သတင္းေဆာင္းပါး

ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီ အေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး (၁

Daw Aung San Suu Kyi, the leader of the Myanmar opposition, being greeted by President Xi Jinping of China in the Great Hall of the People in Beijing on Thursday : Photo Credit /Getty Images
ေမာင္ေမာင္စုိး – တ႐ုတ္ေပၚလစီ အေရြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး (၁)
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၇၊ ၂၀၁၅

• နိဒါန္း
တ႐ုတ္ျပည္အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္က အလားလာရွိေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တေျပးညီဆက္ဆံပါသည္ဟုဆိုေနေသာ္ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တ႐ုတ္က ေကာေဇာနီခင္း၍ ႀကိဳလိုက္ျခင္းသည္ သာမန္မဟုတ္ဆိုသည္ကို နိုင္ငံေရး အကဲခတ္တိုင္း သိၾကသည္။

ဤအခ်င္းအရာသည္ သာမန္မွ်မဟုတ္ေခ်။ တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အားလုံးျမင္သာသည့္ ေျခလွမ္းတရပ္လည္းျဖစ္သည္။ သတိေပးေခါင္းေလာင္းထိုးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တ႐ုတ္ တုိ႔ မ်က္ႏွာမူလိုက္ျခင္းသည္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အလားအလာရွိသူတစ္ဦးကို ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ျမန္မာ ျပည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တ႐ုတ္တုိ႔၏ေပၚလစီတခုလုံး၏ အလွည့္အေျပာင္းတရပ္ အေရြ႕တရပ္ ျဖစ္ေပသည္။

• (က) တ႐ုတ္ျပည္ဆိုသည္မွာ
၁။ တ႐ုတ္နီ

ယခင္က တ႐ုတ္ျပည္မၾကီးကို တ႐ုတ္နီဟုေခၚ၍ တိုင္ဝမ္ကို တ႐ုတ္ျဖဴဟုေခၚၾကသည္။ ေမာ္စီတုန္းနွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္မၾကီးကိုသိမ္းပိုက္သည့္ ၁၉၄၉ မွစ၍ ၁၉၆၆ တ႐ုတ္ တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးကာလထိ လက္ဝဲ အယူဝါ
ျပင္းထန္ေသာ တ႐ုတ္တုိ႔အား တ႐ုတ္နီဟုေခၚခ့ဲၾကသည္။ ၁၉၈၀ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ကာလ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားစနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလာသည္။ အရင္းရွင္ဆိုသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ားႏွင့္ စီးပြားပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာသည္။ သုိ႔အတြက္ တ႐ုတ္တုိ႔အား အမ်ားက သိပ္မနီေတာ့ဟု ယူဆလာပုံရသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္နီဟုေခၚသံ သိပ္မၾကားရေတာ့ေပ။

ယခု တ႐ုတ္နီဟုမေခၚေတာ့ဟုဆိုေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္သည္ တ႐ုတ္နီျဖစ္ေၾကာင္းမေမ့ဘို႔လိုသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးနည္းျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္၏ အာဏာကိုရယူခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ကို သတိျပဳဘို႔လိုသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ အာဏာ အခရာသည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း တ႐ုတ္နီဟု ေခၚၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အျမင့္ဆုံးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအထက္တြင္ရွိသည္။ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေသာ ပါတီညီလာခံ ပါတီဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္အစိုးရအဖြဲ႕အတြက္လမ္းညႊန္ျဖစ္သလို ပါတီညီလာခံမွ ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားေပၚလစ္ဗ်ဴရိုႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတုိ႔သည္ အစိုးရ အဖြဲ႕အား ေခါင္းေဆာင္သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ CPC အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးကိုယ္တိုင္ ဥကၠဌ လုပ္ေသာ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္သည္ တ႐ုတ္စစ္တပ္အား တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲသည္။ သိ့ုျဖစ္ရာတ႐ုတ္စစ္ တပ္သည္ တ႐ုတ္အစိုးရလက္ေအာက္မွာထက္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္၏ တိုက္ရိုက္ကြပ္ကဲမႈေအာက္ တြင္ရွိသည္။

တ႐ုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပါတီကြန္ဂရက္က်င္းပ၍ လမ္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရြးေျမႇာက္ ၿပီးမွ ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္က်င္းပ အစိုးရဖြဲ႕စည္းကာ ပါတီလမ္းစဥ္အတိုင္း အစိုးရ မူဝါဒေပၚလစီမ်ားကိုခ်မွတ္ အေကာင္ ထည္ေဖၚၾကသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အထက္ကျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဖိတ္ၾကားခ့ဲျပီး ေဘက်င္းတြင္ ရီွက်င့္ပင္က ျပည္သူ႕ခန္းမတြင္ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံသည္။ ရွီက်င့္ပင္သည္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအေနနွင့္ ေဒၚစုအားေတြ႕ဆုံေသာ္လည္း တခ်ိန္တည္းတြင္ သူသည္ သမတလည္းျဖစ္ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ အၾကီးအကဲလည္းျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ သူမွအပ ေအာက္ေျခ တြင္ေတာ့ ပါတီအစိုးရ တပ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ကို အဆင့္ဆင့္ခြဲထားသည္။

ေဒၚစုအား ရွန္ဟိုင္းတြင္ ရွန္ဟိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴးကေတြ႕ဆုံသက့ဲသိ့ု ခြင္းမင္တြင္လည္း ယူနန္ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရး
မွဴးက ေတြ႕ဆုံပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာဆိုပါကရွန္ဟိုင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ခြင္းမင္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စသည့္ အစိုးရပိုင္းအရာရွိမ်ားက ေတြ႕ေလ့ရွိသည္။ ေဒၚစုအား ေတြ႕ဆုံေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ရွန္ဟိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴးသည္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ထက္ျမင့္သည္။ယူနန္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးသည္ ယူနန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထက္ျမင့္သည္။ လက္ရွိ ရွန္ဟိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴးဆိုလ်င္ တ႐ုတ္ပါတီ ေပၚလစ္ဗ်ဴရို အဖြဲ႕ဝင္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေမာ္စီတုန္းေခတ္မွေပၚလာခ့ဲေသာ ေလးဦးဂိုဏ္းမွ ဝမ္ဟုန္ဝင္တုိ႔မွသည္ မၾကာမီက တ႐ုတ္သမတျဖစ္ခ့ဲေသာ က်န္းဇီမင္းအထိ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ ရွန္ဟိုင္းမွျဖစ္ၾကသည္။ တ႐ုတ္တြင္ ရွန္ဟိုင္းမွတက္လာေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ အစဥ္အဆက္ အေရးပါၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တိုက္ရိုက္ဖိတ္ေခၚသည္မွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနၾကီးမွျဖစ္ပုံရသည္။ ရွီက်င့္ပင္ႏွင့္ ေဒၚစုေတြ႕ရာတြင္ ၎နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနၾကီးမွဴး ဝမ္ၾကားေရြ႕ (Wan JiaRui) ကိုပါ ေတြ႕ရ သည္။

၃။ ပါတီတြင္းတိုက္ပြဲ ( ဝါ) ပါတီတြင္းပဋိပကၡမ်ား
ထိုအာဏာရ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္း၌လည္း မတူေသာအယူအဆမ်ားလမ္းစဥ္မ်ား ဂိုဏ္းအုပ္စုမ်ားရွိၾကသည္။ ထို အုပ္စုမ်ားအခ်င္းခ်င္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခိုက္ေလ့ရွိၾကျပီး ႐ႈံးနိမ့္သူမ်ားမွာ ပါတီသစၥာေဖါက္မ်ား အေခ်ာင္သမားမ်ား အက်င့္ပ်က္သူမ်ားအျဖစ္ အေရးယူခံရၿပီး သူတုိ႔၏ လမ္းစဥ္မူဝါဒမ်ားလည္းေခ်ာင္ထိုးခံရေတာ့သည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သမိုင္းတေလ်ာက္လုံးတြင ္ေတြ႕နိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခအေနတခု အေျပာင္းအလဲျဖစ္လွ်င္ ပိုျပင္းထန္ေလ့ရွိသည္။

ယေန့ကာလတြင္လည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ေနသည္။ ရွီက်င့္ပင္တက္စကာလသည္ တေလ်ာက္လုံးထိုးတက္ေနသည့္တ႐ုတ္စီးပြားေရးရပ္တန္႔ၿပီး က်ဆင္းေနသည့္ကာလျဖစ္သည္။ ထိုကာလကိုေက်ာ္လႊားရန္ ရီွက်င့္ပင္သည္ အက်င့္ပ်က္ အဂ တိလိုက္စားေသာ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကစျပီး တ႐ုတ္ပါတီအစိုးရ စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လူဦးေရ ေသာင္းနွင့္ခ်ီ၍ အေရးယူခ့ဲသည္။ လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့မဟုတ္ခ့ဲ။ ရွီက်င့္ပင္အားလုပ္ၾကံရန္ ၾကံစည္မႈမ်ားအား ၾကံဳေတြ႕ခ့ဲရသည္ဟုဆိုသည္။တကယ္တမ္း ရွီက်င့္ပင္အေရးယူခ့ဲေသာ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ သမတက်န္းဇီမင္ သမတဟူက်င့္ေတာင္ လက္ထက္ကထဲက တာဝန္ယူခ့ဲသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အေရးယူသည့္အထဲတြင္ မၾကာမွီက ေထာင္ဒဏ္တသက္တကြၽန္းခ်မွတ္ခ့ဲေသာ ပါတီေပၚလစ္ဗ်ဴရိုအဖြဲဝင္ေဟာင္းႏွင့္လုံျခံဳ ေရးဗ်ဴရိုအႀကီးအကဲ ႀကိဳ႕႐ုန္ကန္း ေထာင္ထဲတြင္ ကင္ဆာႏွင့္ေသသြားသည္ဆိုေသာ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးမ်ားလည္းပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ထိုအေရးယူခံရေသာ လူမ်ားႏွင့္အတူ သူတုိ႔ကိုင္ထားေသာမူမ်ားလည္း ေျပာင္းကုန္ေတာ့ ၏။

ဤတြင္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားအျမင္မ်ားသည္လည္း ထိုလူႏွင့္မူအေျပာင္းတြင္ ပါသည္။

၄။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏ အေျခခံမူဝါဒ လုပ္နည္းကိုင္နည္း
တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏ အေျခခံ မူဝါဒမွာ မတ္ဝါဒ လီနင္ဝါဒျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က ေမာ္စီတုန္းအေတြးအေခၚလည္းပါသည္။ယခုေတာ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားလည္း ယခင္ကေလာက္ ေဗာ္ရွီဗစ္မဆန္ေတာ။ မနီေတာ့ေခ်။ ဒဂုန္တာရာ၏ ပန္းနုေရာင္မ်ား ျဖစ္သြားၾကပုံရသည္။

လက္ရွိ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ အယူအဆတြင္ အမ်ိဳးသားေရးထည့္ေပါင္းထားသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို ေနရာေပးထားသည္။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈကို ေပါင္းထည့္ထားသည္။ အလုပ္သမားလူတန္းစားတပ္ဦးပါတီဆိုသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ သန္းႂကြယ္ သူေဌးလည္း ပါတီဝင္ျဖစ္နိုင္သြားၿပီ။ ေရာသမေမႊဟု ဆိုရမည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတစ္ရပ္၏ လုပ္နည္းကိုင္နည္းျဖစ္ေသာအေျခအေနတရပ္ကိုသုံးသပ္၍ လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ျခင္း ထိုလမ္းစဥ္အ ေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အာေဘာ္ဖန္တီးျခင္း အခိုင္အမာေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းျခင္း ထိုလမ္းစဥ္ကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား ဖယ္ရွား ျခင္း စသည္တုိ႔ျပင္ ပုံမွန္အစိုးရလုပ္ထုံးႏွင့္သြားမရပါကကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနႏွင့္လုပ္ျခင္း စသည္တုိ႔မွာေတာ့ မေျပာင္းလဲေခ်။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိစီပြားအင္အား စစ္အင္အား ေတာင့္တင္းလာသည္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာျပသနာမ်ားတြင္ အကန္႔ အသတ္ျဖင့္ အင္အားအသုံးျပဳျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လာနိုင္ဘြယ္ ရွိေပသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts