သူတိုု႔အာေဘာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေအး

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး – ႏိုဝင္ဘာမွာ တာဝန္ေက်ဦးမည္

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး – ႏိုဝင္ဘာမွာ တာဝန္ေက်ဦးမည္
(သည္ေလဒီးစ္နယူးစ္ / မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၂၄၊ ၂၀၁၅

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္ အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ္ စီစဥ္ထားေတာ့ အခုက်န္တဲ့ သံုးလေက်ာ္ကာလေလးဟာ စဥ္းစားဆင္ျခင္သံုးသပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။  လက္ရွိ အစိုးရ ေလးႏွစ္ေက်ာ္သက္တမ္းကို ဘာေပတံနဲ႔တိုင္း အမွတ္ေပးမလဲ။  ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ အလြန္မွာ ဘယ္လိုအစိုးရမ်ိဳးကို လိုခ်င္သလဲ။  မဲဆႏၵရွင္လူထုအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ မဲတစ္ျပားကို ဘယ္လိုအသံုးခ်ႏိုင္သလဲ။  အစိုးရေကာင္းဆိုတာ ဘာလဲ။

ဒီမိုကေရစီရဲ႕ လက္ေတြ႕အသံုးဝင္မႈက ျပည္သူလူထုခံစားေနရတဲ့ဒုကၡ၊ သုကၡေတြကို လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုႏိုင္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။  အျခားဒီမိုကေရစီရဲ႕အသီးအပြင့္ေတြကို ျပည္သူလူထု အမ်ားစုခံစားႏိုင္ဖုိ႔က လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးျခင္းေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ရွိတဲ့ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ တိုင္းျပည္မွာ ရွိဖုိ႔ မျဖစ္မေနလုိပါတယ္။

ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (Good Governance)၊ တစ္နည္း အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္မွာ ရွိရမယ့္ ဝိေသသလကၡဏာေတြကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

•    ျပည္သူလူထုအမ်ားစုရဲ႕ ေယဘုယ်သေဘာဆႏၵကို အေျချပဳျခင္း (Consensus Oriented) ၊

•    တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့က႑အသီးသီးမွာ ျပည္သူလူထု ဆံုးျဖတ္ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိျခင္း (Participatory) ၊

•    ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္ လူပုဂၢိဳလ္မခြဲ တရားဥပေဒအတိုင္း တေသြမတိမ္း ေလးစားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း (Following the Rule of Law) ၊

•    အစိုးရရဲ႕လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ ေခ်ာေမြ႕ေစျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးရွိေစျခင္း (Effective and Efficient) ၊

•    အလံုးစံု တာဝန္ေက်ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ျပည့္ဝေစျခင္း (Accountable) ၊

•    ျပည္သူလူထု အမ်ားစုရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈဆႏၵကို အျပဳသေဘာနဲ႔ အလ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Responsive) ၊

•    တိုင္းျပည္ရဲ႕အေရးပါတဲ့က႑အသီးသီးမွာ အစိုးရရဲ႕ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေနမူေတြကို ျပည္သူလူထုထံ အသိေပးျခင္းျဖင့္ ထင္သာျမင္သာ ရွိေစျခင္း (Transparent) ၊

•    တရားမွ်တ၊ အက်ဳိးအေၾကာင္းညီၿပီး ျပည္သူအားလံုး တေျပးညီ ပါဝင္သက္ေရာက္မႈရွိေစျခင္း (Equitable and Inclusive) တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုဝင္ဘာမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး မဲတစ္ျပားကို အသံုးခ်ၿပီး အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ လူထုဟာ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အစိုးရေကာင္း တစ္ရပ္မွာ ရွိသင့္၊ ရွိအပ္တဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး လက္ရွိ အာဏာရပါတီ၊ အစိုးရကို စာေမးပြဲစစ္ အေျဖထုတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။  အေအာင္၊ အရံႈး သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။  ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနာက္အစိုးရသက္တမ္းတစ္ခုအတြက္ ဘယ္လိုပါတီ၊ ဘယ္လို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ိဳးေတြလက္အပ္မလဲ ဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္ပါတယ္။

လူၿပိန္းအေတြးနဲ႔ ေယဘုယ်ျခံဳ သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ကို အစိုးရေကာင္းသတ္မွတ္ခ်က္ပါ စံေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္တည္ရွိခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရေတြနဲ႔ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားအစိုးရနဲ႔ အာဏာရပါတီမွာ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔အားနည္းခဲ့တဲ့၊ အားနည္းေနဆဲလည္းျဖစ္တဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထု အမ်ားစုအတြက္ ေရရွည္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ စီးပြားေရးစနစ္ေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု ဒီမိုကေရစီအသီးအပြင့္ေတြ ခံစားလာႏိုင္ဖုိ႔ဆိုရင္ အစိုးရေကာင္းတစ္ခု တိုင္းျပည္မွာ မရွိမျဖစ္ ရွိမွျဖစ္မယ္ဆိုတာကို ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အဝ မရွိေပမယ့္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ျပည္သူလူထုအမ်ားစု လူလူသူသူ လူတမ္းေစ့ေနႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္တဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တည္ရာ စင္ကာပူလိုႏိုင္ငံက သက္ေသသာဓကျပဳပါတယ္။  ဒီမိုကေရစီစနစ္လုိ႔ ပါးစပ္ကေျပာေနၿပီး အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဒီမိုကေရစီဟာ မတရားမႈေတြ ခံစားေနရပါတယ္လုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆိုေနခြင့္ ရေကာင္း ရႏိုင္ေပမယ့္ လက္ေတြ႕ တကယ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ကေတာ့ မဲ့ေနဦးမွာသာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိတိုင္းျပည္မွာ ျပည္သူေတြခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုရာမွာကိုလည္း အစိုးရက နည္းလမ္းမွန္မွန္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမႈမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါဘူး။  ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုမႈေတြမျဖစ္ေပၚေအာင္သာ ဥပေဒေတြနဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္တာ၊ ေပၚလာရင္လည္း နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဖိႏွိပ္တာ၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္ ေထာင္ဒဏ္ေပးတာမ်ိဳးေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ေန႔စဥ္ၾကားေန၊ ျမင္ေနရခဲ့ၿပီးပါၿပီ။  ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူ႔အခက္အခဲေတြကို နံပါတ္တုတ္နဲ႔မရွင္း၊ က်ည္ဆန္မေကၽြး၊ မီးေလာင္ဗံုးမသံုး၊ ေထာင္တန္းမခ်ဘဲ အေျမာ္အျမင္ အသိိဉာဏ္ရွိရွိ (Smart က်က်) လက္ခံစဥ္းစား အမွန္တကယ္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ အစိုးရေကာင္းတစ္ရပ္ မရွိ မျဖစ္ ဒြန္တြဲေနရမယ္ဆိုတာဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကလည္း သက္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးနဲ႔ တာဝန္ေတြကိုသိနားလည္ၿပီး ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းရြက္ႏိုင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါေသးတယ္။  တိုင္းျပည္မွာ ျပည္သူ႔လူမႈဘဝ တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးေစဖုိ႔အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ရာမွာ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔  လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းေတြ အျပန္အလွန္ အမွီတံကဲျပဳရပါတယ္။  အျပန္အလွန္ ထိန္းညွိရပါတယ္။  ဆိုေတာ့ မဲဆႏၵရွင္မ်ားဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ မဲဆႏၵကတဆင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲကို လူထုအေပၚ အမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မ်ားမ်ား လႊတ္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။  လူတစ္စုအေရးကို ေဇာင္းေပးေနသူမ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့ႏိုင္ရပါမယ္။

အခုဆိုရင္ ၂၀၁၅ အလြန္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းကို အဓိက အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီဦးေဆာင္ပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီကလည္း ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဝင္ေရာက္မယ္ တရားဝင္ ဆံုးျဖတ္ လူထုကို အသိထားၿပီးပါၿပီ။  ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခ်ိန္ ေပးခဲ့တဲ့ ကတိေတြ ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ေတြ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ျပန္လည္သံုးသပ္၊ အေကာင္းဆံုးအလုပ္ေတြနဲ႔ ၂၀၁၅ အလြန္မွာ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္စီစဥ္ထားႏိုင္ရပါမယ္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ား၊ မဲမသမာမႈစြပ္စြဲႏိုင္မႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္မဲ၊ တမလြန္မဲမ်ားအျပည့္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ လက္ရွိ အာဏာရပါတီကလည္း “လမ္းတစ္ျခမ္းခင္း” နည္းေတြ၊ “မဲေပးမွ ေရေပး၊ မီးေပးမယ္” ဆိုတဲ့ နည္းေတြနဲ႔ လာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာကို ျဖတ္သန္းလို႔ မရေၾကာင္း ဒီေလးႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းမွာ နားလည္တြက္မိ အေကာင္းဘက္ကို ပိုမို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ ထားႏိုင္ရပါမယ္။  ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို တကယ္ စိတ္ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ ထမ္းႏိုင္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ရွင္သန္ႏိုင္ပါမယ္။

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာကို အာဏာရပါတီအေနနဲ႔ သင္ခန္းစာ ယူတတ္ရင္ သင္ခန္းစာေတြ အမ်ားႀကီး ရခဲ့သင့္ပါၿပီ။  ဒါေပမဲ့ သူတို႔ ရခဲ့ဟန္မတူပါ။  ဒါေၾကာင့္သာ ၾကားျဖတ္ အၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွာလည္း လူထုနဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ့ မူဝါဒေတြ၊ အလုပ္ေတြသာ ဆက္လက္ျပသခဲ့ၾကတယ္။  အရင္စစ္အစိုးရေခတ္မ်ားလို ျပဳမူက်င့္ၾကံခ်င္တဲ့ အေျခခံသေဘာထား Mindset ေတြကို ျပင္ႏိုင္ရပါမယ္။

တိုင္းျပည္မွာ ေရရွည္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ျမန္မာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလံုး၊ ႏိုင္ငံသား အားလံုး၊ ဘာသာ လူမ်ိဳးမခြဲ ခြင့္တူညီမွ်မႈကိုအားေပးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူရွင္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ ေတြကို လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုက အာမခံမေပးႏိုင္ေသးတာ အားလံုးသိျမင္ ေထာက္ျပေနၾကၿပီးပါ။  ဒါကိုလည္း ၂၀၁၅ အလြန္မွာ အလံုးစံု ျပင္ႏိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းစဥ္ေရြး ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား မျဖစ္မေနၾကံစည္ရပါမယ္။

ဒါ့အျပင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု လက္ငင္းေရတို လူမႈဘဝဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္လည္း လူထုႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႕ အလုပ္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕အား၊ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ စတာေတြကိုအသံုးခ်ၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမက်န္ မီးလင္းေရးလို၊ လမ္းပမ္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ေရးလို၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ အက်ဳိးရွိရွိေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္က လက္ရွိအေျခခံ ဥပေဒမွာပါတဲ့ ျပဌာန္းအတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒေတြေအာက္မွာလည္း ေဆာင္ရြက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တာေတြ ရွိပါတယ္။

တကယ္ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ လူထုက မိမိရဲ႕ အေျခခံဥပေဒက ေပးၿပီးျဖစ္တဲ့အခြင့္အေရးနဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို သိနားလည္ရမယ္။  ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရေတြက မိမိတုိ႔ရရွိထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို ျပည္သူအက်ဳိးရွိေအာင္ အသံုးခ်တတ္ရပါမယ္။  ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ဥပေဒျပဳႏိုင္မႈမ်ားကတဆင့္ ျပည္သူအက်ဳိးရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိနားလည္ရမယ္။

ဒီလို ဒီမိုကေရစီလူေဘာင္ရဲ႕ လူတန္းစားအသီးသီး၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက တာဝန္သိ၊ တာဝန္ေက် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈေတြ အမွန္တကယ္လက္ေတြ႕က်င့္ၾကံႏိုင္မႈ အားနည္းခဲ့ေၾကာင္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး၊ အရပ္သား ဒီမိုကေရစီ အစိုးရက ထင္ထင္ရွားရွား ျပသခဲ့ပါၿပီ။  အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ သမၼတအစ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးအဆံုး ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ လူတန္းစားအလႊာေပါင္းစံုက ျပည္သူေတြ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္၊ အလုပ္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရး၊ တာဝန္၊ ဝတၱရား၊ ေစာင့္ထိန္းမႈ အားလံုးကို သိနားလည္၊ ေလးစားလိုက္နာ၊ တာဝန္ေက် ေဆာက္ရြက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္သာ တိုင္းျပည္မွာ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု အက်ဳိးရွိမယ့္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးစံႏႈန္းစနစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ တပ္မေတာ္ေနာက္ခံအာဏာနဲ႔ တက္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းအမ်ားစုနဲ႔ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေနရာ အမ်ားစုရထားတဲ့ အာဏာရပါတီ၊ အလိုအေလ်ာက္ ဗီတိုအာဏာကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားလိုတဲ့ တပ္မေတာ္၊ ယခင္ ေထာက္က်ခံ၊ အဖိႏွိပ္ခံၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့လုိ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေလးစား ေမွ်ာ္လင့္ ယံုၾကည္ အားေပး ေထာက္ခံမႈမ်ားတဲ့ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီပါတီ အစရွိတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ့အေရး ကစားကြက္ေဖာ္ေဆာင္သူ အားလံုး ၂၀၁၅ အလြန္ ႏိုင္ငံေရး အတြက္ သိျမင္နားလည္လက္ခံျပင္ဆင္ထားရမယ့္ အခ်က္ေတြရွိပါတယ္။  ဒါကေတာ့ ျပည္သူလူထု လူအမ်ားစုကို အမွန္တကယ္ အလုပ္အေကြၽးျပဳေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ (Efficiency) နဲ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ (Capacity) ရွိမႈ၊ စြမ္းေဆာင္လိုစိတ္ (Political Will) တာဝန္ေက်၊ တာဝန္သိ ရိုသားေျဖာင့္မတ္ သီလရွိမႈ (Uprightness ) မ်ားျဖစ္ပါတယ္။  ဒီအခ်က္ေတြကသာ ေရရွည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏိုင္ငံေရးမွာ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ရာ အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာပါ။

မဲဆႏၵရွင္လူထုဘက္ကလည္း ဒါေတြကို အေျခခံၿပီးပဲ ဆံုးျဖတ္ၾကပါမွာပါ။  လူထုအက်ိဳးျပဳအေပၚမူတည္ၿပီးပဲ အျဖဴ၊ အမည္း ခြဲၾကမွာပါ။  ျမန္မာျပည္လူထု ဘယ္တုန္းကမွ ဒံုးမေဝးခဲ့၊ သမိုင္း မအခဲ့၊ ေသြးမေၾကာင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ သမိုင္းမွတ္တိုင္ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။  ေနာက္ပိုင္းမွာ လူထုဆႏၵမ်ားဟာ ေသနတ္ေျပာင္းဝေအာက္မွာ အရာမထင္ ျဖစ္ခဲ့ရေပမယ့္ လူထုဘက္ကေတာ့ အျမဲတာဝန္ေက်ခဲ့ပါတယ္။  ႏိုဝင္ဘာမွာလည္း လူထုဟာ ဆက္ဆက္ ဆက္လက္တာဝန္ေက်ဦးမယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း အျခား တာဝန္ေက်သင့္သူအားလံုးကို အမွန္ုျမင္၊ ျပင္၊ သိေစအပ္ေၾကာင္းပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

ဇူလိုင္ ၁၆၊ ၂၀၁၅ (စာၿပီးရက္စြဲ)

(သည္ေလဒီးစ္ သတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ (၂)၊ အမွတ္စဥ္ (၇၀)၊ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ (၁၇) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔ထုတ္၌ ပံုႏွိပ္သည္။  မိုးမခတြင္လည္း အြန္လိုင္း ျဖန္႔ခ်ိသည္။  ေဆာင္းပါးပါ အာေဘာ္ ကို ေဝဖန္ရန္ လြတ္လပ္စြာ မွတ္ခ်က္ျပဳႏိုင္ပါသည္၊ nyeinchanaye81@gmail.com သို႔လည္း စာေရးႏိုင္ပါသည္။)

The Ladies News Journal Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ႏိုဝင္ဘာမွာ တာဝန္ေက်ဦးမည္|| ၿငိမ္းခ်မ္းေအး ||၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္ အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ…

Posted by The Ladies News on Wednesday, July 22, 2015


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ၿငိမ္းခ်မ္းေအး – ႏိုဝင္ဘာမွာ တာဝန္ေက်ဦးမည္

Comments are closed.