ေငြရွိရမည့္အျပင္ ေလာင္စာဆီ၊ စားသံုးဆီ၊ အလံုအေလာက္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပး ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား အိမ္ေတြအႏွံ႔ေရာက္ရွိေရး၊ နိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးအင္တာ နက္လိုင္းမ်ားသြယ္ေပး နိုင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး တယ္လီဖုန္း၊ TV ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆားဗစ္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း အစိုးရကခ်ေပးလိုက္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ၎တို႔လည္း အက်ိဳးအျမတ္ရွိေစ၊ ျပည္သူလူထုအတြက္လည္း လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းေပးရာေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကုမၸဏီ မ်ားက ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မတရားအျမတ္မထုတ္ရန္မွာ အစိုးရက ေရးဆြဲေပးလိုက္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ားက အကာအကြယ္ေပးရပါမည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အစိုးရသစ္၏ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္တို႔ကို ေရးခ်၍ မကုန္ႏိုင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ရာစုႏွစ္တ၀က္ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေပၚလစီအမွားမ်ားႏွင့္ တေလ်ွာက္လံုးစခမ္းသြားခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုမွားခဲ့ေလသမွ်ကို အစိုးရတခု သက္တမ္း တခုထဲျဖင့္အမွန္ကို လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တို႔ မယူဆပါ၊ သို႔ပါေသာ္လည္းလမ္းမွန္ေပၚေရာက္ျပီ ေကာင္းဘို႔ေမွ်ာ္ လင့္ႏိုင္ျပီဆိုေသာကာလ ၏ကိုမူ အျမန္ဆံုးေရာက္ ေစခ်င္ပါၿပီ။

ကိုသန္းလြင္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts